Кандидатствай Вход
Какво да очакваме от бюджет 2021?

Какво да очакваме от бюджет 2021?

Страната ни все още е изправена пред куп предизвикателства в резултат на COVID-19 пандемията, а с това идват и предизвикателствата пред държавния бюджет.

Какво знаем обаче до момента за бюджет 2021 и какви ще са приоритетите?

Министерството на Финансите вече е публикувало законопроект за държавния бюджет на страната за 2021 г.

Има и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2021-2023 г., която от своя страна включва средносрочни икономически перспективи и фискални цели. Отразени са и тенденциите в есенната макроикономическа прогноза за развитието на националната икономика.

Приходите за периода 2021-2023 г., като процент от БВП, са в диапазона от 38,3 % до 37,6 %, а в номинален размер те се увеличават, като от 47 645,2 млн. лв. за 2021 г. се очаква да достигнат 52 423,8 млн. лв. през 2023 година.

Приоритетите на Бюджет 2021 са политиката по доходите, образованието, политиката в областта на здравеопазването, социалната политика.

При отчитане на въздействието на временните приходни и разходни мерки, свързани с предотвратяване разпространението на COVID-19 в страната, дефицитът на сектор „Държавно управление" за следващата година се очаква да бъде в размер на 2,5 %.

При условие че през 2021 г. ситуацията с пандемията от COVID-19 се влоши, което да доведе до необходимост от извънредно осигуряване на ресурси, свързани с лечението на заболелите български граждани, се предвижда да бъдат заделени за буфер средства в размер на 5% от разходите и предоставените трансфери на част от първостепенните разпоредители с бюджет, както и от субсидиите и капиталовите трансфери от централния бюджет. Това ще е с цел осигуряване на ресурс за извънредно извършване на разходи, свързани със закупуване на лекарствени продукти, апаратура, предпазни средства.

Един от най-важните детайли, които да се споменат при Бюджет 2021 е, че се предвижда увеличение на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2021 г. на 650 лв., като размерът от 650 лв. ще се запази през 2022 и 2023 година.

За 2021 г. са планирани и средства за осигуряване на увеличението с 30 % от 01.08.2020 г. на разходите за персонал на системите на органи и администрации, които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от COVID- 19.

През 2021 г. ще бъде постигнато и планираното удвояване на средствата за възнаграждения на педагогическите специалисти спрямо 2017 г.

Относно данъчната политика - запазват се ниските данъчни ставки за корпоративните данъци и тези за данъците върху доходите на физическите лица, като важна предпоставка за инвестиции, икономически растеж и заетост.

За 2021 г. е разчетено и увеличение на средствата за заплати и възнаграждения на персонала за изборните длъжности и за заетите в системата на съдебната власт.

Приоритетите в социалната политика са насочени основно към преодоляване на социално-икономическите последици от пандемията от COVID-19, свързани със запазване на заетостта, повишаване на пригодността на работната сила и намаляване на безработицата.

Пенсионната политика за периода 2021-2023 г. също продължава да се усъвършенства, за да отговори на предизвикателствата, пред които страната е изправена.

В Бюджет 2021 са осигурени допълнителни средства за увеличение на размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв., считано от 1 януари 2021 г.;

Предвидени са средства и за увеличение на максималния размер на получаваните една или повече пенсии от 1 200 лв. на 1 440 лв., считано от 1 януари 2021 г.;

В бюджета са заделени и 318,0 млн. лв. за изплащане на добавки към пенсиите на всички пенсионери до месец март 2021 г. включително.

За 2021 г. разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, възлизат на 1,69 на сто от БВП, което е с 0,05 % от БВП повече от референтния процент на разходите към БВП по Националния план за повишаване на разходите за отбрана на 2 на сто от БВП на Република България до 2024 година.

В Бюджет 2021 са предвидени еднократни трансфери за подпомагане на общини с население под 30 000 жители, които нямат достъп до общата изравнителна субсидия, съгласно механизма за нейното разпределение през 2021 г.

Приоритет за страната остава и успешното усвояване на средствата от европейските фондове и програми, чрез които да се постигне устойчив икономически растеж и по-висока заетост.

За да имаш пари до заплата всеки месец - кандидатствай сега за кредитна карта Бяла Карта, при която имаш шанс за одобрение, дори при влошена кредитна история.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш