Кандидатствай Вход
Револвиращ кредит или овърдрафт: сравнение и препоръки

Револвиращ кредит или овърдрафт: сравнение и препоръки

Колебаеш се между револвиращ кредит и овърдрафт и не знаеш кой от двата финансови инструмента е по-подходящ за нуждите ти?  В тази статия, екипът на Бяла Карта разказва всичко, което трябва да знаеш - от приликите и разликите, до подходящите ситуации, в които да избереш всяко едно от двете решения.

Разликите между револвиращ кредит и овърдрафт

Револвиращият кредит е вид кредит, който титулярът може да ползва многократно, като тегли средства до определен лимит.  

За да има достъп до кредита, титулярът трябва да покрива редовно договорените месечни вноски. За разлика от редовния кредит, тези вноски не са фиксирани, но са винаги определяеми в съответния договор за кредит. 

Вместо това размерът им може да варира от минимално заложената в договора месечна вноска до пълния размер на дължимата сума - като титулярът има свободата да избере колко точно. Важно е само да бъдат в посочения диапазон и до определената от договора падежна дата

Използването на револвиращ кредит се среща най-често при кредитните карти

Овърдрафтът, както става ясно от  името му, насочва за надписване и минаване над определен праг. Това и представлява - възможността да надминеш определения лимит от разполагаеми средства по сметка. 

След минаването на този праг, сметката започва да се отчита на минус, а за използваните допълнително средства се начислява лихва. При постъпления на средства в сметката автоматично се попълва надвзетото. 

Най-често овърдрафт се използва към сметката, на която се превежда заплатата или пенсията. Затова и редовен трудов договор е едно от важните изисквания за финансиране чрез овърдрафт.

Видове овърдрафт

Овърдрафтът е оторизиран, когато предварително има подписан договор с банката с ясно упоменати лимит, лихва, възможни гратисни периоди и пр. 

Но може и да е неоторизиран - в случаите, когато са изтеглени повече пари от наличните в твоята разплащателна сметка, но без подписан договор. Подобни овърдрафти идват най-често с доста високи лихви и такси и поради това е добре да бъдат избягвани. 

Съществува и честата практика за отпускане на овърдрафт срещу обезпечение - недвижим имот, движимо имущество, депозирана сума, ценни книжа и пр. 

Ипотечният овърдрафт се среща при ипотечните кредити, когато е погасена част от главницата на кредита. В такива случаи банката дава възможност за повторна употреба на тази сума, в случай че това е необходимо. 

Предимства и недостатъци на револвиращия кредит

Едно от най-големите удобства на револвиращия кредит е неговата гъвкавост - клиентите могат да използват средства до определения лимит по всяко време. Възможността за повторно използване след погасяване на падежа също допринася за неговата привлекателност за потребителите.

Револвиращият кредит е привлекателен и защото дава възможност за постоянен достъп до средства, стига да се обслужва редовно и правилно. 

Може да се каже, че съществува и елемент на спестовност при револвиращия кредит, тъй като лихва се начислява само върху използваните средства. 

Един от най-големите недостатъци на този вид кредит е неговата цена. При револвиращият кредит най-често лихвите и таксите са по-високи от други видове кредити -  като например потребителските. 

При невнимателна употреба има и риск от свръхзадлъжняване, затова подобен кредит за оборотни средства следва да се използва максимално отговорно.

Предимства и недостатъци на овърдрафта

Една от основните ползи на овърдрафта е, че предоставя повече пари на клиентите от това, което те имат реално в сметката си. Така при непредвидени обстоятелства те винаги могат да са сигурни, че могат да теглят и правят плащания на мига. 

Това може да се случва и без личната им намеса - например в случаите на регулярно плащане или абонамент. 

По този начин овърдрафтът може да носи и известна доза спокойствие - като винаги наличен финансов план Б, който може да се задейства сам. 

Лихвата също се начислява само върху усвоената сума и на дневна база. За разлика от кредитите, най-често няма фиксиран план за изплащане на овърдрафта, като неговото погасяване става чрез постъпване на пари в сметката. 

