Кандидатствай Вход
Спести от следващата си сметка в BILLA с Visa

Спести от следващата си сметка в BILLA с Visa

Валидна до: 09.06.2017
3023

Участвай в промоционалната кампания “Спести от следващата си сметка в BILLA с Visa”

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

Плати с твоята кредитна карта Бяла Карта Visa Classic покупки на минимална стойност 25 лв. в BILLA и може да спестиш 5 или 10 лв. при следващо пазаруване.

При покупка в магазини BILLA на стойност над 25 лв. с Visa карта, картодържателят има право да изтегли талон за участие, с който може да бъде спечелен ваучер за пазаруване в магазини BILLA на стойност 5 лв. или 10 лв. Една покупка на стойност над 25 лв. дава право на един талон, независимо от конкретния размер на сумата над 25 лв. Ваучерите се предоставят веднага след изтеглянето на печеливш талон. В случай че в магазина няма налични талони или ваучери, в следващ ден от същия магазин може да бъде получен 1) талон – след представяне на заверена бележка от ПОС терминала за направената покупка, и/или 2) ваучер - след представяне и на печелившия талон. Ваучерът може да се използва при следващо пазаруване в магазини BILLA в периода 28.04.2017 г. – 09.08.2017 г. Стойността на ваучера не може да бъде заменяна с паричната му равностойност, нито да се комбинира с други ваучери. В промоцията участват всички магазини BILLA на територията на България. Период на провеждане на промоцията: 28.04.2017 г. – 09.06.2017 г. вкл. или до изчерпване на наградния фонд.

Желаем ти успех и приятно пазаруване!

Плати с твоята кредитна карта Бяла Карта Visa Classic покупки на минимална стойност 25 лв. в BILLA и може да спестиш 5 или 10 лв. при следващо пазаруване. При покупка в магазини BILLA на стойност над 25 лв. с Visa карта, картодържателят има право да изтегли талон за участие, с който може да бъде спечелен ваучер за пазаруване в магазини BILLA на стойност 5 лв. или 10 лв. Една покупка на стойност над 25 лв. дава право на един талон, независимо от конкретния размер на сумата над 25 лв. Ваучерите се предоставят веднага след изтеглянето на печеливш талон. В случай че в магазина няма налични талони или ваучери, в следващ ден от същия магазин може да бъде получен 1) талон – след представяне на заверена бележка от ПОС терминала за направената покупка, и/или 2) ваучер - след представяне и на печелившия талон. Ваучерът може да се използва при следващо пазаруване в магазини BILLA в периода 28.04.2017 г. – 09.08.2017 г. Стойността на ваучера не може да бъде заменяна с паричната му равностойност, нито да се комбинира с други ваучери. В промоцията участват всички магазини BILLA на територията на България. Период на провеждане на промоцията: 28.04.2017 г. – 09.06.2017 г. вкл. или до изчерпване на наградния фонд. Желаем ти успех и приятно пазаруване!

Официални правила на промоционална кампания „С Visa можеш да спечелиш награда в BILLA”

Раздел 1. Организатор. Официални правила на Промоцията.

Промоционалната кампания „С Visa можеш да спечелиш награда в BILLA“ („Промоцията“) се организира от „ОМ СОФИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ №60-62, ЕИК 131062990 („Организатор“), действащо по възлагане на Visa Европа Лтд., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Visa”). Промоцията се провежда със съдействието на „Билла България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление в гр. София, 1404, бул. „България“ № 55, ЕИК 130007884 („BILLA“).

Настоящите Официални правила са публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни за целия период на Промоцията на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.BILLA.bg, както и в магазините BILLA.

Visa си запазва правото да допълва или променя Официалните правила като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.BILLA.bg, както и обявяването им в магазини BILLA.

С получаването на талон за участие участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила, включително техните изменения и допълнения, действащи към съответния момент.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички магазини BILLA.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 28.04.2017 г. и ще продължи до 09.06.2017 г. (включително) или до изчерпване на наградния фонд.

