Кандидатствай Вход

Главница по кредит

“Главница” е ключов термин за всеки, който някога е теглил кредит. 

С нея се обозначава сумата, която кредитната институция е предоставила за ползване от потребителя, като спрямо нея се изчислява и дължимата договорна лихва. 

Какво представлява главницата по кредит: кратка дефиниция

С “главница” се обозначава сумата на заема, който е бил отпуснат първоначално от кредитора към кредитополучателя

Тази сума изключва всички допълнителни такси и лихви, които се начисляват впоследствие и следва да бъдат изплатени за получаването и ползването на тази основна сума пари. 

Погасяването на този заем обикновено се извършва чрез месечни вноски, които включват част от главницата и част от лихвата по заема. 

Съотношението на лихва към главница във всяка вноска не е задължително да бъде еднакво през целия период на изплащане на заема. Най-често първо се приоритизира изплащането на лихвата, а след това - на главницата. 

Разлика между главница и лихва

Както вече дефинирахме, главницата е основната сума на заема - на средствата, които кредиторът предоставя за ползване от кредитополучателя. Тази сума изключва средствата, които се начисляват за нейното ползване - като таксите и лихвите. 

Лихвата по един кредит представлява цената, която даден кредитополучател дължи за ползването му. 

Лихвата бива проста, сложна, фиксирана или променлива. 

Простата лихва се начислява само върху заетата сума. Тя е лесна за изчисление от потребителите, като е определен процент от основната сума. 

При 100 лв кредит например и 5% лихва за целия период, лихвата е 5 лв. Сумата за главница + лихва е 100 + 5 = 105 лв. обща дължима сума. 

При сложната лихва са нужни много повече усилия при изчисляването ѝ. Ако например внесете 100 лв. в инвестиционен фонд с лихва от 10%, след първата година лихвата от 10% - 10 лв - ще бъде добавена към основната сума - ставайки 110 лв. На втората година тази лихва от 10% ще бъде начислена върху сумата от 110 лв и т.н., продължавайки с тези натрупвания. 

Фиксираната лихва не следва да се променя от момента на подписване на договор и отпускането на кредита. Тя е константна по размер до самия край на изплащането на отпуснатите средства. 

Тя е лесна за изчисление, предвидима и опростява създаването и поддържането на бюджет. Недостатък при нея е, че при спад на пазарните лихви разходите по кредитите с фиксирани лихви могат да станат силно неизгодни. 

Плаващият лихвен процент е сбор от непроменяща се през целия период на кредита фиксирана надбавка и променящ се компонент - т.нар. референтен лихвен процент. Той се определя от Българската народна банка (БНБ).

Как се изчислява и изплаща главницата?

Изчислението и изплащането на главницата по кредит зависи от типа кредит, както и от договорката между кредитор и кредитополучател. 

При подписване на договор се изгражда погасителен план - ясно оформена схема, в която е разписана всяка дата на падеж, както и размер на всяка вноска. В погасителния план също е и нормално да бъде ясно обозначено и какъв размер от всяка вноска покрива главницата и какъв - лихвата по кредита. 

Тук са изредени най-често срещаните видове погасителни планове.

Анюитетен план

При анюитетния план вноските са равни по размер през цялата продължителност на договора. Всяка вноска включва част от главницата и част от начислените лихви по договора. Единствено се променя съотношението между главница и лихва - в началото размерът на лихвите е по-голям, а към края на договора - по-малък. 

Анюитетният план е много популярен и банките често го предлагат при потребителските и ипотечните кредити

Диференциран план 

При диференцирания план размерът на вноските не е еднакъв, като при анюитетния, а намалява с времето. В началото месечната вноска е по-голяма, като постепенно намалява с погасяването на кредита.

Всяка вноска включва фиксирана част от главницата и лихвата. 

Балонен план

При балонния план кредитополучателят заплаща само лихвите в дефинирания по договор погасителен план за даден период време. След тяхното изплащане следва пълното еднократно плащане на цялата главница наведнъж. Удобството при него е, че дава отсрочка преди заплащането на главницата. Също така, неговата продължителност обикновено е по-кратка. 

Негативите обикновено са при високите лихви, както и фактът, че при последната падежна дата кредитополучателят е длъжен да плати голяма сума пари наведнъж, което е сериозен риск и отговорност. 

Подобни планове се използват рядко в България и са популярни предимно в чужбина. До финансовата криза от 2007-08 бяха доста популярни при ипотеките и продажбата на недвижимо имущество, като в наши дни се срещат при продажбата на автомобили и в бизнеса. 

Може ли да има промени в изплащането на главницата и кога?

Промени в изплащането само на главницата може да се наблюдават най-често в случаите, когато има промени в изплащането по общата сума на целия кредит

Конкретно само при главницата, такъв случай може да се наблюдава при ипотечните кредити и т.нар. ипотечен овърдрафт. При него можеш да използваш повторно вече изплатена главница по ипотечния кредит. В такъв сценарий банката дава възможност за повторно използване на определена сума по главницата. Клиентът, от своя страна, може да усвои тази сума, като лихва се начислява само върху усвоените средства. 

