Кандидатствай Вход

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за използване на мобилно приложение за управление на кредитни карти и заеми

Раздел I. Предмет

1.1. Настоящите Общи Условия (наричани за краткост „Условия/та“) целят да уредят отношенията между „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД, с ЕИК 207140327, със седалище в град София и адрес на управление: ул. Балша № 1 – небанкова финансова институция, вписана в регистъра по чл.3а от Закона за кредитните институции, поддържан от БНБ, със Заповед № 40267 от 20.03.2014 г., от една страна, и Ползвателите на мобилното приложение, от друга, във връзка с инсталирането и ползването на Мобилното приложение и предоставяните през същото платежни услуги

1.2. Ползвателят трябва внимателно да се запознае с настоящите Общи Условия преди да маркира съгласието си с тях и да продължи процеса по регистрация на Карта в Мобилното приложение. В случай, че Ползвателят не е съгласен с която и да е от разпоредбите на тези Общи Условия, той няма да може да достъпва или използва Мобилното приложение, нито софтуера, услугите, информацията или каквато и да е функционалност на Мобилното приложение. 

1.3. Освен с настоящите Общи Условия, ползвателите на Мобилното приложение са обвързани и от подписаните от тях Договор за кредит, Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта и Общи условия към цитирания Рамков договор.

1.4. Използването на услугите в Мобилното приложение става при прилагане на настоящите Общи условия. С маркиране на съответното поле при първоначална регистрация на Карта, Ползвателят:

1.4.1. се съгласява, че това електронно изявление представлява негов електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги;

1.4.2. изрично се съгласява, че правната сила на така положения от него електронен подпис е равностойна на правната сила на саморъчен негов подпис;

1.4.3. се съгласява и се обвързва с тези Общи условия.

1.5. В случай, че след регистрацията на Карта в Мобилното приложение Ползвателят реши, че не е съгласен с някоя от разпоредбите на тези Общи Условия, Ползвателят трябва да деинсталира Мобилното приложение. Липсата на такава деинсталация, респективно използването на Мобилното приложение, ще означава, че Ползвателят е съгласен с Общите условия във всеки един момент от тяхното приемане до деинсталиране на Мобилното приложение.

1.6. „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД притежава всички права върху Мобилното приложение, необходими за неговото надлежно използване. Нищо в тези Общи условия не следва да се счита за предоставяне на каквито и да е права в полза на Ползвателите, освен правото да използват услугите в Мобилното приложение съгласно условията, разписани подробно надолу в този документ, както и в документи, към които настоящите Общи условия препращат.

1.7. Използваните в настоящите Общи условия термини, означени с главни букви, имат значението, дадено им в раздел IX на тези Общи условия.

1.8. Реферирането към точки и раздели се отнася до точки и раздели от настоящите Общи условия, освен ако не е посочено изрично друго.

Раздел II. Инсталиране и Регистрация на Карта

2.1.  За да бъде инсталирано Мобилното приложение от Ползвател на негово мобилно устройство е необходимо:

2.1.1. Мобилното приложение да бъде изтеглено от AppStore или Google Play.

2.1.2. Мобилното устройство на Ползвателя следва да отговаря на следните минимални технически изисквания: инсталирана версия на операционната система Android 5.1. или по-висока за Android, и iOS 11.0 или по-висока за iOS.

2.1.3. В случай, че Ползвателят желае да се възползва от предоставената възможност за потвърждаване на платежни операции и вход в Мобилното приложение чрез биометрика, то е необходимо мобилното устройство да отговаря на следните минимални технически изисквания: инсталирана операционна система Android 6.0 или по-висока и наличие на хардуер за разпознаване на пръстов отпечатък за Android, и инсталирана операционна система iOS 11.0 или по-висока и хардуер за разпознаване на пръстов отпечатък или за лицево разпознаване за iOS.

2.1.4. Свързаност с интернет.

2.2. Мобилното приложение може да бъде използвано само от Ползватели, които притежават Карта по смисъла на дефинициите в раздел IX на тези Общи условия.

