Кандидатствай Вход

Дълг

Какво представлява?

Дълг във финансовия смисъл на думата е парично задължение, заем, който трябва да се изплати. Той възниква в момента на усвояване на какъвто и да било заем и приключва в момента на цялостното му погасяване.

Какви видове задължения има?

Според вида на изтегления заем се квалифицира и вида на самия дълг. Може да е ипотечен дълг, потребителски и т.н.

Освен по вида на кредитния продукт, дългът може да се квалифицира и по различни други фактори, например:

  • срок (краткосрочен, средносрочен или дългосрочен)
  • задължено лице (държавен, частен, фирмен)
  • според коректното му обслужване (редовен, просрочен)...

Високата финансова култура предполага хората да запознати както с правилното управление на задълженията си, така и с критериите за избор на кредитен продукт, от който се нуждаят във всеки конкретен случай.

Специалистите по управление на лични финанси съветват до теглене на кредит да се стига при точно и ясно дефинирана нужда и с ясна визия на потребителя как ще погаси задължението.

Има и различни похвати как да избереш правилния размер кредит според вида на дълга. Те се определят най-вече като съотношение на размера на задължението към чистия месечен доход. Добре е всички кредити, които човек изплаща да не надвишават 20-30% от чистия му доход. В противен случай рискът да се изпадне в състояние на невъзможност да се обслужва заема е голям.

Въпреки всеобщото схващане, тегленето на кредит не е задължително нещо лошо. Често, използването на заем може да ти спести време и дори пари. Вместо да спестяваш с години, за да събереш пари за собствено жилище, например, би могъл да си го вземеш на кредит. Така няма да губиш пари за наем, а в същото време ще си използвал заема за инвестиция. Погасителният план ще те дисциплинира да правиш редовни вноски, а придобивката ти става твоя лична собственост веднага, още преди изплащане на дълга.

3rd party

Дълг във финансовия смисъл на думата е парично задължение, заем, който трябва да се изплати. Той възниква в момента на усвояване на какъвто и да било заем и приключва в момента на цялостното му погасяване.

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.