Кандидатствай Вход
Спечели с твоята Бяла Карта Visa Classic в Кауфланд

Спечели с твоята Бяла Карта Visa Classic в Кауфланд

Валидна до: 17.12.2017
2851

Участвай в промоционалната кампания “Спечели с Visa в Кауфланд”

Спечели с твоята кредитна карта Бяла Карта!

Плащай с твоята Бяла Карта Visa Classic ежедневните си покупки на стойност минимум 20 лева в Kaufland и печели! Всяка седмица те очакват мечтани смарт награди или карта Visa с 1000 лева за следващите ти покупки. Виж промоционалните условия на www.visabg.com.

Плащай с твоята Бяла Карта Visa Classic ежедневните си покупки на стойност минимум 20 лева в Kaufland и печели! Всяка седмица те очакват мечтани смарт награди или карта Visa с 1000 лева за следващите ти покупки. За да участваш в промоцията изпълни следните стъпки:

1. Плащай с карта Visa на минимална стойност 20 лв. в Кауфланд.

2. Попълни своите данни и RRN кода от бележката от ПОС терминала в регистрационната форма на visabg.com/kauflandpromo.

3. Запази бележката, за да удостовериш плащането, в случай че бъдеш изтеглен като печеливш.

Успех и приятно пазаруване с Бяла Карта!

Официални правила на промоционална кампания „Спечели с Visa в Кауфланд”

Раздел 1. Организатори и Официални правила на Промоцията

1.1. Промоционалната кампания „Спечели с Visa в Кауфланд“ („Промоцията“) се организира от „ОМ СОФИЯ“ ООД, със седалище и адрес на управление в град София, район „Триадица“, ул. „Доспат“ №60-62, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131062990 (“Организатор“), действащо по възлагане на Visa Еurope Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT (“Visa”). Промоционалната кампания се провежда със съдействието на „Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, ж.к. „Банишора“ ул. „Скопие” № 1А, представлявано от неограничено отговорния си съдружник „Кауфланд България“ ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131058063, със седалище и адрес на управление в град София, район „Сердика“, ж.к. „Банишора“, ул. „Скопие“ №1А („Кауфланд“).

1.2. Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на следните интернет сайтове: www.visabg.com/kauflandpromo и www.kaufland.bg през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

1.3. Visa си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, след съгласуване с Кауфланд, по начин и време, каквито намери за добре, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: www.visabg.com/kauflandpromo и www.kaufland.bg.

1.4. С регистрацията на трансакция участникът се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Промоцията, включително техните изменения и допълнения действащи към съответния момент.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България във всички търговски обекти на Кауфланд (наричани по-долу „Участващи обекти“). Списък с всички търговски обекти на Кауфланд е достъпен на www.kaufland.bg.

Раздел 3. Период на Промоцията

3.1. Промоцията стартира на 13.11.2017 г. и ще продължи до 17.12.2017 г. (включително), на пет седмични етапа, както следва:

От 13.11.2017 г. до 19.11.2017 г., вкл.;
От 20.11.2017 г. до 26.11.2017 г., вкл.;
От 27.11.2017 г. до 03.12.2017 г., вкл.;
От 04.12.2017 г. до 10.12.2017 г., вкл.;
От 11.12.2017 г. до 17.12.2017 г., вкл.

3.2. Visa може след съгласуване с Кауфланд да променя периода на Промоцията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на следните интернет сайтове: www.visabg.com/kauflandpromo и www.kaufland.bg.

Раздел 4. Право на участие

4.1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, притежатели и ползватели на активни кредитни, дебитни и предплатени карти Visa, включително карти V PAY, с изключение на служителите на Организаторa, Visa и Кауфланд, както и на всички техни дъщерни дружества, или други лица, обвързани професионално с провеждането на Промоцията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

4.2. Участието в Промоцията е обвързано с покупка. Извършването на плащания чрез карти Visa и V PAY може да бъде таксувано от банката, картоиздател на съответната Visa карта.

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

5.1. Всеки Допустим участник, желаещ да участва в седмичен етап на Промоцията, следва да извърши минимум едно безконтактно или контактно разплащане със своята (валидна) Visa карта като платежен инструмент в Участващ обект, през съотвeтната седмица, на стойност минимум 20 лева и да регистрира RRN кода на трансакцията си на www.visabg.com/kauflandpromo. RRN кодът е посочен върху бележката от ПОС терминала потвърждаваща извършеното плащане.

5.2. С извършване на валидна регистрация през съответния седмичен етап, Допустимият участник получава право на участие в тегленето на случаен принцип за съответния седмичен етап, когато е извършено плащането, и получава възможност да спечели една от седмичните награди, с което получава качеството на участник в Промоцията („Участник“).

