Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Whistleblowing – какво е и какво трябва да знаеш за процедурите за сигнализиране на нередности

Whistleblowing е термин, под който обединяваме процедурите за сигнализиране за нередности при потенциална измама, корупция или други сериозни законови нарушения. Тези процедури имат за цел да осигурят безопасни канали за всеки, който има информация и желае да съобщи за подобни нередности.

Подаването на сигнал изисква предоставянето на лични данни. За да се насърчава персонала, партньорите и клиентите на дадена организация да докладват за нарушения, информацията за лицето, подало сигнала, както и за обекта на сигнала, трябва да се третира с най-голяма конфиденциалност.

В синхрон с европейските процедури и насоки за whistleblowing, Аксес Файнанс, предоставя среда за безопасно подаване на сигнали за нередности. С формата, както и с Политиките, изготвени за Management Financial Group (МФГ), от която Аксес Файнанс е част, можеш да се запознаеш на специално създадената за целта страница: www.mfg.bg/whistleblowing-form.

Важно е подаването на сигнал да следва Правилата, с които можеш да се запознаеш тук Правила за подаване на сигнали за нарушения по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.

За да подадеш сигнал, можеш да използваш бланката на формуляр, която можеш да свалиш тук: Формуляр за подаване на сигнали Аксес Файнанс АД.

 • Получените през формата сигнали могат да касаят различни области:
 • измами, включително финансови и счетоводни;
 • нарушения на законови и подзаконови нормативни актове;
 • нарушения на вътрешните политики, процедури и правила за работа;
 • неетично поведение или практики, включително, но не само:
  • пряка или непряка дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
  •  конфликт на интереси – когато служител или представител на МФГ има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му;
  • застрашаване на общественото здраве или безопасност, или околната среда;
  • небрежност при изпълнение на задълженията;
  • упражняване на всяка форма на тормоз и насилие;
  • опити за прикриване на някое от горепосочените деяния.

 

Подадените през формата сигнали ще бъдат третирани напълно обективно и конфиденциално от Акционерите и ръководството на МФГ и специално създадената за подобни сигнали Комисия.


Беше ли тази статия полезна?
 • Да
 • Не
793 намериха тази статия като полезна