Кандидатствай Вход
Промоционална кампания "Бяла Карта оцени и награда спечели"

Промоционална кампания "Бяла Карта оцени и награда спечели"

Валидна до: 15.05.2022
2125

Бяла Карта става на 9 години! Благодарим на всички наши клиенти за това, че всеки ден през последните 9 години заедно правим достъпа до кредитиране по-лесен, по-достъпен и по-сигурен.

Празнувай с нас и спечели промо код за store.bg на стойност 10 лева, както и право за участие в томбола за 9 ваучера за пазаруване на стойност 50 лева!

Ако си наш клиент, попълни тази анкета: www.ekomi.com/review до 15.05.2022г. и сподели мнението си за Бяла Карта. Още на следващия ден ще получиш своя промо код на email-а, посочен в регистрационната форма.

Благодарим ви, че сме заедно!

Всеки Участник, който последва линковете в тематичните facebook и Instagram-постове, или линковете в индивидуалния email и попълни анкетата: www.ekomi.com/review, ще получи индивидуален промо код за store.bg на стойност 10 лева. През регистрационната форма участникът следва да предостави свой email за контакт, на който да получи промо кода.

Всички участници, попълнили анкетата, ще участват в теглене на 9 /девет/ ваучера за пазаруване, всеки един на стойност по 50 /петдесет/ лева, което ще се проведе на 17.05.2022 г. Всеки посочен в регистрационната форма email участва в томболата само веднъж.

 

Правила за участие в Промоционалната кампания

"Бяла Карта оцени и награда спечели"

валидна от от 00:00 ч. на 02.05.2022г. до 23:59 ч. на 15.05.2022г. 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е дружеството „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 02.05.2022г. до 23:59 ч. на 15.05.2022г. освен ако не са налице промени, съгласно т.32 или т. 33, по-долу.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България на специално създадената за целта на играта страница: www.ekomi.com/review с анкета, за която страница Участниците ще бъдат уведомени чрез:

           - изпратени персонални email съобщения,

           - специални банери в социалните електронни платформи Facebook и Instagram на страниците на Организатора, намиращи се на адреси - www.facebook.com/bialakarta и www.instagram.com/bialakarta

Препоръчваме ви да се запознаете с Политиките за поверителност и на трите платформи, намиращи се на www.bg-bg.facebook.com/privacy/explanation за facebook, help.instagram.com/519522125107875 – за Instagram и www.ekomi.com/us/terms-and-conditions за Ekomi.

IV. НАГРАДИ

6.1. Всеки участник, попълнил анкетата, получава индивидуален еднокрaтен промо код за отстъпка в размер на 10 лева за електронния магазин store.bg. Промо кодът ще бъде изпратен на електронната поща (e-mail), посочена от участника в анкетата в срок до 1 работен ден от попълване на анкетата. Стойността на промо кода се приспада от поръчката веднага след въвеждането на промо кода, преди завършването й, в съответното поле на страницата на магазин store.bg.

6.2. Промо кодовете по т. 6.1. могат да се използват за всички предлагани стоки (на редовна цена или в промоция) в магазин store.bg, със срок на валидност до 30.11.2022г. В случай, че не бъде използван в посочения срок, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване. Ако стойността на промо кода е по-малка от цената на избрания продукт, то разликата се доплаща от печелившия по начин, избран от клиента (по банков път, с платежна карта, с наложен платеж). Ако стойността на поръчката е на стойност по-ниска от стойността на промо кода, разликата между двете суми не се връща и не може да се използва за друга поръчка.

6.3. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелената награда или претенции по повод на вреди, причинени от избраната от печелившия стока/услуга.

6.4. Всички участници, попълнили анкетата в срока на Играта, посочен в т.3 по-горе, автоматично участват в Теглене за 9 /девет/ ваучера за пазаруване, всеки един на стойност по 50 /петдесет/ лева. Един участник може да попълни само веднъж анкета и да получи само един промо код, както и да участва само веднъж в томболата за ваучери за пазаруване.

6.5. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди.

6.6. Ваучерите по т. 6.4. са издадени от Идънред България АД, ЕИК/ПИК 130526402 и могат да се използват в обектите, посочени на следния интернет адрес на Идънред: www.edenred.bg. Ваучерът е със срок на валидност, посочен в него. В случай че не бъде използван в посочения срок, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване. Ако сумата на ваучера е по-малка от цената на избрания продукт, то разликата се доплаща от печелившия. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелената награда или претенции по повод на вреди, причинени от избраната от печелившия стока/услуга.

 V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта има всяко пълнолетно дееспособно физическо лице с постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, което отговаря на следните условия за участие, и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“, а в множествено число „Участници“:

     7.1. Да има активна Бяла Карта.

    7.2. Да посети линка, поставен в изготвените специално за Играта facebook- и Instagram-постове или получен чрез индивидуален email, да попълни анкетата, следвайки стъпките и да предостави свой email за контакт в края й.

