Кандидатствай Вход
Промяна в Общите условия на Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

Промяна в Общите условия на Бяла Карта и Бяла Карта GOLD

Промяна в Общите условия и и тарифата на кредитна карта Бяла Карта и Бяла Карта GOLD  - 11.2023 г.

Считано от 09.11.2023 са изменени Общите условия и Тарифата за дължимите такси по Бяла Карта и Бяла Карта GOLD към Рамков договор за издаване на платежна карта на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД. За клиентите на „Аксес Файнанс“ АД, сключили договори за кредит до 08.11.2023 г., промените ще влязат в сила на 09.01.2024 г.

Промените в Тарифата засягат договорените такси за използване на Бяла Карта и Бяла Карта GOLD. Промените по точките в Общите условия са индикирани с текст „Изм. от 09.11.2023 г.“. С изменените Общи условия и Тарифа може да се запознаеш тук за „Бяла Карта“ и тук за „Бяла Карта GOLD“.

Клиентите на „Аксес Файнанс“ АД, сключили договори за кредит до 08.11.2023 г., които не са съгласни с промените в Общите условия и Тарифата, имат право да възразят в срок до 08.01.2024 г., като изпратят писмено уведомление по e-mail на електронен адрес: help@bialakarta.bg или на адреса на управление на „Аксес Файнанс“ AД - гр. София, ул. „Балша“ № 1, бл.9, ет.2. В случай че клиентите по смисъла на предходното изречение упражнят правото си да възразят срещу промените по Общите условия за ползване и Тарифата на твоята Бяла Карта, това ще означава прекратяване на техния Договор. Ще смятаме, че клиент е съгласен с промените по Общите условия и Тарифата, освен ако не уведоми Дружеството, че не ги приема, преди датата на влизането им в сила.

Промяна в Общите условия на кредитна карта Бяла Карта и Бяла Карта GOLD  - 12.2022 г.

Считано от 16.12.2022г. са изменени Общите условия към Рамков договор за издаване на платежна карта Бяла Карта на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с които можеш да се запознаеш тук: https://bialakarta.bg/obshti-usloviya-easyps и Общите условия към Рамков договор за издаване на карта Бяла Карта GOLD (Axi Card) на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с които можеш да се запознаеш тук: https://bialakarta.bg/usloviya-bialakarta-gold.

Бихме желали да те уведомим, че промените не засягат договорените такси и лихвени проценти по индивидуалния Договор за кредит „Бяла Карта“ или „Бяла Карта Gold“ (Axi Card), както и дължимите такси при използване на твоята Карта.

Промените са свързани с:

  • Добавяне/промяна на текстове, описващи допълнителната сигурност при разплащания на физически ПОС и онлайн;
  • Добавяне/промяна на текстове, описващи регулаторни изисквания за предотвратяването на пране на пари;
  • Добавяне/промяна на текстове относно допълнителни канали за комуникация с клиентите;
  • Добавяне/промяна на текстове касаещи идентификацията на картата пред търговци.

Промените по посочените Общи условия за вече сключените договори до 15.12.2022 г., включително, влизат в сила считано от 03.03.2023

В случай че не си съгласен с тях, имаш право да възразиш в срок до 02.03.2023 като изпратиш писмено уведомление по e-mail на електронен адрес: help@bialakarta.bg или на адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД - гр. София, ул. „Балша“ № 1, бл.9, ет.2. В случай че упражниш правото си да възразиш срещу промените по Общите условия за ползване на твоята Карта, това ще означава прекратяване на Договора ти.

Промяна в Общите условия и тарифата на кредитна карта Бяла Карта GOLD  - 10.2022 г.

Искаме да те уведомим, че считано от 04.10.2022 г. са изменени Общите условия към Рамков договор за издаване на кредитна карта Бяла Карта GOLD на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с които можете да се запознаеш на този линк - https://bialakarta.bg/obshti-usloviya-easyps.

Като част от промените, добавихме възможността за уведомление за извършени трансакции с Бяла Карта GOLD чрез изпращане на съобщения, включително push-нотификации в мобилното приложение Бяла Карта. Досега сред възможните начини са уведомяване за трансакции бяха: SMS, e-mail или нотификация в личния клиентски профил.

Промените в Общите условия не включват корекция на лихвения процент по кредитна карта Бяла Карта GOLD, но има промяна в частта Тарифа на продукта. Въвежда се такса при трансакции за залагания и хазарт. Тази такса е в размер на 1% от трансакцията, но не по-малко от 0.50 лв и касае както входящи, така и изходящи трансакции – т.е. получаване на суми.

Изменените Общи условия са приложими както за нови, така и за настоящи клиенти. За настоящите клиенти промените в Общите условия влизат в сила в срок от 2 месеца от датата уведомлението до тях – т.е. считано от 04.12.2022 г.

Всеки настоящ клиент има право да възрази срещу изменените Общи условия в срок до 04.12.2022г. Възражението трябва да е под формата на уведомление по e-mail на електронен адрес: help@bialakarta.bg  или писмено на адреса на управление на „Аксес Файнанс“ АД - гр. София, ул. „Балша“ № 1, бл.9, ет.2.

В случай на изпратено възражение срещу новите Общи условия, това ще означава прекратяване на Рамковия договор за издаване на кредитна карта Бяла Карта GOLD на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД и Договора за кредит на конкретния клиент. При такава ситуация, клиентът трябва да заплати цялото си дължимо  задължение по Договора за кредит и да подаде молба за закриване на кредитната карта.

Промяна в Общите условия на Бяла Карта  - 2020 г.

Уведомяваме те, че считано от 01.05.2020 г. са изменени Общите условия към Рамков договор за издаване на платежна карта Бяла Карта на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД - https://bialakarta.bg/obshti-usloviya-easyps.

За настоящите ни клиенти, които използват платежни карти, издадени от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД промените в Общите условия влизат в сила в срок от 2 месеца от датата на изпращане на изрично уведомление до тях, освен ако клиентът не възрази срещу изменените Общи условия в посочения срок.

Промените в Общите условия влизат в сила автоматично и не е необходимо никакво друго действие от твоя страна.

Промяна в Общите условия на Бяла Карта - 2017 г.

Уведомяваме те, че считано от 13.01.2017г. (петък) влизат в сила нови подобрени условия в Тарифата за дължимите такси за кредитна карта Бяла Карта към Общи условия за ползване на ко-брандирана платежна карта Бяла Карта / Аксес Файнанс ООД / iCard. С новите условия в Тарифата за дължими такси за кредитна карта Бяла Карта, можеш да се запознаеш на https://bialakarta.bg/obshti-usloviya.

Промяна в Общите условия на Бяла Карта - 2016 г.

Уведомяваме те, че считано от 30.05.2016 г. са изменени Общите условия за ползване на ко-брандирана платежна карта Бяла Карта / Access Finance / iCard. Можеш да се запознаеш с тях на този линк: https://bialakarta.bg/obshti-usloviya. 

Изменените Общи условия ще са приложими и за настоящите ни клиенти, които ще бъдат и изрично уведомени за промяната. За настоящите ни клиенти промените в Общите условия влизат в сила в срок от 2 месеца от датата на изпращане на изричното уведомление до тях, освен ако клиентът не възрази срещу изменените Общи условия в посочения срок.

0 Коментара