Кандидатствай Вход
Участвай в промоционалната кампания "Спечели повече време за теб"

Участвай в промоционалната кампания "Спечели повече време за теб"

Валидна до: 25.12.2016
2882

Участвай в промоционалната кампания “Спечели повече време за теб”

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта

Участвай в промоцията на Visa от 07.11.2016 г. до 25.11.2016 г.
Направи поне 3 плащания с твоята с твоята Бяла Карта Visa Classic в рамките на седмица. Регистрирай ПОС бележките на www.visabg.com в рамките на същата седмица (от 00:00:01 часа в понеделник* до 23:59:59 часа в неделя). Запази ПОС бележките си, за да удостовериш плащанията, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.
Успех!

Като потребител на международна кредитна карта Бяла Карта Visa Classic и ти можеш да участваш в промоцията. Направи поне 3 плащания с твоята с твоята Бяла Карта Visa Classic в рамките на седмица; Регистрирай ПОС бележките на www.visabg.com в рамките на същата седмица (от 00:00:01 часа в понеделник* до 23:59:59 часа в неделя); Запази ПОС бележките си, за да удостовериш плащанията, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш. Колкото повече плащания с картата си регистрираш, толкова по-голям е шансът ти да спечелиш. Наградите на промоцията са общо 21 (двадесет и една) седмични награди - почивки в хотел Кемпински Гранд Арена Банско измежду всички Участници, регистрирали поне 3 валидни плащания, направени през съответната седмица и 147 (сто четиридесет и седем) дневни награди - смарт часовник Withings Activite POP, измежду валидните плащания, направени през съответния ден. . Достатъчно добра причина да участваш, нали? Пожелаваме ти успех!

Официални правила на промоцията “Спечели повече време за теб”

Раздел 1. Организатор на промоцията и официални правила

Промоцията на Visa Europe “Спечели повече време за теб” („Промоцията“) се организира и провежда от агенция “Публисис” АД, ЕИК 175432612 с адрес гр. София, бул. „Тодор Каблешков“ №24 („Организатор“) по възложение от Visa Europe Ltd., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT („Възложител”).
Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на интернет адрес: www.visabg.com/winterpromo2016 през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.
Възложителят си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на сайта: www.visabg.com/winterpromo2016
Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства или бъдат констатирани материални злоупотреби и/или нарушения на Официалните правила. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на цялата територия на Република България.

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 7 ноември 2016 г., 00:00:01 ч. и ще продължи до 25 декември 2016 г. 23:59:59 ч. Регистрационната форма за участие в томболата за Седмичните награди ще бъде активна на www.visabg.com/winterpromo2016 от 7 ноември 2016 г., 12:00:01 ч. до 23:59:59 ч. на 25 декември 2016 г.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички физически и юридически лица, притежатели на дебитни, предплатени и кредитни карти Visa, включително карти Visa Business и V PAY, издадени преди началната дата на Промоцията (7 ноември 2016 г.) („Участници“). За награди имат право да участват само плащания, извършени с изброените горе карти Visa, издадени от следните организации („Участващи карти“):

 • Българо-Американска Кредитна Банка

 • Тексим Банк

 • Обединена Българска Банка

 • Централна Кооперативна Банка

 • Банка Пиреос България

 • УниКредит Булбанк

 • Банка ДСК

 • Райфайзенбанк България

 • Алианц Банк България

 • Юробанк България АД

 • Сосиете Женерал Експресбанк

 • Първа инвестиционна банка

 • Международна кредитна карта Бяла Карта / Access Finance / iCard

(наричани по-долу заедно „Участващи организации“).
Управителите и служителите на Възложителя, управителите и служителите на Организатора и всички свързани с тях дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с организацията на Промоцията, както и членове на техните семейства, нямат право да участват в Промоцията.

