Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво е неустойка за неизпълнение на договорно задължение?

Какво е неустойка за неизпълнение на договорно задължение? Какво представлява разходът за събиране на задължението? 

Ако до 5-то число на месеца не платиш натрупаното през предходния месец общо задължение или поне минималната дължима сума, започват да ти се начисляват разходи за действия по събиране на задълженията в размер на 2,50 лева за всеки ден, до заплащане на съответното задължение или поне на минимално дължимата сума. Разходът по събиране се начислява от 6-то число на текущия месец.

Ако погасиш изцяло съответното задължение или платиш поне МДС, разходът за събиране на вземането ще спре да се начислява. Другият случай, в който ще спре това начисление, е обявяване на задълженията по договора ти за предсрочно изискуеми в пълен размер.

Кога се начислява неустойка за неизпълнение на договорно задължение?
Неустойката за неизпълнение на договорно задължение е различна от разходите за събиране и е свързана със задължението ти по Договор да предоставиш обезпечение по кредита в срок до 5(пет) дни от активиране на твоята Бяла Карта. Можеш да предоставиш което и да е от следните 2 вида обезпечение:

>>  банкова гаранция с бенефициер "Аксес Файнанс" АД или
>>  едно физическо лице - Поръчител, което да отговаря на изисквания, посочени тук.
 

При непредоставяне на изисканото обезпечение, на 6-то число се начислява неустойка за неизпълнение на договорно задължение в размер на 10 % от усвоената и непогасена главница към последния ден на предходния месец. Неустойката може да се начислява всеки месец до момента, в който не бъде предоставено едно от изисканите обезпечения. Ако към дататата на падеж нямаш натрупано задължение, няма да дължиш неустойка, нито би имало последствия, ако не си предоставил обезпечение.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна