Кандидатствай Вход
Спечели абонаментна карта за градския транспорт в София

Спечели абонаментна карта за градския транспорт в София

Валидна до: 29.07.2018
3427

Участвай в промоционалната кампания "Спечели абонаментна карта за градския транспорт в София".

Плати с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic над 4 лв. в избрани обекти на ЦГМ и може да спечелиш дневна, месечна или персонализирана годишна карта за цялата мрежа на градския транспорт. 

Списък с обектите, участващи в промоцията, можеш да видиш тук.

Кампанията се провежда от 29.01.2018 г. до 29.07.2018 г. или до изчерпване на наградните количества.

Приятно пътуване с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic!

Кредитна карта Бяла Карта Visa Classic е твой неизменен спътник в динамичното ежедневие. Сега тя може да направи придвижването ти в столицата по-приятно от всякога, като ти донесе награда при плащане в Центъра за градска мобилност.

Плати с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic над 4 лв. в избрани обекти на ЦГМ и може да спечелиш дневна, месечна или персонализирана годишна карта за цялата мрежа на градския транспорт.

Така, независимо каква посока избереш, всички линии ще бъдат на твое разположение, за да стигнеш бързо и удобно навсякъде, където искаш да бъдеш.

Пълен списък с обектите, участващи в промоцията, можеш да видиш тук.

Кампанията се провежда от 29.01.2018 г. до 29.07.2018 г. или до изчерпване на наградните количества.

Успех и приятно пътуване с кредитна карта Бяла Карта Visa Classic!

Общи условия на промоционална кампания „ПЪТУВАЙ С VISA“

Раздел 1. Организатор и Официални правила на Промоцията

Промоционалната кампания “ПЪТУВАЙ С VISA” („Промоцията“) се организира от „ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“ ЕАД, еднолично акционерно дружество вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202218735, със седалище и адрес на управление в град София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №84 (“Организатор“). Промоцията се провежда със съдействието на Visa Europe Services Inc., дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законодателството на Великобритания, идентификационен номер 05139966, седалище и адрес на управление: 1 Sheldon Square, London, W2 6TT (“Visa”).

Настоящите Официални правила са изготвени и публично оповестени към датата на започване на Промоцията и са свободно достъпни на следните интернет сайтове: www.sofiatraffic.bg и visabg.com през целия период на Промоцията, в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по начин и време, каквито намери за добре, след съгласуване с Visa, като промените влизат в сила от момента на публичното им оповестяване на следните интернет сайтове: www.sofiatraffic.bg и visabg.com.

С получаването на промоционален талон, всеки участник се съгласява и приема настоящите Официални правила за участие в Промоцията, включително техните изменения и допълнения към съответния момент.

Раздел 2. Територия на Промоцията

Промоцията се организира и провежда на територията на град София, Република България в следните търговски обекти на Организатора (наричани по-долу „Участващи обекти“).

Раздел 3. Период на Промоцията

Промоцията стартира на 29.01.2018 г. и ще продължи до 29.07.2018 (включително) или до изчерпване на наградния фонд и/или на промоционалните талони.

Организаторът, но само със одобрението на Visa, може едностранно да променя периода на Промоцията чрез изменение на настоящите Официални правила. Такава промяна ще бъде своевременно публично оповестявана на следните интернет сайтове: www.sofiatraffic.bg и visabg.com.

Раздел 4. Право на участие

В Промоцията имат право да участват всички притежатели и законни ползватели на кредитни, дебитни и предплатени карти Visa, в това число Visa Business и V-Pay, издадени от дружества със седалище на територията на България, с изключение на служителите на Организатора, Visa и всички техни филиали и дъщерни дружества или други лица, обвързани професионално с провеждането на Промоцията, както и членове на техните семейства („Допустими участници“).

Раздел 5. Механизъм на Промоцията

Всеки Допустим участник, който в периода на Промоцията извърши еднократно плащане на продукти, включително карта/и за пътуване в наземен транспорт или метро, с карта Visa, на стойност минимум 4 лева с ДДС в Участващ обект, получава възможност да изтегли промоционален талон и веднага има възможност да провери дали печели награда. Награда получават изтеглилите печеливш промоционален талон.

