Кандидатствай Вход

Салдо

Салдото по сметка представлява цялата налична сума в спестовна или разплащателна сметка, след като са отчетени всички приходи, депозити и са извадени от нея всички разходи, тегления, сметки за поддържане и прочее за определен период от време. 

То може да се вижда в извлеченията за кредитни карти, банкови сметки, заеми и други сфери, където е нужен ясен отчет за паричните потоци. 

При спестовните сметки или тези за дебитните карти в банките, това салдо обикновено отразява колко са наличните средства, които могат да бъдат теглени

За кредитните карти това салдо може да отразява колко от наличния кредитен лимит е изразходван и все още не е възстановен в пълния му размер - включително и с начислените такси и лихви. 

За инвестиционни сметки, салдото отразява пазарната стойност на активите в сметката - като тя може да се променя значително, в зависимост от настоящите цени на пазара. Например това може да са валута, акции, облигации, ценни метали, криптовалути и пр.  

Салдото по сметка е полезен инструмент в поне няколко направления. За отделните клиенти е удобен начин да проследяват своите финанси, да създават бюджети и да имат отговорно отношение към парите си - като например да избягват дългове. 

В света на бизнеса, салдото по сметка е ориентир при взимането на критични стратегически решения, както и при създаването на бюджети.

За финансовите институции салдото по сметка е мерило за финансовото здраве на даден индивид или компания и тяхната способност да изпълняват поетите задължения. Това неизбежно има и пряко отражение върху кредитния им рейтинг и потенциалния им достъп до бъдещо кредитиране. 

Методи за изчисляване на салдото

Първата стъпка при създаването на каквото и да е салдо по сметка е свързана с избирането на начален изчислителен период. Така началната стойност може да е както нула, така и отрицателна или положителна стойност, наследена от предишен период. 

Следващата стъпка е изчисляването на всички дебити - сумите, които добавят стойност към сметката. Те могат да бъдат постъпления, приходи, трансфери от други сметки, лихви по спестявания и др. 

От тези постъпления следва да бъдат извадени всички кредити за разглеждания счетоводен период. Сред тях са тегления, плащания по сметки, трансфери към други сметки и др. 

На тази база салдото по текущата сметка е равно на началното салдо плюс дебитите, минус кредитите. 

След направените сметки има два варианта - да има положително или отрицателно салдо. В единия случай постъпленията за разглеждания период са надвишили изходящите средства, а в другия - вземанията са надвишили постъпленията. 

Това изчисление може да варира в зависимост от контекста на всеки бизнес. В инвестиционните среди например, началното салдо може да отразява стойността на активите към първоначалната дата, а постъпленията или изходящите средства могат да представляват общата пазарна флуктуация на цената на този продукт за разглеждания период. 

При кредитните карти, където често се използва револвираща лихва, при изходящите средства може да се начислява и лихва за всеки ден, в който са използвани средства, както и допълнителни такси свързани с начина на теглене и пр. 

Как да проследим салдото по сметка? 

В зависимост от вида сметка и финансова институция има различни начини да се проследява салдото по сметка. 

  • Банково извлечение - един от най-класическите и познати способи е свързан с посещението на банков клон, където на хартиен носител се отразяват всички движения по салдото за даден период до крайното му състояние. Такова проследяване може да бъде изпратено и по пощата. Сходна на класическото банкиране е и проверката на салдото през ATM (банкомат), където след въвеждане на PIN, може да се получи бърза справка за настоящото състояние на салдото по сметката. 
  • Интернет банкиране - за това е достатъчно  финансовата институция да има развита онлайн система. Така всеки клиент със смарт устройство и интернет връзка може да влезе в собствения си профил и да разгледа салдото си по сметка, както и да изтегли данните, а ако желае - и да ги прехвърли на хартиен носител. 
  • Мобилно банкиране - то е на същия принцип като интернет банкирането, като разликата е, че се случва през приложение на смартфона на потребителя. Позволява още по-бърза и навременна връзка с личната сметка, както и следене на паричните операции и потоци. 
  • SMS банкиране - някои банки предлагат тази услуга, като в ясно упоменати събития или нива на преминаване на салдото, изпращат SMS уведомление към телефона на своя клиент. Такива събития могат да бъдат постъпления към или от сметката, преминаване на дадено ниво на салдото, привършване на сметката, отрицателно салдо и пр. 
  • Свързване с кол център - след предоставяне на лични данни и при връзка с оператор, клиентът може да получи информация за настоящото ниво на сметката си. Телефонната проверка на салдото по сметка варира при различните финансови институции, но се счита за традиционно в инвестиционните среди, където връзката между брокер и клиент изисква бързо информиране, лично доверие и вземане на решения на мига. 

Следенето на салдото е важно, за да се използва информацията интелигентно при финансово планиране и вземане на решения. 

Взаимодействие между приходите, разходите и салдото по сметката 

Макар изчислението на салдо по сметка да изглежда доста праволинейно, има няколко особености, които правят на практика неговото изчисление малко по-сложно. 

На първо място, това е ясното разбиране, че салдото по сметка е пряко свързано с разглеждания период - от коя до коя дата конкретно се изчисляват всички парични потоци. 

Затова от изключителна важност е правилното включване на първоначалното състояние на салдото при неговото изчисление по сметка. Това са унаследените стойности, които могат да са равни на 0, да бъдат положителни или отрицателни. 

