Кандидатствай Вход
Как се прави проверка на ЦКР онлайн: стъпка по стъпка

Как се прави проверка на ЦКР онлайн: стъпка по стъпка

Централният кредитен регистър (ЦКР) е информационна система към Българската народна банка. В нея се съхранява информация за всички усвоени и погасени кредити, както и техният статус. 

Всеки може да изиска информация за информацията, съхранявана в ЦКР, както с подаване на физическо заявление, така и онлайн. 

Къде и как се прави онлайн проверката?

По реда на чл. 21-23 от Наредба 22 за ЦКР, всяко физическо или юридическо лице има право чрез писмено заявление да поиска от Българската народна банка (БНБ) информация за своята кредитна задлъжнялост.

Тази информация включва кои банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари са подали информация в системата на Регистъра. БНБ предоставя тази информация безплатно за физически лица в 14-дневен срок, като в други случаи - например при желание за по-бърза справка - се плаща такса.  

Целият процес от подаване на заявление, плащане и получаване на резултатите може да бъде проведен онлайн на сайта на БНБ. Онлайн проверката е за предпочитане пред личното пускане на документи в деловодството на БНБ на ул. Славянска No 6, тъй като се спестява ценно време. 

Подаване на онлайн заявлението

По-долу можеш да видиш стъпките за подаване на заявление към Централен кредитен регистър. 

1. Отваряне на онлайн формата

Проверката се извършва директно през сайта на БНБ. При влизане на bnb.bg се избира секция “Регистри и услуги” в горната лента с бутони. При отваряне на новия прозорец се избира “Електронни административни услуги”, а след това - “Информация за кредитна задлъжнялост”.

От дясната страна може да се стартира процедурата през бутон “Подаване на заявление за информация от ЦКР”. Системата дава възможност за проверка на статуса на подаденото заявление и за изтегляне на резултата чрез “Проверка на статус/ Получаване на резултат”. 

2. Удостоверяване на КУКЕП

След успешно удостоверяване на валидността на КУКЕП (Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен печат), се зарежда онлайн формуляр.

В него автоматично се попълва числото на идентификатора, както и ЕГН номера, който се съдържа в КУКЕП. 

3. Попълване на личните данни

Във формата има и още няколко полета, които задължително трябва да бъдат попълнени - трите имена, както са вписани в документа за самоличност; електронна поща; телефон за контакт; както и избор на срок за изпълнение на заявката.

Има четири възможни опции за скорост на обработка на заявката - до 4 работни часа, до 24 часа, до 7 работни дни и в 14-дневен срок. Последната опция е единствената безплатна, като за другите таксата се увеличава, в съответствие с намаляването на срока.

Лицето, което иска да получи справка, следва да даде и съгласие, че е информирано за обработката на личните данни, както и че декларираните данни са верни.

След попълването се избира бутон “Преглед”, като това е последна възможност да се сверят всички данни от потребителя. 

4. Допълнителни данни

В случай че е избрана платена услуга с желание за получаване на фактура, следва да се добави и отметка в “Желая да ми бъде издадена фактура”. При избор за платена опция това е част от серията допълнителни полета, които се появяват.

Другите такива полета са за тип населено място - град/село; името на населеното място, пощенския код, както и името и номера на улицата, блока и входа на заявителя.

След попълването им може да се продължи напред с процедурата с “Преглед”, а след показване на попълнената форма - OK, в случай че цялата информация е вярна. Ако желаеш да промениш нещо, може да избереш да се върнеш в предишната стъпка с бутон “Назад”. 

5. Плащане (при избор на по-кратък период за услугата)

Последният етап при избор на платена услуга е плащане през електронен POS терминал. В него следва да бъдат въведени данните на дебитната или кредитна карта, с която да се направи плащането. 

Проверка на справката

Отново в секция “Информация за кредитна задлъжнялост” се избира “Проверка на статус/Получаване на резултат”. При него се въвежда същият КУКЕП, с който е подадено онлайн запитването. След успешно удостоверяване на неговата валидност се зарежда екранна форма, в която може да се види статусът на подадените заявления със същия КУКЕП.

Данните могат да бъдат прегледани онлайн, като пред всяка заявка се избира иконата с малка лупичка. В случай че желаеш да изтеглиш справката, може да избереш иконата със стрелка в последната и най-дясна колона.

При проблеми с проверката на резултатите може винаги да пишеш на ccr-services@bnbank.org и да им опишеш внимателно своя проблем.

Изисквания за извършване на онлайн проверка в ЦКР 

За да получиш справка от Централния кредитен регистър (ЦКР) е необходимо да са налице няколко спазени условия. 

Технологични изисквания

Технологичните изисквания включват компютър с интернет връзка, инсталиран КУКЕП, както и регистрирана електронна поща. Всички те са необходими за извършване на онлайн проверката. 

Наличие на Квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП)

За повече информация за придобиване на КУКЕП следва да се обърнеш към Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). В нея има списък с доставчици и информация за придобиването му.

