Кандидатствай Вход

Българска народна банка (БНБ)

Българска народна банка (БНБ)е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879г.

БНБ се регулира съгласно Закона за Българската народна банка и европейското законодателство. Отчита се пред Народното събрание на Република България.

От 1 януари 2007 г. банката е пълноправен член на Европейската система на централните банки и участва активно във вземането на решенията в сферата на банковото дело и финансите в Европейския съюз. Управителят на БНБ е член на Генералния съвет на Европейската централна банка. Той се избира и назначава от Народното събрание за 6-годишен мандат.

Функции и дейност на Българска народна банка (БНБ)

Българска народна банка (БНБ) има ключова роля в българската икономика и полага грижи за поддържане на устойчивостта на българския лев. Освен, че единствена може да емитира пари, Българската народна банка контролира базисни финансови показатели като основния лихвен процент. Тя е и регулатор на всички участници в банковата и кредитната система на страната. От Българската народна банка се издава лиценз, за да може която и да било финансова или застрахователна институция да функционира на българския пазар.

В централната банка се водят редица регистри - както на финансовите институции, така и на финансовите продукти. Един от най-важните за всеки български гражданин регистър е Централният кредитен регистър - ЦКР. 

Всеки български гражданин, който поне веднъж е теглил кредит, вече е вписан в ЦКР. Информацията там се съхранява за период от 5 години назад. До 15-то число на всеки месец всички финансови дружества са длъжни да подават към Централния кредитен регистър информация за всички активни кредити, които са отпускали. 

Според това дали си обслужвал коректно или не своя кредит, в регистъра ще бъде вписан някой от следните 4 възможни статуса за кредита:

  • Редовен – това са кредити, които се обслужват редовно и няма забавяне в плащанията на вноските.
  • Кредити под наблюдение – това са кредити, със забава в плащанията от един до три месеца.
  • Необслужвани кредити – това са заеми с просрочени вноски за период от три до шест месеца.
  • Загуба – това са всички кредити, които не са изплащани повече от шест месеца.
3rd party

Българска народна банка (БНБ) е една от най-старите национални институции, създадена непосредствено след възстановяването на българската държава, на 25 януари 1879 г.