Кандидатствай Вход
Програма "СМАРТ"

Програма "СМАРТ"

Валидна до: 31.12.2017
5606

Притежателите на кредитна карта „Бяла Карта“, които отговарят на условията участват в томбола. А условията са както следва:

 • През първия месец на Програма СМАРТ (януари 2017г.) – минимум 1 (една) трансакция на стойност 50 (петдесет) лева;
 • През втория месец на Програма СМАРТ (февруари 2017г.) – минимум 2 (две) трансакции на обща стойност 150 (сто и петдесет) лева;
 • През третия месец на Програма СМАРТ (март 2017г.) – минимум 3 (три) трансакции на обща стойност 200 (двеста) лева,
 • През четвъртия месец на Програма СМАРТ (април 2017г.) – минимум 1 (една) трансакция на стойност 50 (петдесет) лева;
 • През петия месец на Програма СМАРТ (май 2017г.) – минимум 2 (две) трансакции на обща стойност 150 (сто и петдесет) лева;
 • През шестия месец на Програма СМАРТ (юни 2017г.) – минимум 3 (три) трансакции на обща стойност 200 (двеста) лева;
 • През седмия месец на Програма СМАРТ (юли 2017г.) – минимум 1 (една) трансакция на стойност 50 (петдесет) лева;
 • През осмия месец на Програма СМАРТ (август 2017г.) – минимум 2 (две) трансакции на обща стойност 150 (сто и петдесет) лева;
 • През деветия месец на Програма СМАРТ (септември 2017г.) – минимум 3 (три) трансакции на обща стойност 200 (двеста) лева;
 • През десетия месец на Програма СМАРТ (октомври 2017г.) – минимум 1 (една) трансакция на стойност 50 (петдесет) лева;
 • През единадесетия месец на Програма СМАРТ (ноември 2017г.) – минимум 2 (две) трансакции на обща стойност 150 (сто и петдесет) лева;
 • През дванадесетия месец на Програма СМАРТ (декември 2017 г.) – минимум 3 (три) трансакции на обща стойност 200 (двеста) лева

В края на периода на Програмата, всички участници, които са изпълнили изискванията за извършени транзакции във всеки един от месеците през периода на Програма СМАРТ (01.01.2017 – 31.12.2017), участват в томбола за голямата награда на Програмата. Всеки един от участниците в Програмата може да спечели само по една от наградите на съответния месец.

Участвай от 1-ви октомври до 31-ви декември 2017 г. в програма СМАРТ на Бяла Карта и може да спечелиш измежду куп СМАРТ награди! Какво се изисква от теб? Прочети условията на програмата, вземи твоята Бяла Карта в ръка и пазарувай. Успех!

УСЛОВИЯ НА ПРОГРАМА „СМАРТ”

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 1-ви май до 31-ви декември 2017 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОГРАМАТА

1. Организатор на Програмата е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Програмата, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОГРАМАТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Програмата, започва на 01.05.2017 г. и ще продължи до 31.12.2017 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 32 и т. 33. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Програмата и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

4. Програмата се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

5. Право на участие в Програмата придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, одобрено е за отпускане на кредит, сключила е Договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора (настоящ Клиент на Дружеството) преди 01.01.2017 г., и е изпълнило условията на Програмата през периода 01.05.2017 г. и 31.12.2017 година.

6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ можете да намерите на Интернет – страница: https://bialakarta.bg.

7. В Програмата нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо към 30.04.2017 г., както и към датата на теглене на всяка една от наградите, предмет на настоящата Програма, а именно към дати 09.05.2017 г., 07.06.2017 г., 07.07.2017 г. 07.08.2017 г., 07.09.2017 г., 09.10.2017 г., 07.11.2017 г.; 07.12.2017 г. и 08.01.2018 г.

8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки участник, който се включи в Програмата се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие.

9. Всеки участник има право да се откаже да се възползва от Програмата чрез изрично волеизявление, представено на място на адреса на управление на Организатора, посочен по т.1 по-горе.

10. Всеки участник в Програмата следва да има местожителство на територията на Република България.

11. В Програмата нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОГРАМАТА

12. Притежателите на кредитна карта „Бяла Карта“, които отговарят на условията на настоящата Програма по т.5 и т.7 по-горе, и които в периода на Програмата са извършили трансакции (плащане на ПОС-терминал в търговски обект или онлайн), както следва:

12.1. През петия месец на Програма СМАРТ (май 2017г.) – минимум 2 (две) трансакции на обща стойност 150 (сто и петдесет) лева;

12.2. През шестия месец на Програма СМАРТ (юни 2017г.) – минимум 3 (три) трансакции на обща стойност 200 (двеста) лева;

12.3. През седмия месец на Програма СМАРТ (юли 2017г.) – минимум 1 (една) трансакция на стойност 50 (петдесет) лева;

12.4. През осмия месец на Програма СМАРТ (август 2017г.) – минимум 2 (две) трансакции на обща стойност 150 (сто и петдесет) лева;

12.5. През деветия месец на Програма СМАРТ (септември 2017г.) – минимум 3 (три) трансакции на обща стойност 200 (двеста) лева;

12.6. През десетия месец на Програма СМАРТ (октомври 2017г.) – минимум 1 (една) трансакция на стойност 50 (петдесет) лева;

12.7. През единадесетия месец на Програма СМАРТ (ноември 2017г.) – минимум 2 (две) трансакции на обща стойност 150 (сто и петдесет) лева;

12.8. През дванадесетия месец на Програма СМАРТ (декември 2017 г.) – минимум 3 (три) трансакции на обща стойност 200 (двеста) лева

участват в томболи за награди, които се провеждат в края на всеки месец, съгласно т.17.