2.3. Входът в Мобилното приложение се осъществява по два начина:

2.3.1. Чрез Код за Сигурност, представляващ четири цифри, зададени от Ползвателя;

2.3.2. Чрез пръстов отпечатък на Ползвателя, чието мобилно устройство е с операционна система на Android;

2.3.3. Чрез пръстов отпечатък на Ползвателя или лицево разпознаване на Ползвателя, чието мобилно устройство е с операционна система на iOS.

2.4. В случай, че Ползвателят забрави Кода за сигурност, същият не може да бъде възстановен от страна на „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД. В такива случаи ще бъде необходимо ново инсталиране на Мобилното приложение съгласно условията на раздел II.

2.5. За да бъде използвано Мобилното приложение, респективно услугите в същото, е необходимо Ползвателят да извърши регистрация на своята Карта като:

2.5.1. Въведе номера на договора за кредит, във връзка с който му е предоставена Картата, която ще регистрира в Мобилното приложение.

2.5.2. Въведе своето ЕГН.

2.5.3. Запознае се с настоящите Общи условия и маркира своето съгласие да бъде обвързан от същите, както е посочено в т.1.4.

2.5.4. Потвърди регистрацията си като въведе четирицифрена еднократна парола, която ще получи на телефонния номер, който е посочен в договора за кредит, във връзка с който му е предоставена Картата.

2.5.5. Ако вашия мобилен телефон е променен, като допълнителна мярка за сигурност, може да ви бъде поискано да въведете номера на кредитната ви карта.

2.6. Регистрацията е успешна само при едновременното точно изпълнение на всички стъпки по т.2.5. Въведените номер на договор за кредит и ЕГН трябва да са правилни.

2.7. Ползвателят може да регистрира повече от една свои Карти в Мобилното приложение.

2.8. Мобилното приложение може да бъде използвано от един Ползвател само на едно негово устройство. В случай, че Ползвателят реши да използва Мобилното приложение да друго устройство, той трябва да премине отново процеса по инсталиране (т.2.1.) и този по регистрация на Карта (т.2.4.) на новото устройство, като с финализиране на този процес ползването на Мобилното приложение на първото устройство става невъзможно.

Раздел III. Функционалности и услуги

3.1. В и чрез Мобилното приложение Ползвателят може да извършва следното:

3.1.1. Регистрация на Карти;

3.1.2. Прехвърляне (пренасяне) на данни във връзка с вече регистрирана в Мобилното приложение Карта от едно устройство на Ползвателя на друго (в който случай след прехвърлянето данните ще са достъпни само на новото устройство);

3.1.3. Получаване на нотификации за потвърждение на онлайн трансакции, които могат да бъдат потвърдени или отказани;

3.1.4. Получаване на нотификации за успешни/неуспешни трансакции, извършени с Карта

3.1.5. Получаване на справочна информация относно регистрирани Карти, наличности, извършени трансакции за определен период, отхвърлени плащания, чакащи потвърждение, изтекли, и други;

3.1.6.   Бутон за токенизиране на картата в Гугъл Пей или Епъл Пей уолет

3.1.7.   Проверка на задълженията по картата (общо дължимо, МПВ и др.)

3.1.8.   Визуализиране на IBAN за погасяване на задължение

3.1.9.   Блокиране/активиране на карта

3.1.10. Блокиране/активиране на разплащания на ПОС, АТМ, Онлайн

3.1.11. Списък с погасяванията по кредита

3.1.12.  Достъп текущите Общи условия

3.1.13.  Достъп до меню помощ с често задавани въпроси

3.1.14. Възможност за чат (функционалността е налична само за Андроид) в работно време със сътрудницик от отдел „Клиентско Обслужване“ и/или изпращане на запитване към отдел „Клиентско Обслужване“ в извънработно време

