Кандидатствай Вход
Одобрение за кредит: фактори, условия и процес

Одобрение за кредит: фактори, условия и процес

Макар голяма част от хората да имат практически опит с тегленето на заеми, това продължава да бъде тема с множество неизвестни.

Тук сме се постарали да направим кратък обзор върху основните фактори, които най-често са свързани с одобрението за кредит. Те включват процеса по одобрение, необходимите документи, както и условията, които е добре да бъдат покрити от кандидата.

Важно е да се знае, че за повечето кредити наличието на добра кредитна история и стабилни доходи са водещи фактори за одобрение. За други, може да има и допълнителни изисквания - като нужда от обезпечение. 

Влиянието и тежестта на всеки фактор към цялостното одобрение зависи от типа заем.

Какво представлява процесът по одобрение?

Всяка финансова институция има различни практики, но обикновено процесът по одобрение за кредит включва няколко стъпки, които описваме по-долу.

table with two people on one side and one person with a suit on the other, in the middle a contract that's about to be stampedСтъпка 1: Подаване на заявление за кредит

Това заявление кандидатите подават към банка или друга финансова институция, като предоставят необходимата информация. В днешно време това може да се случи изцяло дистанционно - през приложение, на сайта на институцията, по имейл или чат. 

Наред с информацията, която дава, кандидатът изразява и съгласие да бъдат направени необходимите проверки за финансовото му състояние, както и че е съгласен да бъдат обработени личните му данни. 

Стъпка 2: Проверка на кредитната история

Кредиторът проверява кредитната история на кандидата. В България това включва основно проверка в Централния кредитен регистър в БНБ. Това е архив, който пази досие на всеки получил кредит през последните пет години. В него се нанасят данни за това доколко успешно и навреме той е обслужвал този кредит. 

С тази информация институцията, отпускаща кредит, си прави извод доколко кандидатът е надежден и отговорен. 

Стъпка 3: Проверка на доходите

Допълнителни проверки са възможни в Националния осигурителен институт (НОИ), за да бъде проверено, че посоченият доход от кандидата е реален. 

Заедно с проверката в ЦКР може да се види и какви са настоящите му задължения, което до голяма степен дава и идея доколко той може да обслужва нов кредит. За тази цел се използва коефициента на съотношение на дълга към дохода (debt to income ratio или DTI), като обикновено за здравословен праг се счита този, който е под 36%. 

Стъпка 4: Оценка на обезпечението

Когато става въпрос за закупуване на жилище или автомобил, се прави и пазарна оценка, тъй като закупеното имущество ще служи като обезщетение по заема.

Оценката се извършва от лицензиран оценител и е базирана на професионални и обективни методи. 

Методът зависи от целта на съответната оценка. Най-често такива оценки се извършват при ипотечните кредити, при които банката може да претърпи сериозна загуба от евентуално по-ниската цена на имота. Според международните стандарти оценката обикновено се прави с една конкретна цел и към конкретен момент - най-често към началото на процеса за отпускане на кредит. 

Методите за оценка варират, но най-често ползваният у нас при ипотечните кредити е този на пазарните аналози - т.е. търси се сходен по размер, разположение и локация имот, който е бил продаден през последните месеци. 

Стъпка 5: Оценка на допълнителни фактори

Фактори като семейно положение и друго притежавано имущество (например собствено жилище) също играят роля при оценката за одобрение за кредит. 

Притежаваното имущество също е вид застраховка, че има към какво банката да насочи изпълнение за събиране на задълженията, ако бъдещият платец не може да покрива с задълженията си. 

Стъпка 6: Одобрение или неодобрение

На база на събраната информация и след внимателно изчисление се пристъпва към одобрение или неодобрение - финансовата институция решава дали да отпусне кредит на кандидата. 

Това в наши дни най-често се извършва от алгоритми.

