Кандидатствай Вход
Пролетна промоция на Visa

Пролетна промоция на Visa

Валидна до: 23.06.2019
1871

Създавай щастливи спомени с твоята кредитна карта Бяла Карта Visa Classic. Плащай бързо и удобно, а сега имаш шанс да спечелиш 100 лева всеки ден или комплект от фотоапарат и джобен принтер всяка седмица, за да запечаташ и съхраниш всеки щастлив спомен.

Всяка седмица 5 комплекта фотоапарат и джобен принтер

Плати контактно, безконтактно или онлайн със своята карта Visa, регистрирай касовата бележка тук и може да спечелиш страхотен комплект от невероятен 24.2-мегапикселов FULL HD фотоапарат и изключително компактен джобен принтер

Всеки ден по 5 парични награди на стойност 100 лева

Плати със своята безконтактна карта Visa и ще бъдеш включен автоматично в томбола за награди на стойност 100 лева

От 1 април до 23 юни 2019 г. може да спечелиш комплект фотоапарат и джобен принтер всяка седмица или 100 лева всеки ден, като плащаш със своята Бяла Карта Visa Classic.

Официални правила на промоциятаПролетна промоция на Visa”

 

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Пролетна промоция на Visa” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: visabg.com/springpromotion2019 през целия период на Промоцията в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: visabg.com/springpromotion2019

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 1 април 2019 г. и ще продължи до 23 юни 2019 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени  и кредитни карти Visa, включително безконтактни карти Visa, карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (1 април 2019 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Айкарт

Алианц Банк България

Банка ДСК

Българо-Американска Кредитна Банка

Бяла Карта

Пиреос Банк

Инвестбанк АД

Обединена Българска Банка

Експресбанк

ПроКредит Банк

Първа инвестиционна банка

Райфайзенбанк България

Тексим Банк

УниКредит Булбанк

Централна Кооперативна Банка

Юробанк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в периода на Промоцията, могат да участват в тегленията за награди, както следва: (1) седмични награди (комплект от фотоапарат Canon EOS M100 с Canon Zoemini принтер за снимки) - при плащане с Участваща карта  и регистрация на извършеното плащане с нея; и (2) дневни награди (парични награди на стойност 100 лева) – при безконтактно плащане с карта Visa. За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени с карти издадени след началото на Промоцията (1 април 2019 г.), не могат да участват. 

Избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

1. Седмични награди:

Всеки притежател  или законен ползвател на Участваща карта, който извърши с нея валидно плащане в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленето на седмичните награди, като в рамките на периода на Промоцията регистрира уникалния оторизационен код („УОК“) от бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/springpromotion2019. С регистрацията за участие в Промоцията, съответното лице придобива качеството на участник в Промоцията („Участник“). Участниците трябва да запазят регистрираната ПОС бележка, за да удостоверят направеното плащане с Visa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 участие в тегленето  за седмицата, в която е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да регистрира в дадената седмица съответния брой различни плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадена седмица.  

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти) да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ електронен адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането. За валидни се считат само плащанията, извършени с Участваща карта в периода на Промоцията.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/springpromotion2019 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала/номер на поръчка при плащане на интернет сайт, дата на плащане и име на банка, от която е издадена Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите официални правила на Промоцията и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност да избере дали да получава в бъдеще информация за настоящи и бъдещи промоции и свързана с тях комуникация от Visa.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора или Възложителя.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата на visabg.com/springpromotion2019 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през дадена седмица, участват в тегленията на награди само за съответната седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмици.

2. Дневни награди:

Всеки притежател на Участваща безконтактна карта, който извърши безконтактно плащане в периода на Промоцията, автоматично се включва за участие в тегленето за дневните награди за съответния ден, в който е извършено плащането.

До участие в тегленето на дневните награди за даден ден се допускат  всички валидни безконтактни плащания, извършени на ПОС терминал с Участваща карта в рамките на съответното денонощие (от 00:00:01 часа до 23:59:59 часа).

Плащанията през даден ден участват в тегленията на награди само за съответния ден и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни.

Раздел 6. Описание на наградите

Седмични награди – комплект фотоапарат Canon EOS M100 с Canon Zoemini мини принтер за снимки:

Всяка седмица през периода на Промоцията [общо 12 (дванадесет) седмици] се теглят по 5 (пет) комплекта фотоапарат Canon EOS M100 заедно с мини принтер за снимки Canon Zoemini, измежду всички Участници, регистрирани през съответната седмица или общо 60 (шейсет) награди за целия период на Промоцията.