13. В края на периода на Програмата, всички участници, които са изпълнили изискванията за извършени транзакции във всеки един от месеците през периода на Програма СМАРТ (01.01.2017 – 31.12.2017), съгласно т.12, участват в томбола за голямата награда на Програмата. Всеки един от участниците в Програмата може да спечели само по една от наградите по т.16 в рамките на съответния месец.

14. След изпълнение на условията, посочени в т.12 и т.13, клиентите автоматично получават право на участие в организираните от Дружеството томболи с награди по т.16 и т.17.

15. За валидни се считат всички трансакции, извършени с кредитна карта „Бяла Карта“, с изключение на теглене на суми от банкомат.

VI. НАГРАДИ НА ПРОГРАМАТА

16. (изм., доп. и в сила от 01.04.2017 г.) Наградите, осигурени от Организатора на Програмата, са както следва:

 • За първия и четвъртия месец от Програма СМАРТ – по 3 броя СМАРТ безжични колонки на месец;
 • За втория месец от Програма СМАРТ – по 2 броя СМАРТ телефона на месец;
 • За третия месец от Програма СМАРТ  - 1 брой СМАРТ фотоапарат;
 • За петия, шестия, седмия, осмия, деветия, десетия, единадестия и дванадестия месец от Програма СМАРТ – 18 броя Power банки:
  • За петия месец - 2 бр. Power банк;
  • За шестия месец - 1 бр. Power банк;
  • За седмия месец -  3 бр. Power банк;
  • За осмия месец - 2 бр. Power банк;
  • За деветия месец - 1 бр. Power банк;
  • За десетия месец - 3 бр. Power банк;
  • За единадесетия месец - 2 бр. Power банк;
  • За дванадесетия месец - 1 бр. Power банк.
 • 1 голяма награда – СМАРТ телевизор

Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Програма награди.

17. Участниците в Програмата, които отговарят на настоящите условията, ще участват в томболи, които Дружеството ще проведе, както следва:

 • За първия месец от Програма СМАРТ (януари 2017 г.) – на 07.02.2017 г.;
 • За втория месец от Програма СМАРТ (февруари 2017 г.) – на 07.03.2017 г.;
 • За третия месец от Програма СМАРТ (март 2017 г.) – на 07.04.2017 г.;
 • За четвъртия месец от Програма СМАРТ (април 2017 г.) – на 09.05.2017 г.;
 • За петия месец от Програма СМАРТ (май 2017 г.) – на 07.06.2017 г.;
 • За шестия месец от Програма СМАРТ (юни 2017 г.) – на 07.07.2017 г.;
 • За седмия месец от Програма СМАРТ (юли 2017 г.) – на 07.08.2017 г.;
 • За осмия месец от Програма СМАРТ (август 2017 г.) – на 07.09.2017 г.;
 • За деветия месец от Програма СМАРТ (септември 2017 г.) – на 09.10.2017 г.;
 • За десетия месец от Програма СМАРТ (октомври 2017 г.) – на 07.11.2017 г.;
 • За единадесетия месец от Програма СМАРТ (ноември 2017 г.) – на 07.12.2017 г.;
 • За дванадесетия месец от Програма СМАРТ (декември 2017 г.) – на 08.01.2018г.;
 • Общо за Програмата – на 08.01.2018 г.;

18. Печелившите от томболата ще бъдат изтеглени на произволен принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от три члена единият, от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. на следващия работен ден след тегленето на томболата, имената на печелившите ще бъдат обявени на Интернет-страницата на Организатора www.bialakarta.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на посочената Интернет–страница ще бъдат публикувани единствено първите им имена и фамилията.

19. Приемането на описаните Условия за участие в Програмата е задължително условие в Програмата, с което Участникът заявява, че доброволно предоставя личните си данни си и се задължава да спазва условията и правилата на Играта.

20. Печелившите участници в Програмата ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда на предоставения при кандидатстване и подписване на договора за кредит телефонен номер.

21. Печелившите Участници могат да получат наградите си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 от 09:00 ч. – 17:30 ч. в срок до края на календарния месец, в който са изтеглени като печеливш от настоящата Програма. В случай че печелившите участници желаят, могат да получат своите награди на посочените от тях адреси чрез куриер като разходите, свързани с получаването на наградата, се поемат от Организатора. В този случай, печелившите участници следва да посочат адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда. В случай че не посочат адрес, печелившите участници следва да вземат наградите си от посочения адрес на офиса на Организатора.

22. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

23. При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен протокол.

24. В случай че печелившият Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания срок по т.21 или не посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда, където да я получи чрез куриер, правата на същия да получи Наградата се отменят. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.

25. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от печелившия Участник. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“, Наградата не се връчва.

26. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

27. Връчването на Наградата от Програмата може да бъде публично събитие. С участието си в Програмата, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Програмата без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОГРАМАТА

28. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Програмата на Интернет – страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА

29. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Програмата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Програмата при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

30. Програмата се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Програмата, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в предложението.

31. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

32. Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Програмата, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Програма, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Програмата.

34. Всеки участник в Програмата може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Програмата.

35. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Програмата се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.