Кандидатствай Вход
Регистрирай своята VISA карта в TAXIME

Регистрирай своята VISA карта в TAXIME

Валидна до: 30.09.2017
3530

Участвай в промоционалната кампания “РЕГИСТРИРАЙ СВОЯТА VISA КАРТА В TAXIME”

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

 Регистрирай безплатно твоята валидна Бяла Карта Visa Classic като платежен инструмент в мобилното приложение TaxiMe и пътувай с отстъпка от 2 лв. следващите 5 пъти. Виж промоционалните условия на www.visabg.com.

Свали безплатно приложението на TaxiMe от App Store или Google Play, регистрирай своята Бяла Карта Visa Classic и пътувай с отстъпка от 2 лв. следващите 5 пъти. Кампанията се провежда в периода от 25.04.2017 г. до 30.09.2017 г. включително или до изчерпване на промоционалния брой отстъпки. Право на участие имат всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни, издадени на територията на България преди 25.04.2017 г.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „РЕГИСТРИРАЙ СВОЯТА VISA КАРТА В TAXIME”

1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

 

1.1. Организатор на Промоционалната кампания „Регистрирай своята Visa карта в TaxiMe” (,,Кампанията“) е „ТаксиМи“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202217353, със седалище и адрес на управление в град София, ул. „Ген. Й.В.Гурко“ №4, ет. 2 („Организатор“). Кампанията се провежда с финансовото съдействие на Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966 („Партньор”)

1.2. Настоящите Общи условия са изготвени и публикувани към датата на започване на Кампанията и са свободно достъпни в мобилното приложение TaxiMe през целия период на Кампанията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Общите условия по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публикуването в мобилното приложение TaxiMe.

1.4. С регистрацията на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение TaxiMe участникът се съгласява и приема настоящите Общи условия за участие в Кампанията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.

2. СРОК НА КАМПАНИЯТА. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

2.1. Кампанията се провежда в периода от 25.04.2017 г. до 30.09.2017 г., вкл., или до изчерпване на промоционалния брой отстъпки, предоставяни в хода на Промоционалната кампания.

2.2. Кампанията се провежда на територията на град София чрез мобилното приложение TaxiMe, наричано от тук нататък „TaxiMe и/или мобилното приложение“, което може да бъде свалено безплатно от Google Play или App Store.

3. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

3.1. В Кампанията имат право да участват всички притежатели на карти Visa, дебитни или кредитни, издадени на територията на България преди 25.04.2017 г., с изключение на служителите на Организаторa и Visa, както всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Кампанията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

3.2. За участие в Кампанията всеки допустим участник следва да свали на мобилното си устройство или таблет мобилното приложение TaxiMe от Google Play или App Store, съответно да актуализира мобилното си приложение, в случай че е свалено от участника преди периода на Кампанията и да регистрира валидна карта Visa в платежната секция (или както се нарича) на приложението.

3.3. Организаторът има право по своя преценка да изключи участник от Кампанията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Общи условия, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на отстъпка.

4. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Всеки допустим участник, желаещ да участва в Кампанията, следва да регистрира своята (валидна) Visa карта като платежен инструмент в мобилното приложение TaxiMe. 
В случай че участник е регистрирал карта Visa преди началото на Кампанията и желае да регистрира същата карта Visa, за да се възползва от Кампанията, участникът следва да дерегистрира картата си и да я регистрира отново в мобилното приложение TaxiMe.

4.2. Всеки допустим участник може да регистрира неограничен брой карти Visa като платежен инструмент в мобилното приложение, но получава промоционални отстъпки само по отношение на първата регистрирана карта Visa в мобилното приложение в периода на Кампанията. Регистрацията на първата карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение е безплатна. Последващи регистрации на същата или друга карта Visa подлежи на таксуване съгласно общите условия на Ипей АД, ЕИК 131409398.

4.3. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент се извършва в меню “Платежни средства” в мобилното приложение, което пренасочва към защитен сайт на ePay (Ипей АД), където се въвеждат следните данни: номер на карта, име на картодържател, месец и година на валидност на картата, CVC номер и име на картата След като ePay валидира регистрацията на картата, участникът ще види платежното средство в горепосоченото меню „Платежни средства“ в мобилното приложение. Картата се регистрира, валидира и използва съгласно общите условия на ePay.

