Кандидатствай Вход
Открий нова посока, подари си емоция с Бяла Карта Mastercard

Открий нова посока, подари си емоция с Бяла Карта Mastercard

Валидна до: 01.07.2024
136

Изживей емоцията от пътуването с OMV и Бяла Карта Mastercard!

Наградите за целия период на кампанията са общо 27, а ти можеш да спечелиш до 3 награди*

Как да се включиш в месечна томбола за награди?

 1. Направи покупка/и за минимум 100 лв. в OMV в периода на кампанията (от 01.04.2024г. до 01.07.2024г.)
 2. При покупката използвай приложението OMV MyStation и активирай офертата (зелен бутон "активирай", който се намира "на дъното" на приложението)
 3. Плати сметката си безконтактно с Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD.
   

Във всяка месечна томбола ще бъдат раздавани:

Първо теглене: 08.05.2024г.
Второ теглене: 04.06.2024г. 
Трето теглене: 04.07.2024г.

*от всяко теглене участник може да спечели по 1 награда

Как да се включиш в месечна томболата за награди?

 1. Направи покупка/и за минимум 100 лв. в OMV в периода на кампанията (от 01.04.2024г. до 01.07.2024г.)
 2. При покупката използвай приложението OMV MyStation и активирай офертата (зелен бутон "активирай", който се намира "на дъното" на приложението)
 3. Плати сметката си безконтактно с Бяла Карта Mastercard или Бяла Карта GOLD.
   

Във всяко теглене ще бъдат раздавани:

Първо теглене: 08.05.2024г. В тегленото участват всички трансакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 01.04.2024 - 01.05.2024 вкл.

Второ теглене: 04.06.2024г. В тегленето участват всички трансакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 01.04.2024 – 01.06.2024 вкл.

Трето теглене: 04.07.2024г. В тегленето участват всички трансакции, отговарящи на Общите условия, извършени в периода 01.04.2024 – 01.07.2024 вкл.

*от всяко теглене участник може да спечели по 1 награда

Общи условия на "ОМВ България" ООД за кампанията

“Открий нова посока, подари си емоция”

 I. Организатор

1. Настоящите общи условия ("Общи/те условия") имат за цел да уредят реда и начина за провеждане и участие в промоционалната кампания "Открий нова посока, подари си емоция", която се осъществява в сътрудничество с MasterCard® ("Кампанията") и която дава възможност на участниците в нея да спечелят следните награди: 1) 3 (три) пакета с ваучери за гориво, всеки пакет на обща на стойност 1000 лв., в търговските обекти на OMV България 2) 9 (девет) ваучера за пакет „Екстремни преживявания“ 3) 15 (петнадесет) ваучера за пакет „Романтично бягство“. Всички награди ще бъдат изпратени по куриер, на посочен от печелившите адрес.

2. Кампанията се организира от "ОМВ България" ООД, ЕИК 121759222, ДДС BG121759222, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Малинова долина, ул. Донка Ушлинова №2, сграда 4, 1766 София, имейл info.bulgaria@omv.com ("ОМВ България" или "Организаторът").

II. Обхват и период на кампанията

3. Кампанията, организирана от ОМВ България и MasterCard®, съгласно настоящите Общи условия, дава възможност на клиентите на ОМВ България да направят покупка в обектите на Организатора, използвайки приложението OMV MyStation при плащане чрез безконтактна карта MasterCard, което дава право на автоматично участие в томбола за една от общо двадесет и седем награди.

4. Кампанията се провежда със съдействието на Mastercard Europe SA, белгийско акционерно дружество („Mastercard”). Mastercard не е Организатор на Кампанията, като не носи отговорност спрямо държавни институции, физически и юридически лица, в това число спрямо участниците в Кампанията, във връзка с условията за участие и механизма на Кампанията, както и предоставянето на наградите. По всякакви въпроси, свързани с участието в Кампанията, получаването и използването на наградите, участниците следва да се обръщат към Организатора.

5. Кампанията ще се проведе в периода от 01.04.2024г. до 23:59 часа на 01.07.2024г., във всички търговски обекти на Организатора, като в този срок Общите условия ще бъдат достъпни на уеб страницата на ОМВ България: www.omv.bg.

III. Право на участие и регистрация за томболата с награди

6. В томболата може да участва всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което e навършило 18 г.