     7.3. Да е приел Правилата за участие в Играта и да ги спазва.

8. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, ЕИК 203753425.

9.1. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в Играта и се включи в Играта по начина и механизма, описан в Правилата, декларира, че се е запознал с Правилата за участие в Играта, съгласен е с тях и ги приема и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респ. наградата да не му бъде връчена.

9.2. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от  участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

10. Участието в тегленето с награди не е обвързано с извършване на покупка и/или усвояването на част или целия кредитен лимит.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

11. Всеки Участник трябва да последва тематичните facebook и Instagram-постове, рекламиращи Играта или линковете в индивидуалния email и да попълни анкетата. През регистрационната форма участникът следва да предостави свой email за контакт.

12. Участниците в Играта, които отговарят на условията за участие в Играта, описани в настоящите Правила, ще участват в теглене на 9 /девет/ ваучера за пазаруване, всеки един на стойност по 50 /петдесет/ лева, което ще се проведе на 17.05.2022 г.

13. Печелившите Участници от тегленето на наградите ще бъдат изтеглени на произволен принцип в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленията. В срок до 16:00ч. на деня на тегленето на Facebook страницата на Организатора ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и фамилията на печелившия, както и част от имейл адреса, посочен в регистрационната форма по т. 11 по-горе на печелившия, а печелившите Участници ще бъдат уведомени и чрез email, посочен от тях при попълване на регистрационната форма по т.11 по-горе, за спечелената награда.

14. Участието в Играта и спечелването на награда не са обвързани с покупка на стоки или услуги от Организатора или трето лице. С цел яснота, Участник в Играта може да бъде: лице, което в периода на Играта по чл. 3 по-горе има активен сключен договор за кредит „Бяла Карта“ или сключи договор за кредит „Бяла Карта“ в периода на Играта.

15. След оповестяване на печелившите Участници в Играта, служители на Аксес Файнанс ООД ще се свържат с печелившите участници на предоставения от тях при попълване на регистрационната форма по т. 11 по-горе email адрес или на телефонния номер, посочен от Участника при подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, за да потвърдят последните приемането на наградата и да уточнят начина на получаването й. Потвърждаването от наградените участници се извършва съобразно указанията в получения, съгласно предходното изречение, e-mail или телефонен разговор. В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник до края на срока за получаване на наградата – 31.05.2022 г., Организаторът си запазва правото да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

16. Всеки печеливш Участник може да получи наградата си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 1, в рамките на всеки работен ден след оповестяване на печелившите Участници на Facebook страницата на Организатора, от 09:00 ч. – 17:30 часа, с краен срок за получаване на наградата - 31.05.2022г. Награди могат да бъдат изпращани и по куриер след потвърждение от Участник, че желае този метод на получаване на наградата си.

17. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на документ за самоличност и посочване на имейл адрес, посочен в регистрационната форма по т.11 по-горе.

18. При получаване на наградата, печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. В случай че печеливш Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, или не посочи адрес за доставка с куриер в указания по т. 16 срок, същият губи правото си да получи спечелената награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да запази наградата за себе си.

20. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от всички Участници, включително и печелившите такива. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, email адрес, грешни имена, награда от Играта не му се връчва.

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организирането, представянето, провеждането и условията на Играта по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc. Facebook Inc. не провежда Играта, не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите от Играта.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

23. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на сайта на Бяла Карта: www.bialakarta.bg/promotsii

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

24. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

25. Участници, които публикуват нецензурни текстове или накърняват репутацията на Организатора, неговите търговска марка или продукт и общоприетите етични норми, се лишават от участие и в случай, че бъдат изтеглени като печеливш Участник, им се отнема правото са получат награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

26. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни. В случай че участник се регистрира, попълни потребителската анкета в специално разработеното приложение, то Организаторът ще счита, че участникът се е запознал с настоящите общи условия на тегленето с награди и че чрез своето поведение е изразил съгласието си Организаторът да обработва и съхранява неговите лични данни за целите, при условията и в сроковете, посочени в общите условия. Ако участникът желае да оттегли съгласието си за обработка на личните му данни от Организатора, той може отправи искане до Организатора като спази процедурата в Политиката за защита на личните данни на Организатора, поместена на www.bialakarta.bg, с която Ви препоръчваме да се запознаете.

27. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

     - телефон за контакт, посочен от регистрираните с цел да бъде връчена наградата им.

     - име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;

    - адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;

     - email адрес, посочен от регистрираните, с цел получаване на съобщения, свързани с играта;

28. Организаторът ще предостави името, фамилията, адресът и телефонният номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

29. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 2 календарни месеца след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

30. Организаторът може да има достъп до лични данни, предоставена на Facebook-профила на участниците, в зависимост от настройките и ограниченията за публичност на профилите си, които те сами са определили. Тези лични данни няма да бъдат обработвани от Организатора по никакъв начин.

31. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

32. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Играта, в случай, че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

34. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

35. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.