Кандидатствай Вход
Плащай с твоята карта Visa до 12 април и имаш шанс да спечелиш

Плащай с твоята карта Visa до 12 април и имаш шанс да спечелиш

Валидна до: 12.04.2020
4655

Плати с кредитната си карта Бяла Карта Visa Classic и регистрирай ПОС бележката на www.visabg.com и имаш шанс да спечелиш една от 5 награди по 100 лв. всеки ден. Регистрирай 5 бележки в рамките на промоционална седмица и имаш да спечелиш една награда от 500 лв. всяка седмица.  

Период на промоцията: 17 февруари – 12 април 2020 г. 

Включи се в пролетната промоция на Visa. Плащай със своята Бяла Карта Visa Classic, регистрирай бележката от POS терминала на www.visabg.com. С всяко регистрирано плащане от 17 февруари до 12 април 2020 година участваш за една от пет награди от 100 лева на ден. Ако регистрираш 5 плащания в рамките на промоционална седмица, имаш шанс да спечелиш седмична награда от 500 лв.

Награди:

  • 5 награди от 100 лева всеки ден.
  • 1 награда от 500 лева всяка седмица в продължение на 8 седмици.

Официални правила на промоцията „За още чудесни дни през 2020”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “За още чудесни дни през 2020” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „България“ №118 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес visabg.com/cashbackpromo2020 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта visabg.com/cashbackpromo2020

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 17 февруари 2020 г. и ще продължи до 12 април 2020 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на карти Visa, както и юридически лица, притежатели на карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (17 февруари 2020 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Списък с банки:

Алианц Банк България

Банка ДСК

Българо-Американска Кредитна Банка

Бяла Карта

Инвестбанк АД

Обединена Българска Банка

ПроКредит банк

Първа инвестиционна банка

Райфайзенбанк България

Тексим Банк

УниКредит Булбанк

Централна Кооперативна Банка

Юробанк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички лица, притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за (1) дневни и (2) седмични награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане в рамките периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленията за дневни награди, като в рамките на Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/cashbackpromo2020 уникалния оторизационен код („УОК“) на ПОС бележката от покупката или, в случай на плащане на онлайн покупка (извършена през интернет сайт), регистрира номера на направената поръчка. С регистриране на плащането това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 участие в тегленето на награди за деня, в който е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в дневно теглене неограничен брой пъти, стига да регистрира в съответния ден съответния брой различни плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадения ден.

Седмични награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която са били извършени поне 5 (пет) валидни плащания в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето за седмични награди, като в рамките на седмичен период от Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/cashbackpromo2020 уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от петте покупки, или в случай на плащане на онлайн покупки (извършено през интернет сайт) - регистрира номерата на направените поръчки. С регистрирането на плащанията това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на 5 (пет) валидни плащания в рамките на седмица от Промоцията дава право на 1 (едно) участие в тегленето на награда за тази седмица. Всеки Регистриран участник може да участва в тегленето за седмичните награди неограничен брой пъти, стига да е регистрирал в рамките на седмица от Промоцията съответния брой плащания, кратни на 5 (например 10 регистрирани плащания за 2 участия, 15 регистрирани плащания – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на Промоцията от Регистриран участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 5, броят участия се определя, като броят регистрации се раздели на 5 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 7 – 7:5=1,40 - участието е 1; ако са 11 – 11:5=2,20 – участията са 2; при 17 – 17:5=3,40 – участията са 3 и т.н.).

Като уникален идентификатор за всяка регистрация, както за дневни, така и за седмични награди, се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/cashbackpromo2020 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, имейл, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистрираният участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и че е уведомен, че неговите лични данни ще бъдат обработвани във връзка с Промоцията. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам информация за настоящи и бъдещи промоции и свързаната с тях комуникация от Visa”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора, включително услуги, предоставяни от Участващите организации.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/cashbackpromo2020 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през даден ден/седмичен период, участват в тегленията на награди само за съответния ден/седмичен период и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни/седмични периоди.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, плащания с карти Visa, издадени от организация, неучастваща в Промоцията, както и трансакции, направени с карти, издадени след началото на Промоцията (17 февруари 2020 г.), не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

Възложителят може да откаже участие на Участник в Промоцията или предоставяне на награда на Печеливш, ако не бъдат предоставени валидни ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки.

