Кандидатствай Вход
10% кешбек с Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

10% кешбек с Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

Валидна до: 01.12.2024
850

Когато един обикновен ден се превръща в спомен!

Твоята Бяла Карта Mastercard/Бяла Карта GOLD Mastercard те възнаграждава с 10% кешбек, когато започваш месеца с ресторант, бар или с поръчка на храна.

Как да се възползваш от 10% кешбек?

✔️Регистрирай своята карта на: www.priceless.com/den.

✔️На 1-во число от месеца /до края на годината/ плащай с твоята Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD Mastercard в ресторанти и заведения или поръчай храна за вкъщи, и ще получиш 10% обратно по сметката си (до 50 лева на карта на месец).

  1. Регистрирай своята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD на:  www.priceless.com/den
  2. Плати на 01-во число от месеца в ресторант с твоята Бяла Карта или Бяла Карта GOLD.

Така ще имаш възможността да получиш 10% от сметката обратно (до 50 лева на месец).

Правила на кампанията Mastercard Ден за карти Mastercard, издадени в България

1. КАМПАНИЯ

1.1. Кампанията „Mastercard Ден” (наричана от тук нататък „Кампанията“) се организира от MASTERCARD EUROPE SA, със седалище и адрес на управление: Chaussee de Tervuren 198, 1410 Waterloo, Belgium, регистрирано с номер 0448.038.446 („Мastercard“) като чудестранно юридическо лице в България.

Финансовата институция носи отговорност за реализацията на Кампанията.

1.2. Кампанията се провежда съгласно условията на настоящите Правила (наричани от тук нататък „Правила“) от името на Финансовите институции.

2. ДЕФИНИЦИИ

За целите на тези Правила:

„Сметка“ означава сметката на Картата (ако има такава), отворена на името на Картодържателя.

„Споразумение“ означава споразумението между Картодържателя и неговия Издател във връзка с издаването на Картата.

"BIN" означава идентификационен номер на банката.

„Карта“ – валидна дебитна или кредитна карта

Mastercard – стандартна, Премиум или Бизнес, издадена Финансова институция, учредена в България, с изключение на предплатените карти.

„Картодържател“ означава физическо лице, навършило 18 години, с местожителство в България за целите на данъчно облагане, което притежава валидна дебитна или кредитна карта Mastercard, издадена от Финансова институция съгласно определението по-долу, учредена на територията на България.

„Кешбек“ означава кредитна трансакция, която е достъпна за Картодържателя в рамките на настоящата Кампания и която Издателят изплаща на Картодържателя в съответствие с настоящите Правила, при условие че съответният бюджет, предвиден да бъде изплащан периодично за Кампанията, все още не е изразходван.

„Краен срок за клиринг” означава краен срок за кешбек по съответната карта и той е 10 дни след направената покупка за съответния месец.

„Финансова институция” или „Издател” е издаващата банка или финансова институция в България, която издава на Картодържателите Карти (дебитни или кредитни) Mastercard.

„Участващ търговец” означава всеки търговец, чиято категория, т.е. Merchant Category Code (MCC) е включена в Кампанията съгласно настоящите Правила, и който се намира в България и където и да било по света (физически локации и онлайн).

„Допустима/и покупка/и” означава всяка покупка, извършена на физическата локация, интернет сайта или мобилната апликация на Участващ търговец в България и в целия свят с използването на Картата при спазване на настоящите Правила, за която трябва да бъде осъществен клиринг не по-късно от Крайния срок за клиринг. Условията за класиране на Допустима/и покупка/и съответстващите на тях награди са достъпни и се актуализират редовно на www.priceless.com/den.

„Писмено” означава всякакви писмени съобщения, включително в електронна форма (като съобщения по електронна поща).

“Участник” е титуляр на Карта на Издателя, който регистрира Картата си в Кампанията на определения за това Уебсайт www.priceless.com/den и я използва като начин на плащане за извършване на Допустима/и покупка/и в съответствие с разпоредбите на настоящите Правила.

„Уебсайт“ означава уебстраницата, достъпна на адрес www.priceless.com/den.

3. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА КАМПАНИЯТА

3.1. Картодържателите могат да се възползват от Кампанията при извършване на Допустима покупка в периода, в който Кампанията е активна, и да получат съответно Кешбек, съгласно настоящите Правила.

3.2. Картодържателите имат право на Кешбек за Допустима покупка, направена със съответната и предварително регистрирана Карта, в съответствие с размера на Кешбек, посочен на определения за това Уебсайт.

3.3. По време на Кампанията могат да се променят условията за оценяване на

Допустимата/ите покупка/и, списъкът на Участващите търговци и/или категории търговци (чиито покупки се считат за допустими), както и определението/ята на промоционалните критерии, предоставяне на наградите и т.н. Участникът може да се запознае по всяко време с критериите на този Уебсайт.

3.4. След като Картодържателят регистрира Картата си в Кампанията, тази регистрирана Карта ще се възползва от всички промоционални предложения, налични на Уебсайта, считано от датата на регистрацията.