Раздел 5. Механизъм на промоцията

Всички Участващи карти, с които са били извършени валидни плащания в рамките на Промоцията, могат да участват в тегления за следните награди: (1) дневни и (2) седмични, при спазване на следните условия:
Дневни награди:
Всеки притежател на някоя от Участващите карти, издадена от Участваща организация, който извърши плащане/плащания на стоки или услуги в търговски обект на територията на България с нея в периода на Промоцията, автоматично ще бъде включен за участие в тегленията за дневни награди за същия този ден, в който е извършено плащането. За всеки ден от периода на Промоцията ще се теглят и раздават по 3 (три) смарт часовника Withings Activite POP.
До участие в тегленето на дневните награди се допускат Участващи карти, издадени от Участваща организация, с които е направено поне едно валидно плащане в рамките на съответното денонощие (от 00:00:01 часа до 23:59:59 часа). Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията. За валидни се считат всички плащания, направени чрез ПОС–терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в търговски обекти извън територията на България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (7 ноември 2016 г.), не могат да участват.
Седмични награди:
Всеки притежател на Участваща карта, с която са били извършени поне 3 валидни плащания в рамките на една календарна седмица през периода на Промоцията (от 00:00:01 часа в понеделник до 23:59:59 часа в неделя), може да се регистрира за участие в тегленето на голямата седмична награда на промоционалната секция на интернет сайта www.visabg.com/winterpromo2016, като в рамките на дадената седмица регистрира уникалните оторизационни кодове („УОК“) на ПОС бележките от покупките, или в случай на плащане на он-лайн покупка (извършено през интернет сайт) - регистрира номерата на направените поръчки. Притежателите на Участваща карта трябва да запазят регистрираните ПОС бележки/потвърждения на онлайн покупки, за да удостоверят направените покупки с Visa, в случай че бъдат изтеглени като печеливши.
Всяка регистрация на 3 валидни плащания в рамките на съответната промоционална седмица дава право на 1 участие в рамките на същата тази седмица. Всеки притежател на Участваща карта може да участва в седмичните тегления неограничен брой пъти, стига да е направил и регистрирал в дадената седмица съответния брой плащания, кратни на 3 (например 6 регистрирани плащания за 2 участия, 9 регистрирани плащания – 3 участия и т.н.). В случай че в рамките на една промоционална седмица от участник, регистрирал се с един и същ имейл адрес, има валидни регистрации, чиито брой не е кратен на 3, броят участия в томболата се определя, като броят регистрации се раздели на 3 с приближение до по-малкото цяло число в резултата (т.е. ако регистрациите са 5 - 5:3=1,66(6) - участието е 1; ако са 7 - 7:3=2,33(3) - участията са 2; при 8 - 8:3=2,66(6) - участията са 2 и т.н.).
Като уникален идентификатор за всяка регистрация се приема посоченият имейл адрес. Всички регистрации, при които е посочен един и същ имейл адрес, ще бъдат отнасяни към еднo и същo лице („Участник“). За да могат всички регистрации, извършени от даден Участник (независимо дали е ползвана една и съща или различни Участващи карти), да бъдат правилно отчетени, при всяка регистрация на ново плащане трябва да се използва един и същ електронен адрес. Няма изискване за минимален паричен размер на плащането/плащанията. За валидни се считат само плащанията, направени чрез ПОС терминал в търговски обекти в България и на интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище в Република България. Плащания, направени през Интернет към интернет сайтове, оперирани от търговци със седалище извън България, както и плащания в обекти извън територията на Република България, трансакции за теглене на пари в брой чрез ATM (банкомат), в банков клон/бизнес център или всеки друг начин за теглене на пари в брой, както и трансакции, направени от карти, издадени след началото на Промоцията (7 ноември 2016 г.), не могат да участват.
Регистрацията на плащане в промоционалната секция на www.visabg.com/winterpromo2016 става посредством посочване на следните задължителни данни: обръщение, име, фамилия, местожителство, имейл, телефон за връзка, както и уникален оторизационен код на бележката от ПОС терминала или номера на поръчката при плащания през интернет сайтове, дата на покупка и име на банка, от която е издадена Участващата карта. При завършване на регистрацията Участникът трябва да потвърди, че се е запознал и приема настоящите Официални правила на Промоцията и дава съгласието си за събиране и обработка на неговите лични данни. Преди завършване на регистрация всеки Участник има възможност да избере дали да получава в бъдеще информация за настоящи и бъдещи промоции и свързана с тях комуникация от Visa.
Възложителят и Организаторът не носят отговорност за невъзможност за регистрация и участие в Промоцията поради настъпване на обстоятелства извън техния контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в локалната мрежа или глобалната мрежа на Интернет, услуги на свързаност, предоставяни от трети лица, както и всякакви други услуги извън контрола на Организатора.
Възложителят и Организаторът не гарантират, че достъпът до интернет страницата на Visa и възможността за регистрация за участие в Промоцията ще бъде непрекъснат, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън техния контрол. Възложителят и Организаторът не носят отговорност за загуба на съхранявана информация поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Промоцията.
Плащанията през даден ден или седмица участват в тегленията на награди само за съответните дни/седмица и не участват в тегленията за награди за други/следващи дни/седмици.

