Кандидатствай Вход

Бяла Карта GOLD

Общи условия към Рамков договор за издаване на Бяла Карта GOLD на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД

(В сила от 20.01.2022 г.)

Настоящият документ урежда Общите условия за издаване и ползване на платежна Карта (Карта) от Картодържатели, която се издава от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с ЕИК 204112059 (наричано по-нататък „Картоиздател“), средствата по която представляват отпуснат кредит от „Аксес Файнанс“ ООД, ЕИК 202806978, което Дружество е вписано като Представител на Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД в регистър на лицензираните дружества за електронни пари в Република България, както и на техните клонове и представители по чл.19 от Закона за платежните институции и платежните системи („ЗПУПС“).

1. Дефиниции

По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу понятия имат следното значение:

1.1. Картоиздател е „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, с ЕИК 204112059, със седалище в град София и адрес на управление: ж.к. “Люлин 7”, бул. „Джавахарлал Неру” № 28, ет. 2, офис 40-46, e-mail: office@easyps.bg, лицензирано и регулирано от Българска народна банка като дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежни услуги и платежни системи („ЗПУПС“) и Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги („ДПУ") по силата на решение № 259 на УС на БНБ от 25.10.2018 г. – компетентен орган, отговорен за надзора върху дейността му;

1.2. Кредитодател е „Аксес Файнанс“ ООД, ЕИК 202806978, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район "Триадица", ж.к. "Иван Вазов", ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, представлявано от Цветан Кръстев-Управител, в качеството му на финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции („ЗКИ“), регистриран в Регистъра на финансовите институции към Българска народна банка под № BGR00332, което отпуска кредит на Картодържателя по силата на отделен Договор за кредит, сключен между „Аксес Файнанс” ООД и Картодържателя, както и обслужва картови платежни инструменти.

1.3. Клиент е общо понятие за физическо лице, което фактически ползва Картата и което е: 1. надлежно идентифицирано от Представителя според условията на приложимото законодателство и е сключило Рамков договор за издаване карта с „Аксес Файнанс“ ООД, действащо от името на Издателя в качеството му на Представител на Издателя по смисъла на ЗПУПС и е Картодържател на издадената му Карта от Издателя; 2. лицето, на което е предоставен кредит от „Аксес Файнанс” ООД и е негов Кредитополучател, като за усвояване на кредита му е издадена Карта от Картоиздателя и е негов Картодържател.

1.4. Рамков договор е индивидуален рамков договор за предоставяне на платежни услуги, сключен между „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД и Картодържателя.

1.5. Общи условия са общите условия на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД по рамков договор за предоставяне на платежни услуги, които представляват неразделна част от рамковия договор.

1.6. Тарифа е изчерпателен списък с таксите и комисионите, които се дължат от Картодържателя за предоставените платежни и други услуги по силата на сключения с Картоиздателя рамков договор и неразделна част от него.

1.7. Карта е платежна карта, която е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС, издаден от Картоиздателя и оставаща във всички случаи негова собственост. Върху Картата са изписани собственото и фамилно име на Картодържателя в качеството му на единствен неин оправомощен ползвател, както и уникален 16-цифрен номер. Посредством Картата Картодържателят може да усвои предоставения му от Кредитодателя кредит като извършва транзакциите, посочени в настоящите Условия.

1.8. Кредитен лимит на Карта е предоставеният на Кредитополучателя от Кредитодателя кредит и е максималната сума, до размера на която могат да бъдат извършвани платежни операции с Картата.

1.9. Разполагаеми средства по Картата представлява Кредитният лимит на Картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени лихви и такси и увеличен с размера на извършените от Клиента погасявания на задълженията си по договора за кредит.

1.10. ПИН е четирицифрен персонален идентификационен номер, свързан с всяка платежна карта, който служи за идентифициране на Картодържателя при извършване на платежни и други операции с картата и е персонализирано средство за сигурност на платежния инструмент по смисъла на § 1, т. 29 от ЗПУПС. ПИН се предоставя на Картодържателя или в запечатан плик, или чрез кратко текстово съобщение (СМС), изпратено на посочен от Картодържателя телефонен номер.

1.11. еПИН представлява ПИН, предоставян на Картодържателя еднократно чрез СМС, който (единствено заедно с Кода за плащане в Интернет) служи за идентифициране на Картодържателя в хода на задълбоченото установяване на идентичността във връзка с извършване на платежни операции в Интернет (в случай, че поради някаква причина не е била възможна автентикация на платежна операция в Мобилното приложение и същата се извършва през web).

1.12. Код за плащане в Интернет е еднократна шестцифрена парола, която се изпраща на регистрирания телефонен номер на Картодържателя при заявка за извършване на платежна операция в Интернет, чието правилно въвеждане (заедно с правилното въвеждане на eПИН) е условие за одобрение на операцията от Издателя. Всеки Код за плащане в Интернет е валиден 5 (пет) минути, в което време трябва да се въведе и еПИН-ът. Кодът за плащане е приложим само в случай, че поради някаква причина не е била възможна автентикация на платежна операция в Мобилното приложение и същата се извършва през web.

1.13. CVC2 е код, представляващ последните три цифри от номера, изписан върху хартиената ивица на гърба на всяка платежна карта, който служи за идентифициране на Картодържателя при извършване на платежни и други операции със съответната платежна карта чрез Интернет и представлява персонализирано средство за сигурност на платежния инструмент.

