Кандидатствай Вход
Можеш да спечелиш до 2100 лв. във ваучери за гориво с Бяла Карта

Можеш да спечелиш до 2100 лв. във ваучери за гориво с Бяла Карта

Валидна до: 30.06.2022
9885

Това лято Бяла Карта може да ти спести разходите за гориво до морето!

Само до края на юни Бяла Карта ти дава възможността да участваш в томбола, от която можеш да спечелиш до 2100 лв. под формата на ваучери за гориво*. Всеки ден от 10.06.2022 г. до 30.06.2022 г. раздаваме по 100 лв. под формата на ваучери за гориво. Ако трансактираш всеки ден, ще участваш в тегленията за всички 21 дни. Можеш да спечелиш до 2100 лв. под формата на ваучери** за гориво. Всяко онлайн плащане или ПОС трансакция, направени с твоята Бяла Карта или Бяла Карта Gold, в периода от 10.06.2022 до 30.06.2022 автоматично те включват в томболата.

 Включи се още днес.  

Направи поне една трансакция по един от следните начини:

POS
Online

Използвай Бяла Карта на ПОС

Използвай Бяла Карта онлайн


 Нямаш ограничение в броя спечелени ваучери! Колкото повече трансакции направиш, толкова по-голям е шансът ти да спечелиш.

*Пример: ако трансактираш 5 дни имаш шанс да спечелиш до 500 лв., ако трансактираш 15 дни имаш шанс да спечелиш до 1500 лв. под формата на ваучери за гориво и т.н

**до 2100 лв. под формата на ваучери за гориво в бензиностанции OMV.

Печеливши 04.07.2022:

К. Х., с телефонен номер *********740 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

А.A., с телефонен номер *********119 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

М. Д., с телефонен номер *********974 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Ю. Р., с телефонен номер *********178 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Г. Ц., с телефонен номер *********190 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Ц. И., с телефонен номер *********916 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

И. Н., с телефонен номер *********808 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

В. П., с телефонен номер *********211 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Й. Р., с телефонен номер *********849 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

А. В., с телефонен номер *********335 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Н. Н., с телефонен номер *********802 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

М. К., с телефонен номер *********999 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Ф. А., с телефонен номер *********124 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Х. И., с телефонен номер *********793 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

И. И., с телефонен номер *********320 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Г. С., с телефонен номер *********867 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Г. Г., с телефонен номер *********345 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

К. Ф, с телефонен номер *********141 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

С. К., с телефонен номер *********502 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

В. С., с телефонен номер *********255 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.

Д. К., с телефонен номер *********846 печели 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв.
 

За да се включиш в промоционалната кампания на Бяла Карта, трябва да използваш своята Бяла Карта или Бяла Карта Gold на ПОС или онлайн до 30.06.2022 г. Не пропускай шанса да спечелиш до 2100 лева във ваучери за гориво. Всяка трансакция носи шанс за печалба!

Правила за участие в Играта "Плащай и печели“

Провеждана от „Аксес Файнанс“ ООД

За периода от 00:00 ч. на 10.06.2022 г. до 23:59 ч. на 30.06.2022 г.

 

I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

1. Организатор на Играта е „Аксес Файнанс“ ООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202806978 и със седалище и адрес на управление гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 /“Организатор“; „Дружество“/.

2. Решението на „Аксес Файнанс“ ООД за провеждане на Играта, съгласно настоящите правила, е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.

II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА И ПРАВИЛА

3. Продължителността на Играта обхваща периода от 00:00 ч. на 10.06.2022 г. до 23:59 ч. на 30.06.2022 г. (наричан по-долу „Период на играта“), освен ако не са налице промени, съгласно т.34 или т. 35, по-долу. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от КАМПАНИЯТА и е обвързващ за Дружеството.

4. Играта ще бъде проведена съгласно условията на настоящите Правила за участие в Играта, които навсякъде за краткост ще бъдат наричани „Правила“.

III. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5. Играта се реализира и провежда на територията на Република България, като трансакциите, които дават право на участниците да участват в тегленето на награди при условията на настоящите Правила, могат да бъдат извършени на територията на целия свят.

