Кандидатствай Вход

Минимална заплата

Минимална заплата е най-малкия възможен размер на трудовото възнаграждение. 

От 1 януари 2023-ра година, размерът на МРЗ в България беше повишен на 780 лева. В зависимост от конкретната длъжност, има и различен минимален праг за заплащането в определени сектори, който се договаря периодично между работодателските организации, синдикатите и държавните институции. В страните, в които липсва подобно колективно договаряне, минималната работна заплата е най-малкото възможно възнаграждение за всички сектори без специално определен минимален праг.

Как се определя размера на минималната заплата?

Размерът на минималната заплата за България се определя ежегодно с приемането на Закона за държавния бюджет. При правителствено решение, изменение в размера й могат да се правят и по-често.

Какво зависи от размера на минимална заплата?

Минималната заплата се ползва като основа за изчисляване на редица социални плащания и обезщетения. През 2022-ра година, например, беше прието обезщетението за оглеждане на дете през втората година да е равно на една минимална работна заплата. Като процент от МРЗ се определят минималните възнаграждения на социалните работници и личните асистенти.

Макар и да не е окончателно прието, в годините все повече се говори за общ механизъм за определяне на минималната работа заплата в рамките на Европейския съюз. Трябва да се има предвид обаче, разликата в минималното заплащане в отделните страни-членки варира в доста голям диапазон. Затова се обсъжда по-скоро обвързване на отделни макро икономически показатели - например минималната заплата да се обвърже със средната за съответната страна.

Средната заплата е по-обективен измерител за икономиката на която и да е страна, тъй като тя се изчислява като начислените средства за работна заплата за отчетния месец се разделят на средния брой на наетите по трудов договор, без лицата в отпуск по майчинство. Ако минималната работна заплата започне да се изчислява като процент от средната, най-вероятно размерът й ще расте по-често и по-справедливо.

3rd party

Минимална заплата е най-малкия възможен размер на трудовото възнаграждение. В зависимост от конкретната длъжност, има и различен минимален праг за заплащането, който се договаря периодично между работодателските организации, синдикатите и държавните институции.

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.