1.14.Код за сигурност е четирицифрен код, създаден от Картодържателя, който служи за вход в Мобилното приложение, както и за автентикация на платежни операции в Мобилното приложение.

1.15.Биометрични данни са лични данни, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и чрез които това лице може да бъде идентифицирано или неговата самоличност може да бъде потвърдена.

1.16.Платежни карти са платежни карти, издадени от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД на базата на сключен договор с картова организация, които се приемат на терминални устройства в Република България и ако е приложимо в чужбина, означени с логото на съответната картова организация.

1.17. Платежна операция е действие, предприето от Картодържателя или от негово име или от получателя по плащане, прехвърляне или теглене на парични средства чрез използване на платежната му Карта.

1.18. Регистрационен номер на платежна операция е уникален номер, присвояван от Картоиздателя, който позволява еднозначно идентифициране на платежната операция.

1.19. Платежно нареждане е всяко нареждане от Картодържателя или от получателя, отправено чрез използване на платежната Карта, с което се разпорежда изпълнението на платежна операция.

1.20. Вальор е датата, на която Картоиздателя заверява или задължава картовата сметка на Картодържателя.

1.21. Траен носител е всеки инструмент, който позволява на Картодържателя да съхранява адресирана до него информация по начин, достъпен за последващи справки, за период от време, достатъчен за целите, за които е предоставена информацията, и който позволява непроменено възпроизвеждане на съхранената информация. За дълготрайни носители се смятат разпечатки от устройства за разпечатване на извлечения по сметки, CD-ROM, DVD, компютърни твърди дискове, на които може да се съхраняват електронни съобщения, както и интернет страници, които са достъпни за последващи справки, за срок, достатъчен за целите на информацията и позволяващ непромененото възпроизвеждане на съхранената информация.

1.22. Интернет страница на Картоиздателя е Интернет страница www.easyps.bg, собственост на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД, чийто актуален адрес е надлежно съобщен на Картодържателя.

1.23. Интернет профил е индивидуален раздел на Картодържателя в рамките на интернет страницата на Кредитодателя на www.my.bialakarta.bg защитен с индивидуални потребителско име и парола, служещ за получаване на предоставената от Картоиздателя чрез Представителя информация относно платежните операции, за получаване на месечни извлечения и друга информация, за извършване на справки, заявяване на допълнителни услуги и за други спомагателни функции.

1.24. Мобилно приложение е компютърна програма, собственост на „Аксес Файнанс“ ООД, която е предназначена за инсталиране на мобилни устройства и която дава възможност на Картодържателя да използва всички функционалности на Мобилното приложение (за пълно описание на функционалностите и правата и задълженията при използването им, моля запознайте се с Общите условия на Мобилното приложение на този адрес: www.bialakarta.bg/mobileapp-usloviya

1.25. Терминално устройство АТМ (Automated Teller Machine) е устройство за теглене на пари в брой, плащане на услуги, извършване на преводи между платежни сметки, на справочни и други платежни и неплатежни операции.

1.26. Терминално устройство ПОС (Point of Sale, Point of Service) е устройство, чрез което се извършва плащане на стоки и услуги или получаване на пари в брой чрез използване на платежна карта.

1.27. Виртуално терминално устройство ПОС (Virtual POS Terminal) е логически дефинирано терминално устройство ПОС, чрез което се извършват преводи по платежни сметки или плащане на стоки и услуги чрез Интернет, терминални устройства ATM или цифрови телефони при използване на платежна карта в режим он-лайн.

1.28. Месечно извлечение е информация, предоставяна на Картодържателя на хартиен или друг траен носител, която съдържа най-малко следното:

· информация за всички платежни операции, извършени през календарния месец;

· размер и вид на всички такси и комисиони, начислени от Картоиздателя през календарния месец съгласно Тарифата;

1.29. Представител е лице, което е регистрирано от БНБ като Представител на Картоиздателя в регистъра по чл.19 oт ЗПУПС.

1.30. ЗПУПС е Закон за платежните услуги и платежните системи (обн. ДВ. бр.20 от 6 Март 2018 г. с всички последващи изменения и промени)

2. Сключване на договор и предаване на Картата

2.1. Картата се предава лично на Картодържателя. Заедно с Картата Картодържателят получава отделен запечатан плик, съдържащ ПИН кода на Картата, или СМС-ПИН. ПИН-кодът на Картата се предава на Картодържателя, а СМС-ПИН се изпраща на предварително регистрирания в системата на Картоиздателя тел. номер на Картодържателя, с който същият кандидатства за платежния инструмент. Клиентът получава или ПИН-код на хартиен носител, или СМС-ПИН, само след подписване на Договора за кредит с Кредитодателя и на Рамков договор с Картоиздателя. При получаването на Картата Картодържателят е длъжен да представи своя валиден документ за самоличност, за да удостовери самоличността си копие от която се запазва от Картоиздателя. С подписването на Рамковия договор Картодържателят удостоверява, че е получил надлежно Картата.

2.2. Предварително условие за сключване на Рамковия договор, издаването и предаването на Картата е одобрение на Клиента от Кредитодателя и предоставянето му на кредит, който се усвоява чрез Картата.

2.3. Картодържателят е длъжен да се подпише на мястото за подпис на обратната страна на Картата незабавно след нейното получаването. Картата е собственост на Картоиздателя и Картодържателят е единственото лице, което има непрехвърляемо право да я ползва. Използването на Картата от друго лице е забранено.