Недостатъците му са, че лихвените проценти са най-често сравнително високи. При продължителен период на непогасяване, дължимата сума може сериозно да се увеличи, затова и носи сравнително висок риск от свръхзадлъжняване. Често се срещат и допълнителни такси при използването му.

Ако потребителят вече се затруднява да управлява своите финанси, овърдрафтът може вместо да помогне,  допълнително да внесе както финансова, така и психологическа тежест.

Неспособността да се погасяват задълженията по овърдрафта създава и риск за влошаване на кредитната история. Неоторизираният овърдрафт, който не е предварително уговорен, е с още по-високи лихвени проценти и такси от предварително договорения.

Разлики в лихвите и таксите при револвиращ кредит и овърдрафт

При револвиращия кредит най-често се начислява фиксирана лихва на месечна база и само върху използваната сума. 

Например при 960 лв. използвани от 1000 лв. лимит, лихва от 0.05% и за 30 дни, лихва ще се начислява само за използваната сума и само за посочения период. 

На ден това са 0.48 стотинки х 30 дни = 14 лева и 40 стотинки. 

Клиентът може да продължи да има достъп до кредита, стига да заплати поне минималната дължима сума, която е предварително уговорена в текста на договора.

Годишна такса за поддръжка, такси при теглене и такса за издаване са едни от най-честите такси при една револвираща кредитна карта. Много кредитни карти предоставят и гратисни периоди, в които да възстанови сумата, без да  се начислява лихва. 

При овърдрафта отново се изчислява лихва за всеки ден на използваните средства

Разликата е, че се случва банките да използват годишен променлив лихвен процент вместо фиксирана лихва. Тогава се използва референтният лихвен процент, който е публично достъпен и може да се провери от всеки в момента на сключване на сделката. 

Таксите, които се срещат при овърдрафт, са различни, като почти винаги има такса обработка кандидатстване. При желание за обработка на промени по овърдрафт, увеличение на лимита и срока, също е възможно да се начисляват такси. 

Кога револвиращият кредит е по-удачен избор?

Ако имаш нужда от постоянен, гъвкав и надежден достъп до средства, тогава револвиращият кредит е уместен избор за теб. Можеш да теглиш, да погасяваш и пак да теглиш наличните средства от кредитния лимит. 

Това е еднакво полезно при дългосрочни проекти и редовни или спешни нужди. 

При пътувания

При пътувания от всякакъв характер - бизнес пътуване или за почивка със семейството - кредитната карта е наистина полезен инструмент. 

Силата на кредитната карта е в приемствеността ѝ в различни страни по света, правейки я един от най-удобните спътници при пътувания в чужбина. Същевременно много кредитни карти предоставят и различни бонус системи и схеми с награди свързани хотели, самолетен транспорт, наем на автомобили и пр. 

При тях потребителят получава отстъпки при закупуване на билети, приоритетно обслужване, безплатни нощувки в хотели и др.

При неочаквани неприятни събития 

Такива събития включват нужда от спешен ремонт на колата или къщата, както и например медицински разходи. 

В такива ситуации револвиращият кредит може да се ползва като финансов буфер, с който да посрещнеш подобни неотложни разходи на мига. Така може да го считаш за предварително одобрен кредит, към който да се обърнеш бързо при нужда. 

За подобряване на кредитната история

Редовната употреба на кредитна карта за ежедневни покупки, съчетана с отговорното ѝ обслужване и плащане на задълженията, е един от най-добрите начини да подобриш своята кредитна история. 

Тя автоматично ти създава кредитно досие, като с малко постоянство, внимание и време може да ти помогне да имаш кредитна история, с която да кандидатстваш за одобрение за кредити и пред други кредитни институции. 

Участия в промоция, употреба на кешбек, трупане на точки

Така или иначе ежедневно правиш плащания и тегления с пари - защо и да не започнеш да печелиш от това? Много от кредитните карти идват с примамливи схеми за кешбек, при които търговецът изплаща обратно процент от покупката след време. 

Други имат точкова система, като с натрупването на даден брой точки се отключва награда или могат да се използват  отстъпки. Месечни промоции, игри и теглене на награди са също възможност да спечелиш нещо допълнително за себе си, без задължително това да ти струва много. 

