Кандидатствай Вход
Участвай в томбола за смартфон iPhone 15 с Бяла Карта

Участвай в томбола за смартфон iPhone 15 с Бяла Карта

Валидна до: 31.10.2023
1584

Сигурно вече си чул, че само сега Бяла Карта и Бяла Карта GOLD ти дават възможност да спечелиш последен модел смартфон. Само 2 лесни стъпки те делят от участие в томболата за един iPhone 15

Ето какво да направиш:

1. Свали мобилното приложение „Бяла Карта”, ако все още не си.

Google Play logo
App Store logo

2. Регистрирай твоята Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD в него през периода на кампанията и автоматично участваш в томбола за смартфон iPhone.

Желаем ти успех и много сполучливи покупки с Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD!

Печеливш:

Г.Д. с телефонен номер *******558 печели Apple iPhone 15.

За да участваш в томболата:

1. Свали мобилното приложение „Бяла Карта”, ако все още не си:

Google Play logo
App Store logo

2. Регистрирай своята Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold в него през периода на кампанията* и автоматично участваш в томбола за Apple iPhone 15.

*Период на кампанията: от 01.10.2023г. до 31.10.2023г. включително.

Мобилното приложение на Бяла Карта е напълно безплатно. Можеш да го използваш, ако имаш смартфон с операционна система Android или iOS. 

В него можеш лесно да:

  • плащаш своите покупки през телефона чрез виртуална карта.
  • следиш всички трансакции, направени с твоята Бяла Карта/Бяла Карта Gold.
  • управляваш кредитната си карта – активираш или блокираш трансакции.
  • потвърждаваш онлайн плащания бързо и лесно. 
  • достъпваш и копираш данните от твоята кредитна карта.

 

Правила за участие в Играта "Изтегли мобилното приложение на Бяла Карта, регистрирай се и печели“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ АД

За периода от 00:00 ч. на 01.10.2023 г. до 23:59 ч. на 31.10.2023 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 207140327 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ АД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 01.10.2023 г. до 23:59 ч. на 31.10.2023 г. (наричан по-долу „Период на играта“), освен ако не са налице промени, съгласно т.34 или т. 35, по-долу. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от КАМПАНИЯТА и е обвързващ за Дружеството.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България.

IV. НАГРАДИ

6. Наградата, осигурена от Организатора, е 1 (един) брой Apple iPhone 15 за целия период на провеждане на Играта. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награда. Предоставената в Играта награда не може да бъде заменяна с паричната ѝ равностойност или преотстъпвана преди връчването ѝ на други лица, които не са печеливши от Играта.

6.1. Наградата са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки/услуги. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелената награда или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоката.

6.2. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. „Аксес Файнанс“ АД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице, спечелило награда, се предоставя служебна бележка за платения от „Аксес Файнанс“ АД данък по образец.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

7.1. Към 01.10.2023 г. е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла карта Gold”.

7.2. В периода на Играта издадената Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ и/или “Бяла Карта Gold” не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност и с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, АТМ, както и други електронни платформи

7.3. В периода на Играта, съгл. т.3 по-горе, Кредитополучателят следва да  регистрира своята Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD в мобилното приложението „Бяла Карта“, което може да бъде свалено от Google play или App store (на Apple) преди стартиране или по време на периода на Играта, съгл. т.3 по-горе.

8. Повече информация за финансовия продукт Бяла Карта/Бяла Карта Gold можете да намерите на Интернет – страница: www.bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

9. В Играта нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“/ Бяла Карта Gold е обявено за предсрочно изискуемо към датата за теглене на наградите, описана в т. 14 по-долу.

10. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

11. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

12. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ АД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, ЕИК 203753425.

13. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.7, които му дават право да се включи в Играта, се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Играта, както и че е съгласен с условията и правилата за участие в нея и ги приема с изпълнението на условието съгл. т.7.3 по-горе и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

13.1. В случай че Участник не желае да участва в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие/отказ от участие посредством посещение/ изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/ или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

14. Участниците в Играта, които отговарят кумулативно на условията по т.7, участват в тегленето на наградата, което Организаторът ще проведе на 08.11.2023 г. и ще бъде изтеглен 1 (един) печеливш участник, който ще получи награда 1 (един) брой Apple iPhone 15. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившия участник.