Visa може да променя периода на Промоцията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на следните интернет сайтове: www.visabg.com и www.BILLA.bg, както и в магазините BILLA.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички притежатели и ползватели на карти Visa, с изключение на служителите на Организаторa, Visa и BILLA, както и на всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Промоцията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки Допустим участник, който в периода на Промоцията в магазин BILLA извърши плащане на покупка на стойност минимум 25 лева с ДДС с карта Visa на ПОС терминал, получава възможност да изтегли талон за участие, с който може веднага да провери дали печели ваучер за следващо пазаруване в магазини BILLA („Ваучер“). Ваучер получават само участниците, изтеглили печеливш талон. Ваучерът се получава от служител (управител) в съответния магазин BILLA срещу предоставянето на печелившия талон и бележката от ПОС терминала.

Талоните за участие се получават на каса от служител в съответния магазин BILLA, в който е осъществена покупката, и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки талон дава информация дали участникът печели или не Ваучер. Талоните за участие са брандирани с логото на Visa и важат само и единствено за периода на Промоцията.

В случай че в магазина BILLA няма налични талони, талон може да бъде получен и в следващ ден в съответния магазин BILLA, в който е реализирана покупката, срещу представяне на бележката от ПОС терминала, подписана и подпечатана от служител на BILLA.

Допустимите участници получават право да изтеглят талон, само ако са извършили единично плащане на покупка на стойност минимум 25 лв. с ДДС с карта Visa чрез ПОС терминал в някой от магазините BILLA. Една покупка на стойност минимум 25 лв. с ДДС дава право на един талон, независимо от конкретния размер на сумата над 25 лв с ДДС. Плащания, извършени извън периода на Промоцията, не дават право на участие в Промоцията.

Раздел 6. Ваучери

Ваучерът представлява ваучер за следващо пазаруване в магазини „BILLA“ на стойност 5 лева с ДДС или 10 лева с ДДС, който се предоставя на място в съответния магазин BILLA.

Ваучерът се получава от служител (управител) в съответния магазин BILLA срещу представянето на печелившия талон и бележката от ПОС терминала.

В случай че в съответния магазин BILLA няма налични Ваучери, Ваучер може да бъде получен и в следващ ден в съответния магазин BILLA, в който е реализирана покупката, срещу представяне на печелившия талон и бележката от ПОС терминала, подписана и подпечатана от служител на BILLA.

Ваучерите могат да бъдат използвани за следваща покупка във всички магазини BILLA в периода от 28.04.2017 г. до 09.08.2017 г. За използване на Ваучера печелившите участници трябва да представят ваучера на касата на магазин BILLA, като дължимата от тях сума за направената покупка ще бъде намалена със сумата по представения ваучер.

Талоните за участие и ваучерите се предоставят на участниците до изчерпване на предвидената промоционална бройка, респективно до изчерпване на наградния фонд.

Организаторът, Visa и/или BILLA имат право по своя преценка да изключат участник от Промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.

Спечелил участник не може да иска Ваучер да бъде разменян, преотстъпван или за него да се получават пари или други облаги. Стойността на Ваучера не може да се комбинира с други Ваучери.

Общата стойност на Ваучерите в Промоцията е в размер на 130 500 лв.

Раздел 7. Отговорност

Организаторът и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в магазини BILLA.

Раздел 8. Защита на личните данни

Участниците в Промоцията с настоящoто се уведомяват и се съгласяват, че техните ПОС бележки от плащания с карта Visa ще бъдат събирани от BILLA с цел отчитане на резултатите от кампанията към Visa. Всеки участник в Промоцията може да получи копие от бележката от ПОС терминала.

Вътрешното отчитане ще се извършва само между BILLA и Visa. BILLA няма да предоставя копия от ПОС бележки или да разкрива лични данни или информация за трансакции на Организатора.

BILLA е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 49018.

Раздел 9. Прекратяване на Промоцията

Visa, BILLA и/или Организаторът имат неотменимо право да прекратят Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Спорове

Всички спорове, възникнали между Visa, BILLA и/или Организаторът и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие.