Кандидатствай Вход
Спечели празничен шопинг с Visa

Спечели празничен шопинг с Visa

Валидна до: 31.12.2019
1600

Плати с кредитната си карта Бяла Карта Visa Classic и регистрирай ПОС бележката на www.visabg.comза шанс и играй за празничен шопинг.

Период на промоцията: 20 ноември – 31 декември 2019

В сезона на празниците Visa ти помага да зарадваш любимите хора и себе си с още повече подаръци и весели емоции. Плащането с Бяла Карта Visa Classic е сигурно, бързо и удобно. А твоята кредитна карта Visa ти дава шанс да увеличиш поводите за празнуване. Плащай с твоята кредитна карта Бяла Карта Visa Classic  и може да спечелиш празничен шопинг. Участвай до 31 декември.

Официални правила на промоцията „Спечели празничен шопинг с Visa”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоционалната кампания “Спечели празничен шопинг с Visa” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „България“ №118 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес visabg.com/creditcardspromo2019 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Възложителят си запазва правото да допълва или променя настоящите Официални правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта visabg.com/creditcardspromo2019

Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на тези Официални правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 20 ноември 2019 г. и ще продължи до 31 декември 2019 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически лица, навършили 18 години, притежатели на кредитни карти Visa, както и юридически лица, притежатели на кредитни карти Visa, издадени преди началната дата на Промоцията (20 ноември 2019 г.) от някоя от следните организации („Участващи карти“):

Алианц Банк България
Банка ДСК
Българо-Американска Кредитна Банка
Бяла Карта
Инвестбанк АД
Обединена Българска Банка
Първа инвестиционна банка
Райфайзенбанк България
Тексим Банк
УниКредит Булбанк
Централна Кооперативна Банка
Юробанк България АД
(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).

Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички лица, притежатели на Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да се регистрират за участие в тегленията за награди.

Участие в тегленията за награди, избирането на печелившите и предоставянето на наградите се извършва при спазване на следните условия:

Участие в тегленe за награди:

Всеки притежател на Участваща карта, с която е било извършено поне 1 (едно) валидно плащане в рамките на периода на Промоцията, може да се регистрира за участие в тегленията за награди, като в рамките на Промоцията регистрира на промоционалната секция на интернет сайта visabg.com/creditcardspromo2019 уникалния оторизационен код („УОК“) на ПОС бележката от покупката или, в случай на плащане на онлайн покупка (извършена през интернет сайт), регистрира номера на направената поръчка. С регистриране на плащането това лице придобива статута на регистриран участник („Регистриран участник“). Регистрираните участници трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с тяхната Участваща карта, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.

Всяка регистрация на валидно плащане дава право на 1 участие в тегленето за седмичния период, в който е извършена регистрацията. Всеки Участник може да участва в седмично теглене неограничен брой пъти, стига да регистрира в съответния седмичен период съответния брой различни плащания. Плащане не може да бъде регистрирано повторно, след като вече e участвало в теглене за дадения седмичен период.

Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към един и същ Регистриран участник. За да могат всички регистрации, извършени от даден Регистриран участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ имейл адрес.

Регистрацията на плащане в промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2019 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, имейл, телефон, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и наименование на банката, която е издала Участващата карта, с която е извършено плащането. При завършване на регистрацията Регистрираният участник трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията, както и че е уведомен, че неговите лични данни ще бъдат обработвани във връзка с Промоцията. Преди завършване на регистрация всеки Регистриран участник има възможност (без да бъде задължен) да избере дали би желал да получава текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията чрез поставяне на отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”.

Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол като: случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.

Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до промоционалната секция на интернет страницата visabg.com/creditcardspromo2019 и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъдат непрекъснати, навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.

Плащанията, регистрирани през даден седмичен период, участват в тегленията на награди само за съответния седмичен период и не участват в тегленията за награди за други/следващи седмични периоди.

За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (20 ноември 2019 г.) не могат да участват. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията.

