Кандидатствай Вход

Лихва

Лихвата има централна роля във финансовият свят. Тя може да бъде възприемана и като „цена“ на парите и в зависимост от начина на изчисление и приложение може да бъде проста и сложна лихва. 

В текущата статия се фокусираме върху това какво е проста лихва – какво означава, както и каква е формулата ѝ за изчисление. 

Какво представлява простата лихва?

Лихва е цената на даден финансов продукт. Може да има лихви по кредитни карти или по кредити, но и при депозитните сметки. При спестовните сметки, лихва се заплаща на клиента в замяна на това, че е предоставил свои лични средства.

При кредитите, потребителят заплаща някаква сума, за да има право да ползва средства назаем. Тази сума - цената на кредита най-общо казано - се нарича лихва. Обикновено лихвата се начислява като процент от усвоения кредит.

Простата лихва е начин на начисляване на лихва, при който се взема предвид само първоначалната сума на депозита или кредита. Това означава, че лихвата се начислява върху основната сума и не се натрупва с времето. 

По-често простата лихва бива широко използвана във финансовият сектор при заеми и краткосрочни инвестиции. 

Как се изчислява лихвата и как да оцениш кредитен продукт според лихвата му?

В интернет има разнообразие от кредитни калкулатори, с които можеш да изчислиш и сравниш разходите по всеки един кредитен продукт. 

Когато избираш кредит, не гледай само лихвата, а и какви други разходи са включени в Договора. Възможно е един заем да е с по-висока лихва, но крайна му цена да е по-ниска като се включат всички такси и разходи.

Формула за изчисляване на проста лихва

Формулата за изчисляване на проста лихва е относително лесна. 

Тя се определя от следните параметри: 

Проста лихва = Основна сума × Лихвен процент × Време

В тази формула времето бива в години. Това позволява лесното изчисление на общата лихва, която ще бъде получена или платена върху дадена сума за определен период.

Например: ако потребителят изтегли кредит в размер на 100 000 лева и годишната лихва е 4% за период от 20 години, изчислението ще изглежда по следния начин:

Размер на лихвата = 100 000 х 4% х 20, което е равно на 80 000, което е общата сума за лихви за целия период на кредита.

Ако кредитът е само за период от 1 година, то годишната сума за лихва ще бъде 100 000 х 4% = 4000 лева. 

Разлики между простата и сложната лихва

Както споменахме, лихвата може да бъде проста и сложна. 

Основната разлика между простата и сложната лихва е в начина на начисляване. При сложната лихва, лихвата се начислява не само върху основната сума, но и върху натрупаната лихва от предходните периоди. 

Този начин на изчисление може да доведе до значително увеличение на крайната сума при заети дългосрочни кредити и инвестиции.

Начисляването при простата лихва се извършва само върху първоначалната сума за целия период на заема или инвестицията. 

Простата лихва най-често се използва за краткосрочни заеми, като например заеми или краткосрочни депозити. Тя е предпочитан метод за изчисляване на „цената“ или дивидента при тези продукти, тъй като е предвидима и лесна за изчисление.

Влияние на инфлацията върху простата лихва

Инфлацията може да окаже значително влияние върху реалната стойност на лихвите. 

При по-висока инфлация, стойността, която се изплаща като лихва може да бъде значително намалена. Това е така, тъй като паричната стойност на основната сума намалява с времето

Поради тази причина, в договорите за заеми може да има клауза, че при годишна инфлация над определен процент, банката или финансовата институция имат право да увеличат лихвения процент. Това е един вид „застраховка“ за кредитора при форсмажорни икономически обстоятелства.  

При вземане на решения за инвестиция или заем трябва да се вземат предвид и нивата на инфлацията. Важно е да се направи оценка какъв тип лихвен процент е подходящ за повода – плаващ или фиксиран

Фиксиран лихвен процент срещу плаващ лихвен процент при кредитиране - какво да избереш?

Решението дали да избереш фиксиран или плаващ лихвен процент зависи от множество различни фактори, включително икономическите условия, личните финансови обстоятелства и предпочитанията на заемополучателя.

Фиксиран лихвен процент

При наличието на фиксиран лихвен процент лихвата по кредита или депозита остава непроменена през целия период на договора, осигурявайки стабилност и предвидимост.

Изборът на фиксиран лихвен процент има своите предимства. 

Някои от тях са:

  • Предвидимост на плащанията: Фиксираният лихвен процент гарантира, че твоите плащания ще останат консистентни през целия период на заема или депозита. Това е особено полезно за тези, които искат да бюджетират ефективно и да могат да планират разпределението на финансите си. 
  • Решение при дългосрочни заеми: За дългосрочни заеми като ипотечния кредит например, фиксираният лихвен процент може да предложи спокойствие за дълъг период, особено когато лихвените проценти са ниски при вземането на кредита. Дори и времената да се променят, фиксираният лихвен процент дава възможност да предвидиш плащанията си и финансите си. 

Дори и при икономическа нестабилност и покачване на лихвените проценти, фиксираният лихвен процент предпазва от увеличаване на разходите по кредита. 

Плаващ лихвен процент

Плаващият лихвен процент може да варира през различните периоди на договора. Това се случва в зависимост от измененията в основния лихвен процент, определян от централните банки и другите параметри, на чиято база банката или финансовата институция изчисляват лихвата. 

Промяната в лихвения процент може да доведе до промяна на вноската по кредита. 

При икономическа стабилност и тенденция към намаляване на лихвите, плаващият лихвен процент може да спести пари в дългосрочен план. Ако избереш фиксирана лихва от например 5%, но след само няколко години общият лихвен процент бъде по-нисък от това – то ти ще се окажеш в неизгодна позиция. Плаващата лихва обаче позволява да вървиш спрямо тенденцията. 

Разбира се, дори и да имаш фиксиран лихвен процент, в подобна ситуация на намаляване на лихвите, може да има логика да рефинансираш кредита си. Това обаче е въпрос на допълнителен анализ. 

При нужда от вземане на решение за типа лихвен процент, важно е да се консултираш с финансови специалисти и да анализираш как всеки от вариантите отговаря на твоите възможности, стратегия и цели. 

В заключение, простата лихва представлява важен финансов инструмент, който е особено подходящ за краткосрочни финансови продукти поради своята предсказуемост и лесното начисляване.

Финансовите решения трябва да се вземат с добро разбиране на всички параметри и потенциални рискове, за да се максимизират ползите и да се минимизират възможните загуби.

Формула
3rd party

Проста лихва = Основна сума × Лихвен процент × Време

Например: ако потребителят изтегли кредит в размер на 100 000 лева и годишната лихва е 4% за период от 20 години, изчислението ще изглежда по следния начин:

Размер на лихвата = 100 000 х 4% х 20, което е равно на 80 000, което е общата сума за лихви за целия период на кредита.

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.