7. В томболата може да участва само лице, което е направило покупка или покупки на стоки или услуги общо на стойност минимум 100 (сто) лв., с ДДС, в търговски обект на Организатора (OMV бензиностанция в България), която покупка или покупки са Internal извършени в период от 01.04.2024 г. до 01.07.2024 г., като задължително при покупката трябва да е използвано приложението на OMV MyStation, а сумата трябва да бъде платена изцяло чрез използване на валидна безконтактна кредитна или дебитна карта MasterCard® с функция за безконтактно плащане.

8. Лица, които купуват стоки или услуги в обект на Организатора с безконтактна карта или друго платежно средство, различно от безконтактна карта MasterCard®, нямат право на участие в Кампанията, независимо от стойността на направената от тях покупка или покупки. Лицата, които са платили чрез валидна карта MasterCard®, но не са използвали приложението MyStation, също не придобиват право на участие в томболата.

9. Служители на ОМВ България, включително служителите на обектите на Организатора, MasterCard® и Ол Ченълс камюникейшън ЕООД, ЕИК: 131350957, ("Подизпълнителят") или членовете на техните семейства и роднините по права линия без ограничения, както и други лица, работещи на обектите на Организатора, или свързани по какъвто и да е начин с организацията и провеждането на Кампанията, нямат право да участват в томболата.

10. Юридически лица нямат право на участие в томболата.

11. Лице, което отговаря на изискванията, посочени в т. 6-10 по-горе, придобива автоматично право участие в тегленето на томболата, като тегленията ще бъдат обявени на интернет страницата: www.omv.bg/mastercard.

12. Право на участие в томболата с награди има всяко лице, което отговаря на следните условия (наричано по-долу "Участник"): a) отговаря на изискванията по т. 6 и т. 7; b) не попада в изключенията по т. 8, т. 9 и т. 10.

13. Регистрация за участие в томболата не се изисква. Всеки, който е закупил (с една или няколко транзакции) стоки или услуги общо на стойност минимум 100 лв. (сто лева) в рамките на периода на кампанията, от бензиностанция OMV, използвал е новото приложение OMV MyStation и е заплатил цената с безконтактна карта MasterCard®, участва автоматично в томболата.

14. Печелившите ще бъдат уведомени от Организатора по телефон или имейл (посочен в регистрацията в приложението OMV MyStation), като телефонният номер и имейлът ще се използват от Организатора единствено за целите, посочени в т. 28 и 29 по-долу. За всяко теглене Участници ще бъдат само онези, които имат извършени покупки общо на стойност не по-малко от 100 лв., направени (с една или няколко транзакции) в периода на Кампанията съгласно правилата на настоящите Общи условия.

15. Един Участник има право на толкова броя отделни участия в тегленията от томболата, равни на всеки отделни 100 лв., платени съгласно условията на настоящите Общи условия през периода на Кампанията (Пример 1: ако са извършени покупки на стойност 210 лв. съобразно настоящите Общи условия, потребителят има право на 2 (две) участия в тегленето на томболата. Пример 2: ако са извършени покупки на стойност 430 лв. съобразно настоящите Общи условия, потребителят има право на 4 (четири) участия в тегленето на томболата.). Всяко отделно право на участие, придобито в периода на Кампанията, участва във всяко теглене в периода на Кампанията (01.04.2024-01.07.2024.), но във всеки случай след датата на която е придобито, т.е. след датата на натрупването на всяка отделна сума от 100 (сто) лв. съгласно чл. 16 по-долу (Пример 1: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 01.04.2024 г. до 01.05.2024 г., Участникът има право на участие в тегленето, което ще се проведе на 08.05.2024 г. Пример 2: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 01.04.2024 г. до 01.06.2024 г., Участникът има право на участие в тегленето, което ще се проведе на 04.06.2024 г. Пример 3: ако сумата от 100 лв. е натрупана съобразно настоящите Общи условия с няколко отделни транзакции в периода от 01.04.2024 г. до 01.06.2024 г. и в последствие до 01.07.2024 г. е натрупана още една сума от 100 лв., Участникът има право на 2 (две) участия в тегленето, което ще се проведе на 04.07.2024г.). Един Участник има право да спечели само 1 (една) награда от всяко теглене на награди в томболата, независимо от броя на придобитите права на участие. От различните тегления, всеки участник може да спечели максимум 3 награди (защото има 3 тегления).

IV. Награди, теглене на награди и получаване на награди

16. Наградите в томболата на Кампанията са, както следва:

a) 3 (три) пакета с ваучери за гориво, всеки пакет на обща стойност от 1 000 лв., които могат да бъдат използвани в Търговските обекти на ОМВ България на територията на България;

b) 9 (девет) пакета за „Екстремни преживявания“, осигурени от Макароон - ваучери за преживявания и фабрика за емоции! (makaroon.bg)*

c) 15 (петнадесет) пакета за „Романтично бягство“, осигурени от Макароон – ваучери за преживявания и фабрика за емоции! (makaroon.bg)

*Всяка една от наградите по т. б) по-горе включва няколко различни преживявания, като всяко едно преживяване може да бъде заменено с друго от предлаганите от доставчика по избор на печелившия.

