Кандидатствай Вход

Да помогнем на приятел

Всичко, което трябва да знаеш за Бяла Карта

Какво е неустойка за неизпълнение на договорно задължение?

Какво е неустойка за неизпълнение на договорно задължение? Какво представлява разходът за събиране на задължението? 

Ако до 5-то число на месеца не платиш натрупаното през предходния месец общо задължение или поне минималната дължима сума, започват да ти се начисляват разходи за действия по събиране на задълженията в размер на 2,50 лева за всеки ден, до заплащане на съответното задължение или поне на минимално дължимата сума. Разходът по събиране се начислява от 6-то число на текущия месец.

Ако погасиш изцяло съответното задължение или платиш поне МДС, разходът за събиране на вземането ще спре да се начислява. Другият случай, в който ще спре това начисление, е обявяване на задълженията по договора ти за предсрочно изискуеми в пълен размер.

Кога се начислява неустойка за неизпълнение на договорно задължение?
Неустойката за неизпълнение на договорно задължение е различна от разходите за събиране и е свързана със задължението ти по Договор да предоставиш обезпечение по кредита в срок до 5(пет) дни от активиране на твоята Бяла Карта. Можеш да предоставиш което и да е от следните 2 вида обезпечение:

>>  банкова гаранция с бенефициер "Аксес Файнанс" АД или
>>  едно физическо лице - Поръчител, което да отговаря на изисквания, посочени тук.
 

При непредоставяне на изисканото обезпечение, на 6-то число се начислява неустойка за неизпълнение на договорно задължение в размер, посочен в договора ти. Неустойката се начислява всеки месец до момента, в който не бъде предоставено едно от изисканите обезпечения.


Беше ли тази статия полезна?
  • Да
  • Не
793 намериха тази статия като полезна