Раздел 6. Описание на наградите

Дневни награди:
За всеки ден през периода на Промоцията [общо 49 (четиридесет и девет) дни] се теглят по 3 (три) смарт часовника Withings Activite POP, измежду валидните плащания, направени през съответния ден - или общо 147 (сто четиридесет и седем) дневни награди за целия период на Промоцията.
Дневните награди не могат да бъдат заменяни с паричен еквивалент.
Седмични награди:
За всяка седмица от Промоцията [общо 7 (седем) седмици] се теглят по 3 (три) почивки в хотел Кемпински Гранд Арена Банско измежду всички Участници, регистрирали поне 3 валидни плащания на www.visabg.com/winterpromo2016, направени през съответната седмица, или общо 21 (двадесет и една) седмични награди за целия период на Промоцията. Седмичните награди включват:

 • 3 нощувки за двама и настаняване в Делукс стая с гледка към града;

 • VIP зареждане с плодове и сладки в стаята при пристигане;

 • Изключителна бюфетна закуска с избор от над 100 компонента;

 • Кулинарно гурме изживяване, с включени три вечери за двама по време на престоя;

 • Безплатен достъп в Kempinski The Spa с 2 външни басейни и 1 вътрешен басейн, вътрешно и външно джакузи, 2 вида сауни (Финландска Сауна & Био Сауна), 2 вида парна баня (Хамам и Арома парна баня) и уникална снежна стая;

 • Безплатно ползване на Фитнес оборудван с най-новите уреди на Technogym;

 • Деца до 6 години се настаняват безплатно в стаята на родителите и закусват безплатно;

 • Безплатно ползване на Детски клуб;

 • Безплатно ползване на планински велосипеди;

 • Безплатно ползване на билярд;

 • безплатен Wi-Fi интернет;

 • 9 % ДДС;

 • Предплатена карта, заредена с 80 евро за транспортни разходи в рамките на България от местожителството на съответния печеливш Участник до хотел Кемпински Гранд Арена Банско и обратно. При извършване на плащане в друга валута сумата се превалутира съгласно курса на банката-издател. Предплатените карти Visa могат да се използват за плащания на ПОС терминал. С тях не може да се теглят пари в брой от АТМ (банкомат), в банков клон/бизнес център или по всеки друг начин за теглене на пари в брой.

Наградата може да се ползва в периода от 8 януари до 8 април 2017, при запитване и според наличност, с изключение на 3 и 4 февруари, уикенд дни през февруари и национални празници.
Седмичните награди не могат да бъдат заменяни с паричен еквивалент.

Раздел 7. Определяне на печелившите

Печелившите Участващи карти (за дневни награди) и Участници (за седмични награди) ще бъдат определени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и в присъствието на нотариус. Всеки четвъртък, считано от втората седмица след началото на Промоцията (т.е. от 17 ноември 2016 г.) до 29 декември 2016 г. включително ще се теглят наградите за всеки ден от предходната седмица, както и седмичните награди. При всяко теглене ще се определят съответният брой печеливши (трима за дневните награди и трима за седмичната награда) и поне по три резерви за всеки вид награда.
Седмичните периоди и датите за тегленията на дневни и седмични награди са както следва:

 • 7 ноември – 13 ноември (теглене на 17 ноември 2016 г.);

 • 14 ноември – 20 ноември (теглене на 24 ноември 2016 г.);

 • 21 ноември – 27 ноември (теглене на 1 декември 2016 г.);

 • 28 ноември – 4 декември (теглене на 8 декември 2016 г.);

 • 5 декември – 11 декември (теглене на 15 декември 2016 г.);

 • 12 декември – 18 декември (теглене на 22 декември 2016 г.);

 • 19 демеври – 25 декември (теглене на 29 декември 2016 г.).