17. Печелившите ще бъдат определени в три отделни тегления на томболата на следните дати:

 • Първо теглене: 08.05.2024 г. - обявяване на печелившите на 10.05.2024 г. В тегленото участват всички транзакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 01.04.2024 – 01.05.2024 вкл.
 • Второ теглене: 04.06.2024 г. - обявяване на печелившите на 06.06.2024 г. В тегленето участват всички транзакции, отговарящи на Общите условия и извършени в периода 01.04.2024 – 01.06.2024 вкл.
 • Трето теглене: 04.07.2024 г. - обявяване на печелившите на 08.07.2024 г. В тегленето участват всички транзакции отговарящи на Общите условия, извършени в периода 01.04.2024 – 01.07.2024 вкл.

18. Наградите се теглят от и в присъствието на трима служители на Организатора на случаен томболен принцип измежду всички автоматично регистрирани за участие в томболата Участници към датата и часа на тегленето.

19. При всяко теглене на печеливши Участници Организаторът тегли и десет резервни печеливши Участници.

20. Организаторът обявява печелившите Участници, като публикува на интернет страницата www.omv.bg/mastercard: инициали на имената на печелившите Участници и номерата на техните OMV MyStation карти, и се свърза с печелившите Участници по телефона и/или по електронната поща. Обявяването се извършва в деня на или в деня след провеждане на съответното теглене на томбола по т. 17. Организаторът публикува информация за Кампанията и тегленето на печеливши Участници и на своята Facebook страница: www.facebook.com/OMVBulgaria. Организаторът няма задължение да обявява резервните печеливши Участници, освен ако печеливш Участник загуби правото си на награда съгласно тези Общи условия и бъде заменен от резервен печеливш Участник съгласно т. 22.

21. Всяка награда трябва да бъде потвърдена от всеки печеливш Участник, когато бъде уведомен за това по телефон или по електронната поща. Независимо от получаване на уведомлението, във всички случаи Участникът е длъжен да потвърди получаването на наградата не по-късно от 14 дни от датата на обявяване на печелившите на интернет страницата www.omv.bg/mastercard съгласно т. 20.

22. В случай че Организаторът не може да осъществи контакт с печеливш Участник или в посочения в т. 21 срок печеливш Участник откаже или не потвърди получаването на наградата на Организатора, Организаторът има право на мястото на същия този Участник да обяви за печеливш един от резервните печеливши Участници, съгласно поредността на изтегляне на последните. В момента на обявяване резервни печеливши Участници съответните заместените печеливши Участници губят правото си на награда.

23. Спечелената награда се предоставя лично на Участника от Организатора, чрез куриер след предварително уговорен ден и адрес за доставка, като при връчване на наградата на печеливш Участник се подписва приемо-предавателен протокол. В него печелившия Участник трябва да попълни ЕГН, три имена и подпис. Наградите по чл. 16 (a) и (b) се предоставят в срок до две седмици от съответното теглене на наградите. Наградите по чл. 16 (c) се предоставят в срок до 31.07.2024 г.

24. Във връзка с данъчното третиране на наградата се изискват допълнителни лични данни (три имена и ЕГН), Организаторът или Подизпълнителят имат право да изискат такива лични данни от печелившия Участник. В случай че печелившият Участник не предостави изисканите лични данни в посочения от Организатора или Подизпълнителя срок, в резултат на което за Организатора или Подизпълнителя е невъзможно законосъобразно да връчат награда, печелившият Участник губи правото си да получи спечелената награда, като се прилага съответно т. 22.

25. Участник, спечелил награда, не може да замени спечелена награда за други стоки или услуги, предлагани от Организатора, включително и срещу допълнително заплащане. Участник, не може да иска и да получи равностойността на спечелената награда в пари.

26. Организаторът на Кампанията не носи отговорност, ако печеливш Участник не получи награда, поради причини, които се дължат на Участника, или поради форсмажорни обстоятелства.

27. При предоставяне на спечелена награда, Организаторът има право да направи фотографии с печелившите Участници, които Организаторът да публикува на своята официална страница.

Официалните правила на тази Кампания, може да откриете на: www.omv.bg/bg-bg/filling-stations/tekushchi-promotzii/mastercard-omv