Ползите от ипотечния овърдрафт е, че дава възможност на кредитополучателя да има достъп до гъвкаво финансиране, без да трябва да тегли повторно други кредити - особено що се отнася до поддръжката, реновирането или подобряването на вече закупено жилище. 

Предсрочно погасяване на главницата

Ако кредитополучателят има възможност и средства, може да реши да върне получения кредит преди падежната дата. Ползата от това за кредитополучателя е в спестените разходи по лихва на кредита и като цяло се счита за разумен ход. 

Банките от своя страна обаче, обикновено изискват и заплащането на някаква сума обезщетение или неустойка при предсрочното погасяване. Нейният размер бива ясно регламентиран в договора за кредит. 

Според българското законодателство тя не може да е по-голяма по размер от 1 процент от предсрочно погасената сума - ако предсрочното погасяване се извършва при период по-голям от една година от оставащото време по кредита. Ако този период е по-малък от една година, тогава максималният размер на обезщетението е 0.5 процента. 

Предсрочното погасяване може да е пълно, когато цялата дължима сума за главница и лихва се изплаща наведнъж. Ако е с няколко частични допълнителни плащания, тогава е частично. 

Преструктуриране или промяна на условията

Ако потребителят изпитва затруднения, е възможно да потърси начин да предоговори условията по кредита си. Това е строго индивидуално, като след подаване на молба следва да покаже сериозни причини, поради които може да има проблем с изплащането на своя кредит. 

За разлика от рефинансирането на кредит или консолидирането на кредити, когато става въпрос за коректни и надеждни платци, преструктурирането е процес предимно и основно за платци, изпитващи затруднения. 

Това е може би една от последните стъпки, която може да предприеме кредитополучателят, преди да бъде причислен към списъка с некоректни платци. 

Възможно ли е да не се плаща главницата?

Отказ от плащане на главницата по погасителния план на практика означава задействане на наказателните такси и влизане в просрочие

Това е силно нежелан сценарий, при който може да се затрудни цялостното изплащане на кредита, поради натрупване на такси и други допълнителни разходи, като не трябва да се пропуска и вредата върху кредитната история. 

Гратисен период

Възможно е обаче кредитополучателят да изпитва временни затруднения при изплащането на своя кредит за определен период от време. В такива случаи, ако е уговорено в индивидуалния му договор за кредит, той може да задейства предварително уговорена клауза в договора, която му дава възможност да преустанови за определен период заплащането на главница по кредита

Този период не е безкраен - обикновено става въпрос за няколко падежа, които могат да бъдат пропуснати. При този сценарий, кредитното досие на кредитополучателя не страда и пропуснатите вноски не биват считани като просрочени. Не се вписват наказателни такси и т.н. Плащат се обаче лихвите по кредита в съответствие с погасителния план за дадените период и вноска. 

Гратисният период дава гъвкавост и свобода при изплащането на кредит и неговото използване следва да е разумно и в съответствие с финансовото и цялостното състояние на кредитополучателя. При непредвидени обстоятелства като здравословни проблеми, проблеми с работата, пазарни флуктуации и прочее, гратисният период може да даде нужното време за справяне с този проблем. 

Възможно ли е да не се плаща лихва?

При определени кредитни карти съществува гратисен период, обозначен ясно в договора. Ако има такъв гратисен период, потребителят може да използва определена сума и при връщането и в този срок да не му се начислява лихва. 

3rd party

С “главница” се обозначава сумата на заема, който е бил отпуснат първоначално от кредитора към кредитополучателя

Тази сума изключва всички допълнителни такси и лихви, които се начисляват впоследствие и следва да бъдат изплатени за получаването и ползването на тази основна сума пари. 

Погасяването на този заем обикновено се извършва чрез месечни вноски, които включват част от главницата и част от лихвата по заема. 

Кредитният лимит по Бяла Карта се определя на база твоите месечни доходи и извършената оценка на кредитоспособността ти. В Бяла Карта имаме автоматизирана и ясно структурирана скоринг система за одобрение на кредитните лимити. Определянето на кредитен лимит по Бяла Карта е строго индивидуално и е съобразено с възможностите на всеки един клиент.Не се притеснявай, процедурата по увеличаване на кредитен лимит е същото толкова лесна, колкото и първоначалното кандидатстване. Постарали сме се всичко да се случва по телефона или онлайн. Стига да обслужваш коректно своята Бяла Карта, кредитният ти лимит може да бъде увеличаван периодично. Постарали сме се всичко да се случва бързо и лесно - по телефона или онлайн.След като изминат 2 месеца, в които притежаваш и обслужваш редовно Бяла Карта, ние можем да извършим нова оценка на кредитоспособността ти с цел проверка на възможността отпуснатия кредитен лимит да бъде увеличен. В случай че не си съгласен с увеличението на кредитния ти лимит или искаш увеличение, но по-малко от автоматично одобреното, може да ни се обадиш на 0700 20 140 или да ни пишеш на help@bialakarta.bg.  Максималният кредитен лимит по Бяла Карта е 5000 (пет хиляди) лева. Всеки коректен клиент има възможност в някакъв момент от живота на своя договор да достигне тази сума, като поетапно е увеличавал своите лимити по Бяла Карта.