Кандидатствай Вход
Пазарувай ОНЛАЙН с Бяла Карта и спечели награда

Пазарувай ОНЛАЙН с Бяла Карта и спечели награда

Валидна до: 30.11.2015
1700

Печели награди, докато пазаруваш ОНЛАЙН с Бяла Карта

Имаш точно 1 месец, от 1ви до 30ти ноември 2015г., в който да пазаруваш ОНЛАЙН с твоята Бяла Карта и да играеш за награди. Няма значение какво пазаруваш. Всяка една ОНЛАЙН трансакция се брой.

Играй за награди - 5 ваучера за ОНЛАЙН пазаруване в www.ozone.bg!

Имаш Бяла Карта? Да! Тогава пазарувай ОНЛАЙН от 1ви до 30ти ноември 2015г. и играй за допълнителни награди - 5 ваучера за пазаруване в www.ozone.bg! Забавлявай се с Бяла Карта!

УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

„Пазарувай ОНЛАЙН с Бяла Карта и спечели награда“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 1ви до 30ти ноември 2015 г.
 


I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на Промоцията е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 /Дружеството/ и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2.
2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Промоцията, съгласно настоящите условия, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Промоцията, започва на 01.11.2015 г. и ще продължи до 30.11.2015 г., освен ако не са налице промени, съгласно т. 33 и т.34. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Промоцията и е обвързващ за Дружеството.

III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ПРОМОЦИЯТА
4. Промоцията се провежда на територията на Република България.

IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
5. Право на участие в Промоцията придобива всяко пълнолетно дееспособно физическо лице, което е кандидатствало по финансовия продукт „Бяла Карта“, одобрено е за отпускане на кредит и е сключило е Договор за кредит „Бяла Карта“ с Организатора (Клиент) и е изпълнило условията на Промоцията през периода 01.11.2015 г. и 30.11.2015 година.
6. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“ можете да намерите на Интернет – страница: https://bialakarta.bg. Параметрите по кредита се посочват в сключения между участника и Дружеството Договор.
7. В Промоцията нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“ е обявено за предсрочно изискуемо към датата на приключване на промоцията и теглене на наградите от томболата.
8. Не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. Всеки участник, който се включи в Промоцията, се смята, че приема правилата за участие, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие.
9. Всеки участник има право да се откаже да се възползва от Промоцията чрез изрично волеизявление, представено на място на адреса на управление на Организатора, посочен по т.1 по-горе.
10. Всеки участник в Промоцията следва да има местожителство на територията на Република България.
11. В Промоцията нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД.


V. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
12. Притежателите на кредитна карта „Бяла Карта“, които отговарят на условията на настоящата Промоция, и които в периода на промоцията са извършили онлайн трансакции, участват в томбола за награди.
13. Няма изискване за минимална стойност на направените трансакции в Интернет, даващи право на участие в Промоцията.
14. След изпълнение на едно от условията, посочени в т.12 и т.13, клиентите автоматично получават право на участие в организирана от Дружеството томбола с награди.
15. За валидни се считат всички онлайн трансакции, извършени с Бяла Карта.

VI. НАГРАДИ НА ПРОМОЦИЯТА
16. Наградите, осигурени от Организатора на Промоцията са 5 /пет/ броя ваучери за пазаруване в онлайн-магазин www.ozone.bg, собственост на Озон Ентъртейнмънт ООД, ЕИК 200832020. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Промоция награди.
17. Участниците в Промоцията, които отговарят на настоящите условията, ще участват в томбола, която Дружеството ще проведе на 03.12.2015 г., на която ще бъдат изтеглени 5 /петима/ печеливши участника.
18. Печелившите от томболата ще бъдат изтеглени на произволен принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от три члена единият, от които юрист, която ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. на 08.12.2015 г. имената на печелившите ще бъдат обявени на Интернет-страницата на Организатора www.bialakarta.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на посочената Интернет–страница ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившите.
19. Приемането на описаните Условия за участие в Промоцията е задължително условие в Промоцията, с което Участникът заявява, че доброволно предоставя личните си данни си и се задължава да спазва условията и правилата на Играта.
20. Печелившите участници в Промоцията ще бъдат потърсени от представител на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда. Печелившите участници ще бъдат уведомени публично чрез публикуване на техните имена на Интернет-страницата на Организатора, както и лично чрез обаждане на предоставения при кандидатстване и подписване на договора за кредит телефонен номер.
21. Всеки печеливш Участник може да получи наградата си в офиса на Организатора, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 от 09:00 ч. – 17:30 ч. като срокът за получаване на Наградата е до 23.12.2015 година. В случай че печелившите участници желаят, могат да получат своята награда на посочен от тях адрес чрез куриер като разходите, свързани с получаването на наградата, се поемат от Организатора. В този случай, печелившите участници следва да посочат адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда. В случай че не посочат адрес, печелившите участници следва да вземат наградата си от посочения адрес на офиса на Организатора.
22. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.
23. При получаване на наградата, печелившият Участник се задължава да подпише като условие за връчването съставения за целта двустранен протокол.
24. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи наградата си в офиса на Организатора, в указания срок по т.21 или не посочи адрес за доставка още при получаване на телефонното обаждане от служители на Организатора за спечелената награда, където да я получи чрез куриер, правата на същия да получи Наградата се отменят. В този случай, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш или да я запази за себе си.
25. Организаторът не носи отговорност за истиността на данните, предоставени от печелившите Участници. В случай, че печеливш Участник е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“, Наградата не се връчва.
26. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.
27. Връчването на Награди от Промоцията може да бъде публично събитие. С участието си в Промоцията, участниците дават съгласието си, в случай, че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Промоцията без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
28. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Промоцията на Интернет – страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
29. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Промоцията. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Промоцията при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
30. Промоцията се провежда при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни. С подписване на договора за кредит „Бяла Карта“, потребителят се съгласява неговите лични данни да бъдат обработвани от Дружеството в качеството му на администратор на лични данни за целите на Промоцията, както и с цел търговска информация, маркетинг и реклама и други, подробно описани в предложението.
31. Данните на всички участници ще бъдат съхранявани от Дружеството в база данни.

X ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
32. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съотвествие с раздел VII Публичност на Промоцията, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по-нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.


XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
33. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящата Промоция, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Промоцията.
34. Всеки участник в Промоцията може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Промоцията.
35. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.