Кандидатствай Вход

Падеж на вноска

Падеж по кредит или кредитна карта е крайната дата, на която текущо задължение или вноска по този продукт трябва да бъде заплатена. Кредитите - потребителски, ипотечни и други имат погасителен план, в който са посочени вноските, които потребителят трябва да заплаща до някаква определена дата всеки месец. На тази дата именно можем да кажем, че съответния кредитен продукт е падежирал - т.е. задължението трябва да се плати. 

По-сложните кредитни продукти като кредитните карти, също имат падеж и обикновено той също е веднъж месечно. При кредитните карти на датата на падеж може да се плати както цялата използвана сума, така и минимална дължима сума - някакъв процент от цялото задължение. При тези продукти задължението не е фиксирано като размер, достатъчно е да се плати минималната дължима сума. 

Какъвто и да е кредитния продукт, важно е вноските да се плащат в срок, за да не се стига до наказателни такси и допълнителни разходи.

3rd party

Падеж по кредит или кредитна карта е крайната дата, на която текущо задължение или вноска по този продукт трябва да бъде заплатена. Кредитите - потребителски, ипотечни и други имат погасителен план, в който са посочени вноските, които потребителят трябва да заплаща до някаква определена дата всеки месец.

Падеж на Бяла Карта е периодът до всяко 5-то (пето) число на месеца, до когато трябва да погасиш текущото си задължение, дължимо за предходния месец.На 1-во число на месеца ще получиш SMS и email за размера на общото ти задължение и сроковете за плащането му.Ако не можеш да погасиш цялото натрупано задължение по твоята кредитна карта до тази дата, то трябва да платиш поне минималната дължима сума. В този случай, ако не си предоставил обезпечение по кредита си в договорения срок, ще ти се начисли неустойка за неизпълнение на договорно задължение за непредоставяне на обезпечение в размер на 10% от усвоената и непогасената главница. Крайният срок да платиш задължението си - изцяло или частично с поне Минималната дължима сума, е 5-то число на месеца.ПРИМЕР: Ако притежаваш кредитна карта Бяла Карта с текущ кредитен лимит в размер на 700 лв. и на 10-ти този месец си използвал 50 лв., то към 1-во число на следващия месец ще имаш задължение в размер на 51.40 лв., което включва в себе си 50 лв. използвана главница и 1.40 лв. лихва, натрупана за изминалите 20 дни върху усвоената сума (0.14% на ден). Това е общото ти задължение, което трябва да платиш до 5-то число на месеца.Идеалният вариант е към датата на падеж на Бяла Карта да заплатиш цялото натрупано задължение за периода. Тогава би платил единствено 0.14% лихва на ден върху усвоената сума от кредитния лимит.Кредитна карта Бяла Карта е най-изгодна, ако правиш разплащания или тегления, но връщаш използваните пари веднага. Тогава не би ти струвала почти нищо, защото за ползването на Бяла Карта у нас няма такси нито за теглене от банкомат, нито за плащане.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.*Важи за Договори, сключени от 04.10.2023г. За клиенти, сключили договор преди тази дата, размерът на дневната лихва е посочен в индивидуалните договори, сключени с потребителите.