Кандидатствай Вход
Регистрирай твоята Бяла Карта в онлайн профила си и тегли без такса от банкомати в чужбина

Регистрирай твоята Бяла Карта в онлайн профила си и тегли без такса от банкомати в чужбина

Валидна до: 31.07.2017
3895

 Ако Потребителят изтегли 400 лева в брой от АТМ-устройство в страни извън ЕС (от разполагаем кредитен лимит от 1000 лв.) в промоционалния период, съгласно Общите условия на промоционалната кампания „Регистрирай твоята Бяла Карта в онлайн профила си и тегли без такса от банкомати в чужбина през септември и октомври 2017 г.“, то той ще заплати обща такса за теглене от АТМ-устройство в размер на 0 лева.
Извън промоционалния период таксата за теглене от АТМ-устройство в страни извън ЕС за сума 400 лева (от разполагаем кредитен лимит от 1000 лв.), коятоПотребителят трябва да заплати, е 5 лева.

Регистрирай твоята кредитна карта Бяла Карта в онлайн профила си в периода от 17.07.2017 г. до 31.07.2017 г. и тегли суми в брой от АТМ устройства в чужбина, без да заплащаш такса за това, през периода 01.09.2017г. до 31.10.2017г.

Общи условия на промоционална кампания
„Регистрирай твоята Бяла Карта в онлайн профила си и тегли без такса от банкомати в чужбина през септември и октомври 2017 г.“
за клиенти, сключили Договор за кредит „Бяла Карта“ до 15.05.2017 г.
 
1. Организатор на Кампанията:
„Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2. Решението за провеждане на промоционалната кампания от Организатора е взето имайки предвид размера на таксите за теглене в брой от ATM-устройство, определени от доставчика на платежни услуги, съгласно промоционалната Тарифа за дължимите такси за Кобрандирана платежна карта Бяла Карта.

2. Участници в Кампанията:
В промоционалната кампания може да участва всяко лице, наричано по-долу Участник/Клиент, което към 15.05.2017 г. има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора 
3. Период на Кампанията:
Продължителността на Кампанията обхваща периода от 01.09.2017 г. до 31.10.2017 г. Това е последният ден, в който всеки участник може да се възползва от Кампанията и е обвързващ за Дружеството. Периодът, в който се прилагат промоционалните условия за целите на настоящата кампания, се нарича промоционален период.
4. Механизъм на Кампанията:
4.1. Всеки участник в Кампанията, който в периода 17.07.2017 г. – 31.07.2017 г. е регистрирал кредитната си карта „Бяла Карта“ в индивидуалния си потребителски профил на Интернет-сайт (https://my.bialakarta.bg, може да тегли от кредитната си Бяла Карта суми в брой от АТМ-устройства в чужбина, в рамките на одобрения кредитен лимит, без да заплаща такса за това, през промоционалния период от 01.09.2017 г. до 31.10.2017 година.
4.2. След изтичане на промоционалния период или ако е налице хипотезата по т.4.4, участникът заплаща дължимите такси за теглене на пари в брой от АТМ-устройство в чужбина съгласно Тарифата към сключения от него Договор за кредит „Бяла Карта“.
4.3. Всеки участник може да се възползва от Кампанията единствено, в случай че сключеният между него и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“ е в сила, не е прекратен на някое от основанията посочени в него и кредитната карта не е блокирана, на някое от основанията, посочени в Договора за кредит, и в случай че е изпълнил условието, посочено в т.4.1.
4.4. В случай че е налице неточно (забавено или непълно) изпълнение на задължението на Клиента за погасяване, на която и да е от сумите, формиращи Общото задължение по смисъла на Договора за кредит, Организаторът има право да преустанови прилагането на настоящите Общите условия по отношение на Клиента преди изтичане на промоционалния период. Преустановяването по смисъла на предходното изречение произвежда действие за Клиента, считано от датата на получаване на съобщение в личния му акаунт в уебсайта www.bialakarta.bg или на кратко текстово съобщение /SMS/ на посочения от него телефонен номер.

5. Допълнителни разпоредби
5.1. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет–страницата на Организатора на адрес  www.bialakarta.bg/promotsii/pecheli-s-kreditna-karta-biala-karta, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
5.2. Организаторът има право да лиши всеки клиент от участие в Кампанията, при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.
5.3. Всеки участник в Кампанията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.
5.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на Интернет– страницата си на адрес www.bialakarta.bg.
5.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на Интернет–страницата си на адрес www.bialakarta.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства или регулаторни промени или изисквания, които осуетяват нейното по-нататъшно й изпълнение.
5.6. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.
6. Лични данни
Кампанията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, клиентът се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на Кампанията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Договора за кредит.
Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.