Кандидатствай Вход
Какво е IBAN и как да го намериш?

Какво е IBAN и как да го намериш?

В днешния глобализиран свят финансовите трансакции са все по-често се правят международни преводи.

В началото това поставя предизвикателства при идентифицирането и проверката на банковите сметки. Именно поради тази причина се появява нуждата от международния номер на банкова сметка или по-познат като IBAN номер.

Може и да не подозираш, но този многоцифрен номер има своите специфики и изпълнява важни функции при прехвърляне на средства.

В тази статия ще разгледаме какво представлява IBAN, как е структуриран и колко цифри съдържа, каква информация може да даде, как да разбереш своя и каква е разликата между IBAN, BIC и SWIFT.

Какво е IBAN?

IBAN (international bank account number) е стандартна система за номериране за идентифициране на банкови сметки в международен план, въведена за първи път през 1997 г. в Европейския съюз от Европейския комитет за банкови стандарти (ECBS).

От средата на 2006 г. всички банкови сметки трябва да имат IBAN. Оттогава до днес IBAN се превръща в световен стандарт за идентифициране на банкови сметки ISO.

В България стандартът се използва както за презграничните, така и за местните плащания.

IBAN се състои от букви и цифри и по-точно от двубуквен код на страната, две контролни цифри и уникален номер на сметката, който може да варира от 15 до 34 знака в зависимост от държавата.

За какво служи IBAN?

IBAN номерът се използва като инструмент за подобряване на точността на информацията при извършване на преводи и улеснява получаването и изпращането на средства от страна на потребителите. 

При изпращане на пари както за местни, така и за международни трансфери, IBAN стандартът гарантира, че контролното число на банката ще провери валидността на номерата на сметките на изпращача и получателя (независимо от това дали те имат сметки в една и съща банка или не). 

Благодарение на това рисковете от грешки и забавяния при обработката на трансакциите се намаляват, като сигурността и ефективността на изпращането на пари се подобряват.

Какъв е българският IBAN?

Наредба № 13 на Българската народна банка определя български стандарт за IBAN номерата. Според наредбата, IBAN е последователност от 22 знака, комбинация между букви и цифри. 

Необходимо е всяка банкова институция да генерира уникален IBAN номер за всяка сметка, открита в институцията.

IBAN в България предоставя информация за банката и клона, в който се води сметката, както и за номер на банковата сметка.

Използваният в България IBAN е с обща дължина от 22 знака и структуриран, както следва:

  1. В началото започва с код на държава - „BG“; 
  2. Контролно число, състоящо се от две цифри и служи за проверка на IBAN сметката;
  3. След това са първите четири знака или букви от банковия идентификационен код (BIC), който е индивидуален за всяка банка;
  1. След това има четири цифри, които служат за идентификация на клона на банката или финансовата институция, към която е сметката;
  2. Следващите 2 цифри показват вида на сметката;
  3. Последните осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.

Къде да намериш своя IBAN?

За да откриеш своя IBAN, можеш да провериш банковото си извлечение, да попиташ банката си или да използваш онлайн банкиране.

На всяко едно от тези места е посочен IBAN номера на твоята банкова сметка. Добре е да знаеш какъв е, защото винаги, когато изпращаш или получаваш пари, ще трябва да предоставяш своя IBAN на изпращача или получателя.

В случай, че не можеш да се ориентираш и да намериш своя IBAN номер, можеш да се свържеш с финансовата институция и да поискаш да ти 

бъде предоставен документ, в който да бъде посочен IBAN номера на твоята банкова сметка.

Имай предвид, че това се води лична информация и по-скоро няма да ти бъде дадена по телефон. Може да е необходимо да отидеш до банков клон, за да се идентифицираш. 

Каква е разликата между IBAN, BIC и SWIFT?

BIC означава идентификационен код на банката. Това е уникален код, който идентифицира конкретна банка. 

Общност за глобална междубанкова финансова телекомуникация или по-познато като SWIFT е мрежа, която улеснява комуникацията между банките. 

Кодовете BIC и SWIFT често се използват като взаимозаменяеми и са необходими за изпращане и получаване на международни банкови преводи.

IBAN е отделен код, който идентифицира конкретна банкова сметка.

Докато BIC и SWIFT кодовете се използват за идентифициране на банките, участващи в трансакцията, IBAN се използва за идентифициране на конкретната сметка, която се дебитира или кредитира.

В заключение, IBAN е важен инструмент за улесняване на международните финансови трансакции. 

Той осигурява стандартизиран формат за идентифициране на банкови сметки в чужбина и спомага за намаляване на грешките и забавянията при трансакциите.  

За да откриеш своя IBAN, можеш да провериш банковото си извлечение, да попиташ банката си или да провериш в своето онлайн банкиране.

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш