Кандидатствай Вход

"Айкарт" АД

Общи условия към Рамков договор за предоставяне на Кобрандирана платежна карта Бяла Карта/Аксес Файнанс/iCard

(в сила от 30.05.2016г., изм. на 04.01.2017г. и в сила от 13.01.2017г., изм. на 20.07.2018 г., изм. и в сила от 26.08.2019 г., изм. и в сила от 04.03.2020 г.)

Настоящите Общи Условия („ОУ") на „Айкарт“ АД, www.icard.com, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район "Младост", Бизнес Парк Варна, сграда Б1, ПК 9009, с ЕИК 175325806, представлявано от Явор Петров - Изпълнителен Директор, електронен адрес: office@icard.com, лицензирано и регулирано от Българска Народна Банка /БНБ/ като дружество за електронни пари по смисъла на Закона за платежни услуги и платежни системи („ЗПУПС“) и Директива (ЕС) 2015/2366 за платежните услуги („ДПУ") по силата на решение № 74 на УС на БНБ от 21.07.2011 г., изх. № на БНБ 4703-5081/25.07.2011 г., пълноправен член на MasterCard, VISA и JCB, (наричано по-нататък „Издател" или „Айкарт") уреждат условията и реда за ползване от Картодържатели на Кобрандирана платежна карта Бяла карта/Аксес Файнанс/iCard, издадена от Айкарт, средствата по която представляват отпуснат кредит от „Аксес Файнанс“ АД, вписано в Търговския регистър под ЕИК 207140327, със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1408, район "Триадица", ж.к. "Иван Вазов", ул. „Балша“ № 1, бл. 9, ет. 2, представлявано от Цветан Кръстев-Управител, като Аксес Файнанс е вписано като Представител на „Айкарт“ АД в Регистъра на клонове и представители на платежните институции по чл. 19 от ЗПУПС.

1. Дефиниции.

Следните дефиниции се ползват в настоящите ОУ:

“Издател” е Айкарт, който е Пълноправен член на Картовите Организации MasterCard, VISA, JCB, издава картите и авторизира платежните операции с тях.

“Представител” е Аксес Файнанс, вписано като представител на Айкарт в Регистъра на клонове и представители на платежните институции по чл. 19 от ЗПУПС, чрез който Айкарт предоставя на крайните клиенти платежния инструмент кобрандирана платежна кредитна карта „Бяла Карта/Аксес Файнанс/iCard“.

„Заемодател“ е Аксес Файнанс, в качеството му на финансова институция по чл. 3 от Закона за кредитните институции („ЗКИ“), регистриран в Регистъра на финансовите институции към Българска народна банка под № BGR00465, което отпуска кредит на Картодържателя по силата на отделен Договор за Кредит, сключен между Аксес Файнанс и Картодържателя.

“Картодържател” е физическо лице, което фактически ползва картата и което е:

- надлежно идентифицирано от Представителя според условията на приложимото законодателство и е сключило Рамков договор за предоставяне на Кобрандирана платежна кредитна карта Бяла карта/Аксес Файнанс/iCard с Аксес Файнанс, действащо от името на Издателя в качеството му на Представител на Издателя по смисъла на ЗПУПС;

- е сключило Договор за кредит със Заемодателя.

“Картова организация” означава MasterCard International ("MasterCard"), VISA Europe (VISA), JCB Europe ("JCB") или всяка друга картова асоциация или организация, включително компания-майка, дъщерно дружество, свързано лице или правоприемник на всеки от тях, в които Издателят притежава членство и е лицензиран да издава Карти и приема плащания, включително чрез Интернет или чрез Карти на такава картова организация.

“Чарджбек” означава процедура, при която Издателят нарежда обратно цялата или част от сумата по транзакцията на Акцентиращата институция в съответствие с правилата на Картовите организации.

“Спорове” означават всички несъгласия, оплаквания, съдебни дела, договорености и/или други такива спорове между Издателя и Картодържателя, възникнали във връзка с ползването на услугата или от всеки приложим закон.

“Продукти и Услуги” означа всяка цифрова или реална стока, услуга, продукт, цифрово съдържание, съвет, мнение, оферта, предложение, изявление, данни или друга информация, изобразена, разпространена, закупена или платена чрез Услугата.

“Кобрандирана платежна кредитна карта Бяла Карта/Аксес Файнанс/iCard”, наричана още „Бяла Карта“, „Кобрандирана Карта“ или „Карта" означава платежен инструмент с логото на Издателя и на Картовата организация, с дата на валидност, предоставена от Издателя и даваща възможност на Картодържателя да подава платежни нареждания за платежни транзакции. Картата винаги е персонализирана с персонални защитни характеристики, като PAN, дата на валидност, CVV, CVC или други подобни кодове. Картата е платежен инструмент, даващ достъп до картовата сметка, по която е отпуснат Кредит от Заемодателя.

“Картова сметка” е картовата сметка, водена от Айкарт в системата за карти и картови сметки на Айкарт, която обслужва изпълнението на транзакциите с издадените карти.

“Кредит” е сумата, определена от Заемодателя, която е опусната като заем на Картодържателя, по силата на сключения Договор за кредит между Заемодателя и Картодържателя и която може да се ползва чрез Картата.

“Персонализирани характеристики” или “Защитни характеристики” означава всички персонализирани защитни характеристики на Картата, данни за Картодържателя, PAN, дата на валидност, ПИН, CVV код, CVC код или други подобни кодове, защитни кодове и всяка друга уникална и/или идентифицираща информация, която Издателят, чрез Представителя предоставя на Картодържателя за достъп до платежния инструмент.

“Клиентската страница” е онлайн акаунт на платформата www.bialakarta.bg, представляваща информационна система, осигурена от Издателя или Представителя, достъпна от Картодържателя през Интернет, която дава възможност на Картодържателя да извършва неплатежни операции като преглед на история на транзакциите или конфигурацията на настройки за сигурност.

“Кредитен лимит на Карта” е определената от Издателя максимална сума, до размера на която могат да бъдат извършвани платежни операции с определена Карта, която ще съответства на предоставения на Картодържателя от Заемодателя Кредит.

“Разполагаеми средства по Картата” или „Баланс“ представлява Кредитният лимит на Картата, намален с размера на всички извършени с нея платежни операции и начислени такси.

“Платежна операция” е транзакция за плащане на ПОС-терминал, плащане в Интернет за Стоки и Услуги, теглене на пари от АТМ-терминал, или всяка друга платежна транзакция с парични средства, предоставени по кредита от Заемодателя по Картовата сметка или с платежен инструмент, валиден за Услугата.

“Неплатежна операция” означава операция по преглед на разполагаемите средства по картата, история на транзакциите, извлечения, предоставяне на обезпечение на задължения (ако е приложимо) и други неплатежни операции, които са включени в Услугата.

“Платежно нареждане” са всичките указания от Картодържателя към Издателя, нареждащи изпълнение на платежна операция.

“Услуга” означава Услугата, предмет на тези ОУ, наречена “Кобрандирана платежна кредитна карта Бяла карта/Аксес Файнанс/iCard”, представляваща издаване на платежен инструмент - Карта за усвояване на парични средства, отпуснати като кредит и изпълнение на платежни операции с паричните средства чрез Картата.

“Работен Ден” е ден, който не е събота, неделя или празник за банките в България.

“Уникален идентификатор” е комбинация от цифри, букви или символи, съобщени от Представителя на Картодържателя, които трябва да бъдат представени от Картодържателя при изпълнение на платежна транзакция, за да бъде идентифициран Картодържателя при това изпълнение.

2. Правно отношение

Тези ОУ уреждат ползването на Картата от Картодържателя, чрез която Картодържателят усвоява предоставените му от Заемодателя парични средства под формата на Кредит, уреден в отделен договор между Картодържателя и Заемодателя, които ще бъдат използвани за извършване на платежни операции, както е описано в настоящите ОУ.

3. Приемане на Условията

3.1 Картодържателят приема и е правно обвързан от тези ОУ, подписвайки същите.

3.2. Издателят може временно да преустановява или да прекрати окончателно Услугата незабавно без предварително известие, ако:

3.2.1. Картодържателят не е на възрастта, изисквана от закона, за да встъпи в договорни отношения или да оперира с платежния инструмент.

3.2.2. Картодържателят е лице, на което е забранено да му се предоставя Услугата, съгласно приложимото законодателство или съгласно правилата на Картовите или други организации, или съгласно правилата и политиките на Издателя.

3.2.3. Картодържателят не е бил напълно идентифициран или не му е извършена надлежна проверка на идентификацията, съгласно настоящите ОУ.

3.2.4. Издателят по своя преценка установи други причини като риск или неизпълнение на приложими закони и правила.

3.3 Издателят има право да уведоми Картодържателя по всяко време относно несъвместимостта му с изискванията за предоставяне на Услугата. Решението за отказ зависи само и единствено от личната преценка на Издателя и Издателят не носи отговорност за каквото и да е обезщетение.

4. Предоставяне и език на Условията

4.1. Копие от тези ОУ се предоставя на Картодържателя в процеса на регистрация за Картата, като същите са на разположение на Картодържателя на уебсайта за Услугата и в Клиентската страница.

4.2. След регистрацията за Карта, Картодържателят има право да поиска да му бъде предоставен Рамковия договор и ОУ, които ще му бъдат изпратени чрез Представителя на имейла, ако Картодържателят е представил такъв при заявката му.

4.3. Условията се предоставят на Картодържателя на български език.

5. Предаване на картата. Валидност на картата и подновяване.

5.1. Картата се предава заедно с отделен запечатан плик, съдържащ ПИН кода на Картата, лично единствено на Картодържателя чрез Представителя. При получаването на Картата Картодържателят трябва да представи своята лична карта, за да удостовери самоличността си пред Представителя. В случаите на преиздаване на Карта, нейното предаване и номер се удостоверяват в Анекс, представляващ Приемо-предавателен протокол.

5.2. Картодържателят е длъжен да се подпише на мястото за подпис на обратната страна на Картата незабавно след нейното получаване. Картата е собственост на Издателя и Картодържателят е единственото лице, което има непрехвърляемо право да я ползва. Използването на Картата от друго лице е забранено.

5.3. Картодържателят трябва да предостави актуална, пълна и точна информация относно личните си данни и да я поддържа винаги актуална и точна по време на ползване на Картата. При случай на всякаква промяна в информацията предоставена от Картодържателя, той се съгласява незабавно да извести Издателя чрез Представителя.

5.4. Ползването на Картата ще е възможно след нейната активация, както е описано в инструкциите за активиране, представени чрез Представителя.

5.5. Всяка Карта има срок на валидност до края на месеца, който е отбелязан върху нея. Картодържателят разбира, че след изтичане на срока й на валидност или след обявяването й за невалидна от Издателя по причина, свързана с изгубване, кражба, унищожаване или съмнение за измама с платежния инструмент, чрез Картата няма да могат да се извършват платежни транзакции.

5.6. При невъзможност за използване на Карта в резултат на нейното блокиране в случаите, описани в настоящите Условия, както например при изтичане на валидността й, загуба или кражба, на Картодържателя ще му бъде преиздадена Карта след подаване на молба до Представителя, като Картата се преиздава безплатно.

6. Предоставяне на Услугата от Издателя

6.1. Издателят може да откаже да изпълни Платежна операция, ако Издателят има обективни причини да подозира измама, нарушение от Картодържателя или нарушаване на закона или правилата на Картовите организации или други Организации. Изпълнението на транзакциите може също да бъде забавено във връзка със задълженията на Издателя, които той има съгласно приложимо законодателство срещу изпирането на пари, включително ако Издателят счита, че транзакцията включва измама, незаконни или неприемливи дейности, като забавянето продължава до момента на отпадане на съмненията, респективно до надлежното изпълнение на задължението от страна на Издателя, което няма да бъде умишлено отлагано. В случай че Издателят откаже да изпълни Платежно нареждане, Картодържателят ще бъде уведомен, освен ако това би било незаконно, или ако това ще компрометира разумните мерки за сигурност, прилагани от Издателя.

6.2. Картодържателят е уведомен, че ако Издателят блокира Картата, това може да попречи на неговия достъп до Разполагаемите средства.

6.3. Издателят не носи отговорност за отказани Платежни операции поради недостатъчен Баланс в Картовата сметка. Наред с това, с цел избягване на рискове, Издателят може да блокира ползването на Картата до наличието на достатъчно баланс за извършване на нови транзакции.

6.4. В случай, че се допусне извършването на транзакция, която води до надвишаване на предоставения Кредитен лимит или до негативен Баланс по картовата сметка, то Издателят има правото да удържи сумата по въпросната транзакцията при ново наличие на средства по картовата сметка на Картодържателя.

6.5. Издателят не носи отговорност и в случаи на отказ на транзакция поради липса на Интернет, ограничения на функционалността на Картата, проблеми със софтуера или хардуера на Издателя или Представителя, или надхвърлянe на установените лимити, определени от Издателя, или поради всяка друга причина, която е извън разумния контрол на Издателя.

7. Използване на Услугата от Картодържателя

7.1 Картодържателят се съгласява да използва Услугата само по начина описан в тези ОУ.

7.2. Платежни операции с платежна Карта

7.2.1 Всяка Карта може да се използва за транзакции на ATM-терминали, за плащане на ПОС-терминал, за плащане в Интернет (online плащания). По картовата сметка свързана с нея не могат да бъдат превеждани суми, освен преводите, извършвани от Заемодателя във връзка с Кредита.

7.2.2. За извършване на всяка една транзакция, Картодържателят е длъжен да подпише лично и със своя подпис (идентичен с този на гърба на Картата) документ (разписка от ПОС-терминал или слип от импринтер), който съдържа данни за транзакцията и/или да въведе ПИН или CVV2, освен ако картата няма функционалност за безконтактно плащане.

7.2.3. Платежното нареждане, извършено с Карта, ще бъде получено от Издателя в електронна форма. Съгласието за изпълнение на платежна операция с карта се дава преди изпълнението на Платежната операция. Съгласието се дава по някой от следните начини:

7.2.3.1.Чрез предоставяне на пластината на Картата от страна на Картодържателя за реализиране на конкретна платежна операция и:

- прочитане на чипа или магнитната лента на Картата от ATM-терминал или ПОС- терминал и въвеждане на валиден ПИН код; или

- чрез предоставяне на пластиката на Картата или собственоръчното й въвеждане в терминално устройство и прочитане на чипа й при извършване на транзакции на терминални устройства на самообслужване.

7.2.3.2. Чрез въвеждане и/или регистриране в Интернет на картови данни от Картодържателя, като 16-цифрения номер на Картата, валидност, CVV/CVC код.

7.2.4. При даване на съгласие за извършване на платежна операция по някой от описаните горе начини, Картодържателят извършва следните действия:

7.2.4.1 Неотменимо нареждане до Издателя и съгласие да извърши Платежната операция.

7.2.4.2. Безусловно се съгласява и нарежда на Издателя да задължи платежната сметка, обслужваща Картата със сумата на транзакцията, ведно с всички дължими такси и комисионни съгласно Тарифата, неразделна част от настоящите ОУ.

7.2.5. Картодържателят е длъжен да удостовери самоличността си пред съответния служител с документ за самоличност. Картодържателят има право да получи от съответния служител в обекта или ATM-терминала, където извършва транзакция с Картата, копие от разписката, издадена за транзакцията.

7.2.6. Картата представлява единствено средство, което опосредява плащането между Картодържателя и Търговеца. Издателят не носи отговорност при пълно, частично, лошо или забавено изпълнение от страна на Търговеца, или което и да е трето лице по сделки с Картодържателя.

7.2.7. При извършване на транзакции на територията на Република България или извън нея, Картодържателят се съобразява с Кредитния лимит на Картата, с Баланса и с правилата на кредитните/финансовите институции на мястото на извършване на транзакциите.

7.3. Транзакции чрез ПОС терминал. Плащания с Карта се извършват на всички ПОС-терминали или импринтери, носещи логото iCARD, VISA или MasterCard. Търговецът или друго лице има право да поиска допълнителна информация от Картодържателя за авторизация от Издателя или банката на търговеца.

7.4. Транзакции чрез ATM-терминал

7.4.1. Картодържателят има право чрез ползване на Картата и въвеждане на ПИН, което замества полагането на подпис от него, да усвоява средствата от предоставения му кредит чрез теглене на суми в брой, плащания и други операции на ATM-терминали, носещи логото на VISA или MasterCard.

7.4.2. За всяка транзакция чрез ATM-терминал, при поискване чрез въвеждане на съответния текст съгласно указанията, изписани на екрана на ATM-терминала, се издава в същия момент квитанция, която удостоверява нарежданията, които е дал Картодържателят. В случай че такава квитанция не бъде издадена, се счита, че транзакцията е валидно извършена и Картодържателят е длъжен незабавно да уведоми за това ATM-оператора, Издателя или Представителя. В тези случаи Представителят или Издателят следва да окажат съдействие на Картодържателя.

7.4.3. В случай на задържане на Картата от ATM-терминал Картодържателят е длъжен незабавно да уведоми Представителя, а Представителят се задължава да предприеме действия съвместно с Издателя за връщането на съответната Карта или издаване на нова Карта.

7.4.4. Картодържателят може във всеки един момент по своя инициатива да поиска преустановяване на възможността за осъществяване на транзакции чрез ATM-терминали със своята Карта, като уведоми Представителя за това.

7.5. Транзакции в интернет. При плащания в интернет-сайтове, които приемат разплащания с VISA или MasterCard, Картодържателят въвежда своето име както е изписано върху Картата, номера на своята Карта и срока й на валидност. В този случай може да му бъде поискана и допълнителна авторизация със CVV2 код.

7.6. Изпълнение на платежна операция.

7.6.1. Издателят изпълнява валидно отправените чрез Картите платежни нареждания при спазване на условията на настоящите ОУ, ЗПУПС, Наредба 3 на БНБ и всички изисквания на действащото законодателство към предоставянето на платежни услуги.

7.6.2. Транзакциите, извършени във валута, различна от валутата на Картата, се превалутират по курса на VISA/Mastercard за деня, в който е осчетоводена транзакцията.

7.6.3. Изпълнението на платежната операция става по процедурите и в сроковете на съответната Картова организация. Срокът, в който Издателят отразява транзакциите, е най-късно до края на следващия работен ден след деня на получаване на платежното нареждане. Вальорът на всяка конкретна платежна операция е датата на авторизация на операцията и отразяването й в автоматизираната система на Издателя.

7.7. Блокиране на Карта.

7.7.1. Издателят блокира Карта при:

7.7.1.1. Неизпълнение на настоящите ОУ от Картодържателя.

7.7.1.2. Изгубване, кражба или унищожаване на Картата.

7.7.1.3. Съмнение за злоупотреби и измама с Картата от страна на трети лица.

7.7.1.4. Получаване на уведомление от Заемодателя, че Картодържателят не погасява редовно дължимите вноски по предоставения му заем.

7.7.1.5. Забравен ПИН код от Картодържателя и/или три последователни неуспешни опита да се въведе валиден ПИН.

7.7.1.6. Изтичане валидността на Картата.

7.7.2. Картодържателят декларира, че е уведомен за задълженията на Представителя и Издателя във връзка със законодателството и мерките против изпирането на пари и борбата с тероризма, както и за техните задължения да предоставят документи за идентификация на своите клиенти. Картодържателят се задължава да предоставя всички изискани му от Представителя или Издателя документи, необходими за извършване на определена платежна операция, съгласно действащото законодателство за мерките против изпирането на пари, включително декларации за произход на средства. Издателят има право да откаже изпълнението на платежна операция, за която не са представени необходимите документи на Представителя, както и да блокира Карта, с която е извършена транзакция в нарушение на тези изисквания.

7.7.3. Издателят може по своя преценка да ограничи възможността за определени типове платежни операции общо или за конкретни държави, или в някои случаи, с цел да изпълни изискванията за риск и регулаторни изисквания. В случаите по предходното изречение, Издателят може по своя преценка и да наложи ограничения на сумата пари, които Картодържателят може да тегли за определен период от време или за целия период на ползване на Услугата.

7.7.4. Картата се деблокира по искане лично от Картодържателя до Представителя или до Издателя, ако Издателят сметне деблокирането за уместно с оглед причината за блокирането й. Издателят може да деблокира Картата и без искане на Картодържателя, в случай че причината за блокирането е отпаднала.

7.8. Отмяна на неразрешена транзакция и корекция на неправилни платежни нареждания.

7.8.1. В случай на неразрешена транзакция или неправилно платежно нареждане, се прилага ЗПУПС и Директивата за платежни услуги 2015/2366/ЕО. Картодържателят или изрично упълномощено от него лице може да подаде Молба за отмяна на неоторизираната транзакция до Издателя незабавно, след като Картодържателят е разбрал за транзакцията, но не по-късно от тринадесет (13) месеца след датата на дебитиране. Този срок не освобождава Картодържателя от задължението му да уведоми Издателя незабавно в случай на изгубване, кражба, незаконно присвояване или непозволено ползване на Персонализираните характеристики на Картата, нито от задължението на Клиента да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, за да намали рисковете и вредите.

7.8.2. Издателят чрез Представителя изпраща писмено уведомление до Картодържателя при окончателно решение по оспорването при завършване на процедурата пред VISA или MasterCard. Картодържателят може да се информира от Представителя на всеки етап от разглеждането на оспорването на транзакцията. Ако се докаже, че оспорването е неоснователно, Картодържателят дължи на Издателя съответната такса за оспорване пред VISA или MasterCard, съгласно Тарифата.

7.8.3. В случай че Издателят не установи безспорно автентичността на платежната операция, нейното точно регистриране, осчетоводяването, както и че операцията не е засегната от техническа повреда или друг недостатък, стойността на оспорената транзакция се възстановява незабавно по платежната сметка на Картодържателя, като с нея се увеличава размерът на разполагаемите средства по съответната Карта.

7.9. Други правила относно ползването на Картата.

7.9.1. Картодържателят се съгласява да не използва достъп (или да не прави опити за такъв) до сметката с други средства, освен чрез Картата, предоставена от Издателя.

7.9.2. Картодържателят се съгласява, че няма да участва в дейност, която пречи на или прекъсва Услугата, предоставена от Айкарт (или свързаните с нея сървъри и мрежи).

7.9.3. Картодържателят се съгласява, че няма да възпроизвежда, дублира, копира, продава, търгува или препродава Услугата за каквато и да е цел.

7.9.4. Картодържателят приема, че носи цялата отговорност (и че Издателят не носи никаква отговорност пред Картодържателя или пред трети лица) за всяко нарушение на задълженията му, съгласно тези ОУ и за последиците (включително всички загуби или вреди, които Издателят може да понесе) от всяко такова нарушение.

7.10. Неплатежни операции.

7.10.1. Издателят предоставя на Картодържателя неплатежни операции като проверка на Разполагаемите средства по Картата, конфигурацията на настройки за сигурност, сигнализиране за транзакции, история на транзакциите и други, които са достъпни в Клиентската страница на Услугата. Издателят може да подобрява, прилага нововъведения, затвърждава нивото или променя неплатежните услуги без предварително да известява за това Картодържателя.

7.10.2. Картодържателят може да наблюдава своите платежни операции в историята на транзакциите към персоналната страница на съответната Карта, редовно обновявана, без да бъде таксуван за това и се съгласява да не получава извлечения на хартиен носител. Въз основа на молба от Картодържателя, Издателят чрез Представителя може по своя преценка да предостави на Картодържателя допълнителни извлечения в хартиен формат или по друг начин за транзакциите, като в този случай Издателят има право да начисли такса на Картодържателя.

7.11. Текуща информация за транзакциите.

7.11.1. Картодържателят може да се информира за извършените с неговата Карта транзакции на неговата Клиентска страница в меню „Вход за клиенти" на интернет адрес www.bialakarta.bg или като се обади на телефон 0700 20 140

7.11.2. Данните от всяка сделка при използване на Карта се записват в информационната система на Издателя. Тези квитанции се считат за валидно доказателство за сделката, отразена в тях.

7.11.3. За извършените с Картата транзакции Представителят уведомява Картодържателя чрез публикуване на информацията на неговата Клиентска страница на интернет адрес www.bialakarta.bg, до която има достъп посредством меню „Вход за клиенти" и която Клиентът има задължение да посещава и/или чрез изпращане на електронно съобщение CMC на мобилния номер, посочен като номер на Картодържателя в Договора за Кредит. От този момент Картодържателят се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции, като започват да текат сроковете за оспорване на транзакции. Картодържателят се счита за надлежно уведомен за извършените платежни операции и в случай на неизпълнение на задължението си по процедурата за уведомяване на Представителя при смяна на посочения в Рамковия договор телефонен номер за контакт съгласно настоящите ОУ.

7.11.4. Картодържателят се задължава да поддържа винаги активен мобилния номер, посочен в Рамковия договор. В случай на промяна, преустановяване на ползването или каквото и да било спиране на този номер, Картодържателят се задължава незабавно писмено да уведоми Представителя, като при неизпълнение на това задължение Картодържателят понася всички вреди от извършените след неизпълнение на задължението транзакции, независимо от размера им.

7.11.5. При отказ на Издателя да изпълни транзакция с Картата, Представителят уведомява Картодържателя с информация за извършения опит за транзакция и това, че същата е отказана чрез изпращане на електронно съобщение CMC на мобилния номер, посочен като номер на Картодържателя в Договора за Кредит.

8. Персонализирани характеристики за Услугата и Мерки за сигурност и Изисквания.

8.1. Картодържателят се съгласява да използва всички Персонализирани характеристики, асоциирани с Картата на Картодържателя, само в съответствие с тези ОУ. Картодържателят има задължение да запомни Персонализираните характеристики и да ги пази в тайна по всяко време. Картодържателят е задължен да не разкрива на никого своите Персонализираните характеристики. Ако Картодържателят подозира, че някой друг е узнал Персонализираните характеристики, Картодържателят е длъжен да информира незабавно, съгласно процедурата, описана по-долу.

8.2. Издателят, чрез Представителя, предоставя на Картодържателя всички необходими инструменти за запазване сигурността на Персонализираните характеристики на Картата. Картодържателят е в състояние чрез Клиентската си страница (персонална уеб страница на Картодържателя или чрез обаждане на тел. 0 700 20 140) да контролира сигурността и да избягва непозволен достъп до Картовата си сметка или Картата. Услугата позволява на Kартодържателя да промени своя ПИН код на картата чрез АТМ устройство. Картодържателят има възможност и е задължен да се свърже незабавно и във всеки един момент с Центъра за връзка на Представителя и да информира Представителя за кражба, изгубване или незаконно присвояване или непозволен достъп, или ползване на Персонализираните характеристики на Картата. По тази причина Картодържателят носи пълна отговорност за пазенето на Персонализираните характеристики в тайна и за предприемането на мерки за запазването им и избягване на загуба, кражба или незаконно присвояване, или непозволен достъп и ползване на Картата.

8.3. На Картодържателя се забранява да дава Картата на трето лице дори когато Картата се ползва с ПИН, защото и в тези случаи с Картата може да бъде злоупотребено и това да бъде причина за неразрешени транзакции, за което Картодържателят носи пълна отговорност.

8.4. Картодържателят се съгласява да уведоми незабавно Представителя, чрез посочените в настоящите ОУ начини за контакт, в случай на изгубване, кражба, присвояване или непозволено ползване на Персонализираните характеристики и/или Картата и да предприеме всички превантивни и охранителни мерки, позволени от Услугата или Издателя, за да намали рисковете от непозволени транзакции и вреди. Картодържателят се съгласява да уведоми Представителя незабавно по същия начин за всяко едно нарушение относно сигурността на Услугата, което му е известно. Картодържателят има възможността да промени своя ПИН код чрез АТМ устройство на територията на страната, но ако има подозрение, че и други Персонализирани характеристики са били компрометирани (PAN, CVC, CVV, дата на валидност, други защитни кодове), Картодържателят е длъжен да предприеме действия по блокиране на картата след като се свърже с Издателя или Представителя, както е описано по-горе.

8.5. Ако Картодържателят смята, че Картата е била използвана по непозволен начин, Картодържателят трябва да се свърже с Представителя незабавно.

8.6. Издателят може да преустанови използването на Персонализираните характеристики, включително да блокира Картата, ако има основателни съмнения, че сигурността им може да е била компрометирана, или че е имало неупълномощено използване или измама.

8.7. Издателят или Представителят уведомява Картодържателя предварително, или ако това застраши сигурността на платежния инструмент - веднага след спирането на използването на Персонализираните характеристики или на Картата, посочвайки причините за спирането, освен ако това предоставяне на информация ще компрометира мерките за сигурност или по някакъв начин е незаконно. Издателят активира отново Персонализираните характеристики или Картата или предоставя на Картодържателя нови активни Персонализирани характеристики възможно най-бързо след като причините за спирането бъдат премахнати и при условие, че Картодържателят изпълни своите задължения към Издателя по картовата сметка, ако има такива.

9. Поверителност и Лични данни на Картодържателя.

Картоиздателят обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. („Общ регламент относно защита на данните“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на техните лични данни от страна на Картоиздателя, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент относно защита на данните изисква да бъде предоставена на субектите, се съдържа в Политиката за поверителност, която е налична на интернет страница www.bialakarta.bg.

10. Позволени транзакции и Политика на допустимост.

10.1. Картодържателят може да използва Услугата добросъвестно и в съответствие с употребата на Картата, както е определена от Картовата организация и в съответствие с тези ОУ.

10.2. Абсолютно забранено е да се ползва Услугата в нарушение на тези Условия или за каквито и да е други незаконни цели включително, но не само, измама, пране на пари, укриване на данъци или други незаконни дейности или дейности, които не са допустими според правилата на Картовите организации.

10.3. Нарушението, на която и да е от посочените забрани, може да доведе до незабавно спиране на ползването на Услугата от Картодържателя, блокиране на средствата по Картата, правото на Издателя да задържа средства по Картата за удовлетворяване на вреди, понесени от Издателя.

11. Такси за Услугата. Такси за обмен на валута.

11.1. Издателят ще начислява на Картодържателя такси за ползване на Услугата, определени в Тарифата. Тарифата може да бъде променяна от Издателя едностранно с 2-месечно предизвестие, изпратено от Представителя до Картодържателя чрез уведомление в Клиентската страница и чрез изпращане на кратко текстово съобщение (sms) на посочения от Картодържателя актуален телефонен номер, в който срок, ако Картодържателят не е съгласен да приеме промяната, трябва да извести Издателя изрично чрез Представителя и да се откаже от услугата. Актуализирането на Тарифата ще бъде публикувано и на уебсайта за услугата.

11.2. При транзакции с Картата, извършени във валута, различни от валутата на Картата, задълженията се превалутират като се трансформират във валутата на Картата, прилагайки актуален за деня на обработка курс на VISA или MasterCard, в който платежната операция е извършена, минала през клиринг или през сетълмент с Картовата организация и картовата платежна сметка се задължава с превалутираната сума.

11.3. Когато обмяна на валута се предлага от Издателя на мястото на покупката, преди авторизацията на платежната операция ще бъде представен на уебсайта на Издателя за Услугата обменния курс, който ще се приложи за транзакцията. Чрез пристъпване към нареждане на транзакцията Картодържателят се съгласява с обмяната на валута на базата на посочения обменен курс. Когато обмяна на валута, се предлага на мястото на покупката от Търговеца, а не от Издателя, Картодържателят избира да разреши платежната операция въз основата на обменния курс и таксите, прилагани от Търговеца, а Издателят не носи отговорност към Картодържателя за тази обмяна на валута.

11.4. Всички такси се начисляват на Аксес Файнанс и/или Картодържателя съгласно изрично посоченото в Тарифата, във валутата на издадената Карта.

12. Отговорност.

12.1. Издателят носи отговорност съгласно тези ОУ и правилата на ЗПУПС за точното изпълнение на платежните операции спрямо Картодържателя.

12.2. Издателят носи отговорност пред картодържателите за действия на Представителя си във връзка с предоставянето на платежната услуга по издаване на Кобрандираната карта и ще обезщети Картодържателя при настъпване на вреди във връзка с тези действия, както и за бездействията от страна на Представителя.

12.2. Картодържателят декларира, че разбира и се съгласява, че Издателят не носи отговорност спрямо него в отношенията на Картодържателя със Заемодателя по договора за Кредит.

12.3. Картодържателят носи отговорност за всички загуби, претърпени във връзка с непозволени транзакции в резултат на изгубен, откраднат или присвоен платежен инструмент, ако Картодържателят не е успял да осигури сигурността на платежния инструмент, до размер от 50 Евро.

12.4. Картодържателят носи пълна отговорност спрямо Издателя за всички вреди, породени във връзка с непозволени транзакции и/или всички вреди, независимо от сумата на загубите и вредите, ако Картодържателят е действал измамно, или с умисъл или груба небрежност не е изпълнил някое от задълженията си, произтичащи от тези ОУ или закона, включително задължението на Картодържателя да съхранява на сигурно място Персонализираните характеристики на Картата или друго задължение.

12.5. Картодържателят има право на обезщетение за понесените от него загуби във връзка с непозволени или неправилни транзакции, извършени след като Картодържателят е уведомил Издателя или Представителя за непозволените или неправилните транзакции. Картодържателят има право на това обезщетение само в случай, че същият е уведомил Издателя или Представителя за непозволените или неправилни транзакции незабавно в деня, в който картовата сметка на Картодържателя е била дебитирана. Издателят, в срок от седем дни, считан от датата на получаване на молбата на Картодържателя, подадена до него или чрез Представителя, проследява транзакцията и уведомява Картодържателя за резултата. Когато Картодържателят има право на обезщетение, Издателят ще възстанови сумата на неоторизираните транзакции, след приспадане на сумата за начислените такси според Тарифата, като кредитира картовата сметка на Картодържателя.

13. Прекратяване на Услугата.

13.1. Издателят може да прекрати окончателно занапред и Рамковия договор с двумесечно предизвестие, както е овластен за това от закона, освен ако по-кратък период не е уговорен в тези ОУ.

13.2. Издателят има правото да прекрати едностранно ползването на Услугата, ако настъпи дори и едно от следните събития:

13.2.1. Нарушаване отстрана на Картодържателя на задълженията им съгласно тези ОУ или закона, или правилата на Картовите и други организации (или са действали по начин, който ясно показва, че не възнамеряват, или не са в състояние да спазват разпоредбите на тези ОУ).

13.2.2. Недобросъвестност от страна на Картодържателя, например, но не само, непредоставяне на поискани данни или посочване на неверни данни.

13.2.3. Неполучаване на подновената Карта в съответствие с ОУ в рамките на два месеца след изтичане на срока на валидност на Картата.

13.2.4. Неизпълнение от какъвто и да е характер от страна на Картодържателя по договора му за Кредит със Заемодателя.

13.2.4. Издателят е принуден да прекрати Рамковия договор по силата на закон или правило на Картова организация или друга такава Организация, или по силата на разпореждане на регулаторен орган.

13.4. За прекратяването ползването на Картата на някое от изброените по-горе основания, Картодържателят ще бъде уведомен чрез Представителя в Клиентската страница и чрез изпращане на кратко текстово съобщение (sms) на посочения от Картодържателя актуален телефонен номер. Уведомлението за прекратяване може да се съобщи на Картодържателя чрез Месечните извлечения, включително по електронен път или да му бъде изпратено по друг подходящ начин, в съответствие с настоящите ОУ.

14. Промени по Условията.

