Кандидатствай Вход

Печели с Бяла Карта

Общи условия програма "Печели с Бяла Карта" провеждана от „Аксес Файнанс“ АД

за периода от 01.01.2024 г. - 31.12.2024 г .

Чл. 1 Организатор и Общи условия на Програмата

(1) Програмата „Доведи приятел” (наричана по нататък накратко „Програмата”) се организира и провежда от „Аксес Файнанс“ АД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 207140327 и със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1408, район „Триадица“, ж.к. „Иван Вазов“, ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2 (наричано по-долу за краткост „Организатор“ или „Дружество“).

(2) Всички участници в програмата приемат и са обвързани да спазват настоящите Общи условия.

(3) Общите условия са налични на сайта на Организатора: bialakarta.bg.

(4) Организаторът си запазва правото да изменя настоящите Общи условия, като изменението ще бъде своевременно публикувано на посочения Интернет-сайт по-горе.

Чл. 2 Териториален обхват и продължителност на провеждане на Програмата

(1) Програмата се провежда на територията на Република България.

(2)  Настоящата Програма се провежда съгласно настоящите Общи условия.

(3) Периодът, в който участник, който е изпълнил условията за участие, ще може да се възползва от Програмата, започва на 01.01.2024г. и ще продължи до 31.12.2024 г.  – включително. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Програмата и е обвързващ за Дружеството.

Чл. 3 Право на участие

(1) Право на участие в Програмата имат всички физически лица, които са сключили договор за кредит с Организатора и които имат надлежно издаден и активиран платежен инструмент „Бяла Карта“. За избягване на всякакво съмнение, правото на участие се придобива само на база сключения договор за кредит, без да е необходимо усвояване на конкретни суми по същия. За да имат право да се възползват от 30-дневния безлихвен период по кредита, участниците трябва да са погасили изцяло задълженията си към 5-то число на месеца, в който стартира безлихвеният период.

(2) Участниците не дължат каквито и да е било допълнителни преки или непреки разходи във връзка с Програмата.

Чл. 4 Достъп и процедура на програмата

(1) Достъпът до програмата се осъществява от специална секция, достъпна в профилите на клиенти, ползващи Бяла Карта: www.my.bialakarta.bg, през която желаещите участие в програмата потребители, след регистриране на кредитната си карта, получават индивидуален линк за споделяне, както и достъп до рекламни материали.

(2) Всеки участник в програмата има право доброволно да споделя индивидуалния си линк със свои приятели и познати, които при желание да кандидатстват за отпускане на кредит „Бяла Карта“ и да им бъде издаден платежен инструмент, чрез който да усвояват сумите по отпуснатия кредит.

(3) Участниците в програмата нямат право да комуникират към лицата (приятели/ познати), на които споделят линк и канят за участие в Програмата, каквато и да е било заблуждаваща, некоректна или невярна информация относно характеристиките и условията на продукта „Бяла Карта“, или относно кредитодателя по договора за кредит и/или относно издателя на платежния инструмент.

Чл. 5 Процедура на Програмата

(1) Създай персонален клиентски профил на my.bialakarta.bg

(2) Добави твоята кредитна карта Бяла Карта в профила си

(3) Покани приятели като споделиш уникалния си линк с тях.

(4) За всяко препоръчано лице, кандидатствало чрез твоя уникален линк и сключило договор за кредитна карта Бяла Карта от „Аксес Файнанс“ АД, получаваш 30-дневен безлихвен период. В персоналния ти акаунт ще бъде отбелязвана бройката на препоръчаните лица, както и информация на бройката препоръчани лица, които са сключили Договор за кредит с Организатора, въз основа на което ще получиш 30-дневни безлихвени периоди.

(5) За да участвате в Програмата, препоръчаното лице трябва да заяви кредитна карта Бяла Карта през предоставен от приятеля линк.

(6) Препоръчаното лице не трябва да е настоящ клиент на Организатора по нито един от предаганите от Организатора финансови продукти.

(7) Препоръчаното лице не трябва да е получавало отказ за отпускане на кредит от „Аксес Файнанс“ в рамките на 30 календарни дни преди датата на кандидатстване, посредством изпратения от препоръчващото лице линк.

