Кандидатствай Вход
Спечели с Бяла Карта като участваш в промоцията на Visa и кино Арена

Спечели с Бяла Карта като участваш в промоцията на Visa и кино Арена

Валидна до: 25.07.2016
2066

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта като участваш в Промоцията на Visa и кино Арена

Участвай в промоцията на Visa и Кино Арена от 25-ти май 2016 г. до 25-ти юли 2016 г. 

Плати с твоята Бяла Карта Visa Classic в Кино Арена за поне 5 лв., изтегли талон и виж дали печелиш!

Успех!

Защо твоето лято да не стане още по-интересно? Visa и Кино Арена провеждат промоция за всички картодържатели на карти Visa (дебитни, кредитни, Visa Business, V PAY и др. ако има такива). Като потребител на международна кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и ти можеш да участваш в промоцията. Плати с твоята Бяла Карта Visa Classic в Кино Арена, изтегли талон и можеш веднага да спечелиш награда по избор - изворна вода Highland Spring 500 мл. или шоколадче Hershey’s 42 г. Промоцията се провежда от 25.05.2016 г. до 25.07.2016 г. Всяко плащане с твоята кредитна Бяла Карта за стойност поне 5 лв. ти дава право на 1 талон за участие в играта. Желаем ти успех и приятно гледане!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

„Спечели като плащаш със своята карта Visa в Кино Арена”

Провеждана от „ОМ СОФИЯ“ ООД
 
За периода от 25-ти май 2016 г. до 25-ти юли 2016 г.
 
 
Раздел 1. Организатор и Официални правила Промоцията

Промоционалната кампания „Спечели като плащаш със своята  карта Visa в Кино Арена“ („Промоцията“) се организира от „ОМ СОФИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ №60-62, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131062990 („Организатора“), действащо по възлагане на Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT (“Visa”). Промоцията се провежда със съдействието на „КИНО АРЕНА ВТ“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175036584, със седалище и адрес на управление в гр. София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София №3, ет.2, („Арена“).
 
Настоящите общи условия („Общи Условия“) са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на следните интернет сайтове: visabg.com и kinoarena.com през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
 
Организаторът със съгласието на Visa си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: visabg.com и kinoarena.com
 
С получаването на промоционален талон участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия, включително техните изменения и допълнения.
 
Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се провежда на територията на Република България в следните търговски обекти на Арена:.
Кино Арена Запад София
Кино Арена Младост София
Кино Арена The Mall София
Кино Арена Делукс София
Кино Арена Мол Варна
Кино Арена Гранд мол Варна
Кино Арена Парк Мол Стара Загора
Кино Арена Мол Велико Търново
Кино Арена Панорама Мол Плевен
Кино Арена Central Mall Плевен
Кино Арена Смолян
(наричани по-долу „Участващи обекти“).
 
Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 25.05.2016 г. и ще продължи до 25.07.2016 г. (включително).
 
Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички притежатели на карти Visa (дебитни, кредитни,  Visa Business, V PAY и др. ако има такива), с изключение на служителите на Организатора, Арена, Visa, както и на всички техни филиали, дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално в Промоцията, както и членовете на техните семейства („Допустими участници“).
 
Раздел 5. Механизъм на Промоцията
 
Всеки притежател на карта Visa, който в периода на Промоцията извърши плащане на продукти със своята карта Visa на стойност от или над 5 лева в Участващ обект на Арена, посочен в раздел 2 по-горе, получава промоционален талон от служител на Арена в съответния обект на Арена и веднага има възможност да провери дали печели подарък от този талон. Подарък получават само изтеглилите печеливш промоционален талон. Подаръкът се получава на място, в момента на спечелване в Участващия обект на Арена, където е изтеглен и не може да бъде получен от друг  Участващ обект, или в по-късен момент.
 
Промоционалните талони се предоставят от служител на Арена в съответния Участващ обект на Арена и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки промоционален талон дава информация дали участникът печели или не подарък. Талоните са брандирани с логото на Visa и Арена и важат само и единствено за периода на Промоцията. Наградите се предоставят от служителите на Арена в съответния Участващ обект в момента на спечелване на наградата.
 
За всяко едно плащане с карта Visa, всеки участник получава право да получи един промоционален талон и съответно шанс да спечели един подарък, независимо от конкретния размер на извършеното плащане, стига то да е на стойност от или над 5 лв. в Участващ обект на Арена, посочен раздел 2.
 
За участие в Промоцията се приемат само плащания извършени с карта Visa, които плащания са направени чрез ПОС терминал в някои от Участващите обекти на Арена, посочени в раздел 2 по-горе. Плащания извършени с карти Visa, преди началото на или след края на Промоцията,  не участват.
 
Раздел 6. Описание на подаръците

Подаръкът в Промоцията е 1 /един/ брой изворна вода Highland Spring от 0,500 л. или 1 /един/ брой шоколад Hershey’s от 42 гр., който се предоставя на място в съответния Участващ обект на Арена според избора на спечелилия участник и/или наличността.
Промоционалните талони и подаръците се предоставят на участниците до изчерпване на количествата.
За всяко едно плащане с  карта Visa, всеки участник получава право да получи един промоционален талон и съответно шанс да спечели един подарък, независимо от размерa на извършеното плащане на стойност от или над 5 лв.
 
Участник от Промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията, няма право да получи награда.
 
Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари или други облаги.
 
Раздел 7. Отговорност
 
Организаторът, Visa и Арена не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти и ПОС терминали.
 
Раздел 8. Защита на личните данни

Участниците в Промоцията с настоящoто се уведомяват и се съгласяват, че единият оригинал на техните ПОС бележки от плащания с карта Visa ще бъдат събирани от Арена с цел отчитане на резултатите от кампанията към Организатора, съответно от последния към Visa. Всеки участник в промоцията може да получи другия оригинал от бележката от ПОС терминала.
Арена няма да предоставя ПОС бележки, или да разкрива лични данни или информация за трансакции на Организатора.
               
Арена е регистрирано по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под № 35782.
Организаторът е регистрирано по Закон за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни под №384720.
 
Раздел 9. Прекратяване на Промоцията

Организаторът и Арена, с предварителното съгласие на Visa, имат право да прекратят Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация, но Организаторът заплаща на Арена стойността на раздадените до прекратяването награди.
 
Раздел 10. Спорове

Всички спорове, възникнали между Организатора, Visa, Арена и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора пред компетентния български съд в град София съгласно законодателството на Република България.