Кандидатствай Вход
Спечели Kindle, като платиш билет или заредиш картата си за 10 пътувания в метрото със своята Бяла Карта Visa Classic

Спечели Kindle, като платиш билет или заредиш картата си за 10 пътувания в метрото със своята Бяла Карта Visa Classic

Валидна до: 19.02.2017
3147

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

Участвай в промоционалната кампания “Спечели Kindle, като платиш билет или презаредиш карта за 10 пътувания с Visa” 
Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта
Участвай в промоцията на Visa от 21.11.2016 г. до 19 февруари 2017 г.
Плащай с Бяла Карта Visa Classic  на билетните автомати на УниКредит Булбанк в метрото за билет за еднократно пътуване или зареждане на електронна карта за 10 пътувания и всеки ден от 21 ноември 2016 г. до 19 февруари 2017 г. имаш шанс да спечелиш електронен четец Kindle 6 Glare.
Успех!

Спечели Kindle, като платиш билет или заредиш картата си за 10 пътувания в метрото със своята Бяла Карта Visa Classic. Като потребител на международна кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и ти можеш да участваш в промоцията. Спечели Kindle, като платиш билет или презаредиш карта за 10 пътувания с Visa. Достатъчно добра причина да участваш, нали? Пожелаваме ти успех!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “ Спечели Kindle, като платиш билет или презаредиш карта за 10 пътувания с Visa” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възлагане от Visa Europe Ltd., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: visabg.com през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: visabg.com

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на Официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Териториален обхват

Промоцията е приложима само по отношение на долупосочените метростанции на Метрополитен София, където са инсталирани билетни автомати на УниКредит Булбанк, приемащи плащания с банкови карти, а именно:

MC "Александър Малинов" вест.1, авт. 1
MC "Александър Малинов" вест.2, авт. 1
MС "Акад.Ал.Теодоров-Балан" вест.1, авт .1
MС "Акад.Ал.Теодоров-Балан" вест.2, авт .1
MC "Бизнес парк София" вест.1, авт. 1
MC "Бизнес парк София" вест.2, авт. 1
MC "Летище"
MC "Искърско шосе" вест.1, авт. 1
MC "Искърско шосе" вест.2, авт. 1
МС "Сердика" вест.1, авт. 1, линия 1

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 21 ноември 2016 г. 00:00:01 часа и ще продължи до 19 февруари 2017 г. 23:59:59 часа.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и/или кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (21 ноември 2016 г.). („Участващи карти“) от следните организации издатели на територията на Република България:

Алианц Банк България
Банка Пиреос България
Международна кредитна карта Бяла Карта / Access Finance / iCard
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк България
СИБАНК АД
Сосиете Женерал Експресбанк
Тексим Банк
УниКредит Булбанк
Централна Кооперативна Банка
Юробанк България АД

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията, награди и определяне на печелившите

Всеки притежател на някоя от Участващите карти, издадена от Участваща организация преди началната дата на Промоцията (21 ноември 2016 г.), който в рамките на промоционален ден закупи билет за еднократно пътуване (на стойност 1,60 лева) или зареди електронна карта за 10 пътувания (на стойност 12 лева) на билетен автомат на УниКредит Булбанк, инсталиран на посочена в Раздел 2 станция на Метро София, автоматично се включва за участие в игра за дневна награда за съответния ден. Физическият носител на картата за 10 пътувания се закупува от касите в метрото и самото му купуване не участва в тегленето за награда.

Всеки ден от Промоцията [общо 91 (деветдесет и един) дни] може да бъде спечелена 1 (една) дневна награда - eBook четец Amazon Kindle 6 Glare, Touch Screen, 8th Generation, Wi-Fi, Черен. Дневните награди не могат да бъдат заменяни с паричен еквивалент.

Печелившите ще бъдат определени на седмична база, на случаен принцип, чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 1 декември 2016 г. до 23 февруари 2017 г. включително) ще се теглят наградите за предходната седмица. При всяко теглене ще се определят 7 (седем) печеливши Участващи карти и поне 7 (седем) резерви.

Седмичните периоди и датите за тегленията на награди са както следва:

21 – 27 ноември 2016 г. (теглене на 01 декември 2016 г.);
28 ноември – 04 декември 2016 г. (теглене на 08 декември 2016 г.);
05 – 11 декември 2016 г. (теглене на 15 декември 2016 г.);
12 – 18 декември 2016 г. (теглене на 22 декември 2016 г.);
19 – 25 декември 2016 г. (теглене на 29 декември 2016 г.);
26 декември 2016 г. – 01 януари 2017 г. (теглене на 05 януари 2017 г.);
02 – 08 януари 2017 г. (теглене на 12 януари 2017 г.);
09 – 15 януари 2017 г. (теглене на 19 януари 2017 г.);
16 – 22 януари 2017 г. (теглене на 26 януари 2017 г.);
23 – 29 януари 2017 г. (теглене на 02 февруари 2017 г.);
30 януари – 05 февруари 2017 г. (теглене на 09 февруари 2017 г.);
06 – 12 февруари 2017 г. (теглене на 16 февруари 2017 г.);
13 – 19 февруари 2017 г. (теглене на 23 февруари 2017 г.).

Наградите ще се получават лично от държателите на изтеглените печеливши Участващи карти („Печеливши“) в обслужващия ги банков клон или по куриер на посочен от тях адрес в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.

Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите, а когато Участваща карта е издадена на юридическо лице – от законния му представител, след изрично приемане от страна на Печелившия на наградата и условията на Промоцията.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившият отговаря, като например предоставени неточни, непълни или неверни детайли за контакт и др.

В случай че Печелившият е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че Печелившият не може да бъде открит по телефон до 5 направени опита, наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 19 март 2017 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 19 март 2017 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен от Организатора на промоцията, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда.

Раздел 6. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от участниците.

Раздел 7. Защита на личните данни

При получаване на награда Печелившите следва да предоставят своето изрично писмено съгласие имената и образът им да бъдат използвани от Възложителя за маркетингови цели във връзка с Промоцията и да бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират заплащане от Възложителя, Организатора или Участващите организации. За Печеливши на възраст под 14 години изричното съгласие по предходното изречение следва да бъде предоставено от родител/настойник, а за Печеливши на възраст между 14 – 18 години е необходимо потвърждение и от родител/попечител.

Притежателите на Участващи карти се уведомяват, че ограничени данни за отделните трансакции с техните Участващи карти, ще бъдат предоставени от обслужващата ги Участваща организация на Организатора и ще бъдат обработвани от Организатора от името на Възложителя с оглед определяне на наградите и разпределянето им.

Администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Възложителят, който е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 421244. Възложителят гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Възложителя, като изпрати писмено искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info

Раздел 8. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.