Кандидатствай Вход
Празнувай своя имен ден с Бяла Карта

Празнувай своя имен ден с Бяла Карта

Валидна до: 17.09.2014
3078

Твоят празник, Твоят Имен Ден

Хм... Днес е твоят Имен Ден! Кой ли е приготвил подарък за светлия ти празник?

Отиди на щандовете на Бяла Карта в The Mall или Mall of Sofia, кандидатствай за Бяла Карта и вземи твоя личен подарък за твоя личен празник от Бяла Карта!

Да, правилно си разбрал! Толкова е просто!

Вземи своята Бяла Карта СЕГА! Заяви СЕГА своята Бяла Карта в Mall of Sofia или в The Mall . Приеми своя подарък от Бяла Карта по случай твоя имен ден на щандовете на Бяла Карта в Mall of Sofia и в The Mall! Празнувай своя празник и сподели радостта си на Facebook страницата на Бяла Карта https://www.facebook.com/bialakarta. Очаквай още много изненади от Бяла Карта!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

„Празнувай своя имен ден с Бяла Карта“,

провеждана от „АКСЕС ФАЙНАНС” ООД

на 17 септември 2014 г.

 


I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
 
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс” ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2
2. Решението на „Аксес Файнанс” ООД, за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
3. Денят, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, е 17.09.2014г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 17 или т. 18. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
 
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
4. Промоцията се провежда на територията на търговски център „The Mall“, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115Z, както и на територията на Търговски център „Mall of Sofia”, находящ се в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101. 

 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
5. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което на 17.09.2014 г. кандидатства по финансовия продукт „Бяла Карта” в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101.
6. Кандидатстването по договорите за кредит дава право на участие в Промоцията по финансовия продукт „Бяла Карта” на дружеството Аксес Файнанс.За повече информация по отношение на него може да посетите: www.bialakarta.bg или на място в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101.
7. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в обекта на Дружеството находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115Z, Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.
8. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
9. В промоцията нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД“.

V. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
 
10. Всеки клиент, който кандидатства по финансовия продукт „Бяла Карта” в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101 получава подарък – портмоне или тефтер.

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
11. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет-страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
12. Спечелилите от промоцията може да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите.
 
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
13. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
14. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С кандидатстване за финансовия продукт на Организатора „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама.
15. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.
 
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА (ТОМБОЛАТА)
 
16. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, свързана с „Празнувай своя имен ден с Бяла Карта“ в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 
 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
17. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
18. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията. 
19. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.
 
Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителният директор на Дружеството.