Големи покупки

Поне до Ковид пандемията, след която силно нарастна безконтактното и онлайн плащане за всякакви нужди, една от най-честите употреби на кредитните карти бе за големи покупки - например за различна черна и бяла техника за дома.

Множество интервюта на експерти по темата свидетелстват за все по-голямото спокойствие и увереност на българите да използват кредитната карта за всякакви нужди, включително за големи покупки.
Има и причина за това поведение - например гратисния период на много кредитни карти, който помага на едно домакинство да се справи с подобен разход, като го отложи или раздели във времето. 

Кредитните карти също често имат някакво допълнително ниво на сигурност, както и по-ниски или нулеви такси за плащане на POS или теглене от банкомати. 

Кога овърдрафтът е по-удачен избор?

При краткосрочни касови разлики или неотложни разходи овърдрафтът е наистина полезен. Неговата гъвкавост и способност за бърз достъп до допълнителни средства са качествата, които го правят уместен в редица ситуации. 

Овърдрафт може да бъде използван и като автоматичен финансов буфер, който винаги да бъде готов да се задейства, особено задо регулярни плащания и сметки. 

За спешни и непредвидени разходи

Такива разходи включват пари за покриване на неотложен ремонт на колата или жилището.

Спешни медицински разходи, свързани с живота и здравето, също са ситуации, в които овърдрафтът е наистина полезен буфер. 

Пари за спешни ситуации

Пари до заплата

Когато ти остават няколко дни до постъпления на доходи - като например заплата, пенсия и бонуси - а нямаш налични средства в разплащателната сметка, тогава може да използваш овърдрафт, за да покриеш своите нужди. 

Можеш да гледаш на него като на един предварително потвърден кредит до заплата, който можеш да използваш за финансиране на нуждите си само при необходимост. 

Бързи покупки

Не всички покупки на мига са импулсивни покупки. Ограничени количества от желана или необходима стока, ползване на изгодни намаления или промоции са също добра възможност за употреба на овърдрафт.

В такива ситуации дори допълнителният разход, свързан с плащането на лихва, може да си заслужава - особено, ако отстъпката от направената покупка е многократно по-изгодна. 

Покриване на краткосрочни задължения

Покриването на един заем с друг рядко се препоръчва от финансови експерти, основно поради риск от потъване в дългова спирала. Но всяко правило си има изключение, включително и това. 

Когато имаш падеж от вноска, която трябва да бъде покрита, плащането чрез овърдрафт може да помогне да се избегне плащането на солидна неустойка или такса. Възможно е и да се избегне така и влошаване на кредитната история. 

Във всички ситуации обаче, подобен ход трябва да се обмисля само в краен случай. 

Кога е удачно да избереш кредитна карта Бяла Карта?

Ако търсиш гъвкавост, револвиращият кредит по Бяла Карта е идеален избор за теб. Максималният кредитен лимит от 5000 лв. също би трябвало да ти помогне при повечето ти финансови нужди. 

Бяла Карта е с доста по-гъвкави условия и може да получиш одобрение, без да имаш трудов договор и дори при влошено ЦКР. 

Това я прави идеален избор, ако имаш влошена кредитна история - след получаването ѝ може да я използваш за обикновени покупки. При редовното ѝ обслужване това ще ти помогне да изградиш положителна кредитна история. Допълнителен плюс е и липсата на такси при плащане на банкомат и на POS устройства.

Мобилното приложение и онлайн профилът на Бяла карта ти дават пълна отчетност и възможност за контрол на картата, включително блокиране и деблокиране, преглед на ПИН код и други.

Добре е внимателно да прочетеш условията на твоята банка или небанкова финансова институция. Изчислението на лихвата за овърдрафт е сложен процес, като обикновено се прави на база фиксиран лихвен процент върху използвания обем овърдрафт за всеки един ден.  Сложността най-често идва от факта, че салдото може да се променя с внасяне на средства, което включва различно изчисление за всеки един отделен ден.

Овърдрафтът е вид кредит, затова неговото обслужване също има отношение към кредитната ти история в Централния кредитен регистър.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш