Кандидатствай Вход
Промоционална кампания с награди "Бяла Карта на 8 години"

Промоционална кампания с награди "Бяла Карта на 8 години"

Валидна до: 31.05.2021
3847

Кандидатствай за Бяла Карта до 31.05.2021 г., ако бъдеш одобрен и подпишеш договор до 14.06.2021 г. ще участваш в томбола за спечелване на един от 80 ваучера за пазаруване на стойност 50 лева! 

Печелившите участници ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат публикувани в същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: https://www.bialakarta.bg

Бяла Карта става на 8 години и раздава награди! Кандидатствай за Бяла Карта до 31.05.2021 г., ако бъдеш одобрен и подпишеш договор до 14.06.2021 г. ще участваш в томбола за спечелване на един от 80 ваучера за пазаруване на стойност 50 лева! 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на Промоционална кампания „Бяла Карта на 8 години“,

провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД в периода от 00:00 ч. на 12.05.2021 г. до 23:59 ч. на 31.05.2021 г

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, с ЕИК 202806978, /наричано в настоящите Общи условия още Дружеството, Организатор или Аксес Файнанс/ и със седалище и адрес на управление и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Промоцията, започва от 00:00 ч. на 12.05.2021 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 31.05.2021 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 28 или т. 31. 31.05.2021 г. е последният ден, в който потребителите могат да кандидатстват за кредит и да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

4. С участието си в Промоцията, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата, съгласно т. 14 от настоящите Общи условия.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА

5. Промоцията се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

6. Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало за кредит в периода в периода от 00:00 ч. на 12.05.2021 г. до 23:59 ч. на 31.05.2021 г. включително, и е сключило в качеството си на Кредитополучател договор за кредит „Бяла Карта“ /“Договор за кредит“/ с „Аксес Файнанс“ ООД в периода от 00:00 ч. на 12.05.2021 г. до 23:59 ч. на 14.06.2021 г. Лицето, придобило право на участие в Промоцията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

7. Договорът за кредит, чието сключване дава право на участие в Промоцията, e за финансовия продукт „Бяла Карта”, предлаган от Дружеството. Повече информация за продуктa може да бъде намерена на Интернет страница на Организатора https://www.bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по кредита се посочват в сключения между Кредитополучателя /Участника/ и Дружеството Договор за кредит, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).

8. При сключване на договор за кредит не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки Участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на  телефон 0700 20 140 или на имейл help@bialakarta.bg.

9. Със волеизявление за участие в Промоцията и съгласяване с настоящите Общи Условия, лицето се счита за информирано, че инициалите му – първа буква от име и фамилия, и номер на сключен договор за кредит с Дружеството, в случай, че е изтеглен в качеството си на печеливш, ще бъдат публикувани на този адрес: https://bialakarta.bg/novini/pechelivshi-promo-biala-karta-na-8. Съгласяването с настоящите Общи Условия се счита за конклудентни действия за обработката на посочените по-горе лични данни за целта на провеждането на Промоцията и обявяването на печелившите участници.

10. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатсването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

11. В Промоцията нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

 

V. НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

12. Наградите от Промоцията са 80/осемдесет/ броя ваучери за пазаруване, всеки на стойност 50.00 лв. Те ще бъдат разпределени на случаен принцип посредством теглене на 16.06.2021 г. и на случаен принцип ще бъдат изтегляни 80-ма печеливши Участници, като наградите ще бъдат 80 броя ваучера, по един за всеки на стойност 50.00 лв. Общо ще бъдат изтеглени 80 печеливши участници.

13. Печелившите от тегленето за наградите по т. 12 ще бъдат изтегляни на произволен (случаен) принцип и имената им ще бъдат определяни чрез теглене в присъствието на определена от Организатора комисия от трима членове, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността и спазването на настоящите Общи условия при тегленото. Имената на печелившите ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени, на Интернет страницата на Организатора: https://www.bialakarta.bg. На Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и от фамилията на печелившия, както и номера на договора за кредит, сключен между него и Дружеството. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.

14. Възможност за спечелване на награда по горния член има всеки потребител, който кандидатства за кредит в периода на промоцията и сключи договор за кредит в посочения в т. 6 период и може да спечели една от горепосочените награди.

15. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия, може да получи максимум една от наградите по т. 12.

16. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата промоция награди.

17. Ваучерите по т. 12 са издадени от Идънред и могат да се използват в обектите, посочени на следния интернет адрес на Идънред: www.edenred.bg   

18. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на пчелившите Участници.

19. Всеки печеливш от Промоцията ще бъде потърсен от представител на Организатора на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за кредит, за да бъде уведомен за спечелената награда и за съдействие за уточняване на начина на получаване на спечелената награда като посочи две имена и телефон за контакт. Спечелилите участници могат да бъдат допълнително уведомени от Организатора и по и-мейл адрес, предоставен от тях в предложението за сключване на договор за кредит, относно търговските обекти, в които могат да използват наградите. В случай че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия Участник, и същият не потърси до 16.07.2021г. наградата си, тя остава за Дружеството и той губи правото си да я получи.

20. Всеки печеливш Участник може да получи наградата си чрез куриер, на посочен от него адрес, за сметка на Организатора.

21. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.

22. При получаване на наградата, печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

23. Настоящите  Общи условия ще бъдат публично оповестени и достъпни в срок до 16.07.2021 г. включително на Интернет страницата на Дружеството на адрес https://bialakarta.bg/promotsii/promo-biala-karta-na-8, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и в офиса на Дружеството.

24. Печелившите Участници в Промоцията могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани. Печелившите Участници имат правото да откажат, като отказът им няма да доведе до загубване на правото им да получат наградата или на друго тяхно право съгласно настоящите Общи условия и условията на договора за кредит.

 

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

25. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама или предоставяне на неверни данни да получи награда.

26. Участник, който е упражнил правото си на отказ от договора за кредит съгласно чл. 28 от Закона за потребителския кредит в рамките на периода на Промоцията, губи правото си да участва в последващи тегления, които се състоят след датата на извършване на отказа.

 

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

27. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. За целите на провеждане на Промоцията, определяне на печелившите Участници и предоставянето на наградите е необходимо извършването на обработка на лични данни на Участниците. Участниците са информирани за правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при кандидатстване за кредит. Подробна информация за правата на участниците като субекти на личните данни е налична и на адрес https://www.bialakarta.bg/gdpr .

Всеки Участник може да се свърже с Длъжностното лице по защита на данните на Организатора на имейл dpo@bialakarta.bg за получаване на повече информация за Вашите права при обработката на личните му данни, включително във връзка с настоящата промоционална кампания.

 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

28. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

29. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.

30. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.

31. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата Промоция, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет страница на Дружеството: https://www.bialakarta.bg.

32. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

33. Организаторът няма задължение да уведомява по какъвто и да е начин неспечелилите Участници в Промоцията.

34. Организаторът на Кампанията не носи отговорност за заплащане на данъчни задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение за Организатора да начисли съответния данък и да го внесе за сметка на съответния Печеливш участник.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.