3.1.15. Промяна на езика на приложението

3.1.16. Проверка на ПАН и CVV код на картата

3.1.17. vPOS за погасяване на задълженията

3.2. Информация относно платежните услуги, предоставяни от „ИЗИ ПЕЙМЪНТ СЪРВИСИЗ“ ООД, може да бъде намерена на следните web адреси: www.bialakarta.bg/obshti-usloviya-easyps, www.axi-card.bg/obshti-usloviya-easyps, www.my.a1card.bg/obshti-uslovia-easypsbg, където е публикуван актуален текст на Общи условия към Рамков договор за издаване на Карта. Всеки Ползвател трябва да се запознае с правилата и условията за потвърждаване на плащания в Интернет, които са подробно разписани в документа, линк към който е предоставен в предходното изречение.

Раздел IV. Права и задължения. Отговорност

4.1. Ползвателят има право да използва Мобилното приложение и неговите функционалности/услуги при спазване на условията, разписани в настоящия документ.

4.2. Ползвателят потвърждава, че е наясно, че извършването на плащания в Интернет е свързано с по-висока степен на риск от измами. В тази връзка „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД е предприело технически мерки за ограничаване на същите, като включително прилага задълбочено установяване на идентичността в подобни случаи. Успешното прилагане на мерките, обаче, изисква следното от страна на Ползвателя:

4.2.1. Да не предоставя Кода за сигурност на трети лица и да не позволява неговото узнаване от трети лица; да не го записва нито в самото устройство, нито другаде.

4.2.2. Да не допуска неоторизиран достъп на трети лица до мобилното си устройство.

4.2.3. В случай, че Ползвателят сменя ползваното мобилно устройство, той е длъжен да изтрие Мобилното приложение от същото или да изтрие всички регистрирани в него Карти.

4.2.4. В случай, че бъде допуснато узнаване (или риск от узнаване) на Кода за сигурност от трети лица, или при кражба на мобилното устройство, или при каквато и да е друга ситуация, поставяща под съмнение ползването на Мобилното приложение с регистрираната в него Карта от лице, различно от Ползвателя, последният е длъжен веднага да съобщи на „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД.

4.2.5. Ползвател, който допусне нарушаване на задълженията, разписани в тази т.4.2., носи отговорност и поема за своя сметка последиците от това нарушаване.

4.3. Ползвателят има право да избира дали да потвърждава (като част от задълбоченото установяване на идентичност) инициирани в Интернет плащания чрез създадения от него Код за сигурност или чрез пръстов отпечатък/лицево разпознаване.

4.4. Ползвателят има право да променя Кода за сигурност във всеки един момент като след успешно задаване на новия Код за сигурност, единствено той ще може да бъде използван от Ползвателя за вход в Мобилното приложение и за потвърждаване на трансакции в него.

4.5. „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД има право:

4.5.1. Да блокира достъпа на Ползвател до услугите Мобилното приложение, ако съответният Ползвателя не спазва настоящите Общи условия или действащото законодателство, или като мярка за защита правата на Ползвателя. Правата на „Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД за блокиране, произтичащи от ползването на платежните услуги, не се засягат от настоящите Общи условия.

4.5.2. Да променя средствата за идентификация при вход в Мобилното приложение.

4.5.3. Да променя средствата за идентификация при потвърждаване на трансакции, инициирани в Интернет.

Раздел V. Идентификация. Лични данни

5.1. Ползвателят, за целите на регистрацията и при използването на мобилното приложение, предоставя на „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД следните лични данни: ЕГН, Номер на договор, Номер на Кредитната Карта, а в допълнение „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД събира и/или обработва данни за IP адрес,  телефонен номер, номер на друг ползван от Ползвателя продукт кредитна карта, име, фамилия.

5.2. В Приложението няма да бъдат обработвани биометричните данни от пръстовия отпечатък/лицевото разпознаване на Ползвателите и „Аксес Фйнанс“ АД няма да има достъп до тях. Те ще бъдат използвани и съхранявани на мобилното устройство, на което е инсталирано Мобилното приложение.

5.3. Данните на Ползвателя се обработват и управляват с цел предоставяне на услугите съгласно настоящите Общи условия и с цел предотвратяване на прането на пари и превенция на измами.