IV. НАГРАДИ

6. Наградите, осигурени от Организатора, са 105 (сто и пет) броя ваучери за всички видове  гориво от бензиностанции OMV за целия период на провеждане на играта. Всеки 1 (един) ваучер е с номинална стойност 20 (двадесет) лева. Издател на ваучерите е OMV и всеки е с валидност, посочена на ваучера. В случай, че не бъде използван в срока, посочен на ваучера, сумата заплатена за него не подлежи на възстановяване. Всеки ваучер на стойност 20 (двадесет) лева не може да се използва на части. Ако сумата на ваучера е по-малка от цената на зареденото гориво, то разликата се доплаща от печелившия. Ако сумата на ваучера е по-голяма от цената на зареденото гориво, то разликата не се връща на печелившия. Всеки печеливш участник получава награда: 5 (пет) броя ваучери за гориво на обща стойност 100 лв. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата игра награди. Предоставените в Играта награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност или да бъдат преотстъпвани преди връчването й на други лица, които не са печеливши от Играта.

6.1. Наградите са закупени от Организатора от търговец, предлагащ съответните стоки. Дружеството не носи отговорност и към него не могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на спечелените награди или претенции по повод на вреди, причинени от евентуален дефект на стоката.

6.2. Съгласно чл. 13 ал. 1, т. 21 на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), предметни печалби от игри на случайността със стойност над 100,00 лева са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. „Аксес Файнанс“ ООД внася дължимия данък върху облагаемия доход, а при поискване на физическото лице спечелило награда се предоставя служебна бележка за платения от „Аксес Файнанс“ ООД данък по образец.

V. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

7. Право на участие в Играта придобива автоматично всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря кумулативно на следните условия за участие, и което за целите на настоящите Правила ще бъде наричано за краткост „Участник“ и „Кредитополучател“, а в множествено число „Участници“:

7.1. В периода на Играта е Кредитополучател по сключен Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла карта Gold”. Договорът за кредит може да е сключен преди стартиране или по време на периода на Играта съгл. т.3 по-горе.

7.2. В периода на Играта издадената Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold по сключения от Кредитополучателя Договор за Кредит „Бяла Карта“ и/или “Бяла Карта Gold”не е блокирана, не е с изтекъл срок на валидност, с нея са позволени и могат да бъдат извършвани платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на реален и виртуален ПОС, както и други електронни платформи.

7.3. Кредитополучателят следва да извърши най-малко една трансакция на POS-терминал и/или онлайн с неговата Бяла Карта и/или Бяла Карта Gold в съответния подпериод, посочен по-долу, което му дава право да участва в тегленето на награда за съответен подпериод, както следва:

 • За подпериода от 00:00 ч. на 10.06.2022 г. до 23:59 на 10.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 11.06.2022 г. до 23:59 на 11.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 12.06.2022 г. до 23:59 на 12.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 13.06.2022 г. до 23:59 на 13.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 14.06.2022 г. до 23:59 на 14.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 15.06.2022 г. до 23:59 на 15.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 16.06.2022 г. до 23:59 на 16.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 17.06.2022 г. до 23:59 на 17.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 18.06.2022 г. до 23:59 на 18.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 19.06.2022 г. до 23:59 на 19.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 20.06.2022 г. до 23:59 на 20.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 21.06.2022 г. до 23:59 на 21.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 22.06.2022 г. до 23:59 на 22.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 23.06.2022 г. до 23:59 на 23.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 24.06.2022 г. до 23:59 на 24.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 25.06.2022 г. до 23:59 на 25.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 26.06.2022 г. до 23:59 на 26.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 27.06.2022 г. до 23:59 на 27.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 28.06.2022 г. до 23:59 на 28.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 29.06.2022 г. до 23:59 на 29.06.2022 г.;
 • За подпериода от 00:00 ч. на 30.06.2022 г. до 23:59 на 30.06.2022 г.

8. Повече информация за финансовия продукт „Бяла Карта“/Бяла Карта Gold можете да намерите на Интернет – страница: www.bialakarta.bg, както и на телефон 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване).

9. В Играта нямат право да участват клиенти, чието задължение по Договор за кредит „Бяла Карта“/Бяла Карта Gold е обявено за предсрочно изискуемо към датата за теглене на наградите, описана в т. 14 по-долу.

10. При изпълнение на условията по т.7 по-горе не се изисква изрично волеизявление от страна на Участника, за да придобие същият право на участие. От друга стана, всеки Участник има право да се откаже от  участие в Играта чрез изрично волеизявление, представено на телефон 0700 20 140 или на имейл адрес: help@bialakarta.bg.

11. Всеки Участник следва да има постоянен/настоящ адрес или адрес на пребиваване на територията на Република България, който е предоставил при кандидатстването за кредит онлайн или чрез телефонно обаждане.

12. В Играта нямат право да участват служители на „Аксес Файнанс“ ООД и дъщерни компании, както и служители на дружествата от групата на „Мениджмънт Файненшъл Груп“ АД, ЕИК 203753425.

13. Всеки Участник, който отговаря на условията по т.7, които му дават право да се включи в Играта, се счита, че автоматично се съгласява да бъде включен в Играта, както и че е съгласен с условията и правилата за участие в нея и ги приема с извършването на трансакция съгласно т.7.3 по-горе и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие, респективно наградата да не му бъде връчена.

13.1. В случай че Участник не желае да участва в Играта, трябва да заяви изричното си несъгласие/отказ от участие посредством посещение/изпращане на писмо до адреса на управление на „Аксес Файнанс“ ООД, с обаждане на националния телефон на Организатора на 0700 20 140 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване) и/или посредством изпращане на електронно писмо (e-mail) на адрес help@bialakarta.bg.

VI. ПРОЦЕДУРА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА - МЕХАНИЗЪМ

14. Участниците в Играта, които отговарят кумулативно на условията по т.7, участват в тегления на наградите, които Организаторът ще проведе на 04.07.2022 г. и ще бъдат изтеглени 21 (двадесет и един) печеливши участници, в рамките на 21 тегления (едно теглене за всеки подпериод, съгл. т.7.3) всеки, от които печеливши участници ще получи по една награда: ваучер за гориво за бензиностанции OMV на обща стойност 100 лв. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.

15. Всеки участник има право да участва в разпределението на наградата толкова пъти, колкото транзакции е извършил в рамките на съответния/те подпериод/и на Играта, съгл. т.7.3. В случай, че участник направи трансакция в рамките на всеки подпериод, съгл. т.7.3, участникът има право да участва в разпределението на наградите за всички от съответните подпериоди.Всеки участник има право да спечели повече от една награда.

16. Печелившите от тегленето ще бъдат изтеглени на произволен (случаен) принцип и така ще се определят имената им в присъствието на комисия от трима членове, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленето. В срок до 17:30 ч. в деня следващ деня на теглене на печелившите, посочена в т. 14 по-горе, имената на печелившите ще бъде обявени на Интернет страницата на Организатора www.bialakarta.bg/promotsii/specheli-do-2100-vaucheri-za-gorivo-s-biala-karta. С цел минимизиране на обработката на лични данни на печелившите участници на посочената Интернет страница ще бъдат публикувани единствено първата буква от името и фамилията на печелившия, както и последните три цифри от мобилния номер на печелившия, предоставен от него при подписване на  договора за кредит, сключен между него и Дружеството. При тегленето на печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип допълнително и толкова резервни печеливши участници, колкото награди има.

17. Печелившите Участници ще бъдат допълнително потърсени по телефон съгл. т. 16 по-горе от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда и за уточняване на адреса за доставка на наградата.  В случай че Организаторът не успее да се свърже с печеливш Участник 3 пъти на посочения в т.16 по-горе телефонен номер, на печелившия участник ще бъде изпратено кратко текстово съобщение (SMS), с което последният ще бъде уведомен за спечелената награда и поканен да се свърже с Организатора за уточняване на адреса за доставка на наградата, в срок до 7 (седем) календарни дни след като бъде изпратено краткото текстово съобщение (SMS). В случай че и след изпращане на SMS-а по смисъла на предходното изречение, Организаторът не успее да установи контакт с печелившия Участник или последният не се свърже с Организатора, Организаторът си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18. Печелившите Участници могат да получат своите награди в срок до 30 календарни дни след предоставянето от печелившия на адрес за доставка. Наградите ще бъдат доставени чрез куриер до посочен от печелившите Участници адрес, по реда на т. 17 по-горе. Разходите, свързани с получаването на наградата чрез куриер, са за сметка на  Организатора. В случай, че Участник откаже приемането на наградата и/или не потърси пратката си в срок от 7 календарни дни след уведомление от страна на куриер и същата се върне до Организатора, последния си запазва правото да връчи Наградата на изтеглен резервен печеливш Участник или да запази наградата за себе си, а печелившият губи правото да получи наградата си.

18.1. Легитимацията при получаване на наградата се извършва чрез представяне на лична карта.

18.2. При получаване на наградата, печелившите Участници се задължават да подпишат като условие за връчването съставения за целта двустранен приемо-предавателен протокол.