3.5. Mastercard не носи отговорност за каквито и да било загуби или щети, възникнали в резултат на взаимодействието между Картодържателя и Участващия търговец по отношение на Допустими покупки.

3.6. Уреждането на Кешбекa се извършва от Издателя чрез сетълмент обработка на кешбек транзакции, които са инициирани след клиринга на Допустимата покупка. Размерът на Кешбек за всяка Карта ще бъде осчетоводен за Картодържателя от неговия Издател. Кампанията не се прилага за покупки, за които е осъществен клиринг след Крайния срок за клиринг.

3.7. Mastercard не носи отговорност за каквито и да било такси и разходи на Издателя по отношение на Кешбека и Допустимата покупка като типове трансакции.

3.8. Правилата ще бъдат публикувани на интернет страницата на Mastercard www.priceless.com/den, където ще са достъпни през целия период на Кампанията по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

3.9. Mastercard си запазва правото си да допълва или променя едностранно настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.priceless.com/den. Mastercard не е задължен да уведомява Участниците за настъпилите промени.

3.10. С участието си в Кампанията Участниците се обвързват с настоящите Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Кампанията.

3.11. Кампанията и настоящите Правила са изготвени в съответствие със законодателството на Република България. За неуредените в тези Правила хипотези се прилага българското законодателство.

4. СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

4.1. Кампанията се провежда в един ден всеки месец, а именно от 00:00 часа до 23:59 часа на 1-во число всеки месец, започвайки от 01.02.2024 г. и приключвайки на 01.12.2024 г.

4.2. Mastercard си запазва правото да удължава периода на Кампанията или да прекратява предсрочно провеждането на Кампанията чрез изменение на настоящите Правила, като промените ще влизат в сила след публикуването им на интернет страницата на Mastercard www.priceless.com/den.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

5.1. Картодържателите могат да се възползват от участието си в Кампанията само в съответствие с настоящите Правила и само по отношение на активни Карти. В случай че Картата бъде анулирана или блокирана от Издателя, ползите, предоставени на Картодържателите вследствие на участието им в тази Кампания, също могат да бъдат прекратени. Mastercard може да отмени участието в Кампанията и да откаже предоставянето на Кешбек, който е бил дължим (с изключение на Кешбек, който вече е бил изплатен по Сметката на Картодържателя), в случай че Картодържателят не спазва настоящите Правила.

5.2. Право на участие в Кампанията има всяко физическо или юридическо лице, което е приело настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.

5.3. Право на участие в Кампанията има всяко физическо лице, което е Картодържател на валидна Карта Mastercard, съгласно описанието в т. 2 от настоящите Правила.

5.4. В Кампанията могат да участват лица, навършили 18 години.

5.5. Участието в Кампанията е обвързано с извършване на покупка в рамките на всяко първо число от месеца в рамките на Кампанията. Покупката следва да бъде извършена в ресторанти, заведения за бързо хранене, сладкарници, барове, заведения за обществено хранене.

5.6. Mastercard има право по своя преценка и без предизвестие да изключи участник от Кампанията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Кампанията.

6. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

6.1. В Кампанията участва всеки притежател на валидна Карта Mastercard, съгласно

дефиницията, посочена в т. 2 от настоящите Правила и е извършил Допустима покупка в рамките на всяко първо число от месеца в рамките на Кампанията. Ако Допустимата покупка е направена в чужбина или на чуждестранен уебсайт, местните дата и час на страната на съответния Участващ търговец ще важат и те могат да са различни от локалните дата и час на територията на България. Покупката следва да бъде извършена в ресторанти, заведения за бързо хранене, сладкарници, барове, заведения за обществено хранене в България и/или по цял свят.

6.2. При спазване на условията по 6.1, участникът получава връщане на сумата (Кешбек) в рамките на 10 календарни дни от извършване на Допустимата покупка. Възстановената сума е в размер на 10% от покупката, но не повече от 50 /петдесет/ лева за всички Допустими покупки в съответния месец. Ако Допустимата покупка е във валута, различна от български лев, ще се прилага съответният еквивалент в лева от фактическата сума на трансакция. Процентът на Кешбека се изчислява по стандартните правила за закръгляне.

6.3. Покупката следва да е направена при Участващ търговец, който има Merchant Category Code (MCC) от следния списък:

MCC Описание

0024 МЕСТА ЗА ХРАНЕНЕ, РЕСТОРАНТИ

0074 РЕСТОРАНТИ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ

1465 МАГАЗИНИ ЗА БОНБОНИ, ЯДКИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

5441 МАГАЗИНИ ЗА БОНБОНИ, ЯДКИ И СЛАДКАРСКИ ИЗДЕЛИЯ

5451 МАГАЗИНИ ЗА МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

5811 КЕТЪРИНГ

5812 ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ХРАНЕНЕ, РЕСТОРАНТИ

5813 Барове, коктейлни салони, дискотеки, нощни клубове и таверни – места за пиене (алкохолни напитки)

5814 РЕСТОРАНТИ ЗА БЪРЗО ХРАНЕНЕ

Merchant Category Codes, определени по-горе, трябва да представляват основната дейност на Участващия търговец.

Пълните правила на кампанията на: www.priceless.com/den