Кандидатствай Вход
Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни април 2019

Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни април 2019

Валидна до: 30.04.2019
3405

При усвояване на 500 лв. на първо число от месеца по кредитна карта с отпуснат лимит от 500 лв., фиксираният месечен лихвен процент и ГПР за първите 2 месеца след активация на картата са 0%. За останалия срок на Договора фиксираният месечен лихвен процент е 3,6 %, а ГПР - 45,9%. Общо дължимо на падеж за първите 2 месеца след активация на картата е 500 лв., а през останалия срок на Договора – 518 лв. Договорът за кредит е с неопределен срок. При изчислението на ГПР и общо дължимата сума е взето предвид допускането, че участникът е усвоил пълния размер на кредита на първо число на месеца и ще изпълнява своите задължения по сключения Договор за кредит в съответствие с условията и сроковете за плащане, уговорени в същия.

Кандидатствай за Бяла Карта на сайта ни: https://bialakarta.bg. Ако бъдеш одобрен от 1 април 2019г. до 30 април 2019г. и твоята Бяла Карта бъде активирана до 15 май 2019г., ще получиш 60 дни, в които няма да дължиш лихва за сумите, които използваш от твоята Бяла Карта. Тези промоционални 60 дни ще започнат да текат за теб от деня на активиране на кредитната ти карта. Не е нужно да правиш нищо допълнително, за да активираш своя безлихвен период. 

Общи условия на промоционална кампания

„Бяла Карта с 0% лихва за 60 дни“

Приложими за клиенти, одобрени за сключване на Договор за кредит „Бяла Карта“

 в периода от 01.04.2019 г. до 30.04.2019 г. 

 

1. Организатор на Кампанията:

„Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Кампанията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

2. Участници в Кампанията:

2.1. В промоционалната кампания може да участва всяко дееспособно физическо лице, наричано по-долу Участник/Клиент, което в периода от 01.04.2019 г. до 30.04..2019 г. е одобрено за сключване на договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора, в последствие сключи договор за кредит „Бяла Карта“ и на което до 15.05.2019 г. кредитната карта е активирана. Периодът, в който се прилагат промоционалните условия за целите на настоящата кампания, се нарича промоционален период.

2.2. За обстоятелството, че участникът е одобрен за сключване на договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора, участникът ще бъде уведомен посредством телефонно обаждане от служител на Организатора на предоставения при сключването на договора за кредит мобилен телефонен номер. Кредитната карта се активира след като Организаторът получи пълния комплект документи по кредита коректно разписани от участника.

2.3. За обстоятелството, че кредитната карта е активирана всеки участник ще бъде уведомен от Организатора посредством кратко текстово съобщение /SMS/ на предоставения при сключването на договора за кредит мобилен телефонен номер.

3. Механизъм на Кампанията:

3.1. Всеки клиент, за когото са изпълнени изискванията на т.2 от тези Общи условия, ползва 60 /шестдесет/ дни гратисен период, в който не дължи заплащане на лихва по Договор за кредит „Бяла Карта“ за сумата на използваната главница.

3.2. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходната точка е сумата на всички транзакции, които клиентът извършва с финансовия продукт „Бяла Карта“ в срок от 60 /шестдесет/ дни, считано от датата на активиране на кредитната карта.

3.3. След изтичане на 60-дневния период по т.3.2. договорна лихва се начислява върху усвоените суми от предоставения кредитен лимит, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“.

3.4. Участникът следва да спазва всички клаузи по индивидуално сключения Договор за кредит „Бяла Карта“ и настоящите Общи условия, включително да заплаща текущото си задължение по Договора, в предвидените в сключения Договор за кредит срокове.

3.5. С оглед наличието на промоционални условия, за участникът отпада задължението в хипотезите на чл. 15, ал.1 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител, като в този случай за срока на промоционалния период от 60 дни след активация на кредитната карта няма да се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

3.6. След изтичане на 60-дневния период по т.3.2. участникът се задължава в хипотезите на чл.15, ал.1 от сключения договор за кредит да предостави обезпечение под формата на поръчител, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“. В случай, че изисканото обезпечение не бъде предоставено, се начислява предвидената в договора неустойка за неизпълнение на договорно задължение.

Типичен пример: При усвояване на 500 лв. на първо число от месеца по кредитна карта с отпуснат лимит от 500 лв., фиксираният месечен лихвен процент и ГПР за първите 2 месеца след активация на картата са 0%. За останалия срок на Договора фиксираният месечен лихвен процент е 3,6 %, а ГПР - 45,9%. Общо дължимо на падеж за първите 2 месеца след активация на картата е 500 лв., а през останалия срок на Договора – 518 лв. Договорът за кредит е с неопределен срок. При изчислението на ГПР и общо дължимата сума е взето предвид допускането, че участникът е усвоил пълния размер на кредита на първо число на месеца и ще изпълнява своите задължения по сключения Договор за кредит в съответствие с условията и сроковете за плащане, уговорени в същия.

4. Допълнителни разпоредби

4.1. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на Интернет – страницата на Организатора на адрес https://bialakarta.bg/promotsii/6, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

4.2. Организаторът има право да лиши всеки клиент от участие в Кампанията, при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да се възползва от нея.

4.3. Всеки участник в Кампанията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната и без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Кампанията.

4.4. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители на Интернет–страницата си на адрес www.bialakarta.bg.

4.5. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това на Интернет – страницата си на адрес www.bialakarta.bg, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства или регулаторни промени или изисквания, които осуетяват нейното по-нататъшно й изпълнение.

4.6. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Кампанията се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред компетентния български съд.

5. Лични данни

Личните данни на Участниците в Кампанията се събират, обработват и съхраняват съобразно правилата, оповестени в Политиката за защита на личните данни, достъпна на уебсайта на Организатора: https://bialakarta.bg/gdpr и при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. При предоставянето на личните им данни участниците са информирани относно правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при кандидатстване за отпускане на паричен заем.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.