Кандидатствай Вход

Обезпечение по кредит

Обезпечение е нещо ценно, което заемодателят може да отнеме от кредитополучателя, в случай, че длъжникът не изпълнява договора си за кредит. 

То може да бъде и свързано с друго лице - поръчител, който да предложи своя доход като гаранция, че даден кредит ще се плаща редовно.

Какви видове обезпечения има?

Най-общо, обезпечението може да бъде лично или вещно.

При личното, наред с длъжника се задължават и други лица - поръчител, гарант или солидарен длъжник. Поръчителството по едно задължение означава, че поръчителят приема да отговаря за чуждия дълг.

Вещното обезпечение е свързано с материален актив, който банката може да продаде, за да покрие разходите си по кредита като недвижим имот, оборудване, стока, ценни книжа и други.

Какво е банкова гаранция и защо тя може да бъде алтернатива на обезпечението?

Някои финансови институции предлагат на клиентите си да изберат между това да предоставят обезпечение по кредита си - лице или имущество, или да си платят за услугата "Банкова гаранция". Тази услуга се заплаща, като срещу това заплащане кредиторът или посочено партньорско дружество стават гарант по кредита.

С банковата гаранция, дружеството, посочено като гарант, писмено се задължава да плати на посоченото в гаранцията лице определена сума пари в случай на некоректно изпълнение на договора за кредит при някакви условия.

Защо предоставянето на обезпечение не е непременно нещо лошо?

С добавянето на някаква гаранция при теглене на кредит, дружеството - кредитор може да занижи изискванията към кредитополучателя. Така например, може да бъде отпуснат заем дори и при доход на лицето по-нисък от изискуемия, или пък да не се изисква доказване на доходите му с Трудов договор. В практиката определени видове кредит винаги имат клаузи за гаранция. Ипотеките, например, включват като залог новозакупеното или друго жилище . Ипотеката се вписва като тежест на имота докато кредита не бъде погасен.

3rd party

 Обезпечение е нещо ценно, което заемодателят може да отнеме от кредитополучателя, в случай, че длъжникът не изпълнява договора си за кредит.

В случай че не използваш своята Бяла Карта, няма да плащаш абсолютно никакви лихви. Ако усвоиш частично или напълно одобрения кредитен лимит на твоята Бяла Карта, ние ще започнем да начисляваме по 0.12% на ден единствено върху използваната и усвоена сума от главницата.Годишният лихвен процент по кредитна карта Бяла Карта е фиксиран и е равен на 43,2%. Лихвата е само 3.6 % на месец или 0.12 % на ден, начислена единствено върху използваната и усвоена сума.ПРИМЕР:Ако имаш Бяла Карта с кредитен лимит от 1000 лева и на 3-то число на месеца си използвал 100 лева от лимита си, то на 1-во число на следващия месец ще трябва да заплатиш използваните 100 лева главница плюс 27 дни по 0.12% от 100 лева. Стойността на натрупаните към 1-во число на следващия месец лихви по Бяла Карта ще са 3.24 лв. Цялата сума, която ще трябва да платиш за погасяване на използвания кредитен лимит ще е 103.24 лева.Справка за използваната сума по твоята Бяла Карта можеш да намериш по всяко време като влезеш в своя клиентски профил на сайта bialakarta.bg.