КУКЕП следва да е инсталиран на компютъра, с който правиш проверка.  

Плащане на онлайн такса

В случай че избереш по-бърза проверка или правиш проверка  повече от един път за последната една година, следва да заплатиш такса.

Плащането се извършва бързо и лесно през онлайн POS устройство, на което се плаща с дебитна или кредитна карта. 

Необходима информация за проверка

Информацията, която следва да се предостави в онлайн формата е сведена до абсолютния минимум. В нея се попълват ЕГН, трите имена на заявителя, електронна поща и телефон за контакт. 


В случай че избереш платена опция, е редно да оставиш информация за типа населено място, в което живееш, името му, пощенски код, улица с номер, блок и вход.

Сигурност на личните данни при проверка

БНБ е администратор на личните данни по силата на регламент 2016/679 и следва всички нормативи за GDPR. Институцията също уверява, че следва всички български норми свързани с обработката на лични данни.

В секция “За БНБ” може да бъде отворена страницата “Защита на личните данни”, където в детайли е описана политиката за защита на личните данни от БНБ. 
Всеки, който е предоставил личните си данни, може да изиска достъп до тях, коригиране и изтриване, ограничаване на обработката, както и право на преносимост. 
При проблеми потребителите винаги могат да се обърнат към надзорния орган - Комисията за защита на личните данни, чийто мейл е kzld@cpdp.bg, или към Длъжностното лице по защита на личните данни на БНБ - personaldata@bnbank.org. 

Интерпретация на резултатите от проверката в ЦКР

Данните, които следва да получите от справката, са същите, с които разполагат институциите с достъп до ЦКР.

Текущо състояние на кредитите

В справката е описано текущото състояние на всички налични кредити.

Това включва следната информация:

 • Брой на настоящите кредити;
 • Вид кредит - например банков заем, овърдрафт, кредитна карта и прочее;
 • Дати на просрочие - тук са в няколко вида - от 0 до 30 дни, от 31 до 60 дни, повече от 60 дни;
 • Остатъчен срок до падежа;
 • Договорен срок на кредита.
   
   

Просрочия по активни и по погасени кредити

Данните показват хронологично за последните 60 месеца (5 години) всички активни и/или погасени кредити. След изтичане на този период, данните се заличават. 

Нови кредити

В тази графа се отчитат кредитите, които са подадени след последния отчетен период или месец, като в справката се вижда договореният размер на кредита. 

Информация за лицата като съдлъжници и поръчители

Тук могат да бъдат открити и лицата, които са съдлъжници или поръчители по кредит. 

Възможности за обжалване

Единствените, които носят отговорност за данните, са банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, които участват в системата на ЦКР. 
Чл. 17 от Наредба No 22 за ЦКР на БНБ изрично постановява, че БНБ не може да извършва корекции на информацията, която им се предоставя от участващите в ЦКР институции. 
Ако установиш неточност в кредитното си досие, тогава следва да подадеш писмено заявление до институцията, която е отпуснала кредит и подала информацията към БНБ. В срок от 7 дни тя е длъжна да го разгледа и да предостави своя писмен отговор. 


Ако посочените нередности са налице, тогава институцията прави корекции, като изпраща новите данни към информационната система на ЦКР. Дейността с обжалването и промяната на данните в кредитното досие следва да не се таксува от институцията. 

Често срещани проблеми при онлайн проверка на ЦКР

Някои от най-често срещаните затруднения при опит да получиш информация за своята кредитна история са:

 • Проблеми с картата: При проблем с онлайн POS терминала следва да се обърнеш към банката-издател на твоята дебитна или кредитна карта. 
 • Проблеми с КУКЕП: При проблеми с КУКЕП следва да се обърнеш към твоя доставчик, както и към електронната система на ЦКР. Не се приемат облачни КУКЕП, както и такива без включен ЕГН. 
 • Проблеми със сайта: Ако имаш проблем със сайта, подаването на заявлението, получаването, изтеглянето и четенето на резултатите, следва да се обърнеш с въпрос към електронната поща на ЦКР - ccr-services@bnbank.org. 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) поддържа Регистър на доставчиците на удостоверителни услуги, които издават удостоверенията за електронен подпис. Повече информация и достъп до списъка могат да бъдат намерен онлайн. 
Важно условие е при закупуването му да заявиш, че искаш въпросният КУКЕП на смарт карта да съдържа ЕГН в подписа. Причината е, че доставчиците не са задължени да го включват. 

Все още към настоящия момент облачен КУКЕП не може да се използва за онлайн справки в ЦКР. 

В случай на грешка, неполучена справка или друга причина, поради която смяташ, че има неточност, може да изискаш от БНБ възстановяване на сумата. Това се прави след попълнено заявление “Искане за възстановяване на сума”, което може да се открие на сайта на БНБ. То може да се предаде на хартиен носител лично в деловодството на ул. Славянска No 6 в София, по пощата или по мейла: ccr-services@bnbank.org. 

0 Коментара