Кандидатствай Вход

Небанков заем

Небанков заем е всеки заем, издаден от небанкова финансова институция. Сам по себе си той не се различава почти по нищо от банков заем.

Разликата идва от вида на дружеството - кредитор. Съгласно българското законодателство, всяко финансово дружество трябва да бъде лицензирано от БНБ. В този лиценз се посочва точно какви операции може да извършва фирмата. Всяка институция, която може да извършва финансови операции е финансова институция. В зависимост от лиценза, с който разполага, тя може да е банкова, небанкова или друг тип. Небанковите финансови институции могат да бъдат:

  • кредитни институции с лиценз за небанкова финансова институция
  • застрахователни дружества
  • пенсионни фондове
  • здравни фондове
  • инвестиционни дружества
  • колективни инвестиционни схеми.

Има ли друга разлика между банков и небанков заем?

Като цяло, кредитите, предоставяни от небанкова финансова инситуция са по-малки по размер от банковите. Небанковите заеми се предоставят за нужди до заплата или някакви извънредни разходи, за кратък срок и в относително малък размер. 

Обикновено оценката на кредитоспособността, когато кандидатстваш за небанков заем, се извършва по-бързо. Такива кредити често не изискват обезпечение. Предоставят се и на по-рискови клиенти. Понякога се изисква поръчител или банкова гаранция. 

За разлика от банковите кредити, при небанковите повечето процедури се случват в по-кратки срокове.

Как се погасява небанков заем?

Кредит от небанкова финансова институция се погасява както всеки банков заем. Обикновено е съпроводен с погасителен план, в който са посочени вноски и срокове за погасяването им. Преди да изтеглиш какъвто и да е заем, трябва да се запознаеш много добре с условията по него, както и със сроковете и начините за погасяване на вноски. 

Небанковите финансови институции често предлагат по-гъвкави форми за погасяване на задължения по отпуснати от тях кредити. Освен с банков превод към посочена сметка, небанковите кредити могат да бъдат погасявани и онлайн, през клонове на различни посредници и други.

Небанков заем - какво представлява, кога да го използваш и за какви нужди може да е полезен
3rd party

Небанков заем е всеки заем, издаден от небанкова финансова институция. Сам по себе си той не се различава почти по нищо от банков заем.