Кандидатствай Вход

Обезпечение по кредит

Обезпечение е нещо ценно, което заемодателят може да отнеме от кредитополучателя, в случай, че длъжникът не изпълнява договора си за кредит. 

То може да бъде и свързано с друго лице - поръчител, който да предложи своя доход като гаранция, че даден кредит ще се плаща редовно.

Какви видове обезпечения има?

Най-общо, обезпечението може да бъде лично или вещно.

При личното, наред с длъжника се задължават и други лица - поръчител, гарант или солидарен длъжник. Поръчителството по едно задължение означава, че поръчителят приема да отговаря за чуждия дълг.

Вещното обезпечение е свързано с материален актив, който банката може да продаде, за да покрие разходите си по кредита като недвижим имот, оборудване, стока, ценни книжа и други.

Какво е банкова гаранция и защо тя може да бъде алтернатива на обезпечението?

Някои финансови институции предлагат на клиентите си да изберат между това да предоставят обезпечение по кредита си - лице или имущество, или да си платят за услугата "Банкова гаранция". Тази услуга се заплаща, като срещу това заплащане кредиторът или посочено партньорско дружество стават гарант по кредита.

С банковата гаранция, дружеството, посочено като гарант, писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари в случай на некоректно изпълнение на договора за кредит при някакви условия.

Защо предоставянето на обезпечение не е непременно нещо лошо?

С добавянето на някаква гаранция при теглене на кредит, дружеството - кредитор може да занижи изискванията към кредитополучателя. Така например, може да бъде отпуснат заем дори и при доход на лицето по-нисък от изискуемия, или пък да не се изисква доказване на доходите му с Трудов договор. В практиката определени видове кредит винаги имат клаузи за гаранция. Ипотеките, например, включват като залог новозакупеното или друго жилище . Ипотеката се вписва като тежест на имота докато кредита не бъде погасен.

3rd party

 Обезпечение е нещо ценно, което заемодателят може да отнеме от кредитополучателя, в случай, че длъжникът не изпълнява договора си за кредит.

В случай, че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.14%* на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.ПРИМЕР: Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.14% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.78 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.78 лева.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 50.40%. Лихвата е само 4.2% на месец или 0.14% на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.