Кандидатствай Вход
Euroins

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ,

съгласно чл. 324 и чл.326 от Кодекс за застраховането

 

Застраховател, наименование, правно-организационна форма

Застраховател е “Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД (Застраховател), вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 175436411.

Дружеството е лицензиран застраховател, съгласно Решение на Комисия за финансов надзор No 1601-ЖЗ от 12.126.2007 г.

Седалище и адрес на управление: Република България

град София, бул. „Христофор Колумб“ № 43

Интернет страница: www.euroinslife.bg

Интернет адрес на доклада за платежоспособност и финансово състояние на ЗастрахователяДокладът за платежоспособността и финансовото състояние на Застрахователя може да бъде намерен на интернет страницата на Застрахователя: https://euroinslife.bg в секцията „Документи“.
Ред за подаване на жалби съгласно правилата за уреждане на претенции по чл. 104, ал. 1 от КЗ

Застрахованият или Ползващото лице могат да възразят срещу определения размер на обезщетението или срещу евентуален отказ на плащане на такова. Това може да стане чрез подаване на жалба на адреса на Централен офис на “Застрахователно дружество ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД, посочен по-горе, до 30 дни след узнаване на решението, но в рамките на давностния срок на застрахователния договор.

Всяка подадена жалба се завежда в регистър на оплакванията, като получава входящ номер с дата.

Правилата за уреждане на претенции могат да бъдат намерени на интернет страницата на Застрахователя www.euroinslife.bg в секцията Документи/ Документи в случай на завеждане на претенция по животозастрахователна полица.

Застрахователят „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Христофор Колумб” № 43, вписан в търговския регистър на Агенцията по вписванията (www.brra.bg) с ЕИК: 175436411, в изпълнение на чл. 327 от Кодекса за застраховането, предоставя на клиентите на „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД информация за потребителите на застрахователни услуги за условията на Групов застрахователен договор ACCESS-001/2021.

Договорител по договора е „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, ул. „Балша“ No 1, ет. 2, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията (www.brra.bg), ЕИК 207140327.

Застраховател е „ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД.

Застрахователни покрития:

По пакет “Кредитна протекция” покритите рискове са: “Смърт” в резултат на злополука или заболяване; "Трайно намалена или загубена работоспособност над 70%" в резултат на злополука или заболяване, Временна неработоспособност /ВН/ в резултат на злополука или заболяване. В случай, че към началната дата на покритието застрахованият не може да декларира отсъствие на здравословен проблем, той ще бъде покрит за тези два риска само в резултат на злополука; Нежелана безработица в резултат на уволнение /НБРУ/ при условията на чл. 328, ал. 1, т.1-8 и т.11 от КТ: закриване на предприятието; закриване на част от предприятието или съкращаване на щата; намаляване обема на работа; спиране на работата за повече от 15 дни; при липса на качества на работника или служителя за ефективното изпълнение на работата; когато работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълняваната работа; при отказ на работника или служителя да последва предприятието, в което работи, когато то се премества в друго населено място; когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на работа на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност; при промяна на изискванията за изпълнението на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях, или при условията на чл. 106, ал.1, т.1 и т.2 и чл. 107, ал.1, т. 6 от Закона за държавния служител: закриване на администрацията, в която държавният служител работи; съкращаване на длъжността; в случай на възстановяване на незаконно уволнен служител, заемал преди това същата длъжност, или при прекратяване на договор за управление на търговско дружество. Ако в периода на застрахователното покритие настъпят обстоятелства, поради които Застрахованият за “НБРУ” не може да се възползва от този риск /напр. поради прекратяване на трудовото или служебното правоотношение, или договора за управление/, се активира покритието за "Хоспитализация в резултат на злополука (ХРЗ)".

По пакет “Защита на картата” покритите рискове са Грабеж на изтеглените средства (ГИС) - Кражбата следва да бъде извършена до 6 часа след направената транзакция, Откраднати документи и ключове (ОДК) и Кражба или тотална повреда на закупената стока (КТПЗС) - Застрахователя покрива кражба чрез взлом, грабеж или тотална повреда на закупената стока извършена в срок до 30 дни от датата на закупуване и при условие че същата е платена със застрахованата карта.

