Кандидатствай Вход

Минимална заплата

Минимална заплата е най-малкия възможен размер на трудовото възнаграждение. 

От 1 април 2022-ра година, размерът на МРЗ в България беше повишен на 710 лева. В зависимост от конкретната длъжност, има и различен минимален праг за заплащането в определени сектори, който се договаря периодично между работодателските организации, синдикатите и държавните институции. В страните, в които липсва подобно колективно договаряне, минималната работна заплата е най-малкото възможно възнаграждение за всички сектори без специално определен минимален праг.

Как се определя размера на минималната заплата?

Размерът на минималната заплата за България се определя ежегодно с приемането на Закона за държавния бюджет. При правителствено решение, изменение в размера й могат да се правят и по-често.

Какво зависи от размера на минимална заплата?

Минималната заплата се ползва като основа за изчисляване на редица социални плащания и обезщетения. През 2022-ра година, например, беше прието обезщетението за оглеждане на дете през втората година да е равно на една минимална работна заплата. Като процент от МРЗ се определят минималните възнаграждения на социалните работници и личните асистенти.

Макар и да не е окончателно прието, в годините все повече се говори за общ механизъм за определяне на минималната работа заплата в рамките на Европейския съюз. Трябва да се има предвид обаче, разликата в минималното заплащане в отделните страни-членки варира в доста голям диапазон. Затова се обсъжда по-скоро обвързване на отделни макро икономически показатели - например минималната заплата да се обвърже със средната за съответната страна.

Средната заплата е по-обективен измерител за икономиката на която и да е страна, тъй като тя се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния брой на наетите по трудов договор, без лицата в отпуск по майчинство. Ако минималната работна заплата започне да се изчислява като процент от средната, най-вероятно размерът й ще расте по-често и по-справедливо.

3rd party

Минимална заплата е най-малкия възможен размер на трудовото възнаграждение. В зависимост от конкретната длъжност, има и различен минимален праг за заплащането, който се договаря периодично между работодателските организации, синдикатите и държавните институции.

В случай че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.12% на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 43,2%. Лихвата е само 3.6 % на месец или 0.12 % на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.ПРИМЕР:Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.12% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.24 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.24 лева.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.