15. Всеки участник има право да участва в разпределението на наградата колкото свои активни продукта (Бяла Карта и/или Бяла Карта GOLD) е регистрирал в мобилното приложение „Бяла Карта“ (например: ако Участник е притежател на Бяла Карта и Бяла Карта GOLD, които не са регистрирани в мобилното приложение „Бяла Карта“, и същият регистрира двете си карти в мобилното приложение „Бяла Карта“ в периода на Играта, то той ще участва два пъти в разпределението на наградата). Всеки участник има право да спечели само една награда в рамките на Играта.

16. Печелившият от тегленето ще бъде изтеглени на произволен (случаен) принцип и така ще се определят имената му в присъствието на комисия от трима членове, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. в деня следващ деня на теглене на печелившия, посочена в т. 14 по-горе,  печелившия Участник ще бъде обявен на Интернет страницата на Организатора www.bialakarta.bg. С цел минимизиране на обработката на лични данни на печелившия участник на посочената Интернет страница ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и фамилията на печелившия, както и последните три цифри от мобилния номер на печелившия, предоставен от него при подписване на  договора за кредит, сключен между него и Дружеството. При тегленето на печелившия участник ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително и толкова резервни печеливши участници, колкото награди има.

17. Печелившият Участник ще бъде допълнително потърсен по телефон съгл. т. 16 по-горе от представители на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда и за уточняване на адреса за доставка на наградата.  В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник 3 пъти на посочения в т.16 по-горе телефонен номер, на печелившия участник ще бъде изпратено кратко текстово съобщение (SMS), с което последният ще бъде уведомен за спечелената награда и поканен да се свърже с Организатора за уточняване на адреса за доставка на наградата, в срок до 7 (седем) календарни дни след като бъде изпратено краткото текстово съобщение (SMS). В случай че и след изпращане на SMS-а по смисъла на предходното изречение, Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник или последният не се свърже с Организатора, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18. Печелившият Участник може да получи своята награда в срок до 30 календарни дни след предоставянето на адрес за доставка от печелившия. Наградата ще бъде доставена чрез куриер до посочен от печелившия Участник адрес, по реда на т. 17 по-горе. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на  Организатора. В случай че Участник откаже приемането на наградата и/или не потърси пратката си в срок от 7 календарни дни след уведомление от страна на куриер и същата се върне до Организатора, последният си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18.1. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

18.2. При получаване на наградата печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. При получаване на наградата печелившият Участник ще получи и гаранционна карта, заедно с указания за използване на получената награда, ако такива бъдат предоставени от търговеца.  

20. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от всички Участници. В случай че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“/ Договора за кредит „Бяла Карта Gold“, Наградата не се връчва. Организаторът запазва правото си да връчи наградата на следващия по ред изтеглен участник, съгласно списъка с изтеглените в текущия месец резервни участници. 

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставената в настоящата Игра награда, като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител.

23. Печеливш Участник има право да се откаже от наградата. В този случай Организаторът запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си.

24. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С попълването на изрична декларация за съгласие Участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.bialakarta.bg където всеки заинтересован, имащ право на участие в Играта, може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

26. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

28. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име и фамилия, части от мобилен номер и номер на Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла Карта Gold”) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr,  изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки, за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

29. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

30. За целите на провеждането на тегленето с награда, определянето на печелившия участник и връчването на наградата Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

  • телефон за контакт, посочен от печелившия частницик при сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“/ „Бяла Карта Gold”, с цел да бъде връчена наградата му.
  • име и фамилия, посочени от печелившия, с цел да бъде връчена наградата му;
  • адрес, посочен от печелившия, на който да бъде връчена наградата му;

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получени от печелившия участник, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на неговата награда.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившия участник в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награда, след което ще бъдат унищожени.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

36. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно  индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

37. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Изпълнителния директор на Дружеството.