Раздел 6. Описание на наградите

За Всеки ден от периода на Промоцията [общо 56 (петдесет и шест) дни] се теглят по 5 (пет) дневни награди от 100 лева всяка, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 1 валидно плащане през съответния ден на Промоцията.

За всяка седмица от периода на Промоцията [общо 8 (осем) седмични периода] се тегли по 1 (една) седмична награда от 500 лева всяка, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 5 валидни плащания през съответната седмица.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втория седмичен период след началото на Промоцията (т.е. от 27 февруари 2020 г.) до 16 април 2020 г. включително, ще се теглят дневните и седмичните награди за предходния седмичен период. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по три резерви за всяка награда

Промоционалните седмични периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

Седмица 1: 17 февруари – 23 февруари 2020 г. (теглене на 27 февруари 2020 г.);

Седмица 2: 24 февруари – 01 март 2020 г. (теглене на 05 март 2020 г.);

Седмица 3: 02 март – 08 март 2020 г. (теглене на 12 март 2020 г.);

Седмица 4: 09 март – 15 март 2020 г. (теглене на 19 март 2020 г.);

Седмица 5: 16 март – 22 март 2020 г. (теглене на 26 март 2020 г.);

Седмица 6: 23 март – 29 март 2020 г. (теглене на 02 април 2020 г.);

Седмица 7: 30 март – 05 април 2020 г. (теглене на 09 април 2020 г.);

Седмица 8: 06 април – 12 април 2020 г. (теглене на 16 април 2020 г.).

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания, за техните печеливши Регистрирани Участници („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация и/или от Организатора.

Всички награди ще се получават от Печелившите по личната им банкова сметка в съответната Участваща организация, издала съответната Участваща карта с печеливша трансакция.

Всички награди ще бъдат предоставяни на Печелившите в срок до 30 дни след датата на уведомяването им от обслужващата ги Участваща организация и/или от Организатора.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com/cashbackpromo2020

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившите отговарят.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш, физическо лице, е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 12 април 2020 г.

Раздел 8. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Регистрираните участници.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за действията и бездействията на Участващите организации, картоиздатели на карти Visa.

Раздел 9. Лични данни

Регистрацията за участие в Промоцията, както и поставянето на отметка за получаване на текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията, са изцяло доброволни. Промоционалната секция на visabg.com/cashbackpromo2020 e администрирана от Възложителя. Администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Възложителят.

Основание за обработка на лични данни

При регистрация в промоционалната секция на visabg.com/cashbackpromo2020 за участие в тегленията за спечелване на награди, притежателите на Участващи карти се уведомяват, че основание за обработката на данните за регистрация са договорни отношения между Регистриран участник и Възложителя, по-конкретно участие в Промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от Общия регламент относно защита на личните данни („ОРЗД“). Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Промоцията. По-конкретно, предоставените от Регистрираните участници лични данни ще бъдат обработени за целите на изтегляне и определяне на Печелившите на дневни и седмични награди, връчването на спечелените награди, както и защита правата на Възложителя при предявяване на потенциални претенции от страна на Регистрираните участници (правен интерес на Възложителя).

Регистрацията е доброволна, като притежателите на Участващи карти се уведомяват, че промоционалната секция на visabg.com/cashbackpromo2020 е администрирана от Възложителя и личните им данни ще бъдат обработвани от Организатора в качеството на обработващ лични данни, действащ като подизпълнител на Възложителя при спазване изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни притежател на Участваща карта няма да има право да участва в Промоцията, тъй като няма да може да бъде идентифициран като Регистриран Участник и/или Печеливш в Промоцията.

В случай че е поставена отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”, Регистрираните участници се съгласяват да получават текущи информационни съобщения, напомняния относно направени от Регистриран участник регистрации и други комуникации, свързани с настоящата Промоция. Това съгласие е доброволно и Възложителят няма да откаже участие в Промоцията на притежател на Участваща карта, ако не го е предоставил.

Възложителят няма да използва контактите на Регистрираните участници, за да рекламира продукти или услуги на трета страна.

Всеки Регистриран участник има право да оттегли съгласието си да получава текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция, като изпрати изрично искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info от имейл адреса, използван при регистрацията за Промоцията.

Лица, на които могат да бъдат разкрити личните данни

При спазване на изискванията на приложимото законодателство за защитата на лични данни, личните данни на Регистрираните участници, събрани за целите на Промоцията, могат да бъдат обработени за целите на Промоцията и от:

Организатора като подизпълнител (обработващ) на Възложителя;

Участващите организации (банки), които получават информация само за изтеглените Печеливши. Участващите организации проверяват дали Участващата карта действително принадлежи на изтегления Регистриран участник и дали отговаря на изискванията за участие, посочени в настоящите Официални правила (т.е. верифициране правото Печелившият да получи наградата), информират Печелившия за спечелената награда и връчват наградата на Печелившия;

нотариус, който ще присъства при изтеглянето на Печелившите.

Възложителят може да споделя лични данни на Регистрираните участници със своите доставчици на услуги, които са обвързани от закон или договор, за да защитят личната им информация и да използват личната им информация само в съответствие с нейните инструкции. Личните данни, събрани за целите на Промоцията, няма да бъдат разкривани на други лица.

Метод на събиране на данните

Възложителят ще обработва и използва само данни, които Регистрираните Участници са предоставили доброволно. Това означава, че всеки Регистриран участник носи отговорност да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като Възложителят няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали Регистрираните участници предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания. Ето защо всяко лице носи пълна лична отговорност, ако предостави данни на трето лице без негово знание и/или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на предоставените имена, местоположение, телефони и имейл адреси.

Малолетни и непълнолетни лица

Въпреки че в Промоцията могат да участват само пълнолетни лица, ако Възложителят получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, незабавно ще ги изтрие, освен ако не е законово задължен да съхранява такива данни. Моля да се свържете с Възложителя, ако смятате, че погрешно или несъзнателно е събрал информация за/от лице на възраст под 18 години.

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, предоставени от Регистрираните участници за целите на Промоцията, ще се съхраняват от Възложителя до изтегляне на всички Печеливши в посочените по-горе срокове и връчване на спечелените награди, както и за период от 1 година след изтегляне на последния Печеливш с цел адресиране на отправени от Регистрираните участници и/или Печеливши запитвания, свързани с Промоцията, в случай че има такива.

Права на Регистрираните участници, свързани с обработката на лични данни

Възложителят информира, че всеки Регистриран участник има следните права, а именно:

да отправи запитване до Възложителя дали негови лични данни се обработват и ако това е така, да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп);

да поиска корекция на неточност в личните му данни или допълване на непълни негови лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

да поиска от Възложителя да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Регистриран участник е оттеглил съгласието си за обработка, или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване);

да поиска от Възложителя да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Възложителя, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от Регистриран участник, когато обработването е неправомерно или когато Възложителят не се нуждае повече от тях за целите на Промоцията, но Регистрираният участник изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването);

да поиска от Възложителя личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните данни бъдат обработени за такава цел без съгласие от Регистрирания участник (право на възражение), както и когато не е налице законосъобразно основание за обработването. Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг въз основа на дадено преди съгласие от Регистриран участник, е необходимо съгласието да бъде оттеглено от Регистриран участник по посочения по-горе начин за оттегляне на съгласие.

Всеки Регистриран участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info или писмено искане до адреса на Възложителя.

Регистрираните участници следва да имат предвид, че когато исканията им са явно неоснователни и/или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, Възложителят може:
1. да наложи такса, като вземе предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
2. да откаже да предприеме действия по искането.
Възложителят ще положи разумни усилия, за да уважи искане на Участник в рамките на 30 (тридесет) дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още 2 (два) месеца, като се вземе предвид сложността и броя на исканията.

Отделно от горното всеки Регистриран участник има право и да потърси защита пред съд и/или да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни. Повече информация и данни за контакт с Комисията за защита на личните данни може да се види на адрес: www.cpdp.bg.

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Регистрирани участници/притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.