Чл. 6 Лични данни

Личните данни на Участниците в Програмата се събират, обработват и съхраняват съобразно правилата, оповестени в Политиката за защита на личните данни, достъпна на уебсайта на Организатора: www.bialakarta.bg/gdpr и при спазване изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни. При предоставянето на личните им данни, участниците са информирани относно правата, които имат съгласно Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни при кандидатстване за отпускане на паричен заем.

Чл. 7. Условия на ползването на безлихвения период

Всеки препоръчан чрез програмата от теб приятел, който сключи договор за кредит „Бяла Карта“, ти носи промоционален период от 30 дни без лихва за сумите, които използваш от твоята кредитна карта Бяла Карта, независимо от канала на усвояването им.

Промоционалният период от 30 (тридесет) календарни дни започва да тече от шесто число на месеца, следващ месеца, в който препоръчаният от теб кандидат е сключил Договор за кредит „Бяла Карта“. Главницата, върху която не се начислява лихва по правилата на предходното изречение е сумата на всички трансакции, които клиентът извършва с финансовия продукт „Бяла Карта“ в срок от 30 /тридесет/ дни, считано от от шесто число на месеца, следващ месеца, в който препоръчаният от теб кандидат е сключил Договор за кредит „Бяла Карта“. След изтичане на 30-дневния период по смисъла на предходното изречение, договорна лихва се начислява върху усвоените суми от предоставения кредитен лимит, съгласно условията на сключения между Кредитополучателя и Организатора Договор за кредит „Бяла Карта“.

Чл. 8 Публичност на Програмата

Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Програмата на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.bialakarta.bg/pecheli-s-bialakarta, където всеки заинтересован следва да се запознае с тях.

Чл. 9 Загубване на право на участие в Програмата

Можеш да използваш нашата Програма добросъвестно само за законни цели. Не можеш да:

(1) Каниш фиктивни лица, които участват в Програмата, нарушавайки някое от настоящите правилата, с цел измама;

(2) Извършваш действия, които вредят на репутацията на „Аксес Файнас“ АД и ползваните от нея търговски марки

(3) Използваш програмата за насочване по:

> начин, който нарушава приложимото местно, национално или международно законодателство или наредба; 
> начин, който е незаконен или измамен, или има някаква незаконна или измамна цел или ефект; 
> Да предоставяш всякакви непоискани или непозволени рекламни или промоционални материали или всяка друга форма на подобно искане (спам); 
> Да ползваш реклама чрез платено търсене или друга подобна дейност, включително канали, които могат да навредят на продуктите и репутацията на Организатора.

Чл. 10 Прекратяване на Програмата

(1) Програмата може да се прекрати преди крайния срок за провеждането й при наличието на форсмажорно или друго обстоятелство, което прави провеждането й невъзможно за Организатора по причини, независещи от волята му.

(2) При наличие на обстоятелствата, разгледани в предходната алинея, Организаторът не носи отговорност за възстановяване на каквито и да било суми или плащания като обезщетение или на друго основание, свързано с Програмата.

(3) Организаторът има неотменимото право да прекрати Програмата по всяко време и извън горепосочените условия.

Чл. 11 Отговорност.

(1) Организаторът на Програмата не носи отговорност за заплащане на данъчни или други финансови задължения, свързани с предлаганите награди, освен ако в нормативен акт е предвидено задължение на Организатора да изчисли съответния данък, да го удържи и да го внесе за сметка на Участниците.

(2) Организаторът няма задължение да предостави възнаграждение/и на Участник, който не отговаря на условията за допустимост, описани в Чл. 5 на настоящите Общи условия.

Чл. 12 Съдебни спорове и приложимо законодателство

Всички възможни съдебни спорове, които могат да възникнат между Организатора и

Участниците или между Организатора и Препоръчаните лица, се разрешават чрез преговори в дух на добронамереност; или ако извънсъдебно разрешаване на споровете не е възможно, споровете ще бъдат разрешавани от компетентния български съд.

Тези Общи условия са съобразени с изискванията на българското законодателство.

Чл. 13 Заключителни разпоредби

(1) Организаторът си запазва правото по негова преценка да изменя и допълва настоящите Общи условия, като за целта промените следва да бъдат обявени и достъпни за всички потребители.

(2) Всеки участник в Програмата може да прочете на www.bialakarta.bg/pecheli-s-biala-karta, или да позвъни на номер 0700 20 140 (без допълнително таксуване), където да получи необходимата му допълнителна информация, свързана с Програмата.

Настоящите условия са приети и одобрени от Управителя на Дружеството.