2.4. Картодържателят е длъжен да не използва Картата за никакви противоречащи на закона цели включително, но не само, за покупка на стоки и услуги, забранени от законите на Република България или държавата, в която се извършва съответната платежна операция.

2.5. Всяка Карта има срок на валидност до края на месеца, който е отбелязан върху нея. Използването на Карта след изтичане на срока й на валидност или след обявяването й за невалидна, по каквато и да е причина, или след прекратяване на отношенията между Картодържателя и Кредитодателя или между Картоиздателя и Кредитодателя, независимо от основанието, е забранено. Картоиздателят блокира Картата при настъпване на някое от посочените в предходното изречение условия. При изтичането на валидността на Картата, Картодържателят е задължен да я върне на Картоиздателя. При желание на Картодържателят може да получи подновена Карта от Картоиздателя. В случаите на преиздаване на Карта, нейното предаване и номер се удостоверяват в Анекс, представляващ Приемо-предавателен протокол.

2.6. При невъзможност за използване на Карта в резултат на нейното блокиране в случаите, описани в настоящите Условия, както и при загуба или кражба, съответната Карта може да бъде преиздадена след подаване на писмена молба от Картодържателя до Картоиздателя, която може да бъде подадена и чрез Представител. При констатиран фабричен дефект на Картата същата се преиздава безплатно.

3. Предоставяни платежни услуги. Платежни операции, извършвани чрез Картата

3.1. Издателят предоставя на Клиента платежни услуги по извършване на платежни операции с издадената му платежна Карта със средствата на отпуснатия кредитен лимит от Кредитодателя. Възможността за успешното плащане с платежен инструмент зависи от политиката за приемане на платежни инструменти от страна на всеки един Търговец, при който Картодържателят иска да заплати за стоки и услуги. Клиентът може да извършва следните платежни операции:

3.1.1. плащане на стоки и услуги чрез терминални устройства ПОС;

3.1.2. теглене на пари в брой чрез терминални устройства АТМ;

3.1.3. плащане на стоки и услуги в Интернет чрез виртуални терминални устройства ПОС (online-плащания), включително и периодични плащания (recurring payments), на стоки/услуги изискващи еднократно първоначално съгласие от страна на Картодържателя.

3.1.4. други справочни операции и услуги, предоставяни от Картоиздателя или от картовата организация.

3.2. Всяка Карта може да се използва за платежни операции за плащане или теглене на пари в брой чрез използването на ПОС-устройства, ATM - устройства, други електронни платформи online, както и чрез физическо предаване на Картата на търговеца offline. По Картата не могат да бъдат превеждани суми, освен преводите, извършвани от Кредитодателя. Нареждането за извършване на платежна операция с Картата от Картодържателя се получава от Картоиздателя в електронен вид по телекомуникационен път. Съгласието за платежна операция (или серия повторяеми периодични плащания) става неотменимо:

3.2.1. При предоставяне на Картата от Картодържателя за извършване на платежната операция и прочитане на чипа или магнитната лента на Картата от АТМ устройство или ПОС терминал и въвеждане на валиден ПИН код и/или полагане на подпис върху разписката от устройството от страна на Картодържателя; или

3.2.2. чрез предоставяне на пластината на Картата или собственоръчното й въвеждане в терминално устройство и прочитане на чипа й при извършване на транзакции на терминални устройства на самообслужване; или

3.2.3. чрез въвеждане в Интернет на картови данни, като 16-цифрения номер на Картата, валидност, CVC2 код, както и:

3.2.3.1. въвеждане на Код за сигурност в Мобилното приложение или предоставяне на Биометрични данни, или

3.2.3.2. в случай, че поради някаква причина не е била възможна автентикация на платежна операция в Мобилното приложение и същата се извършва през web, съгласието става неотменимо с въвеждане на коректни еПИН и Код за плащане в Интернет, или

3.2.4. друга форма на задълбочено установяване на идентичността на Картодържателя, изисквана от Картоиздателя. В случай, че плащането е периодично и с потвърждаването му Картодържателят дава съгласие за последващи плащания по инициатива на търговеца, тези последващи плащания могат да се изпълнят и без допълнителна авторизация от страна на Картодържателя, при условие, че идентичността му е надлежно установена при първоначалната операция, с която той дава своето съгласие; или

3.2.5. Чрез предоставяне на картови данни (номер, валидност, CVC2 код) на доставчика на стоки и/или услуги и упълномощаването му за използването им за плащане на съответните услуги посредством факс, телефон или друго телекомуникационно средство.

3.3. При даване на съгласие за извършване на платежна операция по някой от начините в т. 3.2, Картодържателят:

3.3.1. отправя неотменимо нареждане до Картоиздателя и съгласие да извърши платежната операция и да плати за сметка на предоставения му от Кредитодателя кредит сумата на платежната операция и всички свързани с нея такси (ако има такива); и

3.3.2. безусловно се съгласява и нарежда на Картоиздателя да задължи предоставения от Кредитодателя кредитен лимит на Картата със сумата на платежната операция, ведно с всички дължими такси съгласно Тарифата, което води до усвояване на кредита и възникване на задължение на Картодържателя към Кредитодателя. Картоиздателят получава плащането на сумата на платежната операция и свързаните с нея такси (ако има такива) директно от Кредитодателя, а размерът й се добавя към главницата на задължението на Клиента към Кредитодателя и се олихвява и погасява съгласно Договора за кредит.

3.4. Картодържателят е длъжен при поискване да удостовери самоличността си пред съответния служител на Търговеца с документ за самоличност. Картодържателят има право да получи от съответния служител в обекта или ATM, където извършва транзакция с Картата, копие от разписката, издавана за платежната операция.

3.5. Срокът по чл. 87 от ЗПУПС за изпълнение на платежните операции с Картата по т. 3.1. по-горе е незабавно след получаване на съгласието за изпълнение на платежно нареждане, съгласно т.3.2.,, при спазване на действащото законодателство, рамковия договор, Общите условия и Тарифа. Картоиздателят изпълнява разрешените от Картодържателя платежни операции при условие, че размерът на разполагаемите средства по Картата е не по-малък от стойността на платежната операция и свързаните с нея такси. Картоиздателят може да откаже да изпълни определена платежна операция, ако съществува основателно съмнение, че тя е измамна или незаконна или извършвана в нарушение на настоящите Общи Условия или действащата нормативна уредба за извършване на платежни операции. Картоиздателят може по своя преценка да блокира възможността за извършване на определен тип платежни операции въобще или в определени държави, с оглед съобразяване с местното законодателство, като например забрана на хазарта.

3.6. Плащания на стоки и/или услуги с Картата могат да бъдат извършвани на ПОС терминали, носещи логото на картовата организация, с която е брандирана Картата. Търговецът или друго лице има право да поиска допълнителна информация от Картодържателя за проверка на самоличността му за авторизация на платежната операция от Картоиздателя. Ако не бъде получена авторизация на платежната операция, не настъпват правните ефекти, посочени в т. 3.3.

3.7. Картодържателят може чрез ползване на Картата и въвеждане на ПИН, което замества полагането на подпис от него, да усвоява средствата от предоставения му от Кредитодателя кредит чрез теглене на суми в брой, присъствени плащания и други операции на ATM устройства, носещи логото на картовата организация, с която е брандирана Картата. За всяка транзакция чрез ATM устройство, при поискване чрез въвеждане на съответния текст съгласно указанията, изписани на екрана на ATM устройството, се издава в същия момент квитанция, която удостоверява нарежданията, които е дал Картодържателят. В случай че такава квитанция не бъде издадена, се счита, че транзакцията е валидно извършена и Картодържателят е длъжен незабавно да уведоми за това ATM оператора и Картоиздателя. В тези случаи Картоиздателят следва да окаже съдействие на Картодържателя. В случай на задържане на Картата от ATM, Картодържателят е длъжен незабавно да уведоми Картоиздателя, а Картоиздателят се задължава да предприеме действия за връщане на съответната Карта или издаване на нова Карта от Картоиздателя. Ако задържането е по вина на Картодържателя, за връщането или издаването от картовата сметка се удържа такса, съгласно Тарифата, за сметка на предоставения на Картодържателя от Кредитодателя кредит.

3.8. При извършване на платежни операции Картодържателят е длъжен да се съобразява с размера на предоставения му кредитен лимит по Картата и размера на разполагаемите средства по нея към момента на извършване на платежната операция. Картодържателят е длъжен да осигури сборът на всички задължения, които произтичат от притежаването и ползването на Картата, включително задълженията, които възникват при теглене на пари в брой, както и таксите съгласно Тарифата да не надвишава размера на предоставения му от Кредитодателя кредитен лимит. С разполагаемия кредитен лимит по Картата могат да се извършват платежни операции в рамките на дневни и седмични лимити, посочени в Тарифата и зависещи от вида и мястото на извършваната транзакция.

3.9. Ако определена платежна операция би довела до надвишаване на предоставения от Кредитодателя на Картодържателя кредитен лимит, тази транзакция ще бъде отказана от Картоиздателя. Наред с това, с цел избягване на рискове, Картоиздателят може да блокира Картата до осъществяване на директен контакт между Кредитодателя и Картодържателя. В случай че по технически причини се допусне извършването на транзакция, която води до надвишаване на предоставения от Кредитодателя на Картодържателя кредитен лимит, то сумата на платежната операция, с която се надвишава кредитния лимит, се счита за допълнително отпуснат кредит от Кредитодателя на Картодържателя при същите условия на действащия между тези страни договор за кредит.

4. Валута, такси, обменни курсове и погасяване на задължения

4.1. Валутата, в която се издава Картата и в която е предоставен кредит на Клиента, е български лев. Разполагаемият кредитен лимит, както и всички дължими суми за изпълнени платежни операции, такси, лихви и задължения се посочват от Картоиздателя в лева.

4.2. При платежни операции, извършени във валута, различни от валутата на Картата, задълженията се превалутират като се трансформират във валутата на Картата, прилагайки актуален за деня на обработка курс на съответната картовата организация и кредитният лимит се задължава с така превалутираната сума. Ако за целите на превалутирането при прилагането на обменен курс за съответния ден се получи число с повече от два знака след десетичната запетая, то това число се закръгля, като цифра по-малка от пет се закръгля надолу, а цифра равна или по-голяма от пет се закръгля нагоре.

4.3. Всички такси, дължими от Картодържателя във връзка с държането и извършването на платежни операции с Картата са изчерпателно посочени в Тарифата, представляваща неразделна част от Рамковия договор.

