Кандидатствай Вход
Съобщение във връзка с договори, сключени до 01.02.2015 г.

Съобщение във връзка с договори, сключени до 01.02.2015 г.

Екипът на Бяла Карта съобщава, че за договори, сключени до 01.02.2015 г. се отменя и премахва следната клауза:

"Страните се съгласяват изпълнението на задължението за заплащане на всичко дължимо по настоящия Договор да бъде обезпечено от Кредитополучателя чрез издаването на запис на заповед. Записът на заповед се връща на Кредитополучателя след окончателното погасяване на всичко дължимо по настоящия Договор и връщане на Картата от негова страна."

Също така клаузата, касаеща разрешаване на спорове между страните по сключения от тях Договор за кредит "Бяла Карта", се променя и занапред придобива следната редакция:

"Всички спорове между страните по повод или във връзка с тълкуването и/или изпълнението на Договора се решават с преговори и по взаимно съгласие между страните. Всички спорове, нерешени по съгласие на страните, породени от Договора за кредит, се отнасят за решаване пред компетентния съд. За всички неуредени въпроси относно правоотношението е приложимо българското законодателство."

0 Коментара