19. При получаване на наградата, печелившите Участници ще получат и гаранционна карта, заедно с указания за използване на получената награда, ако такива бъдат предоставени от търговеца.  

20. Организаторът не носи отговорност за истинността на данните, предоставени от всички Участници. В случай че печеливш Участник  е предоставил невалиден телефон за връзка, непълен или неточен адрес или грешни имена или съществува несъответствие между посочените от Участника имена и телефон спрямо попълнените от него данни в Договора за кредит „Бяла Карта“, Наградата не се връчва. Организаторът запазва правото си да връчи наградата на следващия по ред изтеглен участник, съгласно списъка с изтеглените в текущия месец резервни участници. 

21. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите Участници, в това число да ги уведомява за факта, че не са спечелили.

22. Организаторът не носи отговорност за качеството на предоставените в настоящата Игра награди като отговорността за рекламации и реализиране на гаранционната отговорност е на съответния търговец и/или производител.

 23. Печеливш Участник, има право да се откаже от наградата. В този случай, Организаторът връчва  наградата на следващият от резервните печеливши от изтеглените в текущия месец.

24. Връчването на награди от Играта може да бъде публично събитие. С  попълването на изрична декларация за съгласие, Участниците дават изричното си съгласие, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора на Играта без заплащане на хонорар.

VII. ПУБЛИЧНОСТ НА ИГРАТА

25. Настоящите Правила ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет страницата на Организатора на адрес: www.bialakarta.bg/promotsii/specheli-do-2100-vaucheri-za-gorivo-s-biala-karta, където всеки заинтересован може да се запознае с тях.

VIII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

26. Всеки от Участниците отговаря за истинността на предоставените от него данни във връзка с участието си в Играта. Организаторът има право да лиши всяко лице, което е изпълнило изискванията за Участник, от участие в Играта при нарушаване, на което и да било условие по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

27. Играта се провежда при спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО и на Закона за защита на личните данни. Организаторът има качеството на администратор на лични данни.

28. С участието си в Играта и запознаване с настоящите Правила, всички участници в Играта са изрично уведомени, че е възможно да се наложи ограничен набор от личните им данни (инициал на малко име и фамилия, части от мобилен номер и номер на Договор за кредит „Бяла Карта“ и/или „Бяла Карта Gold”) да бъдат обработвани от Организатора за целите на провеждане на Играта и за участие в томбола. Участниците са запознати с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr,  изготвена в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Организаторът предприема всички необходими технически и организационни мерки за да осигури защитата на данните на своите клиенти.

29. Всеки участник може по всяко време да възрази/оттегли съгласието си срещу обработване на личните му данни за целите на организиране и провеждане на кампанията, с писмено изявление, което прекратява последващо обработване на личните му данни за конкретната цел.

30. За целите на провеждането на тегленето с награди, определянето на печелившите участници и връчването на наградите, Организаторът ще обработва следните лични данни на участниците:

 • телефон за контакт, посочен от Участниците при сключване на Договора за кредит „Бяла Карта“ с цел да бъде връчена наградата им.
 • име и фамилия, посочени от печелившите с цел да бъде връчена наградата им;
 • адрес, посочен от печелившите, на който да бъде връчена наградата им.

31. Организаторът ще предостави името, фамилията, адреса и телефонния номер, получени от печелившите участници, на куриер или пощенски оператор с цел изпращане на техните награди.

32. Организаторът ще обработва и съхранява имената, адреса за връчване на наградата и телефона за контакт на печелившите участници в срок от 1 календарен месец след приключване на тегленето с награди, след което ще бъдат унищожени.

33. Лицето, което отговаря за защита на личните данни на участниците, е длъжностното лице по защита на личните данни („ДЗЛД“), с което може да бъде осъществен контакт на електронна поща dpo@bialakarta.bg. Всеки участник може да се запознае с Политиката за защита на личните данни на Организатора на следния адрес: www.bialakarta.bg/gdpr.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА

34. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с раздел VII Публичност на Играта, в случай че настъпят независещи от него обстоятелства, които осуетяват нейното по–нататъшно изпълнение и те не могат да бъдат отстранени от Организатора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

35. Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Правила, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители съобразно раздел VII Публичност на Играта.

36. Всеки Участник в Играта може да позвъни на номер 0700 20 140 (съобразно  индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Играта.

37. Спорове: всеки евентуален спор между Организатора и Участниците в Играта се решава по взаимна уговорка или при невъзможност за постигане на такава, пред родово компетентния съд.

Настоящите Правила са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.