5.3. Валидна регистрация на сайта www.visabg.com/kauflandpromo се извършва в рамките на съответния седмичен период, в който е извършено плащането с посочване на RRN кода на трансакцията, извършена в съответния седмичен етап, три имена, email, телефон за контакт и сума на трансакцията.

5.4. За невалидна регистрация се приема ненадлежно попълване на данни или реализиране на регистрация извън съответния седмичен етап или на трансакция, която не е извършена в съответния седмичен етап. Организаторът не носи отговорност за невярно или неточно попълване на данните от Допустими участници.

Раздел 6. Описание на наградите

6.1. Във всеки седмичен етап от Промоцията Visa предоставя 9 броя награди, както следва:
- 5 броя iWatch 1st gen, 38mm black, всеки на стойност от 575 лева с ДДС;
- 3 броя iPad 9,7 32ГБ, всеки на стойност от 787,55 лева с ДДС;
- 1 брой Visa предплатена карта, заредена със сума на стойност от 1000 лева.

6.2. Печелившите за всеки седмичен етап се определят в срок до две седмици след изтичането на съответния етап на случаен принцип чрез теглене на жребий чрез софтуерна програма. 
Теглене на жребий за определяне на печелившите за получаване на награди за съответния седмичен етап се извършва измежду всички Участници, извършили валидна регистрация в съответния седмичен етап.

6.3. При всяко теглене се определят печеливши Участници за всяка от деветте награди, както и 5 резервни Участника. В случай че Организаторът не успее да се свърже с някой от печелившите, или съответния печеливш не приеме наградата до 10.01.2018 г. или откаже да предостави данните необходими за издаване на служебна бележка за деклариране на получения приход, Организаторът има право да предостави съответната награда на първия резервен печеливш Участник. В случай че Организаторът не успее да се свърже с първия резервен печеливш Участник или съответно резервният печеливш Участник откаже получаването на наградата или предоставянето на изискваните данни, Организаторът предоставя наградата на следващия резервен печеливш. Организаторът ще действа по реда, предвиден в предходното изречение до предоставяне на наградата.

6.4. Наградата се предоставя срещу представяне на бележката от ПОС терминала, удостоверяваща извършеното плащане с карта Visa в съответния седмичен етап. Наградите се предоставят лично или се изпращат чрез куриер, съгласно желанието на печелившия участник в срок до 26.02.2018.

6.5. Участник не може да иска наградата да бъде разменяна, преотстъпвана или за нея да се получават пари в брой или други облаги.

6.6. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2017 г., предметни награди на стойност над 30,00 лева, както и парични награди, без значение от стойността им, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

6.7. Наградите в Промоцията се предоставят от Visa с логистичното съдействие на Организатора. 
Организаторът издава на печелившия Участник, получил награда в Промоцията, служебна бележка по образец за удостоверяване получения доход.

6.8. Победителят, получил предметна или парична награда, има ангажимент за деклариране на получения доход и заплащане на дължимия данък. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ. Печелившите следва да заплатят дължимия данък във връзка с получаването на наградите за своя сметка, като Организаторът или Visa нямат задължения в тази връзка.

6.9. Участник може да спечели само една седмична награда. Печалбата на награда в един седмичен етап не го лишава от право на участие в Промоцията през следващите седмични етапи.

6.10. Организаторът и/или Visa имат право по своя преценка да изключат Участник от Промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда.

6.11. Организаторът или Visa не носят отговорност в случай на предоставени грешни, непълни или неточни данни от страна на Участник или при неспазване реда за получаването на наградата от страна на печелившия.

Раздел 7. Отговорност

Организаторът и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в Участващите обекти, както и за действия на Кауфланд или негови служители.

Раздел 8. Защита на личните данни

8.1. Участието в тегленето за седмичните награди е доброволно. За участие в тегленето всеки Участник се съгласява да предостави на Организатора трите си имена, телефон и e-mail за контакт. Организаторът събира и обработване на предоставените от Участниците лични данни за и по възлагане от Visa, при спазване на приложимото законодателство.

8.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните и в случай че Участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в съответното теглене се преустановява.

8.3. С извършването на регистрация за участие в тегленето, Участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на тегленето, съответно за да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

8.4. При предоставяне на непълни и/или неверни лични данни Организаторът има право да откаже участието на Участник в тегленето.

8.5. Visa и Организаторът не носят отговорност и не дължат обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в тегленето от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

8.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Промоцията.

8.7. Всеки Участник има право на достъп до обработваните от Организатора лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно.

8.8. Visa е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 421244.
Организаторът е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с №384720.

Раздел 9. Прекратяване на Промоцията

Visa със съгласието на Кауфланд има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Спорове

Всички спорове, възникнали между Visa, Кауфланд или Организатора и Участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.