14.1. Настоящите ОУ, както и Тарифата към тях, могат да бъдат променяни едностранно от Издателя, като Картодържателят ще бъде уведомяван за това чрез Представителя, който ще ги публикува в Клиентската страница на Картодържателя и на интернет страницата си на адрес www.bialakarta.bg, чрез Месечните извлечения и чрез изпращане на кратко текстово съобщение (sms) на посочения от Картодържателя актуален телефонен номер. Ако Картодържателят не възрази писмено срещу промените в двумесечен срок от уведомлението, необоримо се счита, че ги е приел. Ако не е съгласен с промените, Картодържателят има право с писмено изявление да прекрати незабавно правоотношението. В този случай Картодържателят се задължава да върне Картата на Представителя.

14.2. Картодържателят може да получи по всяко време актуалната редакция на настоящите ОУ и Тарифата на Издателя чрез отпечатването им от интернет страницата на Представителя (www.bialakarta.bg), както и на хартиен носител във всеки офис на Представителя.

14.3. Издателят си запазва правото без предварително уведомяване да осъвременява и преработва периодично своите политики или да добавя периодично нови фукционалности, които са в ползва на Картодържателя, които могат да се приемат и Картодържателя чрез самото им ползване. Такива преработки могат да станат по начин избран по свободна преценка от Издателя като този начин може да включва комуникация чрез имейла или чрез публикуване на информацията на уебсайта на Издателя или на Представителя за Услугата.

15. Комуникация и известия.

15.1. Картодържателят декларира, че разбира и се съгласява, че цялата комуникация във връзка с Картата ще се извършва чрез Представителя.

15.2. Уведомленията във връзка с използването на Картата се правят от Картодържателя до Представителя по: телефон 0700 20 140 (без допълнително таксуване), писмено в офисите на „Аксес Файнанс“ АД; електронна поща с адрес info@bialakarta.bg или help@bialakarta.bg

16. Общи законови условия.

16.1. Всеки иск или спор, възникнал в резултат от предоставяне на Услугата от страна на Издателя трябва най-напред да бъде отнесен към Представителя чрез посочените в настоящите ОУ начини за контакт. Картодържателят трябва да подаде Оплакване/Жалба лично, в писмен вид ясно заявявайки причините за жалбата/оплакването. Издателят ще се опита да намери разрешение на жалбата/оплакването, в разумен срок под условие, че е получено ясно и правилно подадено оплакване. Картодържателят може да отнесе всяко оплакване, което не е удовлетворено от Издателя за разглеждане от Помирителната комисия за платежни спорове с адрес: ул.„Врабча" № 1, ет. 4, София 1000, България, тел. +359 2 933 05 77, факс +359 2 988 42 18 или по електронен път чрез онлайн формуляр на интернет страницата на Комисията за защита на потребителите: www.kzp.bg  / www.abanksb.bg/pkps , която е овластена да предлага извънсъдебно решение на спорове, с което и двете страни трябва да са съгласни.

16.2. Картодържателят се съгласява, че автентичността и/или точното изпълнение на транзакциите и операциите от Издателя, ще се доказват с разпечатки или извлечения, изготвени или генерирани от информационната система на Издателя, като например клиентската страница или друга софтуерна система, използвана от Издателя, в качеството на регулирано дружество за електронни пари.

16.3. Отношенията на Картодържателя с Издателя се регламентират от законите на Р. България. Всички спорове по повод предоставяне на Услугата ще подлежат на решаване от компетентния български съд.

17. Тарифа за дължимите такси от Картодържателя за Кредитна карта Кобрандирана платежна карта Бяла Карта/Аксес Файнанс/iCard (изм. и в сила от 04.03.2020 г.)

Т А Р И Ф А

за дължимите такси

за Кобрандирана платежна карта Бяла Kарта/Access Finance/iCard

 Картодържател
Кредитен лимитбез такса
Такса годишно обслужване Кобрандирани картибез такса
Издаване на картабез такса
Преиздаване на картабез такса
Плащане при търговец в Българиябез такса
Плащане при търговец в чужбинабез такса
Плащане на комунални услуги през уебсайта на iCardбез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в Българиябез такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни от ЕС*без такса
Такса за теглене пари в брой на АТМ в страни извън ЕС*5 BGN
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в България1%
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в страни от ЕС*1%
Такса за теглене пари в брой на ПОС терминал в страни извън ЕС*1% + 6 BGN
Такса за неоснователно оспорена транзакция25 BGN
Промяна на ПИН-код в страни от ЕИО**без такса
Промяна на ПИН-код в страни извън ЕИО**без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни от ЕИО**без такса
Проверка на баланс на АТМ в страни извън ЕИО**без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни от ЕИО**без такса
Отказана транзакция на АТМ в страни извън ЕИО**без такса
Други операции АТМбез такса
Допълнителни услуги 
Преиздаване на карта /по искане на клиента/без такса
Такса за блокиране на картабез такса
Такса за деблокиране на картабез такса
Такса за известяване чрез e-mailбез такса
Промяна на параметри по картибез такса
Подробно извлечение всеки месецбез такса
Справки в Интернетбез такса
Стандартни лимити по трансакциидневен/седмичен
Теглене на пари в брой в България и чужбина1000/3000 BGN
Покупка на ПОС в България и в чужбина4000/7000 BGN
Общ лимит за транзакции4000/7000 BGN

* ЕС - Европейски съюз **ЕИО - Европейска икономическа общност

За нерегламентирани в тази Тарифа услуги, предоставяни от VISA, се прилага тяхната ценова политика.