5.4. Срокът за съхранение на данните е в продължение на 5 години след прекратяване на Рамковия договор за издаване и предоставяне на платежна карта с Ползвателя. При необходимост срокът на обработката може да бъде удължен, при обосновано искане или по указания на компетентен орган.

5.5. Всички данни, управлявани от Мобилното приложение, се предоставят от лицето доброволно с цел регистрация и използване.

5.6. Ползвателят е задължен да се запознае с политиката за защита на личните данни, която съдържа подробна и изчерпателна информация относно видовете обработвани данни, както и целите и сроковете за обработката им. Политиката представлява неразделна част от настоящите Общи условия и е достъпна тук: www.bialakarta.bg/gdpr, www.axi-card.bg/gdpr, www.my.a1card.bg/gdpr.

Раздел VI. Разрешаване на спорове.

6.1. Настоящите Общи условия и отношенията, произтичащи от тях, се регулират от законодателството на Република България.

6.2. Спорове във връзка с използване на Мобилното приложение се разрешават от компетентните съдилища в Република България.

Раздел VII. Промяна на Общите Условия. Срок на действие

7.1.    „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД има право едностранно да променя настоящите Общи условия, без да уведомява предварително за това Ползвателя, когато промените касаят техническите изисквания за ползване на Мобилното приложение, промяна на обхвата на неговите функционалности, публикуване на нови версии.

7.2.    Извън горното, промените стават съгласно Общите условия, регулиращи предоставянето на платежни услуги.

7.3.    Настоящите Общи условия се прилагат към отношенията между „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД и Ползвателя във връзка с ползването на Мобилното приложение от момента на неговата инсталация на устройството на Ползвателя до:

7.3.1. деинсталиране на Мобилното приложение;

7.3.2. прекратяване и на последния Рамков договор, регулиращ издаването и предоставянето на Карта на Ползвателя, регистрирана в Мобилното приложение.

Раздел VIII.

8.1. В случай на технически проблем с Мобилното приложение или при наличие на каквито и да е въпроси относно неговото използване, Ползвателите могат да се обръщат за съдействие към Контактния център в съответствие с вида Карта, както следва: www.bialakarta.bg/kontakti, www.axi-card.bg/pomoshten-centar, www.my.a1card.bg/. 

Раздел IX. Използвани термини

„Биометрични данни“ - лични данни, които са свързани с физическите, физиологичните или поведенческите характеристики на дадено физическо лице и чрез които това лице може да бъде идентифицирано или неговата самоличност може да бъде потвърдена.

„Карта” - платежна карта, която е платежен инструмент по смисъла на ЗПУПС, предоставена за ползване на Ползвателя по силата на Договор за кредит, отпуснат от „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД, Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта и Общи условия към цитирания Рамков договор, който платежен инструмент Ползвателят надлежно регистрира в Мобилното приложение.

„Код за сигурност“ - четирицифрен код, създаден от Ползвателя, който служи за вход в Мобилното приложение, както и за автентикация на платежни операции в Мобилното приложение.

„Мобилно приложение” - компютърна програма, собственост на „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД, която е предназначена за инсталиране на мобилни устройства и която дава възможност на Картодържателя да използва всички функционалности на Мобилното приложение както са разписани в настоящите Общи условия.

„Мобилно устройство“ - мобилно устройство на Ползвателя, чиято операционна система поддържа Мобилното приложение.

„Общи Условия“ – настоящите Общи условия за ползване на Мобилното приложение

„Ползвател“ – физическо лице, на което е предоставена Карта по силата на Договор за кредит, Рамков договор за издаване и предоставяне на платежна карта и Общи условия към цитирания Рамков договор.

„Изи Пеймънт Сървисиз“ ООД – дружество, регистрирано съгласно Българското законодателство, с ЕИК 204112059, притежаващо лиценз за дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, вписано в регистъра на БНБ с Решение № 259 от 25.10.2018 г.