Кандидатствай Вход
Великден с Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни

Великден с Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни

Валидна до: 31.05.2018
3192

Възползвай се и пазарувай с Бяла Карта с 0% лихва, считано от 02.04.2018г., ако:

  • Имаш сключен договор за кредит Бяла Карта 
  • в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. кредитната ти карта е активирана
  • за периода от активация на картата до 02.04.2018 г. не си ползвал кредитната си карта. 

Типичен пример: При кредитна карта с отпуснат кредитен лимит от 500 лв. и фиксиран месечен лихвен процент за първите два месеца, считано от 02.04.2018г. в размер от 0 % и за останалия период на Договора - от 3.6%, годишният процент на разходите е 0% за първите два месеца считано от 02.04.2018г. и 45.9% за останалия период на Договора. Общо дължима сума за първите два месеца считано от 02.04.2018г. – 500 лв. месечно, а за останалия период на Договора – 518 лв. месечно. Договорът за кредит е с неопределен срок. При изчислението на ГПР и общо дължимата сума е взето предвид допускането, че участникът е усвоил пълния размер на кредита незабавно и ще изпълнява своите задължения по сключения Договор за кредит в съответствие с условията и сроковете за плащане, уговорени в същия.

Възползвай се от промоцията „Великден с Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни“ и посрещни празниците с усмивка. Информация за кампанията можеш да прочетеш в условията.

Общи условия на промоционална кампания

„Великден с Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни“

Приложими за клиенти със сключен Договор за кредит „Бяла Карта“, на които в периода

от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. е активирана кредитната карта и които не са извършвали транзакции с нея до 02.04.2018 г.

 

1. Организатор на Кампанията:

„Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

2. Участници в Кампанията:

2.1. В промоционалната кампания може да участва всяко дееспособно физическо лице, наричано по-долу Участник/Клиент, със сключен договор за кредит „Бяла Карта“, и на който Участник в периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2017 г. кредитната му карта е активирана и за периода от активация на картата до 02.04.2018 г. Клиентът не е извършил нито една транзакция, независимо дали на АТМ-устройство или POS-терминал, с предоставения му платежен инструмент. Периодът, в който се прилагат промоционалните условия за целите на настоящата кампания, се нарича промоционален период.

2.2. За обстоятелството, че кредитната карта е активирана всеки участник е бил уведомен от Организатора посредством кратко текстово съобщение /SMS/ на предоставения при сключването на договора за кредит мобилен телефонен номер.

3. Механизъм на Кампанията:

3.1. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на т.2 от тези Общи условия, ползва 60 /шестдесет/ дни гратисен период, в който не дължи заплащане на лихва по Договор за кредит „Бяла Карта“ за сумата на използваната главница.

3.2. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходната точка е сумата на всички транзакции, които клиентът извършва с финансовия продукт „Бяла Карта“ в срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от 02.04.2018 година.

3.3. След изтичане на 60-дневния период по т.3.2. договорна лихва се начислява върху усвоените суми от предоставения кредитен лимит, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“.

3.4. Участникът следва да спазва всички клаузи по индивидуално сключения Договор за кредит „Бяла Карта“ и настоящите Общи условия, включително да заплаща текущото си задължение по Договора, в предвидените в сключения Договор за кредит срокове.

3.5. С оглед наличието на промоционални условия, за участникът отпада задължението в хипотезите на чл. 15, ал.1 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител, като в този случай за срока на промоционалния период от 60 дни след активация на кредитната карта няма да се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

3.6. След изтичане на 60-дневния период по т.3.2. участникът се задължава в хипотезите на чл.15, ал.1 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“. В случай, че изисканото обезпечение не бъде предоставено, се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

Типичен пример: При кредитна карта с отпуснат кредитен лимит от 500 лв. и фиксиран месечен лихвен процент за първите два месеца, считано от 02.04.2018г. в размер от 0 % и за останалия период на Договора - от 3.6%, годишният процент на разходите е 0% за първите два месеца считано от 02.04.2018г. и 45.9% за останалия период на Договора. Общо дължима сума за първите два месеца считано от 02.04.2018г. – 500 лв. месечно, а за останалия период на Договора – 518 лв. месечно. Договорът за кредит е с неопределен срок. При изчислението на ГПР и общо дължимата сума е взето предвид допускането, че участникът е усвоил пълния размер на кредита незабавно и ще изпълнява своите задължения по сключения Договор за кредит в съответствие с условията и сроковете за плащане, уговорени в същия.

4. Допълнителни разпоредби

4.1. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет – страницата на Организатора на адрес www.bialakarta.bg/promotsii/60-dni-bez-lihva, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

4.2. Организаторът има право да лиши всеки клиент от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

4.3. Всеки участник в Кампанията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната и без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

4.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на Интернет – страницата си на адрес www.bialakarta.bg.

4.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на Интернет – страницата си на адрес www.bialakarta.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства или регулаторни промени или изисквания, които осуетяват нейното по-нататъшно й изпълнение.

4.6. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд в гр. София.

5. Лични данни

5.1. Кампанията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, клиентът се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на администратор на лични данни за целите на Кампанията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в Договора за кредит.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.