Размер на застрахователното плащане. В случай на настъпило застрахователно събитие по рисковете “Смърт” в резултат на злополука или заболяване; и “Трайна неработоспособност над 70%” в резултат на злополука или заболяване се изплаща усвоената към датата на настъпване на застрахователното събитие част от лимита на картата, с включени в нея договорна лихва, законна лихва за забава и всички други такси предвидени в договора с изключение на таксата за предсрочно погасяване. При настъпване на рисковете “Временна неработоспособност” в следствие на злополука или заболяване и “Нежелана безработица в резултат на уволнение” в зависимост от продължителността им Застрахователят изплаща до 4 месечни плащания в размер на 25% от усвоената, към датата на настъпване на застрахователното събитие част от лимита на картата, с включени в нея договорна лихва, законна лихва за забава и всички други такси предвидени в договора с изключение на таксата за предсрочно погасяване, както следва: между 31 и 60 дни – едно плащане; между 61 и 90 дни – второ плащане; между 91 и 120 дни – трето плащане; над 121 дни – четвърто плащане. При настъпване на риска “Хоспитализация” в резултат на злополука, Застрахователят изплаща 1 месечно плащане в размер на 25% от усвоената, към датата на настъпване на застрахователното събитие част от лимита на картата, без включени в нея такси и лихви за предсрочно погасяване и при условие че продължителността на престой в болница надвишава 5 дни. При условие, че към датата на падеж за следващия застрахователното събитие месец, Застрахованият е все още временно неработоспособен във връзка със същото застрахователно събитие, довело до неговото хоспитализиране застрахователното плащане продължава съгласно условията на риска Временна неработоспособност в следствие на Злополука или Заболяване. В случай на Грабеж на изтеглените средства, Застрахователят ще възстанови на Застрахования до 150 лв. изтеглени на банкомат от застрахованата карта, и отнети му заедно с нея в резултат на кражба само ако същата е съпроводена с физическо насилие върху Застрахования, и ако средствата са били отнети в момента на тегленето им или в период до 6 часа след направената транзакция. В случай на Откраднати документи и ключове Застрахователят ще възстанови направени от Застрахования разходи в размер на до 150 лв.,за издаване на нови лични документи или ключове от апартамент, автомобил или сейф, откраднати заедно с картата. В случай на Кражба или тотална повреда на закупената стока настъпила в срок до 30 дни от датата на закупуването и, Застрахователя ще възстанови на застрахования покупната цена на стоката. В случай че по отношение Застрахованият има застъпване по време на застрахователните събития се дължи застрахователно плащане само за риска, който е настъпил пръв по време.

Изключени рискове:

По отношение на всички рискове: ако застрахователното събитие е причинено умишлено от застрахования, както и в случай, че са представени неверни или неистински доказателства или документи. Застрахователят не изплаща застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие ВН в резултат на заболяване, ако застрахователното събитие е настъпило в срок до 30 дни от датата на приемане на застраховането, както и ако Застрахованият не е ползвал реално дните на отпуска за ВН поради злополука или заболяване. Отговорността на Застрахователя се изключва, в случай застрахователното събитие е резултат от предварително съществуващо заболяване, страдание или физическо състояние, както и неговите усложнения и рецидиви, за което застрахованото лице е получило медицинско консултиране, диагностициране или лечение в 3 годишен период преди датата на приемане на застраховането; самоубийство или опит за самоубийство, ако същото е извършено в първите 3 години от началото на застраховката; сбиване или участие в сбиване от страна на застрахования; други събития, настъпили в следствие излагане на опасност, самонадеяност или груба небрежност от страна на застрахования, включително, но не само боравене с експлозиви или огнестрелно оръжие; извършване на престъпление от общ характер от застрахования; виновно поведение на застрахования при управление на МПС, както и при липса на документи за правоспособност; изпълнение на смъртна присъда; война или военни действия, въстание, държавен преврат, бунт, терористичен акт или други подобни социални явления; ядрена енергия, радиоактивно излъчване, ядрени взривове /изключението не се прилага в случаите, когато ядрената енергия е използвана за медицинско лечение/; професионално практикувани спортове и/или високорискови дейности, които са свързани с употребата на моторни, летателни, въздухоплавателни и подводни средства, скокове от високо, катерения или такива, които включват участие на животни; хронична употреба на алкохол, наркотична зависимост или злополука, възникнала, докато застрахованото лице е било под въздействието на наркотици или алкохол, чието съдържание в кръвта /установено по надлежния ред/ е над 0.5 промила, както и от процедури по дезинтоксикация и лечения на алкохолизъм или наркотични зависимости; всяко състояние на застрахованото лице, директно или индиректно свързано със СПИН /Синдром на придобитата имунна недостатъчност/ или HIV /човешки имунодефицитен вирус/, така, както се определени от Световната здравна организация; психични заболявания, депресии, стрес или всяко състояние на психо-невротична основа и техните последствия; козметична/пластична хирургия, както и хирургични процедури, които не са извършени по изрично лекарско предписание или от правоспособен лекар; стерилитет, изследвания/диагностициране на стерилитета, изкуствено осеменяване; нормална бременност, раждане, прекъсване на бременността по желание на застрахованото лице и произтичащите от това усложнения или заболявания. Не се покрива и риска НБРУ, в случай че прекратяването на трудовото/служебното правоотношение или на договора за управление на търговско дружество е: станало по желание или със съгласието на застрахованото лице, както поради негово виновно и противоправно поведение или процедурата по прекратяването му е реализирана преди началото на застрахователното покритие; станало в уговорения изпитателен срок по договора; поради пенсионирането на застрахованото лице; свързано с предварително уговорен срок на правоотношението или на основание на друго предварително известно прекратително условие; извършено между роднини, включително по възходяща или низходяща линия, съпрузи, съдружници или акционери, както и в случаи на прекратяване на трудов договор или договор за управление на търговско дружество, които се сключени в чужбина; застрахованото лице не се регистрира в съответното териториално "Бюро по труда" като безработен и не получава обезщетение за безработица, както и в случай, че началото на застрахователното покритие е след прекратяването на трудовия договор или след започване на процедурата по прекратяването му. Отговорността на Застрахователя не може да бъде ангажирана и същият не дължи застрахователно обезщетение за рисковете ГИС, ОДК и КТПЗС в случай че те са възникнали в резултат на: кражба настъпила след 6тия час от изтегляне на парите за ГИС и след 30тия ден от закупуване на стоката за КТПЗС; пряко, или непряко въздействие на бедствия и/или излагане на въздействието на климатични условия; неразрешени платежни операции, ако Застрахованото лице ги е причинило чрез измама, умишлено или поради груба небрежност, както и при неизпълнението на което и да е от задълженията/която и да е от мерките, посочени в договора с издателя на картата, което се квалифцира като груба небрежност при ползване на платежен инструмент; тегления на пари в брой и плащания, реализирани с ПИН, освен ако тегленията доказано са били направени от Застрахованото лице под заплаха за физическо насилие. По отношение на риска КТПЗС Застрахователят не носи отговорност и за застрахователни събития на стоки, за които липсват идентификационните данни: вид, марка, модел в тяхната съвкупност не съответстват на идентификационните данни в представената фактура/касов бон за покупката; ако са причинени от или в следствие на: умисъл, груба небрежност или противоправно поведение на Застрахования, от неговия/та съпруг/а или партньор, с който има фактическо съжителство, деца /собствени, осиновени, заварени/, роднини по права линия и техните съпрузи, от лицата, с които живеят с него в едно домакинство или постоянно обитават жилището; неполагане на съответната дължима грижа от Застрахования за съхранение и опазване на стоката, неспазване на упътванията на производителя за експлоатация на стоката; щета на застрахованата стока, дължаща се на производствен дефект или присъщ дефект, или причинена от животно; кражба на стоката, ако тя е оставена без наблюдение на публично място; кражба на стоката от автомобил или друго превозно средство, при превозването му от мястото на закупуване до мястото на съхранение, освен ако е била оставена в багажник и не е била видима; всякакво друго отнемане на застрахованата стока, което не е кражба чрез взлом или грабеж и което не може да бъде удостоверено с официален документ от разследващите органи; щета на застрахованата стока, настъпила по време на превозването й от обществен или частен превозвач; щета на застрахованата стока в следствие на предизвикан пожар от запалена цигара, умишлен палеж и щети на контактни и други елементи от електрически устройства и инсталации вследствие висока температура при късо съединение или токов удар; наводнение или земетресение или други катастрофични събития, анонсирани от държавата като такива; не са покриват и щети настъпили вследствие ремонт, реконструкция или изпробване на водопроводни, канализационни или отоплителни инсталации, както и на присъединените към тях съоръжения и уреди; повреди, причинени от нормалното износване на стоката, както и постепенно влошаване на нейното качество, дължащо се на ерозия, корозия, влажност, топлина или студ; козметични повреди на стоката, като драскотини, петна, загуба на първоначалния цвят, които не пречат на нормалното функциониране и използване на стоката; щета на застрахованата стока, при която е нарушен фабричния стикер на стоката и не се разпознава серийният й номер/IMEI/марка/модел, както и в случаите, когато повредената стока не може да бъде представена на Застрахователя; в случай на щета или при настъпили увреждания на незастрахована стока; щета на застрахованата стока във връзка с нейната преработка /модификация/, преки и непреки последици от загуба или модификация на база данни, софтуерни програми и файлове; всякакви разходи за поправката на стоката, стоки или техните компоненти, непокрити от гаранцията на производителя; щети, заявени с измама; всякаква отговорност за щети върху друго имущество. Не са включени в обхвата на покритие и случаите на кражба на застрахованата стока от наети за работа лица или лица, на които им е разрешен достъп до мястото на съхранение на застрахованата стока; кражба на имущество, оставено на прозореца на помещението; кражба от незаключени помещения; кражба от необитавано помещение за повече от 45 дни /временното обитаване за три или по- малко дни не означава прекратяване срока на необитаемост/; непреки щети от пожар, предизвикани от загряване, пушек, пара, пепел, сажди, електрически или механични щети на стоката; разходи за инсталирането и съхраняването на закупената стока. Не са включени в обхвата на застрахователното покритие случайно повреждане на застрахованата стока от място, различно от адрес на съхранение, независимо дали е посочен в застрахователния сертификат. Не се покрива второ събитие за частично повреждане на застрахованата стока при положение, че Застрахованият не докаже, че стоката е била поправена и в изправност при първоначалния ремонт.