Раздел 6. Описание на наградите

За периода на Промоцията [общо 6 (шест) седмични периода] се теглят по 3 (три) награди всяка седмица, измежду всички Регистрирани участници, регистрирали поне 1 валидно плащане през съответния седмичен период на Промоцията.

Всяка награда включва самолетни билети София – Виена – София за двама, две нощувки със закуска във Виена за двама в хотел 4 звезди, двупосочен трансфер летище – хотел – летище, застраховка „Помощ при пътуване в чужбина“ и 1000 лв. за шопинг, които ще бъдат преведени по сметката на спечелилия наградата участник. Стойността на самолетните билети и нощувките не може да надвишават 2000 лв. с ДДС и пътуванията трябват да се организират до 31 март 2020 г.

Наградите не могат да бъдат заменяни срещу паричен еквивалент.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите участници ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втория седмичен период след началото на Промоцията (т.е. от 28 ноември 2019 г.) до 03 януари 2019 г. включително, ще се теглят наградите за предходния седмичен период. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши и поне по три резерви.

Промоционалните седмични периоди и датите за тегленията на награди са както следва:

 • 20 ноември – 26 ноември (теглене на 28 ноември 2019 г.);

 • 27 ноември – 03 декември (теглене на 5 декември 2019 г.);

 • 04 декември – 10 декември (теглене на 12 декември 2019 г.);

 • 11 декември – 17 декември (теглене на 19 декември 2019 г.);

 • 18 декември – 24 декември (теглене на 3 януари 2020 г.);

 • 25 декември – 31 декември (теглене на 3 януари 2020 г.).

След всяко теглене Организаторът ще информира съответните Участващи организации – издатели на картите, с които са извършени изтеглените печеливши плащания за техните печеливши Регистрирани Участници („Печеливши“). Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.

Всички награди ще се получават лично от Печелившите в банков клон или по куриер на посочен от съответния Печеливш адрес след уведомление от страна на съответната Участваща организация и приемане от страна на Печелившия, а паричната част от 1000 лв. ще бъде превеждана по картовата сметка на съответната печеливша кредитна карта.

Всички награди ще бъдат предоставяни в срок до 30 дни след датата, на която всеки Печеливш върне информация за избрания от него начин на получаване на наградата.

Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: visabg.com/creditcardspromo2019

Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация, дължаща се на причини, за които Печелившите отговарят.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.

В случай че награда е спечелена от Печеливш, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.

Всеки Печеливш – физическо лице е длъжен да декларира и внесе дължимия данък върху дохода, представляващ пазарната стойност/сумата на получената награда, съгласно сроковете и изискванията на Закона за данъците върху доходите на физическите лица („ЗДДФЛ“).

Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10 ч. и 18 ч. Горещата линия ще бъде активна до 12 януари 2020 г.

Раздел 8. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Регистрираните участници.

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за действията и бездействията на Участващите организации, картоиздатели на карти Visa.

Раздел 9. Лични данни

Награди

Регистрацията за участие в Промоцията, както и поставянето на отметка за получаване на текущи информационни съобщения, свързани с Промоцията, са изцяло доброволни. Промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2019 e администрирана от Възложителя. Администратор на личните данни, събирани и обработвани за целите на Промоцията, е Възложителят.

Основание за обработка на лични данни

При регистрация в промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2019 за участие в тегленията за спечелване на награди, притежателите на Участващи карти се уведомяват, че основание за обработката на данните за регистрация са договорни отношения между Регистриран участник и Възложителя, по-конкретно участие в Промоцията с очакване на насрещно предоставяне на награда, съгласно чл. 6, т. 1, буква „б“ от Общия регламент относно защита на личните данни („ОРЗД“). Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Промоцията. По-конкретно, предоставените от Участниците лични данни ще бъдат обработени за целите на изтегляне и определяне на Печелившите на големите награди, връчването на спечелените награди, както и защита правата на Възложителя при предявяване на потенциални претенции от страна на Регистрираните участници (правен интерес на Възложителя).

Регистрацията е доброволна, като притежателите на Участващи карти се уведомяват, че промоционалната секция на visabg.com/creditcardspromo2019 е администрирана от Възложителя и личните им данни ще бъдат обработвани от Организатора в качеството на обработващ лични данни, действащ като подизпълнител на Възложителя при спазване изискванията на приложимото законодателство в областта на защитата на личните данни.

