Кандидатствай Вход
Бяла Карта оцени и спечели награда!

Бяла Карта оцени и спечели награда!

Валидна до: 09.09.2019
1805

Последвай този линк: https://smartforms.ekomi.com/review/127029?fid=150208, попълни всички полета и вече участваш в една от 4 томболи за общо 60 награди!

Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 15.08.2019 г.до 23:59 ч. на 09.09.2019 г.

Играта се реализира и провежда на територията на Република България чрез социалната електронна платформа Facebook на Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta и посредством платформата за потребителски ревюта Ekomi чрез специално създадената за целта на играта страница с анкета.

Всеки Участник трябва да последва тематичните facebook-постове, рекламиращи Играта, да се регистрира в специално разработеното приложение, в което да остави потребителско ревю за Бяла Карта. През регистрационната форма участникът следва да предостави свой email за контакт.

Наградите, осигурени от Организатора са 12 външни батерии CANYON и по 12 брандирани с логото на Бяла Карта: раници-мешка, картхолдъри, флаш-памет 8ГБ и плажни кърпи. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 15.08.2019 г.до 23:59 ч. на 09.09.2019 г.освен ако не са налице промени, съгласно т.35 или т. 36, по-долу.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България чрез социалната електронна платформа Facebook на Facebook-страницата на Организатора, намираща се на адрес - https://www.facebook.com/bialakarta и посредством платформата за потребителски ревюта Ekomi чрез специално създадената за целта на играта страница с анкета. Препоръчваме ви да се запознаете с Политиките за поверителност и на двете платформи, намиращи се на https://bg-bg.facebook.com/privacy/explanation за facebook и https://www.ekomi.com/us/terms-and-conditions/ за Ekomi.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора са 12 външни батерии CANYON, по 12 брандирани с логото на Бяла Карта: раници-мешка, картхолдъри, флаш-памет 8ГБ и плажни кърпи. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лицес постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, което отговаря на следните условия за участие, и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“, а в множествено число „Участници“:

7.1. да има регистриран личен профил в социалната платформа Facebook.

7.2. да посети линка, поставен в изготвените специално за Играта facebook-постове, да остави клиентско ревю, следвайки стъпките, описани в анкетата и да предостави свой email за контакт в края й.

7.3.да е приел Правилата за участие в Играта и да ги спазва.

8. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

9. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в Играта и се включи в Играта по начина и механизма, описан в Правилата, декларира, че се е запознал с Правилата за участие в Играта, съгласен е с тях и ги приема и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респ. наградата да не му бъде връчена.

10. Участието в тегленето с награди не е обвързано с кандидатстването и/ или усвояването на кредит.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

11. Всеки Участник трябва да последва тематичните facebook-постове, рекламиращи Играта, да се регистрира в специално разработеното приложение, в което да остави потребителско ревю за Бяла Карта. През регистрационната форма участникът следва да предостави свой email за контакт.

12. Участниците в Играта, които отговарят на условията за участие в Играта, описани в настоящите Правила, ще участват в теглене на награди. Организаторът ще проведе 4 тегления на награди на 19.08.2019 г., на 26.08.2019 г., на 02.09.2019 г. и на 09.09.2019 г. При всяко от тези тегления ще бъдат избирани по 15 печеливши Участници, които ще получат награда, при условията на настоящите Общи условия. Във всяко от тегленията ще бъдат раздавани по 3 от всеки от изброените по-горе видове награди. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

13. Печелившите Участници от тегленето на наградите ще бъдат изтеглени на произволен принцип в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленията. В срок до 16:00ч. на деня на съответното теглене, печелившите Участници ще бъдат уведомени чрез email за спечелената награда.

14. Участието в Играта и спечелването на награда не са обвързани с покупка на стоки или услуги от Организатора или трето лице.С цел яснота, Участник в Играта може да бъде: лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“; лице, което е кандидатствало и в последствие е било одобрено за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“; лице, което в момента има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“, както и всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което не е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“ и няма сключен договор за кредит „Бяла Карта“.

15. След оповестяване на печелившите Участници в Играта, служители на Аксес Файнанс ООД ще се свържат с наградените участници на предоставения от тях при попълване на регистрационната форма email адрес, за да потвърдят последните приемането на наградата и да уточнят начина на получаването й. Потвърждаването от наградените участници се извършва съобразно указанията в получения, съгласно предходното изречение, e-mail (посредством e-mail или обаждане по телефон). В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник или последният не се свърже с Организатора в срок до 30.09.2019 г., за да уговори начин за получаване на наградата, Организаторът си запазва правото да изтегли нов печеливш или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

16. Всеки печеливш Участник може да получи наградата си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 1, в рамките на всеки работен ден след оповестяване на печелившите Участници на Facebook страницата на Организатора, от 09:00 ч. – 17:30 часа, с краен срок за получаване на наградата - 30.09.2019 г.

17. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на документ за самоличност и email, използван при участие в Играта.

18. При получаване на наградата, печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. В случай че печеливш Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания по т. 16 срок, същият губи правото си да получи спечелената награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да я запази за себе си.

20. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от всички Участници, включително и печелившитетакива. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, грешни имена или посочи грешен Facebook профил при получаване на наградата, награда от Играта не му се връчва.

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook-профили от недоброжелатели; неуспешно електронно предаване на данни; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

23. Организирането, представянето, провеждането и условията на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не провежда Играта, не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

24. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С участието си в Играта, Участниците дават изричното си съгласие, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Facebook–страницата на Организатора на адрес: https://www.facebook.com/bialakarta, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

26. Печеливш Участник може да бъде помолен да участва в промоционални събития и публикации в медиите, за което няма да му се дължи хонорар или каквото и да било друго възнаграждение.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

27. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

28. Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на Организатора, неговите търговска маркаили продукт и общоприетите етични норми, се отстраняват от участие или в случай, че са били изтеглени като печеливш Участник, им се отнема правото са получат награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

29. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни. В случай че участник се регистрира, поопълни потребителската анкета в специално разреботеното приложение, то Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на тегленето с награди и че чрез своето поведение е изразил съгласието си Организаторът да обработва и съхранява неговите лични данни за целите, при условията и в сроковете, посочени в общите условия. Ако участникът желае да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни от Организатора, той може отправи искане до Организатора като спази процедурата в Политиката за защита на личните данни на Организатора, поместена на www.bialakarta.bg, с която Ви препоръчваме да се запознаете.

30. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

  • телефон за контакт, посочен от регистрираните с цел да бъде връчена наградата им.
  • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
  • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;
  • email адрес, посочен от регистрираните, с цел получаване на съобщения, свързани с играта;

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

33. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

34. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: https://www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

35. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

36. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

37. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

38. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.