Кандидатствай Вход

Дигитализиране

Общи условия за дигитализиране и ползване на платежни карти, издадени от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД през приложения на външни доставчици

I. ДЕФИНИЦИИ:

1.1.„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД/ „Картоиздател“ – дружество, регистрирано съгласно Българското законодателство, с ЕИК 204112059, притежаващо лиценз за дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, вписано в регистъра на БНБ с Решение № 259/ 25.10.2018 г.

1.2.„Карта” - платежна карта, която е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС, предоставена за ползване на Картодържателя по силата на сключен между Картодържателя и Картоиздателя Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта и Общи условия към цитирания Рамков договор, който платежен инструмент Ползвателят надлежно регистрира в приложение на външен доставчик. Картата на пластика и нейната дигитализирана версия са една и съща карта към една и съща картова сметка, по която се отразяват всички извършени платежни операции, извършени с Картата;

1.3.„Картодържател“ /“Ползвател на карта“ – физическо лице, на което е предоставена Карта по силата на сключен с Картоиздателя Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта и Общи условия за ползване на платежната карта към същия Рамков договор

1.4.„Приложение на външен доставчик” - компютърна програма, собственост на трето лице – външен доставчик, с който „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД е изградило партньорски отношения, която програма е предназначена за инсталиране на мобилни устройства и която дава възможност на Ползвателя да използва всички функционалности на приложението на външния доставчик, съобразно условията за ползване на това приложение.

1.5.„Дигитализиране“ – процесът на добавянето на Карта от Ползвателя на картата към услугата за плащане/теглене с мобилно устройство в приложение на външен доставчик.

1.6.“Дигитализирана карта ” – Kарта, включена/ добавена от Ползвателя й в приложение на външен доставчик;

1.7.„Биометрични данни“ - лични данни, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и чрез които това лице може да бъде идентифицирано или неговата самоличност може да бъде потвърдена.

1.8.„Общи условия“ – настоящите Общи условия за ползване на дигитализиране и ползване на платежни карти, издадени от „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД през приложения на външни доставчици;

II. ПРЕДМЕТ И ПРИЛОЖЕНИЕ

2.1.Настоящите Общи условия уреждат дигитализирането и ползването на платежна карта, издадена от Картоиздателя на Ползвател на карта през приложения на външни доставчици.

2.2.Ползвателят на Картата трябва внимателно да се запознае с настоящите Общи условия преди да маркира съгласието си с тях и да продължи процеса по дигитализация на Карта в мобилното приложения на съответния външен доставчик. В случай, че Ползвателят на картата не е съгласен, с която и да е от разпоредбите на тези Общи условия, той няма да може да достъпва или използва приложението на външния доставчик, нито софтуера, услугите, информацията или каквато и да е функционалност на съответното приложение;

2.3.Освен с настоящите Общи Условия, Ползвателят на картата е обвързан и от подписаните от него Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта и Общи условия към цитирания Рамков договор.

2.4.Настоящите Общи условия представляват приложение и неразделна част от съответните приложими Общи условия за ползване на платежна карта към Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта и са приложими заедно със сключения между Ползвателя на картата и Картоиздателя Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта, като го допълват по отношение на дигитализирането на карта през външен доставчик.

2.5.Дигитализирането и ползване на платежни карти, издадени от Картоиздателя през приложения на външни доставчици става при прилагане на настоящите Общи условия на Картоиздателя. С маркиране на съответното поле при в приложението на външния доставчик, Ползвателят:

2.5.1. се съгласява, че това електронно изявление представлява негов електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

2.5.2. изрично се съгласява, че правната сила на така положения от него електронен подпис е равностойна на правната сила на саморъчен негов подпис;

2.5.3. се съгласява и се обвързва с тези Общи условия;

2.6.Съгласието с общите условия на съответния външен доставчик, както и с други приложими условия на трети страни от страна на Ползвателя на картата, не отменя действието и приложението на настоящите Общи условия и на Общите условия за ползване на платежна карта, неразделна част от Рамковия договор за издаване и предоставяне на платежна карта.

2.7.С дигитализиране и използване на Картата през приложения на външни доставчици, Ползвателят на картата потвърждава, че се е запознал надлежно с настоящите Общи условия и приема прилагането им във взаимоотношенията си с Банката.

