Спечели СПА уикенд за двама в х-л Стримон СПА Клуб с Бяла Карта

Спечели СПА уикенд за двама в х-л Стримон СПА Клуб с Бяла Карта

Валидна до: 30.11.2014
1353

СПА уикенд и още много награди за теб с Бяла Карта през Ноември

Нови награди за теб специално от нас! Както виждаш сам, не спираме да те изненадваме с още възможности и приятни изненади!

Този път пред теб се разкрива възможност да спечелиш голямата награда на ноемврийската ни томбола, а именно СПА уикенд за двама в луксозния х-л Стримон СПА Клуб в гр. Кюстендил!

Побързай и заяви своята Бяла Карта в щандовете на Бяла Карта в The Mall или Mall of Sofia!

Вероятността ти да си един от печелившите съвсем не е за подценяване! Освен голямата награда, за теб са приготвени още 10 бутилки пивко ароматно червено вино, които само чакат своя печеливш!

Хайде, очакваме те там!

Вземи своята Бяла Карта през Ноември и спечели СПА уикенд за двама в хотел Стримон СПА Клуб. Заяви своята Бяла Карта на щандовете й в Mall of Sofia или в The Mall. След като кандидатстваш за своята кредитна Бяла Карта и бъдеш одобрен, то ти вече имаш правото да участваш в томболата на Бяла Карта за следните награди: * ​Най - голямата награда от томболата - СПА уикенд за двама в хотел Стримон СПА Клуб в гр. Кюстендил; * Допълнителни награди - 10 бутилки ароматно червено вино; Забавлявай се с нас на томболата и наградите, които сме приготвили за теб през Ноември и сподели радостта си на Facebook страницата на Бяла Карта https://www.facebook.com/bialakarta. Очаквай още много изненади от Бяла Карта!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

 „Спечели СПА уикенд за двама в х-л Стримон СПА Клуб с Бяла Карта“,

провеждана от „АКСЕС ФАЙНАНС” ООД

във връзка с томбола „Спечели СПА уикенд за двама от Бяла Карта“
за периода от 01 – 30 ноември 2014 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
 
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
 
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Томболата, започва на 01.11.2014 г. и ще продължи до 30.11.2013 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 22 или т. 23. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.
 
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
4. Промоцията се провежда на територията на Търговски център „The Mall”, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 115 З, както и на територията на Търговски център „Mall of Sofia”, находящ се в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101. 
 
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
5.Право на участие в Промоцията придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което след 01.11.2014 г. кандидатства по финансовия продукт „Бяла Карта” в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101 и в последствие бъде одобрен за сключване на Договор за „Бяла Карта“.
6. Кандидатстването и последващо одобрение за сключване на договор за кредит дава право на участие в Промоцията по финансовия продукт на Дружеството „Бяла Карта”. За повече информация по отношение на него може да посетите: www.bialakarta.bg или на място в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101.
7. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място в обекта на Дружеството находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З, Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101, или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.
8. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
9. В промоцията нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД“.

V. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
 
10. При кандидатстване и в последствие одобрение за сключване на Договор за кредит  по финансовия продукт „Бяла Карта” в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101 всеки клиент автоматично участва в разпределението на наградите. 
11. Дружеството ще проведе томбола на 05.12.2014 г., на която ще бъде изтеглен 1 /един/ клиент, който ще получи 1 /един/ спа уикенд за двама в хотел “Стримон СПА Клуб”, град Кюстендил и 10 /десет/ клиенти, които ще получат по 1 /една/ бутилка вино, от всички кандидатствали и одобрени за сключване на Договор за кредит по финансовия продукт „Бяла Карта“ в промоционалния период в обекта на Дружеството, находящ се в Търговски център „The Mall” в гр. София, бул. „Цариградско Шосе” № 115 З или в Търговски център “Mall of Sofia” в гр.София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 101. 
12. Печелившите от томболата ще бъдат изтеглени на произволен принцип и така ще се определи името на печелившите участници в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленото. В срок до 09.12.2014 г. имената на печелившите участници ще бъдат обявени на Интернет-страницата: www.bialakarta.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет-страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия.
13. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившия участник.
14. Всеки печеливш участник от томболата ще бъде потърсен от представител на Организатора в срок до 09.12.2014 г., за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил при кандидатстване по финансовия продукт „Бяла Карта” в някой от обектите на Дружеството по т.4. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси до 20.12.2014 г. наградата си, тя остава за Дружеството.
15. Получаването на наградата от всеки печеливш участник се извършва в офиса на Организатора, находящ сев гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2. 
16. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта. 

VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
 
17. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период  на продължителност на Промоцията на Интернет-страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.
18. Печелившите в томболата може да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите.

VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
 
19. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.
 
VIII. ЛИЧНИ ДАННИ
 
20. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С попълването на талон за участие в Томболата, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама.
21. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА (ТОМБОЛАТА)
 
22. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VI. Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора. 
 
X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
23. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VI. Публичност на Промоцията.
 
24. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията. 
25. Всяка една промяна на сроковете за теглене и предоставянето на наградите от настоящата томбола, ще бъде надлежно публикувана на официалната Интернет-страница на Дружеството: www.bialakarta.bg
26. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията  се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Изпълнителният директор на Дружеството.