4.4. Дължимите от Клиента лихви, такси, неустойки във връзка с усвояването на предоставения му от Кредитодателя кредит са предмет на договора за кредит между него и Кредитодателя. Погасяването на задълженията по договора за кредит се извършват от Клиента директно към Кредитодателя и не могат да се извършват към Картоиздателя или чрез използване на картовата сметка (партида) на издадената от него Карта. Клиентът декларира, че разбира и се съгласява, че при извършване на погасяване по договора за кредит, Кредитодателят предоставя на Картоиздателя информация в реално време за погашението, което води до увеличаване на разполагаемите средства по Картата с вальор в деня на погашението. Клиентът декларира, че разбира и се съгласява, че при сключване на анекс към договора за кредит за промяна на размера на предоставения му кредит, Кредитодателят предоставя на Картоиздателя информация в реално време за това, което води до съответно актуализиране на кредитния лимит на Картата. Картодържателят декларира, че разбира и се съгласява, че Картоиздателят не носи отговорност спрямо него в отношенията на Картодържателя с Кредитодателя по договора за кредит.

5. Ред за осъществяване на комуникация между страните

Картодържателят декларира, че разбира и се съгласява, че цялата комуникация във връзка с Картата ще се извършва между него и Представителя. Картодържателят получава текуща информация на български език за извършените с платежната Карта платежни операции на дълготраен носител в електронен вид по неговия Интернет профил на www.my.bialakarta.bg

5.1. В Интернет профила на Картодържателя се публикува и друга информация и съобщения до него, включително уведомления за изменения на Общите Условия или Тарифата. Картодържателят е длъжен периодично, но не по-рядко от веднъж седмично, да посещава своя Интернет профил и да се запознава с публикуваната там информация. Информацията може да бъде предоставена и на чужд език за улеснение на Картодържателя, като в случай на несъответствия между различни езикови версии, водеща е българската версия на информацията и документите.

В началото на всеки месец на Картодържателя се предоставя Месечно извлечение, което включва подробна информация за всички платежни операции, извършени с Картата през предходния месец и дължимите такси и лихви, както и уведомления до Картодържателя. Месечните извлечения се предоставят съвместно от Картоиздателя и Кредитодателя и съдържат информация и за усвоените суми по кредита, включително начислени лихви, такси, неустойки и други (ако има такива), общ размер на задължението към Кредитодателя за съответния отчетен период и дължима погасителна вноска. Информацията по месечното извлечение е налична на траен носител и може да се разпечата от Профила на Картодържателя на www.my.bialakarta.bg

5.2. За извършените с Картата транзакции Картодържателят получава СМС на мобилния номер, посочен като номер на Картодържателя в Рамковия договор. От този момент Картодържателят се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции и започват да текат сроковете за оспорване на транзакции. Картодържателят се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции и в случай на неизпълнение на задължението си за уведомяване по т. 5.3, изр.3. При отказ на Картоиздателя да изпълни платежна операция с Карта, Картодържателят получава СМС от Картоиздателя с информация за извършения опит за транзакция и причините за отказа й.

5.3. Картодържателят може да се информира за платежните операции и чрез обаждане от мобилния си телефон до посочения от Картоиздателя номер, както и в негов офис. Картодържателят се задължава да поддържа винаги активен и в свое ползване мобилния номер, посочен като негов в Рамковия договор с Картоиздателя. В случай на промяна, преустановяване на ползването или каквото и да било спиране на този номер Картодържателят се задължава незабавно писмено да уведоми Картоиздателя. В противен случай поведението на Картодържателят представлява груба небрежност по смисъла на чл.80, ал.3 от ЗПУПС и Картоиздателят не носи отговорност за каквито и да е вреди, независимо от размера им, претърпени от Картодържателя при неразрешени платежни операции или поради невъзможност да бъдат му изпращани уведомления.

5.4. Картодържателят може във всеки един момент да се информира за актуалната редакция на Общите условия и Тарифата на Интернет страницата на Картоиздателя на www.easyps.bg, в съответствие с изискванията на чл.61 от ЗПУПС, както и може да поиска по всяко време посочените документи да му бъдат изпратени на траен носител по електронната поща (е-mail).

Уведомленията във връзка с използването на Картата се правят от Картодържателя: по телефон 0700 20140 (таксуването към посочения номер за връзка е спрямо тарифния план към номер 0700 на съответния мобилен оператор), писмено в офисите на Представителя „Аксес Файнанс“ ООД; електронна поща с адрес info@bialakarta.bg или help@bialakarta.bg

6. Защитни мерки

6.1. След получаване на Картата Картоиздателят предоставя на Картодържателя в отделен запечатан плик и неговия ПИН или му изпраща SMS-ПИН. CVС2 е отбелязан на обратната страна на всяка Карта.

6.2. Картодържателят декларира, че е запознат със същността на Картата като средство за извършване на платежни операции, както че ПИН, еПИН, Код за плащане в Интернет и картовите данни (16-цифрения номер и CVС2) представляват персонализирани средства за сигурност на платежния инструмент. Картодържателят е длъжен да пази персонализираните средства за сигурност на платежния инструмент, както и Кода за сигурност и данните за достъп до своя Профил от изгубване, узнаване от трети лица, кражба, подправяне, копиране, използване по неправомерен начин с усилията, които полага за опазване на собственото си имущество и пари. Картодържателят е длъжен да запамети своите персонализирани средства за сигурност и да унищожи формуляра/текстовото съобщение, с които ги е узнал, както и да не ги съхранява записани по какъвто и да е начин на същото място, на което съхранява Картата. Картодържателят е длъжен да съхранява Картата на място, недостъпно за трети лица, да я пази от въздействието на магнитни и други вредоносни носители, както и да извършва всякакви други действия, чрез които да я пази от горепосочените рискове и да не извършва никакви действия, които позволяват настъпването на горепосочените рискове. Картодържателят е длъжен да пази мобилното си устройство и да не допуска неоторизиран достъп до него.