2.8.В случай че след дигитализиране на Картата в съответното приложение на външен доставчик Ползвателят на картата реши, че не е съгласен с някоя от разпоредбите на тези Общи условия, Ползвателят на картата трябва да деактивира и преустанови дигитализацията на Картата отсъответното приложение. Липсата на такава деактивация, респективно използването на Дигитализираната Карта на съответното приложение на външен доставчик, ще означава, че Ползвателят е съгласен с Общите условия във всеки един момент от тяхното приемане до деактивиране и преустановяване ползването на дигитализацията на Картата на съответното приложение.

2.9.Използваните в настоящите Общи условия термини, означени с главни букви, имат значението, дадено им в раздел I на тези Общи условия.

2.10. Реферирането към точки и раздели се отнася до точки и раздели от настоящите Общи условия, освен ако не е посочено изрично друго

2.11. В случай на несъответствие между настоящите Общи условия и приложимите Общи условия за ползване на платежна карта, приложения към Рамковия договор за издаване и предоставяне на платежна карта по отношение на дигитализирането на Картите, предимство ще имат настоящите Общи условия.

III. РЕГИСТРАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА КАРТА

3.1.Картодържателят може да дигитализира своята карта чрез приложение на външен доставчик и да извършва плащания с нея чрез мобилно устройство (мобилен телефон, смарт часовник, таблет, др.), които поддържат съответната функционалност. В случай че Картодържателят дигитализира веднъж картата си на едно устройство и реши, че желае да я ползва и на друго свое устройство, трябва да премине отново всички стъпки на дигитализация на Картата на това второ устройство.

Техническите изисквания, на които следва да отговаря устройството, за да се дигитализира Картата и да се извършват операции с нея, се обявяват от външния доставчик в съответните приложими от него Общи условия, с които Картодържателят следва да се запознае предварително. За целите на дигитализиране на Картата е необходима и интернет свързаност между устройството на Ползвателя на картата и приложението на външния доставчик.

3.2.За да дигитализира своята Карта чрез приложението на външен доставчик, Картодържателят следва да спазва реда и условията за това, установени от този доставчик, като приеме приложимите условия и следва определения с цел защитеност и сигурност стъпков процес за регистрация и потвърждение на дигитализирането на картата.

3.3.Като регистрира своята дигитализирана Kарта в приложение на външен доставчик, Ползвателят на картата дава съгласие пред Картоиздателя да получи на регистриран от него в „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД номер на мобилен телефон SMS съобщение с еднократен код с цел проверка на идентичността на Ползвателя на картата и активация на картата

IV. ПОЛЗВАНЕ НА ДИГИТАЛИЗИРАНАТА КАРТА

4.1.Дигитализираната чрез приложения на външни доставчици Карта може да се ползва в страната и чужбина посредством устройства с NFC на терминални устройства, позволяващи безконтактни операции, или на виртуални ПОС устройства – в зависимост от наличната функционалност.

4.2.При плащания с Дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик чрез мобилни устройства /смарт часовник, мобилен телефон, таблет, др./, нареждането се приема съобразно правилата, установени за неговото потвърждение от съответната картова организация и външния доставчик, като могат да се ползват биометрични данни.

4.3.Нареждането за плащане с Дигитализирана карта посредством приложение на външен доставчик се приема и изпълнява онлайн до определените за картата лимити за теглене/ плащане.

4.4.Срокът на валидност на дигитализираната карта е съвпада със срока на картата, която се дигитализира, като след изтичането му същата се подновява съобразно реда и условията, установени от външния доставчик на съответното приложение..

V. СИГУРНОСТ И ОТГОВОРНОСТИ

5.1.Ползвателят потвърждава, че е наясно, че извършването на плащания в Интернет е свързано с по-висока степен на риск от измами. В тази връзка Картоиздателят е предприел технически мерки за ограничаване на същите, като включително прилага задълбочено установяване на идентичността в подобни случаи.

5.2.При ползване на Дигитализираната карта, Картодържателят е длъжен да спазва всички мерки за сигурност, установени в Общите условия за ползване на Картата към Рамковия договор за издаване и предоставяне на платежна карта, условията установени от външния доставчик, в това число:

5.2.1. да пази и ползва лично (собствено) устройството, на което е дигитализирана Картата с дължимата грижа и вземе всички необходими мерки за неразкриване и запазване в тайна, предотвратяване на загуба и неразрешена употреба на всички данни и персонализирани средства за сигурност, свързани с Картата на пластика, издадена от Картоиздателя, с Дигитализираната карта, както и с устройството посредством което тя работи /като ПИН, парола, ПИН код за устройството, биометрични данни, съхранени на него и др./