4.4. Регистрацията на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение е безплатно. С оглед валидиране на регистрацията на платежен инструмент ePay се извършва изтегляне на 0,20 (двадесет стотинки) лева от сметката на участника от регистрираната карта Visa, която се възстановява от Организатора по сметката на участника в рамките на 15 минути от валидиране на картата като платежен инструмент.

4.5. Всеки допустим участник в Кампанията, изпълнил всички условия съобразно изискванията на настоящия раздел получава в профила си в мобилното приложение 5 отстъпки (промокода), всяка в размер на 2 (два) лева с ДДС, от сметката за използвани таксиметрови услуги, поръчани през мобилното приложение TaxiMe. Отстъпките (промокодовете) се предоставят до изчерпване на количеството, в рамките на деня, в който е реализирана валидна регистрация на карта Visa в мобилното приложение като платежен инструмент.

5. ПРОМОЦИОНАЛНИ ОТСТЪПКИ

5.1. Общият брой на промоционални отстъпки, предоставяни в Кампанията, е 25 000 (двадесет и пет хиляди). В периода на кампанията и до изчерпване на общият брой отстъпки всеки допустим участник, които отговаря на условията по т.4, може да получи еднократно само 5 (пет) остъпки.

5.2. Всяка отстъпка е на стойност от 2 (два) лева с ДДС и може да бъде използвана единствено при заплащане чрез мобилното приложение TaxiMe на използвана таксиметрова услуга, поръчана през мобилното приложение TaxiMe. Всяка отстъпка може да се използва/прилага само самостоятелно за отделна таксиметрова услуга. Акумулиране на стойността на остъпките за заплащане на една таксиметрова услуга не е възможна.

5.3. Отстъпките могат да бъдат използвани в рамките на 90 дни от регистрирането на картата, единствено чрез мобилното приложение TaxiMe и само при заплащане на използваната услуга с карта Visa, регистрирана като платежен инструмент в TaxiMe.

5.4. Отстъпката не може да бъде заменяна за паричната й стойност.

5.5. Отстъпката не може да се прехвърля на трети лица.

5.6. Използването на отстъпка се реализира по следния начин: При избор на поръчка с платежно средство VISA, участникът ще бъде информиран, че сметката ще му бъде намалена със стойността на поръчката. При завършване на поръчката от картата ще му бъде изтеглена сумата на сметката, намалена със стойността на отстъпката (промокода). При наличие на по-ранно активирани отстъпки (промокодове) във връзка с други промоции, те ще бъдат изразходвани първи.

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КАМПАНИЯТА

6.1. Настоящата Кампания може да бъде прекратена в случай на възникване на събитие, което представлява форсмажорно обстоятелство и/или в случай на невъзможност от страна на Организатора да изпълни ангажиментите си по нея, поради независещи от него причини, включително поради промяна на законовите изисквания.

7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

7.1. С регистрация на карта Visa като платежен инструмент в мобилното приложение всеки участник предоставя лични данни на Организатора.

7.2. Организаторът е надлежно регистриран администратор на лични данни и обработва личните данни в съответствие с българското законодателство и политиката си, публикувана в мобилното приложение.

7.3. На участниците в Кампанията са им гарантирани правата, предвидени в българското законодателство относно защита на лицата по отношение на обработка на личните данни и свободното движение на тези данни, включително правото на информиране, правото на достъп до данни, право на коригиране и заличаване на данните и правото на възражение относно начина на обработването им.

7.4. Ако участниците не поискат в писмена форма нещо различно, те се съгласяват със събирането и използването на личните данни от страна на Организатора по начина, описан в настоящия раздел.

7.5. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за използване на личните им данни, направено в писмена форма и изпратено на адреса на Организатора, като в този случай участието им в Кампанията се преустановява.

8. СПОРОВЕ

8.1. С участието си в тази Кампания участниците се съгласяват да спазват и да се съобразяват с всички разпоредби и условия на настоящите Общи условия.

8.2. Евентуалните спорове относно провеждането на настоящата Кампания се решават по доброволен път. Ако това е невъзможно, те ще бъдат отнасяни за разрешаване до компетентния съд в град София.

9. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Организаторът и Партньорът не носят никаква отговорност и не дължат каквито и да е обезщетения, в случай че участниците в Кампанията не се възползват от отстъпките си в срока или при условията, описани в настоящите Общи условия, поради причини, които не са свързани с Организатора или Партньора.

9.2. Партньорът не носи отговорност за технически проблеми при използването на мобилното приложение или за действия на Организатора или трети лица.