Кандидатствай Вход

Револвиращ кредит

Револвиращ кредит е заем, при който клиентът разполага с одобрен кредит, който може да използва многократно . 

Така, вместо да тегли малък кредит всеки месец или през няколко месеца, потребителят може да кандидатства за револвиращ кредит. Стига клиентът да обслужва коректно задължението си (да погасява главницата и лихвите), кредитът автоматично се възобновява. С други думи, винаги ще разполага с допълнителни пари при нужда.

При кандидатстване за револвиращ кредит е добре да се има предвид, че се преминава през процедура за оценка на кредитоспособността. Често се изискват едно или повече обезпечения - превод на работна заплата, поръчител и други. 

Размерът на револвиращ кредит може да варира до значително високи стойности. Сроковете и целите на един такъв кредит също са въпрос на договорка.

Характерна особеност на този вид кредити е, че те нямат конкретен Погасителен план. Всеки месец кредитополучателят може да използва изцяло или частично одобрения си кредитен лимит, а в договорените дати на падеж трябва да възобнови използвана сума или поне част от нея. 

Както при всеки кредитен продукт, и тук клиентът се задължава да плаща лихва в договорен размер. Възможно е да има и други разходи по кредита, за които клиентът трябва да бъде уведомен предварително.

Бяла Карта е класически пример за револвиращ кредит. При нея клиентът разполага с предварително одобрен кредитен лимит между 100 и 5000 лева. До 5-то число на всеки месец, кредитополучателят трябва да погаси поне Минимална дължима сума в договорен размер. Най-правилният и изгоден начин да се ползва такъв кредит е да се погасява всичко дължимо към датата на падеж, а в последствие, при нужда, средствата да са на разположение отново.

С течение на времето, клиентите могат да изискват увеличение на одобрения им кредитен лимит до достигане на максималния му размер. В случай, че са били коректни в обслужването на задълженията си, няма причина да им бъде отказано.