За много лица и бизнеси, които оперират с множество валутни курсове, поддържането на салдо по сметка също може да е предизвикателство. За тази цел салдото е добре да е само в една валута, като превалутирането се случва точно в момента на постъпление или напускане на сметката - спрямо настоящия валутен курс. 

При използването на кредитна карта в чужбина е възможно да има допълнителни разходи при превалутирането.  

Във финансовата сфера има също ясни правила, при които може да се води счетоводство за салдото по сметка, особено що се отнася до нуждите за различните бизнеси. При тях може да се начисляват ДДС и корпоративно облагане на печалбата преди данъци. При международната търговия важат международните стандарти за финансово отчитане. 

Понякога държавата може да поставя контрол на капитала за търговия с друга държава. Всички тези фактори също пряко засягат начините, по които се изчислява салдото по сметка. 

Как да оптимизирате салдото си?

Оптимизирането на салдото по сметка изисква ясен поглед и вземане на разумни дългосрочни решения, както и постоянство при прилагането им. 

Редовно следене и преглед на всички разходи

Има широк набор от приложения, които могат да систематизират информацията от всички ваши финансови потоци и да я представят в семпла и достъпна форма - като например инфографика с ясна разбивка на всеки отделен компонент. 

Така може с един поглед да разбирате какво е настоящото финансово положение и да предприемате навременни мерки. 

Разумна употреба на финансови инструменти

Употребата на кредитни карти и бързи кредити, особено такива с бонусна система, може в определени ситуации не само да реши проблеми, но и да спести пари.

Това може например да се случи при ремонти, плащане на сметки и пр., където задържането на дълга или проблема може да го оскъпи значително във времето. 

Преглед на абонаментите и фиксираните разходи

Сметки за телефон, телевизия, интернет, различни приложения и услуги, включително и стрийминг - са редовен разход всеки месец. Лесно може да се направи пропуск и да се задържа абонамент за услуга, която вече не е нужна. 

Затова е добра идея всички подобни услуги да бъдат ясно вписвани в бюджета под обща графа, за да бъдат следени постоянно. 

Реални примери и казуси 

Казус 1: 

Иван е бояджия. Неговите приходи са от отделни проекти и могат силно да варират всеки месец, тъй като броят и обемът им са винаги различни. Той трябва да изчисли средномесечните си приходи, за да разбере колко трябва да задели настрана за данъци и за авариен фонд.

Решение:

Приходи от проекти:

Януари - 3000 лв.

Февруари - 2200 лв.

Март - 2300 лв.

Април - 2000 лв. 

Май - 2700 лв. 

Юни - 2500 лв. 

Средномесечен приход - 2450 лв. 

Лични разходи - 700 лв. 

Разходи,свързани с работата - 300 лв. 

Данъци - 150 лв. 

Неотложни разходи (общо): 1150лв. 

Налични средства след плащане на неотложните разходи: 1300лв. 

Ако използваме правилото за 50/30/20, където разделяме 50% от бюджета за неотложни разходи, 30% за забавления и 20% за спешни случаи, получаваме приблизително следните суми:

За спестяване: 490 лв (20% от 2450 лв.)

За забавления, подаръци и почивки: 735 лв. (30% от 2450 лв.)

В случая Иван има 75 лв, които може да избере къде да пренасочи. 

Казус 2:

Колеви са тричленно семейство с едно дете, планиращо покупка на собствено жилище. Те трябва да изчислят колко средства могат да заделят всеки месец, за да разберат колко могат да си позволят за ипотека.

Решение:

Техният общ месечен приход е 4900 лв. 

Личните им разходи  за храна и забавление са 1700 лв. 

Заделените 20% за спестявания се равняват на 980 лв. 

Това прави 2680 лв. общо лични разходи и спестявания, като по този начин им остават 2220 лв. налични всеки месец, с които да обслужват ипотеката си. 

Твоят онлайн профил или мобилното приложение на Бяла Карта са най-добрите начини да следиш наличността по Бяла Карта, както и всички погасявания или трансакции направени към и от нея. След като регистрираш своя профил на bialakarta.bg, може да свържеш и своята Бяла Карта с него - за целта само трябва да впишеш номера на своя договор (намира се под имената на кредитната карта) и своето ЕГН в секция Бяла Карта > Информация. След потвърждение чрез текстово съобщение на телефона ти, всички данни за твоята Бяла Карта следва да са видими в секциите Баланс, Трансакции и Погасявания. Същите стъпки важат и за да използваш тези услуги и през безплатното мобилно приложение на Бяла Карта. Единствено преди това трябва да го изтеглиш - от Google Play или App Store, в зависимост от вида мобилно устройство, което използваш. Това е още една стъпка към по-добър контрол и видимост на всички разходи свързани с твоята Бяла Карта.
Възможно е да има техническа грешка при изчисленията от страна на финансовата институция. Но твърде често някои трансфери се удържат от салдото. Ако обаче по една или друга причина те не пристигнат в сметката,към която са насочени, е възможно да бъдат възстановени обратно. Повечето пъти подобни трансфери се отразяват като приход, също както са били отразени по-рано като разход. Но е винаги добра идея да се свържете с финансовата институция и да съобщите за проблема.
Това е бюджетна рамка, която най-често се препоръчва като най-оптимална за водене на лични финанси. Тя се използва след облагане с данъци и разделя бюджета на следните пропорции: 50% за основни разходи, 30% за забавления и 20% за спестявания. Причината да е популярна е, че съчетава простота с ефективност и може бързо да постави в ред личните  финанси.