Стъпка 7: Подписване на договор

След като е взето решението, двете страни подписват договор

Също както при предоставянето на данни, това може да е изцяло дистанционен процес -  по имейл, изцяло електронно или чрез куриер, който доставя договора на клиента (документите се попълват и връщат обратно изцяло чрез куриера). 

Водещи фактори при оценката 

При оценката за кредит е важно да се упомене за какъв кредит става въпрос. Така някои критерии могат да имат по-голяма тежест при получаването на одобрение. 

Ипотечен кредит

Кредитна история и рейтинг, доходи и заетост, отношение на дълга към дохода, обезпечение - това са водещите критерии при вземането на ипотечен кредит. 

Това са обикновено заеми, които се изплащат дълго време, затова и предимство имат факторите, сочещи, че за периода кредитополучателят има възможност да има стабилни доходи и че е доказал във времето, че е отговорен платец. Семейното положение тук също е сериозен фактор поради гореуказаните причини. 

Потребителски кредит

Кредитната история и доходите са отново важни тук. Друг фактор, който също не бива да бъде подценяван, е и кредитното натоварване

Това е съотношението между доходите на кандидата и неговите кредити и задължения общо. Например при потребителските кредити често може да се счита за добра практика, максималното допустимо натоварване на кандидата да е до 40% или 60%

Така ако имаш кредит, който ти отнема 200 лв. на месец и доходи от 2000 лв., тогава общо максималното допустимо натоварване от 60% е 1200 лв. Минус 200 лв., това прави 1000 лв. налични от максималното допустимо натоварване, в които евентуално да се вмести един нов кредит. 

Кредитното натоварване има роля при одобрението за всякакви видове кредити. В наши дни има широко предлагане на потребителски кредити, за суми над 10 хил. лв и над 20 хил. лв без поръчители.

Често при тях роля при одобрението играе и кредитното натоварване на кандидата. Кандидат, който на пръв поглед има изрядни документи, стабилни доходи и безупречно ЦКР, може да му бъде отказано одобрение именно защото е с високо кредитно натоварване. 

Кредитни карти

Кредитната история и рейтингът, както и доходите са основните фактори при кандидатстването за кредитна карта.  

Различните компании могат да избират да обръщат внимание и на други фактори като например семейно положение и притежание на собствено жилище. 

Автокредити

Обезпечението при автомобилните кредити има значение, защото най-често автомобилът служи като залог. 

Ако е закупен с бизнес цел, това също може да спомогне за получаването на одобрение. Кредитната история и доходите са отново от значение. 

Рефинансиране на кредити

Текущата кредитна история и финансовото състояние играят също основна роля. При рефинансиране се оценява и доколкото спестява пари на кредитополучателя или улеснява плащанията му. 

Доброто и редовно плащане на предишните дългове е най-често водещ критерий, особено когато става въпрос за рефинансиране от същата институция. 

Студентски кредити

В наши дни зачестява тегленето на студентски кредити. Те могат да бъдат използвани както за заплащането на такси, така и за плащане на неотложни разходи - като например за квартира и храна. 

Ако студентът е много млад, той може да няма солидна кредитна история и кредити. В такъв случай банката може да поиска гарант за кредита - най-често родител. 

Условия, на които кандидатите за кредит трябва да отговарят

Условията за кредит могат винаги силно да варират в зависимост от кандидата, типа заем, както и субективните критерии на банковата или небанковата финансова институция. 

Въпреки това, има някои общи условия, които почти всички кредитори вземат предвид при оценката на кандидатура за кредит.

Общи условия

Общите условия за кандидатстване за кредит обикновено включват:

 • Възраст: кандидатите трябва да са навършили 18-годишна възраст. За ипотечни кредити също е от значение възрастта на кандидата при изплащането на кредита, като най-често максималната възраст е около 70 години. 
 • Документ за самоличност: лична карта или паспорт са основните документи, които със сигурност ще бъдат поискани от институцията отпускаща кредит. Възможно е, ако кандидатът е чужденец, да му бъдат поставени допълнителни изисквания, включително и гарант, който да има българско гражданство. 
 • Доказателство за доход: служебна бележка, банкови извлечения, данъчни декларации - това са различни начини да се представи доказателство за постоянни и стабилни доходи. 
 • Други видове съгласия: Вероятно ще трябва да се подпише и съгласие за това личните данни да бъдат обработвани. Някои институции правят допълнителни проверки в НОИ, за да са сигурни, че представените доходи са наистина в посочения размер. 

Специфични условия в зависимост от кредита

Може да има и допълнителни специфични условия, като например:

 • За ипотечен кредит: оценка на имота от лицензиран оценител със сигурност ще е необходима. Бъдете внимателни, защото някои банки работят само с определени оценители и ако сте платили за такъв, с който банката не работи, може да ви се наложи да платите повторно. 
 • За бизнес кредити: при бизнес кредитите е твърде вероятно да предоставите подробна информация за фирмата, както и добре да защитите целта на искания кредит. Така бизнес план и финансови отчети ще са със сигурност нужни. Възможно е да имате нужда от експертно изготвени доклади за устойчивост на бизнеса, както и за потенциал за растеж на бизнеса, за който се кандидатства за кредит. 
 • За автокредит: регистрация, застраховка а и документи за произход на автомобила - като например откъде и от кого е закупена. 
 • За студентски кредити: документи удостоверяващи прием в учебното заведение и  академични записи; възможно е и да се предостави диплома с успех от предишно учебно заведение. 

Финансови изисквания

Финансовите изисквания към кандидатите обикновено включват:

 • Спестявания, както и активи доказващи ликвидност: спестовни сметки, движимо и недвижимо имущество, инвестиционни активи - акции, облигации, ценни метали също могат да служат за гарант при кандидатстване за заем. 
 • Отношение на дълга към дохода (Debt to income ratio или DTI): колкото по-нисък е коефициентът, толкова повече той свидетелства, че кредитополучателят има малко дългове и съответно шансовете му за одобрение са по-благоприятни. 

Друг вид задължителна документация е кредитното споразумение. В него двете страни - кредитополучател и кредитор - сключват съгласие при определени условия. 

При кредитите, отпуснати на потребители физически лица, кредиторът трябва да предостави стандартен европейски формуляр, където ясно са упоменати основните елементи от кредита, като например размер на кредита, неговата цена, годишния процент на разходите, броя, периодичността на всички плащания, както и информация по важни правни аспекти. 

Видове обезпечения 

Предоставянето на обезпечение по кредита е традиционен способ при кредитирането за обезпечаване вземанията на кредитора, в случай че кредитополучателят не може да плаща своите задължения. В зависимост от типа кредит обезпеченията могат да бъдат различни. 

Лична гаранция и поръчител

Поръчителят е лице, което поема отговорност да възстанови частично или пълно кредита, ако основният заемополучател не е в състояние да изпълнява своите задължения. Проверка на ЦКР, както и на доходите на поръчителя са обикновено практика в такава ситуация. 

В наши дни банките могат да предоставят значителни суми на клиентите си без нуждата от поръчители - включително и за суми над 10 000 лева

Недвижимо имущество

Почти винаги при ипотечните кредити, закупеният недвижим имот служи като обезпечение по кредита. Ако заемополучателят не може да спазва своите задължения, кредиторът е в правото си да поиска продажба на имота, за да покрие дълга. 

Освен за жилищни или офис сгради, същият принцип може да се използва и за земя, предназначена за строителство или земеделие. 

Движимо имущество

Видовете обезпечения под формата на движимо имущество са както следва:

 • Автомобили: също като при недвижимото имущество, при автокредит автомобилът служи като обезпечение по заема. 
 • Оборудване, машини и инвентар: при бизнеса и производството, оборудването може да бъде заложено за получаването на кредит. Често пъти това се извършва за закупуването на още оборудване при разрастване на дейността на бизнеса.
 • Интелектуална собственост: В ИТ индустрията, при стартъпи и други технологични компании интелектуалната собственост може също да обезпечава кредит. Това може да включва и патенти на 
 • технологии. 