При отказ да се предоставят описаните по-горе лични данни лицето няма да има право да участва в Промоцията.

В случай че е поставена отметка в квадратчето пред „Искам да получавам текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция”, Участниците се съгласяват да получават текущи информационни съобщения, напомняния относно направени от Участника регистрации и други комуникации, свързани с настоящата Промоция.

Всеки Участник има право да оттегли съгласието си да получава текущи информационни съобщения, свързани с настоящата Промоция, като изпрати изрично искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info от имейл адреса, използван при регистрацията за Промоцията.

Лица, на които могат да бъдат разкрити личните данни

При спазване на изискванията на приложимото законодателство за защитата на лични данни, личните данни на Участниците, събрани за целите на Промоцията, могат да бъдат обработени за целите на Промоцията и от:

 • Организатора като подизпълнител (обработващ) на Възложителя;

 • Участващите организации (банки), които получават информация само за изтеглените Печеливши. Участващите организации проверяват дали Участващата карта действително принадлежи на изтегления Участник и дали отговаря на изискванията за участие, посочени в настоящите Официални правила (т.е. верифициране правото Печелившият да получи наградата), информират Печелившия за спечелената награда и връчват наградата на Печелившия;

 • нотариус, който ще присъства при изтеглянето на Печелившите.

 • куриери с цел доставка на награда (в случай че бъде приложим този метод на връчване на награда) и/или подизпълнители на Организатора, на които е възложено връчването на наградите, на които могат да се разкрият само данни за Печелившите.

Личните данни, събрани за целите на Промоцията, няма да бъдат разкривани на други лица.

Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, предоставени от Участниците за целите на Промоцията, ще се съхраняват от Възложителя до изтегляне на всички Печеливши в посочените по-горе срокове и връчване на спечелените награди, както и за период от 1 година след изтегляне на последния Печеливш с цел адресиране на отправени от Участници и/или Печеливши запитвания, свързани с Промоцията, в случай че има такива.

Права на Участниците, свързани с обработката на лични данни

Възложителят информира, че всеки Участник има следните права, а именно:

 • да отправи запитване до Възложителя дали негови лични данни се обработват и ако това е така, да получи копие от обработваните лични данни, както и информация относно целта, за която се обработват, за какъв срок ще бъдат обработвани, на кого са разкрити или ще бъдат разкрити (право на достъп);

 • да поиска корекция на неточност в личните му данни или допълване на непълни негови лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на коригиране);

 • да поиска от Възложителя да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува законово основание за обработка, по отношение на които Участникът е оттеглил съгласието си за обработка, или срещу чиято обработка изрично е възразил (право на изтриване);

 • да поиска от Възложителя да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните данни да продължат да бъдат съхранявани от Възложителя, без обаче да бъдат обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от Участника, когато обработването е неправомерно или когато Възложителят не се нуждае повече от тях за целите на Промоцията, но Участникът изисква данните да бъдат съхранени с цел защита на негови правни претенции (право на ограничаване на обработването);

 • да поиска от Възложителя личните данни, които го засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на данните);

 • право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и услуги), в случай че личните данни бъдат обработени за такава цел без съгласие от Участника (право на възражение). Ако личните данни се обработват за целите на директния маркетинг въз основа на дадено преди съгласие от Участника, е необходимо съгласието да бъде оттеглено от Участника по посочения по-горе начин за оттегляне на съгласие.

Всеки Участник може да упражни посочените по-горе права, като изпрати искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info или писмено искане до адреса на Възложителя. Исканията за упражняване на посочените по-горе права е необходимо да отговарят на изискванията, посочени в приложимото законодателство за защита на личните данни, включително Закона за защита на личните данни и/или ОРЗД.

Отделно от горното всеки Участник има право и да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, в случай че счита, че е налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.

Евентуалните спорове относно провеждането на Промоцията между Участници/притежатели на Участващи карти и Организатора/Възложителя се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.