Всички дневни и седмични награди ще се получават лично от изтеглените печеливши („Печеливши“) в посочен банков клон или по куриер в срок до 30 дни след всяко теглене на награди.
Всички Печеливши ще бъдат уведомени за спечелените от тях награди от обслужващата ги Участваща организация.
Всички награди ще се получават лично от Печелившите, а когато Участваща карта е издадена на юридическо лице – от законния му представител, след изрично приемане от страна на Печелившия на наградата и условията на Промоцията.
Имената на Участващите организации, в които са открити картовите сметки на Печелившите, ще бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията: www.visabg.com/winterpromo2016
Организаторът и Възложителят не носят отговорност, ако наградите не бъдат получени поради погрешна комуникация между Печелившия и обслужващата го Участваща организация.
В случай че награда е спечелена от участник, който е подал неточни или непълни данни и не може да бъде открит, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен участник.
В случай че награда е спечелена от участник, който не може да бъде открит по телефон след до 5 направени опита, тя ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш.
В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът ще изиска приемане на наградата от негов родител/настойник и при липса на такова приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 25 януари 2017 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред резервен печеливш. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на промоцията ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/попечител и при липса на такова съгласие за приемане в срок до един месец след приключване на Промоцията, т.е. до 25 януари 2017 г., наградата ще бъде предоставена на следващия по ред участник, който е изтеглен от Организатора на промоцията, съгласно списък на резервните участници, изтеглени за спечелването на награда.
Печелившите, които получават седмична награда, трябва да предоставят цялата необходима информация за извършване на резервациите на хотел до 7 работни дни, след като бъдат уведомени за спечелената награда. В противен случай Възложителят и Организаторът не носят отговорност за предоставянето на спечелената награда и с нея ще бъде награден следващия по ред резервен печеливш.
Седмичните награди може да се ползват в периода от 8 януари до 8 април 2017, при запитване и според наличност, с изключение на 3 и 4 февруари, уикенд дни през февруари и национални празници. След потвърждение на датите за настаняване и предоставяне на необходимите данни от страна на Печелившите за съответнaта резервация, промени в датите не са възможни.
Информация за Промоцията може да бъде получена на промоционалния имейл visa@usefulmarketing.info или по телефон – с обаждане на „горещата линия“ на Промоцията на номер 0800 12020 (безплатно за цялата страна, с изключение на обаждания от крайни потребители на фиксираната мрежа на VIVACOM, свързани с централи без възможност за таксуване по време, които заплащат един импулс независимо от продължителността на разговора) в работни дни между 10ч. и 18ч. Горещата линия ще бъде активна до 6 януари 2017 г.

Раздел 8. Отговорност

Организаторът и Възложителят не носят отговорност за технически проблеми при използването на Участващите карти, както и за некоректни данни, предоставени от Участниците.

Раздел 9. Защита на личните данни

При получаване на награда Печелившите следва да предоставят своето изрично писмено съгласие имената и образът им да бъдат използвани от Възложителя за маркетингови цели във връзка с Промоцията и да бъдат публикувани на официалния сайт на Промоцията, или включени в други аудио, печатни или видео материали, без да претендират заплащане от Възложителя, Организатора или Участващите организации. За Печеливши на възраст под 14 години изричното съгласие по предходното изречение следва да бъде предоставено от родител/настойник, а за Печеливши на възраст между 14 – 18 години е необходимо потвърждение и от родител/попечител.
Притежателите на Участващи карти, автоматично включени в тегленията за дневни награди се уведомяват, че ограничени данни за отделните трансакции с техните Участващи карти (без лични данни, чрез които биха могли да бъдат идентифицирани съответните лица), ще бъдат предоставени от обслужващата ги Участваща организация на Организатора и ще бъдат обработвани от Организатора с оглед определяне на дневните награди и разпределянето им.
При регистрация за участие в тегленията за спечелване на седмична награда притежателите на Участващи карти трябва да предоставят изричното си съгласие за събиране и обработка на техните лични данни за целите на Промоцията. Регистрацията е доброволна, като притежателите на Участващи карти се уведомяват, че промоционалната секция на www.visabg.com/winterpromo2016 e администрирана от Организатора и личните им данни ще бъдат обработвани от Организатора като подизпълнител на Възложителя, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът и Възложителят се задължават да не предоставят личните данни, събрани за целите на Промоцията, на трети лица.
С оглед получаване на седмична награда Печелившите трябва да предоставят на Организатора с цел извършване на резервация на хотел – всичките или някои от следните лични данни: имена, ЕГН, номер на лична карта, адрес, телефон, имейл адрес.
С регистрация в промоционалната секция на www.visabg.com/winterpromo2016 и/или получаването на награда Печелившите доброволно се съгласяват и упълномощават Организатора и Възложителя да събират, съхраняват и обработват предоставените от тях лични данни за целите на Промоцията, както и да ги използват за други маркетингови цели във връзка с предоставяните от Възложителя услуги, при спазване на приложимите нормативни разпоредби. При отказ да се предоставят лични данни лицето няма да има право да участва в Промоцията и/или губи правото си да получи награда.
Организаторът е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 251155. Възложителят е регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 421244. Възложителят гарантира на всеки участник възможността да отправи запитване относно съхранението и управлението на неговите лични данни и да поиска корекция или унищожаването им. Всеки участник има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да поиска достъп, поправяне или изключване на неговите лични данни от базата данни на Възложителя, като изпрати писмено искане до Възложителя на имейл адрес visa@usefulmarketing.info

Раздел 10. Приложимо право

Настоящите Общи правила се подчиняват и тълкуват в съответствие със законодателството на Република България.