Срок и прекратяване на застрахователното покритие: Застраховката се сключва за срок от една година, като се продължава автоматично за нов едногодишен период, освен ако клиента не заяви писмено желанието си за отказ, най-малко 30 дни преди изтичане на едногодишния период. Началната дата на застрахователните покрития е, както следва: за рисковете Смърт в резултат на злополука или заболяване, ТНРЗ над 70%, ВН в резултат на злополука, Грабеж на изтеглените средства (ГИС), Откраднати документи и ключове (ОДК) и Кражба или тотална повреда на закупената стока (КТПЗС) - от 00.00 ч. на деня посочен за начало в застрахователния сертификат, за риска ВН в резултат на заболяване и НБРУ началото на застрахователното покритие е от 00.00 ч. на 31вия ден считано от деня посочен за начало в застрахователния сертификат. Застраховката се прекратява и при: извършено застрахователно плащане във връзка с настъпил покрит риск Смърт или Трайна неработоспособност над 70%; с навършване на 75 години за рисковете Смърт в резултата на злополука и ВН в резултата на злополука; с навършване на 65 години за всички останали рискове, а по отношение на риска НБРУ – с пенсионирането на застрахованото лице.

Застрахователна премия:

Застрахователната премия е месечна, начислява се като задължение по картата и е както следва:

 • По пакет “Кредитна протекция” - 1% от общото задължение на Застрахования към последнo число на предходния календарен месец, завишено нагоре до цяло число, но не по-малко от 1 лв. Застрахователна премия се начислява от Договорителя само за клиентите, които към последния ден на предходния месец имат общо задължение в размер над 10 лв.; 
 • По пакет “Защита на картата” - 2 лв.

Към застрахователната премия се добавя и вноска за Обезпечителен фонд в размер на 0.06 лв. за всеки месец от срока на кредита, съгласно разпоредбите на чл. 563 от КЗ.

Възможност за изменение на застрахователната полица: Застрахователната полица може да бъде изменен чрез подписване на анекс между Притежателя на полицата и Застрахователите.

Данъци и такси във връзка със застраховката:

Съгласно Закон за данък върху застрахователните премии се дължи данък от 2% за покриваните рискове Нежелана безработица, Грабеж на изтеглените средства, Откраднати документи и ключове и Кражба или тотална повреда на закупената стока като сумата на данъка е включена в размера на застрахователната премия.

В отношенията между страните се прилагат разпоредбите на застрахователния договор, общи и специални застрахователни условия, вътрешни правила и политики, както и съответните разпоредби на българското законодателство (Кодекс за застраховане, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите и др.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОСРЕДНИКА,

съгласно чл. 325 от Кодекс за застраховането

Посредник

Посредник по договорите за застраховка е „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписвания с ЕИК: 207140327.

Дружеството е вписано като агент в регистъра на застрахователните агенти, воден от Комисията за финансов надзор (КФН) на основание чл. 30, ал. 1, т. 12 от ЗКФН. Справка може да бъде направена в Комисията за финансов надзор на адрес: 1000 София, ул. „Будапеща" 16, тел. 02 940 49 99, е-поща: delovodstvo@fsc.bg. или на интернет сайта на КФН - www.fsc.bg.