Дневни награди – парични награди на стойност 100 лева:

За всеки ден през периода на Промоцията [общо 84 (осемдесет и четири дни] се теглят по 5 (пет) парични награди на стойност 100 лева всяка, измежду всички валидни плащания, направени през съответния ден или общо 420 (четиристотин и двадесет) награди за целия период на Промоцията.

Седмични награди не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите Участници (за седмичните награди) и печелившите Участващи карти (за дневните награди) ще бъдат определяни на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 11 април 2019 г. до 27 юни 2019 г). включително, ще се теглят дневните награди и седмичните награди за предходната седмица. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши Участници/Участващи карти и най-малко десет резерви за всеки вид награда.

Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са, както следва:

 • 01 април- 07 април 2019 (теглене на 11 април 2019 г.);
 • 08 април – 14 април 2019 г. (теглене на 18 април 2019 г.);
 • 15 април – 21 април 2019г. (теглене на 25 април 2019 г.);
 • 22 април - 28 април 2019 г. (теглене на 02 май 2019 г.);
 • 29 април – 05 май 2019 г. (теглене на 09 май 2019 г.);
 • 06 май – 12 май 2019 г. (теглене на 16 май 2019 г.);
 • 13 май – 19 май 2019 г. (теглене на 23 май 2019 г.);
 • 20 май – 26 май 2019 г. (теглене на 30 май 2019 г.);
 • 27 май – 02 юни 2019 г. (теглене на 06 юни 2019 г.);
 • 03 юни – 09 юни 2019 г. ( теглене на 13 юни 2019 г.);
 • 10 юни – 16 юни 2019 г. (теглене на 20 юни 2019 г.);
 • 17 юни – 23 юни 2019 г. (теглене на 27 юни 2019 г.).

Всички печеливши Участници и притежатели на печеливши Участващи карти („Печеливши“) ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички седмични награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от Печелившия адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия. Всички дневни награди ще бъдат превеждани по банков път на сметките на печелившите от съответните Участващи организации. Когато Участваща карта е издадена на юридическо лице, наградата ще се получава от законния му представител след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия.

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията visabg.com/visabg.com/springpromotion2019

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившият отговаря, като например предоставени неточни, непълни или неверни детайли за контакт и др.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда бъде спечелена от Печеливш под 14 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник, и при липса на такова приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 23 юли 2019 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че награда бъде спечелена от Печеливш между 14 и 18 години, Организаторът ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 23 юли 2019г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш - физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност/сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 5 юли 2019 г.

Раздел 8. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Раздел 9. Защита на личните данни

При получаване на награда Печелившите следва да предоставят своето изрично писмено съгласие имената и образът им да бъдат използвани от Възложителя за маркетингови цели във връзка с Промоцията и да бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират заплащане от Възложителя, Организатора или Участващите организации. За Печеливши на възраст под 14 години изричното съгласие по предходното изречение следва да бъде предоставено от родител/настойник, а за Печеливши на възраст между 14 – 18 години е необходимо потвърждение и от родител/попечител. Отказ от предоставяне на съгласие по настоящата точка не отменя правото на съответния Печеливш да получи награда. 

При регистрация за участие в тегленията за спечелване на седмични награди Участниците трябва да предоставят изричното си съгласие за събиране и обработка на техните лични данни за целите на Промоцията. Регистрацията е доброволна, като притежателите на Участващи карти се уведомяват, че промоционалната секция на visabg.com/springpromotion2019 е администрирана от Възложителя и личните им данни ще бъдат обработвани от Организатора като подизпълнител на Възложителя при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Възложителят се задължават да не предоставят личните данни, събрани за целите на Промоцията, на трети лица, освен за целите на доставяне на награда на Печеливш.

С регистрация в промоционалната секция на visabg.com/springpromotion2019 или получаването на награда Участниците/Печелившите доброволно се съгласяват и упълномощават Възложителя да събират, съхраняват и обработват предоставените от тях лични данни за целите на Промоцията, както и при изрично изразено допълнително съгласие да ги използват за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Възложителя услуги при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни за целите на провеждане на Промоцията лицето няма да има право да участва в Промоцията и/или губи правото си да получи награда.

Притежателите на Участващи карти, автоматично включени в тегленията за дневни награди, се уведомяват, че ограничени данни за отделните трансакции с техните Участващи карти (без лични данни, чрез които биха могли да бъдат идентифицирани съответните лица), ще бъдат предоставени от обслужващата ги Участваща организация на Организатора и ще бъдат обработвани от Организатора с оглед определяне на дневните награди и разпределянето им.

Администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Възложителят. Възложителят гарантира на всеки Участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки Участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Възложителя, като изпрати писмено искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info

Отделно от горното всеки Участник има право и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Участници/притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.