6.3. В случаите, в които трето лице е узнало (или е създаден риск от узнаване) еПИН и ПИН, изпратен на Картодържателя, последният е длъжен незабавно да уведоми Картоиздателя. Също така в случай на изгубване, кражба, подправяне, копиране (скимиране), използване от трето лице, извършване на операция с Картата, която не е одобрена от Картодържателя или използване по друг неправомерен начин и други рискове (неправомерно използване), Картодържателят се задължава да уведоми незабавно Картоиздателя по някой от начините по т. 5.6. Картоиздателят блокира Картата незабавно след получаване на уведомлението

6.4. В случай на нарушение от страна на Картодържателя, на която и да било от разпоредбите на настоящите Условия, както и при изгубване или кражба на Карта, унищожаването й, забравен ПИН, както и в случай на неизпълнение на договора за кредит с Кредитодателя и по искане от последния, Картоиздателят блокира използването на Картата до отстраняване на причината за нейното блокиране. В тези случаи, блокирането на Картата е за сметка на Картодържателя и всички свързани с блокиране, деблокиране и преиздаване на Картата или на ПИН кода такси се удържат за сметка на предоставения на Картодържателя от Кредитодателя кредит.

6.5. Картоиздателят блокира Карта при: (1) неизпълнение на Условията от Картодържателя; (2) съмнение за злоупотреби с Картата от страна на трети лица по получена от други трети лица информация за възможна злоупотреба с Картата; (3) получаване на уведомление от Кредитодателя, че Картодържателят не погасява дължимите вноски по предоставения му кредит; (4) три последователни неуспешни опита да се въведе валиден ПИН в който случай блокирането се отнася до теглене на суми на АТМ, безконтактни плащания на суми над 100,00 лева, плащания с четен чип); (5) пет последователни неуспешни опита да се въведе валиден еПИН или Код за плащане в Интернет, в който случай блокирането се отнася до плащания в Интернет, изискващи прилагане на задълбочено установяване на идентичността.

6.6. Картодържателят декларира, че е уведомен за задълженията на Картоиздателя във връзка със законодателството и мерките против изпирането на пари и борба с тероризма и в изпълнение на тези мерки, включително да предоставят документи за идентификация на своите клиенти. Картодържателят се задължава да предоставя всички изискани му от Картоиздателя документи, необходими за извършване на определена платежна операция съгласно действащото законодателство за мерки против изпирането на пари, включително декларации за произход на средства. Картоиздателят има право да откаже изпълнението на платежна операция, за която не са представени необходимите документи, както и да блокира Карта, с която е извършена транзакция в нарушение на тези изисквания.

6.7. Картата се деблокира по искане на Картодържателя, ако Картоиздателят сметне това за уместно с оглед причината за блокирането й. Картоиздателят може да деблокира Картата и без искане на Картодържателя по инициатива на Кредитодателя, ако той е поискал блокирането. Ако блокирането на Картата е станало по вина на Картодържателя, той дължи такса съгласно Тарифата.

6.8. Картодържателят понася загубите, свързани с всички неразрешени платежни операции, произтичащи от използването на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, когато не е успял да запази персонализираните средства за сигурност на инструмента, до максимален размер 100 (сто) лв.

6.9. Картодържателят понася всички загуби, свързани с неразрешени платежни операции, ако ги е причинил чрез измама, умишлено или поради груба небрежност неизпълнението на едно или повече от задълженията си по т.5.3 или т. 6.2. В тези случаи Картодържателят понася вредите независимо от размера им. Пропускът на Картодържателят да уведоми Картоиздателя, както е предвидено в т. 6.3, представлява груба небрежност.

6.10. След надлежно уведомяване по реда на т. 0, Картодържателят не понася никакви имуществени вреди, настъпили след уведомяване на Картоиздателя и произтичащи от използване на изгубен, откраднат или незаконно присвоен платежен инструмент, с изключение на случаите, когато Картодържателят е действал чрез измама или при груба небрежност.

6.11. При възникване на спор относно конкретните условия на покупката на стоки и/или услуги, срокове за доставка, цени, гаранционни условия, застраховки, периодични и абонаментни плащания и др. Картодържателят е длъжен да осъществи контакт първо с търговеца за разрешаването му.

6.12. Картодържателят има право да оспори и да поиска коригиране на дадена платежна операция пред Картоиздателя, като следва да уведоми последния без неоснователно забавяне, след като е узнал за съществуването на такава платежна операция, , но не по-късно от 13 месеца от датата на задължаването на кредитния му лимит, ако счита, че операцията не е коректно отразена в системата на Картоиздателя или в случай, че Картодържателят твърди, че изобщо не е осъществявал такава транзакция. Оспорването става чрез искане по образец до Картоиздателя в писмена форма, който съдържа подробно описание на обстоятелствата във връзка с оспорваната платежна операция. В тези случаи Картоиздателят носи отговорност по чл.91, 92 и 93 1 от ЗПУПС. Картодържателят губи описаните в настоящата точка права, ако не е уведомил Картоиздателя за неразрешената или неточно изпълнена платежна операция при условията на настоящата точка. Смята се, че Картодържателят е узнал за неразрешената или неточно изпълнена платежна операция съгласно т.5.2 от настоящите Условия

6.13. Оспорване може да се прави поради грешка или нередовност в данните, посочени в Интернет Профила на Картодържателя, която се дължи на грешно отразяване при Картоиздателя или в случаите, когато Картодържателя твърди, че не е разрешавал изпълнението на платежната операция или че е налице неточно изпълнена платежната операция. В тези случаи се прилага чл.78 от ЗПУПС.