Седалище и адрес на управление: Република България, град София, 1408, ул. „Балша“ No 1, ет. 2.

Подаване на жалби

Застрахованият може да възрази срещу предоставяната от „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД услуга по застрахователно посредничество чрез подаване на жалба на адреса на дружеството, посочен по-горе.

„АКСЕС ФАЙНАНС“ АД се ангажира да проучи детайлно случая и да отговори на жалбата в срок от 10 ( десет) работни дни от подаването ѝ, който отговор се изпраща на посочения от жалбоподателя адрес

Подаване на жалби пред Комисията за финансов надзор и други държавни органи

Жалби срещу Агента, в зависимост от естеството им, могат да бъдат подавани пред следните държавни органи:

 • Комисия за финансов надзор, на адрес: София 1000, ул. „Будапеща“ 16 или на e-mail: delovodstvo@fsc.bg;
 • Комисия за защита на потребителите, Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на застраховането и застрахователното посредничество, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние в тези сектори, на адрес: ул. Врабча № 1, ет. 3,4 и 5, София 1000 или на интернет страница www.kzp.bg, e-mail:adr.ins@kzp.bg
 • Комисия за защита на личните данни на адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” 2 или на e-mail: kzld@cpdp.bg, както и до други компетентни органи в зависимост от естеството на жалбата.

Всички спорни въпроси, за които не е постигнато споразумение между страните, могат да бъдат отнесени за разрешаване по компетентност от съответния български съд, по общия ред.

Обстоятелства във връзка с чл. 325(1), т.3 и т.4„АКСЕС ФАЙНАНС“ АД не притежава пряко или чрез свързани лица повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на застраховател. Застраховател, или предприятие майка на застраховател не притежава пряко или чрез свързани лица акции или дялове, представляващи повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на „АКСЕС ФАЙНАНС“ АД
Обстоятелства във връзка с чл. 325(1), т.7

Застрахователният агент има договорно задължение да извършва застрахователно посредничество изключително за „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД, ЕИК 175436411 за покритията по раздел 1 от Приложение 1 от Кодекса за застраховане.

За извършваната дейност по застрахователно посредничество, Застрахователният агент получава фиксирано възнаграждение от Застрахователя.

Застрахователният агент събира от името и за сметка на Застрахователя съгласията за застраховане, както и дължимата за застрахованите лица застрахователна премия по реда, посочен в Общите условия.

„АКСЕС ФАЙНАНС“ АД има право да събира застрахователни премии от името и за сметка на застрахователя.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СКЛЮЧВАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ

НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УРЕЖДАНЕ НА ПРЕТЕНЦИИ ПО ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ДОГОВОР

С настоящото „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД (Дружеството) предоставя информация за Вашите лични данни, които могат да бъдат обработени във връзка със сключване, изпълнение на задължения и уреждане на претенции по застрахователен договор.

Какви Ваши лични данни обработваме?

Личните данни, които обикновено се обработват във връзка със сключване и изпълнение на задължения по застрахователен договор, са следните:

• Име: име, презиме и фамилия.

• ЕГН.

• Контакти: електронна поща, адрес и телефон.

• Адрес: постоянен или настоящ.

• Банкова информация: номер на банкова сметка.

• Информация относно предмета на застрахователния договор – информация относно трудов стаж, професионален опит, и други.

• Здравни данни: информация относно вашето здравно състояние (диагноза, епикризи, други здравни документи), предоставена за целите на представяне на предложение, изработено за Вас, сключването на застраховка и предявяването на претенция.

На какво основание обработваме Вашите лични данни?

Обработването на Вашите данни е необходимо за сключването и изпълнението на застрахователен договор. Дружеството може да обработва Вашите здравни данни (диагноза, здравословно състояние, медицински документи), предоставени за целите на доказване на застрахователна претенция, за установяване, упражняване или защита на законови претенции. Дружеството може да обработва Вашите здравни данни за целите на изготвяне на предложение за застрахователен договор въз основа на Вашето изрично съгласие.

В определени случаи споделяме Вашите данни с доставчици на услуги (експерти и подизпълнители) на основание легитимния интерес на Дружеството да изпълни задълженията си като застраховател и да повиши качеството на предоставяните услуги.

За какви цели ще използваме Вашите данни?

