Кандидатствай Вход
Регистрирай своята Бяла Карта и играй за една от 40 страхотни награди

Регистрирай своята Бяла Карта и играй за една от 40 страхотни награди

Валидна до: 31.10.2021
2411

Притежателите на кредитна карта Бяла Карта, които регистрират кредитната си карта Бяла Карта в индивидуалния си потребителски профил на https://my.bialakarta.bg в периода от 10.09.2021 г. до 31.10.2021 г., участват в теглене на награди, което Организаторът ще проведе на 01.11.2021 г. и ще бъдат изтеглени 40 /четирсет/ печеливши Участници, които ще спечелят 1 от 40 броя външни батерии. 

Създай онлайн профил на my.bialakarta.bg и регистрирай своята кредитна карта Бяла Карта от 10-ти септемвтри до 31-ви октомври 2021 г. и можеш да спечелиш една от 100 награди.

На 1-ви ноември ще изтеглим 40 късметлии, които ще спечелят 1 от 40 страхотни награди.

Наградите са 40 броя външни батерии

Лесно е, регистрирай профила си сега!

УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

 „Регистрирай своята Бяла Карта и спечели”

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 00:00 ч. на 10.09.2021 г. до 23:59 ч. на 31.10.2021 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

1. Организатор на КАМПАНИЯТА е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на КАМПАНИЯТА, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

 

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от КАМПАНИЯТА, започва от 00:00 ч. на 10.09.2021 г. и ще продължи до 23:59 ч. на 31.10.202 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 31 и т. 32. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от КАМПАНИЯТА и е обвързващ за Дружеството.

 

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

4. КАМПАНИЯТА се провежда на територията на Република България.

 

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

5. Право на участие в КАМПАНИЯТА придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, одобрено е за отпускане на кредит, сключило е Договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора (настоящ Клиент на Дружеството) и е изпълнило условията на КАМПАНИЯТА посочени в т.14 по-долу през периода от 00:00 ч. на 10.09.2021 г. и до 23:59 ч. на 31.10.2021 година. Лицето, придобило право на участие в Кампанията, ще бъде наричано в настоящите Общи условия „Участник“.

6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ можете да намерите на Интернет – страница: https://bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

7. В КАМПАНИЯТА нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо към датата за теглене на наградите, описана в т. 14 по-долу.

8. При регистрирация на кредитната карта Бяла Карта в индивидуалния потребителски профил на https://my.bialakarta.bg не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от  участие в КАМПАНИЯТА чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

9. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатсването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

10. В КАМПАНИЯТА нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.

11. Всеки Участник, който отговаря на условията, които му дават право да се включи в КАМПАНИЯТА, и се включи в нея по начина и механизма, описани по-долу в Условията, декларира, че се е запознал с Условията за участие в Кампанията, съгласен е с тях и ги приема с регистриране на кредитната си карта „Бяла Карта“ в индивидуалния си потребителски профил на https://my.bialakarta.bg и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

 

V. НАГРАДИ НА КАМПАНИЯТА

12. Наградите, осигурени от Организатора на КАМПАНИЯТА са общо 40 броя външни батерии. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата КАМПАНИЯ награди.

13. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоката.

13.1 Не се допуска замяна на спечелена награда с паричната й равностойност.

13.2. Всеки участник, отговарящ на условията за участие в КАМПАНИЯТА, може да получи само една от посочените награди.

 

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

14. Притежателите на кредитна карта „Бяла Карта“, които отговарят на условията на настоящата Промоция по т.5 и т.7 по-горе, и които в периода на КАМПАНИЯТА са регистрирали кредитната си карта Бяла Карта в индивидуалния си потребителски профил на https://my.bialakarta.bg в периода на КАМПАНИЯТА, участват в теглене на награди, което Организаторът ще проведе на 01.11.2021 г. и ще бъдат изтеглени 40 /четирсет/ печеливши Участници. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

15. Печелившите от тегленето ще бъдат теглени на произволен принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от три члена, единият, от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. на датата за теглене на печелившите, посочена в т.14, имената на печелившите ще бъдат обявени на Интернет страницата на Организатора www.bialakarta.bg. На Интернет страница ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и от фамилията на печелившия, както и номера на договора за кредит, сключен между него и Дружеството, с цел минимилизиране на обработката на лични данни на печелившите. Печелившите Участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда на предоставения при кандидатстване и подписване на договора за кредит телефонен номер.

 16. Печелившите Участници могат да получат своите награди в срок до 30.11.2021 г. Печелившите участници следва да посочат адрес за доставка чрез куриер при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора, с което са уведомени за спечелената награда. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на  Организатора.

17. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

18. При получаване на наградата, печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. В случай че печелившият Участник не посочи адрес за доставка чрез куриер при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда или служители на Дружеството не успеят да се свържат с печелившия Участник, и същият не потърси до 01.12.2021 г. наградата си, той губи правото си да я получи. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.

20. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от печелившия Участник. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“, Наградата не се връчва.

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Връчването на Наградата от КАМПАНИЯТА може да бъде публично събитие. С участието си в КАМПАНИЯТА, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на КАМПАНИЯТА без заплащане на хонорар.

 

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА КАМПАНИЯТА

23. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на КАМПАНИЯТА на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

 

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

24. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в КАМПАНИЯТА. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в КАМПАНИЯТА при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

 

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

25. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

26. С участието си в КАМПАНИЯТА и със запознаване с настоящите Условия, всички участници в КАМПАНИЯТА са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на първо име, фамилия и номер на Договор за кредит) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на КАМПАНИЯТА и за участие в нея, включително за целите на връчване на награди на печеливщите участници. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr, изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

27. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

28. За целите на провеждане на тегленето на награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

  • телефон за контакт, посочен от регистрираните, с цел да бъде връчена наградата им, в случай, че спечелят такава;
  • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
  • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им;
  • email адрес, посочен от регистрираните, с цел получаване на съобщения, свързани с играта.

29. Организаторът ще предостави имената, фамилиите, адресите и телефонните номера, които е получил от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на наградите.

30. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефонните номера за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което тези данни, както и техните носители, ще бъдат унищожени, освен ако не е налице друго основание за удължаване срока на тяхното съхраняване.

31. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

32. Организаторът има неотменимото право да прекрати КАМПАНИЯТА по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на КАМПАНИЯТА, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

33. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на КАМПАНИЯТА.

34. Всеки участник в КАМПАНИЯТА може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с КАМПАНИЯТА.

35. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в КАМПАНИЯТА се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

 

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.