6.14. Картоиздателят изпраща писмено уведомление до Картодържателя при окончателно решение по оспорването при завършване на процедурата пред картовата организация, с която е брандирана Картата. Картодържателят може да се информира от Картоиздателя на всеки етап от разглеждането на оспорването на транзакцията. Ако се докаже, че оспорването е неоснователно, от картовата сметка се удържа такса за неоснователно оспорване съгласно Тарифата, неразделна част от настоящите Условия, за сметка на предоставения на Картодържателя от Кредитодателя кредит.

6.15. В случай, че платежната операция е по периодично плащане, инициирано от търговеца, Картодържателят може да поиска възстановяване на сума по изпълнена операция, при условията на чл.82 от ЗПУПС, когато операцията е извършена след оттегляне на съгласието за нея от Картодържателя към съответния търговец или операцията е на стойност, която е различна от стойността, за която Картодържателят е дал своето съгласие.

6.16. В случай, че Картоиздателят не установи безспорно автентичността на платежната операция, нейното точно регистриране, осчетоводяването, както и че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък, стойността на оспорената транзакция се възстановява незабавно не по-късно от края на следващия работен ден, след като е забелязал или е бил уведомен за операцията, освен когато Картоиздателят има основателни съмнения за измама и уведоми съответните компетентни органи за това. Когато е необходимо, доставчикът на платежни услуги на платеца възстановява платежната сметка на платеца в състоянието, в което тя би се намирала, ако не беше изпълнена неразрешената платежна операция, като с нея се увеличава размерът на разполагаемите средства по Картата. Вальорът за заверяване на платежната сметка на платеца е не по-късно от датата, на която сметката е била задължена със сумата на неразрешената платежна операция.

6.17. Картоиздателят не носи отговорност в случай на отказ от страна на трети лица да приемат плащане с Картата или, ако инициирано от Картодържателя плащане не може да бъде извършено с Картата по технически, комуникационни или други причини, извън контрола на Картоиздателя. В случай, че отказът на трети лица да приемат плащане с Картата е в противоречие с правата на Клиента по Регламент (ЕС) 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (ОВ, L 123/1 от 19 май 2015 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2015/751“, Картоиздателят ще съдейства на Картодържателя за налагане на санкции на нарушителите, след получаване на информация на Картодържателя за случая. Съгласно Регламент (ЕС) 2015/751 е забранено налагане на дискриминационни такси или отказ за приемане на плащане с Картата, ако съответният търговец е обозначил със стикери, че приема плащания с карти от съответната Международна картова огранизация.

6.18. Картоиздателят носи отговорност съгласно тези Общи условия и правилата на ЗПУПС за точното изпълнение на платежните операции спрямо Картодържателя.

6.19. Картоиздателят обработва личните данни в съответствие с Общия регламент относно защита на данните. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Картоиздателя, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на интернет страница www.easyps.bg/gdpr.

6.20.В изпълнение на Насоки на Европейския банков орган (ЕБО) относно сигурността на плащанията в Интернет, условие за извършване на операции в Интернет с Картата е прилагането на задълбочено установяване на идентичността на Картодържателя. При иницииране на платежна операция в интернет от страна на Картодържателя чрез въвеждане на картовите му данни и потвърждение, Картодържателят получава кратко съобщение в Мобилното приложение, което е инсталирал предварително на използваното от него мобилно устройство. Съобщението съдържа информация за стойност на иициираната платежна операция във валутата, в която се извършва, и получател на плащането. Картодържателят може да потвърди плащането или чрез Биометрични данни, или чрез въвеждане на Код за сигурност. В случай, че поради някаква причина не е възможна автентикация на инициираната платежна операция в Мобилното приложение, същата по изключение ще се извърши през web като Картодържателят е нужно да въведе в рамките на не повече от 5 минути Код за плащане в Интернет и своя еПИН. Картоиздателят не носи каквато и да е отговорност при въвеждане на правилен Код за плащане в Интернет в случай, че Картодържателят е променил своя телефонен номер и не е уведомил Картоиздателя за това или е предоставил телефона си за ползване на трето лице

7. Срок, изменение и прекратяване на Рамковия договор и условията

7.1. Картоиздателят има право да извършва едностранно промени в Рамковия договор, Общите условия или Тарифата, като предостави промените на Картодържателя на траен носител, чрез публикуване в Интернет страницата си най-малко два месеца преди датата, на която промените ще влязат в сила. Картодържателят може да получи информацията за предстоящите промени на хартиен носител при поискване в офис на Картоиздателя или Представителя. Когато промените в лихвените проценти, обменните курсове или дължимите такси и комисиони са по-благоприятни за Картодържателя, те се прилагат без предварително уведомление от страна на Картоиздателя.