Процес по одобрение на Бяла Карта 

За кредитна карта Бяла Карта няма нужда да имаш трудов договор, за да кандидатстваш. Нужно е също да имаш навършени 18 години и документ за самоличност, който да е в теб при кандидатстването

След като попълниш краткия формуляр на сайта на bialakarta.bg - в който трябва да впишеш име, фамилия, ЕГН, телефон и имейл за връзка - наш служител ще се свърже с теб съвсем скоро. Той ще допълни заявката ти с още допълнителни данни.

След събирането на необходимите данни се извършва проверка на кредитоспособността от специализиран софтуер. Той безпристрастно преценява кандидатурата ти и дава положителен или отрицателен отговор, който ще получиш като текстово съобщение (SMS) на посочения от теб номер. При отрицателен отговор можеш да кандидатстваш отново след три месеца. Това е предостатъчно време да подобриш някои от данните си.

Ако си одобрен за сума под максималния кредитен лимит, имаш възможност да кандидатстваш за увеличение на лимита, след като два поредни месеца си обслужвал картата си редовно и си платил в срок всички дължими суми.

След одобрение куриер ще се свърже с теб, за да ти достави безплатно твоята Бяла Карта на посочения от теб адрес. Ще получиш картата в запечатан плик, а ПИН кода като SMS. При получаване на картата единствено ще трябва да предоставиш пред куриера своя документ за самоличност.

С картата ще получиш и документите съпътстващи издаването ѝ. Всеки от документите ще е в 2 екземпляра - един за теб и един за Аксес Файнанс - компанията, която предлага Бяла Карта на пазара. Куриерът ще те изчака да прочетеш и подпишеш всички документи. Имаш и свободата да задържиш и прочетеш документите на спокойствие. В такъв случай трябва да ги върнеш в 7-дневен срок от датата на получаване за своя сметка на адрес гр. София, ул. Балша 1, ет. 2.

След получаването на документите и при коректно разписване от твоя страна, твоята Бяла Карта ще бъде активирана, за което изрично ще бъдеш уведомен. От този момент нататък можеш спокойно да я използваш.

Всеки договор се сключва за неопределен срок, като картодържателят има свободата да го прекрати във всеки един момент. Единственото условие е към момента на прекратяване всички дължими суми и лихви да бъдат изплатени.

До 14 дни след подписването на договора, кредитополучателят има право да се откаже от кредита и да върне получените средства, в случай че е усвоил такива. Това става с писмено уведомление към финансовата институция, като получените средства трябва да се върнат в 30-дневен период, заедно с начислената лихва. 

За дните на използване на средствата се начислява лихва, в размери уговорени в Договора за кредит. 

Всяка една финансова институция има служител, който се занимава с обработката на лични данни. Всички свои жалби и притеснения може да насочваш директно към него. 

Имаш правото във всеки момент да оттеглиш съгласието си за използване на лични данни. Дружеството е длъжно да се съобрази, освен когато е поставен под риск общественият интерес. 

Също така имаш право да оттеглиш съгласието си и данните ти да не се употребяват повече за маркетингови цели. 

Това е стратегически ход, който може да донесе значителни облекчения при управлението на дълга. При рефинансирането се заменя съществуващият кредит/кредити с нов. Обикновено това се прави, за да се търсят по-изгодни условия - като например по-малка месечна вноска, промяна в срока на изплащане или друг параметър. Много често рефинансирането се използва при обединяването на няколко кредита в един. 

Добрите взаимоотношения с кредитната институция, добрата кредитна история, стабилните доходи са най-често ключови при рефинансиране на кредит. Добра идея за клиентите е да следят редовно за различни промоции на кредитните институции, чрез които да търсят възможност за изгодно рефинансиране. 

0 КоментараКредитна карта, с която имаш, когато искаш