5.2.2. да държи под свой контрол и не допуска неоторизиран достъп на трети лица до устройството, на което е дигитализирана Картата, както и да не съхранява биометрични и други данни на трети лица на това устройството;

5.2.3. да не предприема действия с устройството, на което е дигитализирана Картата, които могат да доведат до пробив в сигурността на устройството (в това число да не инсталира на устройството софтуер, който е нелицензиран; редовно да сменя кода за достъп /парола, ПИН/ до устройството; да използва достатъчно сложни пароли за достъпи и комбинации за ПИН; да не записва каквато и да е информация за персонализираните средства за сигурност върху платежния инструмент, както и да не съхранява такава информация заедно с платежния инструмент, т.н.)

5.2.4. да отстрани от приложението на външния доставчик Дигитализираната си карта, в случай че предава устройството във владение на трето лице /при смяна, продажба, заем, ремонт и др./

5.3. В случай че Ползвателят на картата не спазва мерките за сигурност, посочени в Общите условия за ползване на Картата към Рамковия договор за предоставяне на платежна карта, както и мерките по т.5.2. по-горе от настоящите Общи условия, то се счита, че Картодържателят е действал с груба небрежност, като в този случай той носи отговорност за всички причинени вреди и понася изцяло загубите, произтичащи от или във връзка с ползването на Дигитализираната карта.

5.4.Ползвателят на картата понася изцяло загубите и отговаря за всички причинени вреди когато действа с измама, както и когато е предоставил на трето лице възможността да ползва Дигитализираната карта.

5.5.В съответствие с Общите условия за ползване на Картата към Рамковия договор за предоставяне на платежна карта, Картодържателят е длъжен незабавно да уведоми Картоиздателя, в случай че бъде допусната кражба на устройство, в което е дигитализирана Картата, или при каквато и да е друга ситуация, поставяща под съмнение ползването на приложението на външния доставчик с регистрираната в него Карта. В случай че не уведоми Картоиздателя незабавно, Картодържателят понася всички вреди и загуби във връзка с използването на дигитализираната карта. Уведомяването по смисъла на настоящата точка следва да бъде извършено по начините за уведомяване, посочени в Общите условия за ползване на Картата към Рамковия договор за предоставяне на платежна карта.

5.6. Отговорност на Картоиздателя:

5.6.1. Картоиздателят не носи отговорност за действията и/ или бездействията на външния доставчик (например като прекъсване или прекратяване предоставянето на услугите, блокиране на приложението, грешки в приложението, т.н.), нито за причинени в резултат на това вреди. Картоиздателят не носи отговорност при невъзможност на Ползвателя на картата да използва дигитизалираната карта.

5.6.2. Картоиздателят не е страна по правоотношението между Ползвателят на картата и външния доставчик. Таксите, които начислява външният доставчик са отделни от таксите, начислявани от Картоиздателя, съгласно Тарифата, поместена в Рамковия договор за предоставяне на платежна карта.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО НА ДИГИТАЛИЗИРАНА КАРТА

6.1.За да прекрати използването на Дигитализирана карта през приложение на външен доставчик, Картодържателят следва да спазва реда и условията за това, определени от този доставчик в приложимите от него Общи условия за съответното приложение.

6.2.Деактивирането и преустановяване на дигитализацията на Картав приложение на външен доставчик не води до прекратяване на Рамковия договор за предоставяне на платежна карта на пластика.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

7.1.Настоящите Общи условия и отношенията, произтичащи от тях, се регулират от законодателството на Република България.

7.2.„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД има право да изменя настоящите Общи условия, съгласно уговорения начин за промяна на Общите условия за ползване на Картата към Рамковия договор за издаване и предоставяне на платежна карта.

7.3.Настоящите Общи условия се прилагат към отношенията между „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД и Ползвателя на карта във връзка с дигитализирането на Картата в приложения на външни доставчици от момента на завършване на процедурата по дигитализиране на устройството на Ползвателя на картата до:

7.3.1. деинсталиране на съответното приложение от устройството му;

7.3.2. прекратяване на Рамковия договор, регулиращ издаването и предоставянето на Карта на Ползвателя, регистрирана в приложението на външния доставчик.

За пълна информация по всички останали въпроси, свързани с издаването, ползването, обслужването и управлението на картата, се прилагат разпоредбите Рамковия договор за издаване и предоставяне на платежна карта и приложимите към него Общи условия за ползване на платежна карта.