7.2. Счита се, че Картодържателят е приел промените по т.7.1, освен ако преди датата на влизането им в сила е уведомил Картоиздателя, че не ги приема. Ако не приема промените, Картодържателят има право да прекрати рамковия договор по всяко време преди датата, на която е предложено промените да влязат в сила, без да носи отговорност за разноски и обезщетения и без да спазва срока за предизвестие.

7.3. Рамковият договор е безсрочен и има действие до прекратяването му от някоя от страните по реда на настоящите Общи Условия. Рамковият договор може да бъде прекратен по всяко време както следва:

7.3.1. С едномесечно писмено предизвестие от Картодържателя до Картоиздателя, при условие, че Картодържателят е погасил изцяло всички свои задължения към Кредитодателя по договора за кредит. При отправяне на писмено предизвестие за прекратяване на Договора Картодържателят е длъжен незабавно да върне Картата на Картоиздателя.

7.3.2. С двумесечно писмено предизвестие от Картоиздателя до Картодържателя, което се предоставя на Картодържателя на хартиен или друг дълготраен носител; или

7.3.3. С уведомление от Картоиздателя до Картодържателя с незабавно действие, в случай на неизпълнение на някое от задълженията на Клиента по Рамковия договор и настоящите Общи Условия или неизпълнение от какъвто и да е характер от страна на Картодържателя по договора му с Кредитодателя, за което Картоиздателят е получил писмено уведомление от Кредитодателя.

7.4. Картоиздателят има право да блокира Картата незабавно след изрично писмено искане от страна на Кредитодателя поради неизпълнение от страна на Картодържателя на договора му с Кредитодателя. В случай на прекратяване на Договора за кредит между Кредитодателя и Картодържателя (Кредитополучател), страните се съгласяват, че Рамковият договор ще се счита за автоматично прекратен, без необходимост от уведомление от Картоиздателя, от датата на прекратяване на Договора за кредит поради неизпълнение от страна на Картодържателя на Договора за кредит с Кредитодателя.

8. Ред за правна защита

8.1. В случай че Картодържателят има оплаквания или възражения, свързани с предоставяните от Картоиздателя услуги по настоящия договор, той може да подаде по електронен път на адреса на Картоиздателя или негов офис или офис на Представителя жалба, която съдържа подробно описание на фактите и обстоятелствата, които според Картодържателя са основание за неговата претенция. Картоиздателят обработва жалбата в срок от 7 дни от получаването й и изпраща на Картодържателя писменото си становище по нея. По изключение, когато Картоиздателят не може да се произнесе в срока по предходното изречение по независещи от него причини, той е длъжен да изпрати на Картодържателя отговор, в който ясно да посочи причините за забавата, както и срока, в който ползвателят на платежни услуги ще получи решението му по жалбата. Във всички случаи срокът за получаване на решение не може да надвишава 35 работни дни от получаването на жалбата. Оплаквания на Картодържателя, свързани с отпуснатия му кредит, в това число начислени лихви, такси и неустойки следва да бъдат отправяни директно към Кредитодателя и Картоиздателят не носи каквато и да е отговорност по отношение на договора за кредит.

8.2. Ако Картоиздателят не се произнесе в срока по т.8.1 или становището му не удовлетворява Картодържателя, той може да отнесе спора за разглеждане от Помирителна комисия за платежни спорове към Комисията за защита на потребителите на адрес: ул. Врабча № 1, ет. 3,4 и 5, София 1000, тел. +359 2 933 05 77, факс +359 2 988 42 18 или по електронен път чрез онлайн формуляр на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите: www.kzp.bg, както и посредством Платформата за разрешаване на потребителски спорове на ec.europa.eu/consumers/odr.

8.3. За неуредени в настоящите Общи Условия въпроси се прилага действащото право на Република България. Всички спорове между Картодържателя и Картоиздателя, които не могат да бъдат уредени по съгласие между тях или чрез извънсъдебната процедура, описана в т. 8.2, се решават от компетентния български съд.

Т А Р И Ф А

за дължимите такси по платежна карта Бяла Карта GOLD 

 Картодържател
Кредитен лимитбез такса
Такса годишно обслужване на платежна карта34 BGN
Издаване на картабез такса
Преиздаване на картабез такса
Плащане при търговец в Българиябез такса
Плащане при търговец в чужбинабез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в България1.50 BGN + 3%
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни от ЕИО*1.50 BGN + 3%
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕИО*5 BGN
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в България1 %
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни от ЕИО*1 %
Такса за теглене пари в брой на чужд ПОС терминал в страни извън ЕИО*1 % + 6 BGN
Такса за неоснователно оспорена транзакция25 BGN
Промяна на ПИН-код в страни от ЕИО*без такса
Промяна на ПИН-код в страни извън ЕИО*без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни от ЕИО*без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни извън ЕИО*без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни от ЕИО*без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни извън ЕИО*без такса
Други операции АТМбез такса
Допълнителни услуги 
Преиздаване на карта /по искане на клиента/без такса
Такса за блокиране на картабез такса
Такса за деблокиране на картабез такса
Такса за известяване чрез e-mailбез такса
Промяна на параметри по картибез такса
Подробно извлечение всеки месецбез такса
Справки в Интернетбез такса
Стандартни лимити по трансакциидневен/седмичен
Теглене на пари в брой в България и чужбина3000/5000 BGN
Покупка на ПОС в България и в чужбина5000/7000 BGN
Общ лимит за транзакции5000/7000 BGN
Кредитен лимитбез такса

*ЕИО - Европейска икономическа общност

Цените са с включен ДДС.