Промоционалните талони се предоставят от служител в съответния Участващ обект и са свързани само и единствено с настоящата Промоция. Всеки промоционален талон дава информация дали Допустимият участник печели или не награда. Талоните са брандирани с логото на Visa и важат само и единствено за периода на Промоцията.

Допустим участник получава право да изтегли талон, само ако извърши плащане над съответната стойност с валидна карта Visa чрез ПОС терминал в някой от Участващите обекти. Плащания, извършени извън периода на Промоцията, или с карти Visa, които не са издадени от дружества със седалище в България, не дават право на участие в Промоцията.

Наградите могат да бъдат получени в срок до 45 календарни дни от извършване на съответното плащане срещу представяне на промоционалния печеливш талон и бележката за извършената трансакция единствено в пункта за продажба на превозни документи на Организатора , находящ се на пл. „Възраждане“ №1, в рамките на работното време на пункта.

Раздел 6. Описание на наградите

Предоставяните награди в Промоцията са следните (i) персонализирана годишна карта за пътуване в обществения градски транспорт в София за всички транспортни линии, вкл. метро; (ii) месечна карта за всички транспортни линии, вкл. метро; или (iii)еднодневна карта за всички транспортни линии, вкл. метро.

Промоционалните талони и наградите се предоставят на печелившите участници до изчерпване на количествата, а именно: 
27 броя персонализирани годишни карти за всички линии, вкл. метро 
270 броя месечни карти за всички линии, вкл. метро 
5400 броя еднодневни карти за всички линии, вкл. метро

Персонализираните годишни карти представляват персонализирани абонаментни карти за всички линии на градския транспорт съгласно тарифата и условията на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

При спечелване на персонализирана годишна карта за всички линии, вкл. метро печелившият участник е длъжен да заяви издаването на електронна персонализирана карта за пътуване в общeствения градски транспорт, или да представи вече издадена електронна персонализирана карта за пътуване в общeствения градски транспорт, която ще бъде заредена с наградата във формата на годишна абонаментна карта за всички линии, вкл. метро предоставена от Организатора.

Организаторът има право по своя преценка да изключи Допустим участник от Промоцията, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила, и/или осъществи или се опита да осъществи злоупотреба с цел получаване на награда, и/или не получи наградата в определения срок по т. 5, и/или не предостави необходимите лични данни за издаване на служебна бележка, удостоверяваща получения доход.

Наградата не подлежи на размяна, преотстъпване или за нея да се получават пари или други облаги.

Наградите се използват съгласно реда и условията на „Център за градска мобилност“ ЕАД.

Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (“ЗДДФЛ”), в сила от 01.01.2017 г, предметни награди на стойност над 30,00 лева, както и парични награди, без значение от стойността им, са облагаем доход за физическото лице, което ги получава.

Организаторът издава на печелившия участник, получил награда в Промоцията, служебна бележка по образец за удостоверяване получения доход.

Победителят, получил награда от Промоцията на стойност надвишаваща 30 лева, има ангажимент за деклариране на получения доход и заплащане на дължимия данък. Подаването на годишната данъчна декларация се реализира в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Раздел 7. Отговорност

Организаторът и Visa не носят отговорност за технически проблеми при използването на банковите карти на ПОС терминали в Участващите обекти.

Раздел 8. Защита на личните данни

Участниците в Промоцията с настоящoто се уведомяват и се съгласяват, че техните ПОС бележки от плащания с карта Visa ще бъдат събирани от Организатора с цел отчитане на резултатите от кампанията към Visa. Всеки участник в промоцията може да получи копие от бележката от ПОС терминала.

Организаторът няма да разкрива лични данни и лична информация на Visa или трети лица.

Организаторът е администратор на лични данни регистриран по Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни с № 352586.

Раздел 9. Прекратяване на Промоцията

Организаторът, със съгласието на Visa, има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, в случай на възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Раздел 10. Спорове

Всички спорове, възникнали между Visa или Организатора и участниците в Промоцията, ще бъдат уреждани по взаимно съгласие. В случай че това не е възможно, страните имат право да отнесат спора за разрешаване в съответствие с българското законодателство пред компетентния съд в град София.