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат използвани за целите на администриране на застрахователното правоотношение, включително, но не само, за целите на:

• изготвяне на индивидуално предложение за застраховка;

• плащане на застрахователната премия;

• обработване на претенции по повод настъпване на застрахователно събитие и изплащане на застрахователно обезщетение;

• предотвратяване на застрахователни измами;

• оценка на риска;

• изпълнение на законови изисквания, включително избягване на конфликт на интереси и корупционни практики или отнасящи се до мерките срещу изпиране на пари;

Профилиране

Моля, имайте предвид, че при изготвянето на Вашата оферта за конкретна застраховка е възможно Вашите лични данни да бъдат обект на профилиране чрез системи за обработване на информация. В зависимост от спецификите на конкретния вид застраховка, „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД може да използва информационни системи, за да изчисли вероятността за настъпване на застрахователно събитие. Информационните системи работят въз основа на зададени критерии, разработени от експерти актюери.

Вашите лични данни се профилират въз основа на легитимния интерес на Дружеството да оцени риска и поеме договорни задължения въз основа на оценка на риска. Можете да възразите на профилирането на личните Ви данни съобразно реда и условията, предвидени в Правилата за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите на лични данни в централния офис на дружеството.

На кого можем да споделим Вашите лични данни?

Дружеството зачита и пази поверителността на Вашите лични данни. При спазване на законовите изисквания е възможно

„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД да разкрие ваши лични данни на следните лица:

Доставчици на услуги (консултанти, експерти, оценители, адвокати). Когато използваме услуги, свързани със сключване на застрахователния договор и изплащане на застрахователното обезщетение, техническа поддръжка на информационни системи и оперативна поддръжка на дейността ни, е възможно Дружеството да разкрие лични данни. Подобно разкриване на данни се осъществява само при наличие на основателна причина за това и въз основа на писмена договорка получателите да осигурят адекватно ниво на защита.

При изпълнение на задълженията си по определени застраховки „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД може да разкрие Вашите данни на подизпълнители, които предоставят услуги от името на Дружеството извън територията на Република България.

При изпълнение на задълженията си, Дружеството може да трансферира лични данни при запитване от органите за държавно управление, на законово основание.

Презастрахователи: В изпълнение на законовото си задължение да осигури покритие на застрахователния си портфейл, „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД може да разкрие ваши лични данни на презастрахователи, презастрахователни брокери и техни представители.

Агенти и брокери: „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД работи с широка мрежа от агенти и брокери, зада може да Ви предостави услуги близко до Вас. За целта Ваши лични данни могат да бъдат споделяни (обикновено директно от Вас) на лицензирани агенти и брокери.

За какъв срок съхраняваме Вашите лични данни?

„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД съхранява отделните документи, които администрира за целите на изпълнение на задължения по застрахователни договори и претенции за изплащане на обезщетение,

За по-подробна информация относно сроковете за съхранение на всички документи, които „ЗД Евроинс Живот“ ЕАД обработва, можете да се обърнете към Дружеството.

Вашите права по отношение на личните Ви данни

При спазване на приложимото законодателство Вие имате следните права спрямо личните Ви данни, обработвани от

„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД:

 • Да получите достъп до Вашите личните данни, които Дружеството обработва, и да получите копие от тях.
 • При непълнота или неточност на данните, които Дружеството обработва, личните Ви данни да бъдат коригирани.
 • Да поискате данните Ви да бъдат заличени, когато са налице предпоставките за това. Такива случаи са ако е постигната целта, за която данните са събрани; оттеглили сте съгласието си, когато обработката се базира на съгласие и няма друго законово основание за обработка; данните Ви се обработват незаконосъобразно и други.
 • В определените от приложимото законодателство случаи да изискате обработката на личните Ви данни да бъде ограничена.
 • В случаите когато данните Ви се обработват на основание на легитимен интерес (изброени по-горе в това уведомление), можете да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на това основание.
 • Да упражните правото си на преносимост на данните и да поискате данните Ви да бъдат предоставени в структуриран, общоупотребяван и машинно-четим формат.
 • Да оттеглите даденото от Вас съгласие, когато обработването на личните Ви данни се основава на съгласие. Подробна информация относно условията и реда, по който можете да упражните правата си, ще намерите в Правилата за предоставяне на информация за упражняване правата на субектите на лични данни в централния офис на Дружеството.

Също така имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни, когато са налице съответните предпоставки за това.

Как да се свържете с нас?

Можете да се свържете с нас на следния адрес: България, гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, ел. поща: office@euroinslife.bg.

Промени в Уведомлението за поверителност

Уведомлението ни за поверителност може да претърпява изменения и всички те, ще бъдат публикувани на тази страница